Goudsche Courant, woensdag 20 februari 1884

N 3042 1884 Woensdag 20 Febraari Groote Voorjaars4pruiiniiig GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i ZU VERK FKANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX a ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco h fia elieel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verki ügbaar Voorts alle HEKKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres J WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Welle n s Eo onekampElixter I Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING j p in particuliere en alle openbare g ebouwen Ranloor en Magfazijn Gouwe C 241 TOEAYEE GEZONDHEIDSWIJN van LÜBOWSÜY Deze WIJtf wordt als een voortreffelgk versterkingamiddel bizonder aanbevolen um Zieken of Herstellenden zoowel aan Kinderen als Volwassenen Verki gbaar in Flacons met gebruiksaanwijzing ad ƒ 2 00 ƒ 1 00 en 0 50 Eenig verkpoper voor GOUDA en OMöTRE EN P SAUERBIER Oosthaven 19 De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 1 beveelt zich minzaam aan van Ondergeteekende voor de LEVERING Gymnastiek Toestellan VLAGGEN ZONSCHEBMEN en WASCHZAEEEN vaki Vlaamsch Linnen zeer bestand tegen water i TAKELTOÜWEN met Blokken BMCSFUIT SLANOEN in 22 verschillende wjjdten Tevens verhuurder van DEKKLEEDEN J IJPELAAK JzN GOJJDA WESTHAVEN B 143 Mevrouw Iv AN Bergen IJzbnuookn VRAAGT tegen MEI eene die ook huiswerk moet verrichten COKES van af heden aan de Gasfabriekte verkrijgen tegen 40 et de Hl De DIRECTIE Ied ftoiiwvereenig ingf gevestigd te Gouda De gewon Jaarl k sche Vergadering voor AANDEELH 3ÜDEBS tot het doen der Rekening over 18113 zal gehouden worden op DONDERDAG ei 28n FEBR 1884 des iiddags ten één ure In het FofiBehuis de Ha khonie op de Markt te Gouda MS l mLLESSEN TE a o crrD A De ondergeteekende bericht dat op 1 April e k nieuwe KWEEKELINGEN kunnen geplaatst worden Z die aan het toelatingsexamen wenschen deel te nemen moeten zich bg deo Directeur aanmelden voor den 3 Maart a s Zy leggen daarbg over 1 hunne ge boorteacte 2e een of meer getuigschriften waaronder zoo zy bfl eene Xa ete school werkzaam zgn geweest een getuigschrift van het hoofd dier school 3 eene verklaring van ouders of voogd dat zg voornemens zjjn hem of haar voor het onderwgs te bestemmen De adspiranten moeten op 1 April e k hun 14de jaar bereikt hebben De Directeur H W KRAMERS Gouda 15 Februari 1884 DE AMSTEBDAMSCHE STEOOHïïLZENFABEIEZ Firma BARBEKOOIJ Co 122 BINNEN AMSTEL 122 Levensverzekering Maatschappij opgericht in 1829 Maatschappelgk Kapitaal en reserven 72 000 000 fr Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en prospectussen hg den Hootd Agent te Gouda den Heer W 0 WE RN INK Bleekersingel R 199 AGENTEN gevraagd Openbare vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornenjens op WOENSDAG den 5 MAART 1884 des morgens ten 10 ure ten huize Wan P STOPPELENBURG op het dorp te Smeijk in het openbaar te VERKOOPEN De Bouwmanswoning getiJ B n 56 met SCHUUR HOOIBERG verdere getimmerten TUIN BOOMGAARD en ERF en 8 HECTAREN WEI EN HOOIIANB met BOUW en GBIENDLAND staande en gelegen in Bovenkerk onder STOLfPIJK Breeder omschreven bg biljetten Te aanvaarden de Bouwmanswoning met getimmerten 1 Mei 1884 het overige bg de toewijzing Inlichtingen geeft de Notaris Meüwe Evaporated Appelen VOOR APPELMOES per 5 ONS 45 Cts T CREBAS Huiselijke vlijt is voorzeker eene der meeat te waardeeren deugden der vrouwen doch trots de grootste vlgt is het de huisvrouw itiet steeds mogelgk alle werkzaamheden op tgd te verrichten in het bgzonder waar eene talrgke familie is eu zal derhalve elke hulp in deze welkom zgn Reeds vele machines worden daarom in de huishouding aangewend doch geene heeft bewezen zóó nuttig te zgn als eene goede naaimachine daar dezetgdroovende handenarbeid en vreemde hulp bespaart eu daarmede het soliedste naaiwerk bgna spelend kan verricht worden Een buitengewoon goed zoodanig werktuig leveren de dépöts der ondergeteekende Maatschappg waarin de gerenommeerde Echte Singer Naaimachines verkocht worden en waar men voor elk soort van naaiwerk de meest geschikte machines vindt Een zeer bgzonder voordeel biedt daarbg de door ons in het belang d r koopers ingevoerde inrichting dat de machines zonderprgsverhooging tegen zeer geringe termijnbetalingen afgeleverd worden zoodat de aansclia£Bng eener zoo gverige helpster een ieder is mogelgk gemaakt en eene nanwnlgks merkbare uitgave veroorzaakt Voor contante betaling