Goudsche Courant, vrijdag 22 februari 1884

1884 N 3043 Vf dag 22 Febry ri TENTOONSTELLINGSLOTERIJ De 2e Trekking aangekondigd op 15 Fcbraari zal NIET op dien datum plaats iiebben Er zal sleclits ÉÉ ENKELE TREKKING der Seriën en Hoofdprijzen zijn welke onlierroepelijk op 25 APRIL a s vastgesteld is GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING De inzending van advertentifin kan geschieden tot één unr des namiddags van den dag der uitgave in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Alagpazijn Gouwe C 241 Zaal RUNSTMIN Sociëteit Ons Genoegen TOONEELVOOESTELLIITG der ROTTERDAMSCHB AFDEELING TAN HET Ned TOONEEL op MAANDAG den 25FEB 1884 ZONCEB ITAAM van ROSIER FAASSEN J J VERDRIES te GOUDA Mr SMID LOOD en ZINKWERKER Beveelt zich aan tot het LEGGEN van Stoom en Waterlnidingen MACHINEWERKEN AFDRAAIEN eu UITBOREN van POLIESen DRIJFASSBN levert DRIJFASSEN in alle afmetingen in U dagen na bestelling tegen lage prijiten HANDELAAR in IJzer IJzerwaren en Draadnagels tegen fabriekaprjjzen Alsmede LOOD ZINK en BANCA TIN tegen concurreerende prgzen nr De Openbare Verkooping van het WINKELHUIS en BAKKERIJ gelegen te Gouda Kleiweg E No 70 en behoorende aan de familie PETERS welke bij billetten was aangekondigd tegen 3 Maart e k zal geen voortgang hebben als zynde dat perceel beden uit de hand verkocht MOLENAAR Notaris Waddinxveen 14 Februari 1884 Openbare Verkoopingf te GOUDA op DONDERDAG 6 MAART 1884 des middags ten 12 nre in het hotel de ZALM aldaar van Drie perceelen goed toegemaakt beat liggende in de Voorwillena te Gouda kadaster Sectie K No 1060 tot 1073 1097 1609 en 1610 en wel N l groot 1 hectare 59 aren 58 centiaren N 2 1 65 58 En N 3 2 14 71 Nadere inlichtingeii zyn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Bewaarscholen Op DINSDAG 26 FEBRUARI 1884 des namiddags ten 5 uur zal in de beide Schoollokalen de INSCHRIjrlHQ worden gehouden van kinderen wier PLAATSING nien verlangt met ingang van 1 April 1884 op de Ie en 2e Openbare Bewaarschool Voor nadere b zonderheden raadplege men de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwas NOOTHOVEN van GOOR Gouda 12 Februari 1884 Secretaris Mevrouw POST van der BURG FLÜWEELEN SINGEL VRAAGT tegen MEI a s EENE Tweede Meid tevens geschikt om met kinderen om te gaan van den P G ÜIT DE HAND TE KOOP een HUIS EH PAKHUIS geschikt voor K AA8PAKHÜIS aan het water Adres No 926 aan het Bureau dezer Courant Voor IToordTjrabaiit GEVRAAGD op gunstige voorjvaarden IEMAND P G die veel kennis heeft van Tuinbouw Vruchtboomen en Bloemen en in staat is eene KWEEKBRIJ op te richten en te beheeren Volledige inlichtingen omtrent tegenwoordige betrekking leeftijd gezin enz franco onder motto Kweekery aan het Bureau der Goudeche Courant TE HVVR een flink BURGEjRWOONHÜIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor een civielen pr s Te bevragen by J BULK Karnemelksloot te Gouda mmm mm Wordt ter algemeene kennis gebracht dat op DINSDAG 26 FEBBVAJRI 1884 des namiddags ten 5 uur in de respectieve schoollokalen de HALF JAARLIJKSGHE INSCHRIJVING zal gehouden worden an de leerlingen wier PLAATSING aan de Openbare Scholen met 1 April 1884 verlangd wordt Wijders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs De Secretaris NOOTHOVEN VAN CiOOtt Gouda 12 Februari 1884 Jalousiën Fabriek AËLNANS en DOLK Ie Lombardstraat 22 Rotterdam Fabriceeren en leveren solide eer UcM werkende JALOUSJÈN met Bol en Treklat constructie van uiterst nette bewerking HOUTEN aOL BOMIJNEN Beproeft alles behoudt het beste Den Heer W H ZICKENHElMER Mainz £ wuK by Ngmegen Mgn Heer Daar ik sinds het verloopen jaar aanhoudend aan korte ademhaling lydende was zoo heb ik op aanraden van een mgner vrienden Uw DRUI VBNBORST HONIG gebruikt met dat gevolg dat ik heden nagenoeg geheel hersteld ben CEd dw Dienaar S VAN KORTENHOF Bp ongesteldheden waar geen ander middel baat zal men dit eenvoudig en natuurlgk huismiddel nooit zonder gunstig gevolg aanwenden Elke flesch is door een metalen capsule gesloten waar nevenstaand fabiiekstempel moet zyn ingedrukt Verkrggbaar a fl 2 r fl 1 en a fl 0 65 de flesch Te Gouda bg F H A Wblff Boskoop by J van Bergen Haastrecht by J D den Hartog Oudewater by F Jonker Idenburg Bodegraven by P Versloot Stolwijk by C G v d Berg Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven ea alom te bekomen DE eOÜDSGEE QLASEN of de