wordt flinke korting toegestaan Te GOUDA bevindt zich ons Dépót uitsluitend 111 Hoogstraat 111 The Sinter ManufacturlDg Co New York Snelpersdrnk van A Bw skman te Gouda De uitgate dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG Li de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNKNLAND GOÜD 1 19 Februuri 1884 Heden wordt hier ter iteile de erjaiirdii ran Z U den Koning op de Kewooe wijze herdacht Van d oprnbare en veraeheidrne particuliere eboawen waait de faderlandiche rlaft Er werd geen parade xehouden daar het wéér ticb hedenmorgen ongnnaiig liet aaniieu Nu de abonnemenle looralellingen ran de ereeniging Het Nederlandxh Tooneek zyn afgetoopeu en het eigenlijke wiater ieizoen iiog niet ii geëindigd zal hfet zeker velec onzer iiigpzeteuen aangenaam zijn te vernemen dal er Maandag a nog eene fooratelling plaat heeft Een guiiatig bekend tooueelstnk ran den heer Boeier Faaeten zal worden opgeroerd getiteld Zonder Naak waarin de oornaamite leden van de Rotterdamaohe Afdeeling optreden Het ii in den vollen zin dea woord een Tolkutuk Niet alleen dal erMMiridene looDeeltjea étmtimttm amtw dieoftilir het volk pelen maar aan het volk i de beau rile toebedeeld Het lok i hier nooit opgevoerd maar elder herbaalde malen met het grool ie eucoe De Directie der IJKl Stoomtramweg Maatichappq heeft zich than tol den gemeenleread van Gouda gewend met hel verzoek toe te laan dat voorloopig de exploitatie door de lad plaal hebbe met één locomotier en één wagen de bocht bij de Kleiwegabrug gecon trueerd worde volgen het itraat y teem reed elder in deze gemeente toegepast en wel met verhooitde keerrail in de binnenbochl de oprit naar de Kleiweg briig zoodanig wordeverhoogd ook voor het gawooe verkeer dat de baan vlakker kan komen te liggen Met het oog op de belangstelling die de quae tie vao den waterweg Am lerdam Rotterdam hier ter stede natcarlyk ondervindt nemen wjj in dit nr een artikel over uit het Faderlimd dat die laak beapreekt Tot onderwijzer aan de openbare chool te Leidlehendam is tegen eene jaarwedde van ƒ 600 benoemd de heer H N Michael alhier Aan de N R Ct wordt t volgende g meld Door den kapitein van eene drr van Leiden op Gouda varende booten der stoombootmaatschappij De Volhardmg is Vrijdagavond omstreeks 7 uur 15 min tueschen Boskoop en Waddingsveeneen vuurbal van ovalen vorm waargenomen die zich in de richting O N Oosten naar W Z Westen voirtbewoog en in de nabijheid der boot op het land zonder uit elkander te patten nederviel en daar nog eeni gen tvjd zichtbaar bleef Gelijktijdig hoorde men in het vertrekje waar het buffet geplaatst wa en waarvan het raampje niet geheel gesloten was een hevigen slag waardoor de zich in de kajuit bevindende passagiers verschrikt opsprongen Bq onderzoek bleek dat de in het buffet geplaatste lamp wa uitgebluscht en twee karaffen beneven het petroleumtoeatel omver waren geworpen Daar niemand in dit vertrekje aanwezig was meent men verband te mogen zoeken tusschen het aldaar voorgevallene en den voorbijzwevenden vuurbol Door bemiddeling van de Kederlandsche Handelmaatschappij zgn wedar JSOO overgemaakt aan de plaatselijke commissie te Batavia voor de ramp op Java iu het geheel derhalve 6 19 500 Het Hoofdbeatuur der MaatKbappü tot Nut van t Algemeen acht gevende op den dringenden weusch door reeds meer dan 125 departementen geuit op ook in het volgeode jaar een Volksalmanak Ie ontraogen heefi besloten van de voorgenomen achoraing vAu den almanak af te zien Aan de algemeene vergadering van 1885 zal worden overgelaten over het verder lot van dat jaarboekje e beslitsen Thans is het een feil dat de OfBcier van Justilie namen den Procureur Generaal hooger beroep heeft aangeteekend lo zake het tudeuten proce Voorts meldt men dat de Procureur Generaal heeft gehandeld op last van den Minister van Justitie Vanwege het legerbeatuur wordt er toe overgegaan om de dien ldaende Mhutteryen te bewapenen met het geweer klein kaliber van bet model dat bij het wapen der inf in gebruik is Er is een aanvang gemaakt mei de schtttlerij ie Rotterdam aan welke reeds ceuige honderdtallen dier geweren zgn verzonden Naarmate de verwiswiing plaats heeft worden de ihana bg de achutterij voorhanden geweren groot kaliber ingeleverd in de rijkswapendepdt te Dordrecht en te Gorinchem De Regeering heeft aan de Siaten Generaal voorgesteld de broederordt van den Nederlandschen Leeuw af te ichttffe De nuttigheid der instelling van Broeder mag met grond warden betwijfeld zg is wel in hel leven geroepen om verdiensten in nrderigen werkkring ie beloonen maar zij kan ook leiden tot het verleenen van geldelgke gunsten ten laste der schatkist waarvan de motieven som moeilijk zjjn na te speuren en het verdiei t naar het inzien der Uegeering aanbeveling daaraan voor bet vervolg een einde te maken op de éécig billgke wgzc namelgk door de daarmede gebenificeerden ie laten uitsterven met vol behoud van hetgeen hun i toegekend Ook de weduwen van tgdens de invoering der nieuwe wet reeds overleden Broeder bthouden haar wedoweopeii ioen De eobtgenooten van thans levende Broeders hebben dan nog geen verkregen recht daar hare mannen tijden de afschaffing van de vorige wets bepalingen in leven zgn Echter meent de Regeeriog dal ook haar kans op weduwenpensioen niet moet worden verkort Daarentegen wordt een vierde klcuH vao de ridderorde van den Nederlandschen Leeuw ingesteld In het thans verschenen no 8 zijner Staatkundige brieoen formuleert de heer Van Houten zgn principieel bezwaar tegen het wetsvoor lel Van Delden betrekkelijk de inkomstenbelasling en ook legen hel aangekondigd voorstel der Kegeering betreffende de klassenbelasting indien deze op de leest der Pmisische Kiaiuniteuer mocht gegrond zgn en zijn wensoh naar een directe RgksHflUng welke naar uHerlyk eichtbare grmdtla e dWBmetenen volgen hun draagvermogen tracht te tr Mmr in een vermeerdering van belastingen stemt hg in geen ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandt s verschgnt Atzonderlgke Nonuners VIJF CENTEN eval toe omdat zij bij een ander beheer niet noodig is In een tuïn in den Stormpolder bloeien niet alleen de aardbeien maar bij ommige planten heeft zich ook de vruohi op den kouden grond ontwikkeld ter groole van een klgnen knikker De heer E G eigenaar van eenige huizen Ie Amsterdam had gelijk bet Oeitl Pol Nieum bericht eenigen tijd geleden vriendschap aangeknoopt met J A P Deze verzocht hem bg een bezoek hem de eigendomsbewijzen van zg ne huizen te toonen Hiervan wist hij er later op arglistige wjjze een weg te nemen waarmede hij zich naar dên notaris Van der V t begaf Hij deed zich daar voor als G de eigenaar van het hui en vroeg ƒ 6000 hypotheek De notaris wilde de gelden gaarne verstrekken P moest echter nog een paar dagen wachten Het verzoek om een dadelijk voorschot van ƒ 1000 werd mede uitgesteld Een roorloopige akte van volmacht werd intnssohen opgemaakt en door P met den naam van G onderteekend Toen de notaris echter den werkelijken heer G een bezoek bracht bespeurde hij dat men hem misleid had en toen P de verlangde som in ontvangst kwam nemen bespeurde deze dat de politie hem reeds met verlangen verbeidde Hij werd naar de cel gebraobl De locale treiudipost tusschen den Hang en Voorburg en omgekeerd was eergisteren Zondag reeds vrg druk Tusschen beide plaatsen werden p m 700 personen vervoerd ongerekend nog de geabonneerden De gewone treindienst van de Ned Rhijnapoorinaatschappij alsmede de overgang van het kruispunt ondervonden van dit locaal verkeer geen de minste vertraging of stoornis Uien als een probaat geneesmiddel Tegen den zoo laBtigen en vooral hier te lande veelvuldig voorkomende katharaleu hoest is het volgende eenvoudige middel als zeer afdoende aan te bevelen Tot bereiding daarvan neemt men 5 ons uien deze worden geschild in bun geheel gelalen maar toch ingekorven men voegt er 8 lood honig en 4 ons wille suiker bg laat dit te zamen 3 4 uren achtereen zeer langzaam koken daarop koud worden en giet dit mengsel dan door e o fijne zeef of een neteldoek Dil sap bewaart men in eeii goed gekurkte flesch naar de behoefie zulks vordert moet de patient hiervan dagelijks met lusschenpoozen 4 6 eetlepels vol lauw warm gemaakt innemen De heilzame uitwerking van dit gemakkelg kte bereide huismiddel zal men spoedig gewaar worden Semperv De Waterweg Amsterdam Rotterdam en de prov Zuid Holland Overgenomen uit hel Faderland In de Tweede Kamer zal spoedig iu behandeling komen een motie ingediend door 15 leden alle zittende voor kieidistricien geheel of gedeeltelgk in NoordHolland gelegen Zg luidt aldus De Kamer van oordeel dat de verbetering van dpn waterweg van Amsierdarn naar Rotterdam niet langer mag worden uitgesteld wil men de thans bestaande zekerheid niet in de waagschaal stellen dat daartoe hetzij provinciën Noord Holland en Zuid Hollsod te zamen hetzg door de provincie Noord HoUand alleen een bgdrage van drie millioen gul dens zal worden gegeven en in de onderhoud