beschryving dor beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroederi Dirlf en Wouter Crabetii Prijs 80 Cents Snelpersdruk van A Bri nkhas te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave io den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 w BINNENLAND GOÜD 81 Febrmri 1884 VERGADEEING van dbn GEMEENTEBAAÜ Vrijdag deu 22 Februari des oamiddagi tea I ore Aao de orde Het vooralel tot wgziging der begrootiog voor de Schuttery dicDit 18S3 Het roorstel brtreffeode het gebmik ao atoamkracbt op de tramlqo der IJiel SioonitraniiregiBaat chappy binoen de wateren der atadMiDgeli De benoemiug an twee onderwyiera aan de Ie kostelooM aehool De heer E Orerboach alhier ia benoemd tot lid der Comialaaie die gedurende de jaren 1884 1885 en 1886 belaat lal lijn met het afnemen van het veeartaeDÖkundig esamao Giateren werd hier ter alede een jobilj gevierd dat alle aanapraak heeft op termelding De heer P de Mink hoofdopticbler der Stearine Kaarsenfabriek Gonda herdacht toen zgn 26 jarige werkuambeid aan die inrichting Het de nireale telfvoldoeniog moohl hy terugtieu op bet afgeloopen tijdrak Komt de eer van den bloei der soo rgke trnchlen afwerpende onderneming natuurlgk in de eerate plaata toe aan het talentvolle en aotievc bestuur der Directeuren hel behoeft gern betoog hoeveel er voor den goeden gang ran taken afhangt van hem die met het hoofdoptichterschap is belaal Melgrooten ijver en loffelijke toewijding kweet de beer de lliuk lioh steeds van tyn taak en bet was Ie denken dat op dezen feestdag de bewyieu van waardeering niet achterwege tonden blyven HH Directeuren der Fabriek toonden de belangrijke diensten van den jubilaris aan de taak bewelen Ie erkennen en op pryt te stellen do r bem by rteee gelegenheid een atolfelijk blyk hunner achting te geven terwijl voorla hel gebeele peraoneel van geëmploieerden en werklieden hem een chitierend bewija hunner genegenheid gaf door de aanbieding van een prachtige pendule mei candeItbrea en een piece de milieu het een en ander in nikkel met verguld Bovendien ontving de heer de Hink nog van vele andere lyden ondubbeliinnige bewijteu van belangalelling in zyn feeal Wy hopen dat het hem moge gegeven zyn nog laag de belrekking Ie blyreii bekleeden die hy jaren achtereen zoo tot algemeen genoegen vervulde en uiten drzen wenach loowel met bet oog op den heer de Mink als op het belang der fabriek SCHAAK C0BRE8P0NDENTIB DIES H S O S E S neemt F 5 Qouda 21sle zet den Haag Oouda 22sle beemt F 6 G 6 B 3 B 6 den Haag Gouda 238le den Haag D 2 C 1 E 4 B 7 D 7 neemt B 7 D 4 D 6 E 6 neemt D 6 D 1 04 Qouda S4ste Oouda 18dg zet Alkmaar Oouda 19de Alkmaar Gouda 20ste In de zitting van Dinsdag v in de Bolterdamsche Arr Rechtbank erd veroorileetd P B boomkweiker te Waddinxveen bekl van crtnim van aangifte vnor de Nat Hililie tot 1 boete M O arbeider te Waddinxveen ter take an mishandeling ook van zijne eigene moeder tot 1 maand celstraf en 2 geldboelen elk van 1 dag celstraf Te Ouderkerk a d IJsel is op den 20slen dezer in het openbaar aanbesteed bet maken van een gebouw bestaande in machine en kelelhuis met schoorateen eene sieenkolenbergplaats benevens era machinistenwoning en de benoodigde aardewerken alles ten dienste van het te stichten stlomgeniaal voor den polder De Nesse logekomea waren 20 insohnjvingsbiljetten Laagste inechri ler was de heer W Bokhoven aannemer te Gouda froor een bedrag van ƒ 19 244 terwijl de begrooting van kosten bedroeg 19 730 omtrpnt de guDDiqcrwi bet werk zal nader worden beslist Gisterennacht ontstond er brand in een der hooibergen van de boerderij bewoond door den bouwman J Vereteegh in den Weijlandachen Polder onder Bodegrave de brand deelde zich spoedig aan de woning mede door de werking van een vijftal spuiten waaronder twee van het dorp twee van het fort de Wieriokerschans en eeu van het gehucht de Nieuwerbrug is een der hooibergen en een schuur gespaard gebleven de woning en het zomerhuis zijn verbrand De runderen ten getale van ruim 40 stuks zijn gered Alles was tegen brandschade verzekerd De oorzaak van den brand is onbekend maar men denkt aan kwaadwilligheid Beroepen lot predikant Ie Bergambacht de heer Deetman te Amslerdam Te Ammersloi is voor enkele dagen een meieje tonder armen gebaren Aan de schouders zyn slechts ingervormige uitaleekaela waar Ie nemen Het kind dat overigena teer welvarend ia wordt door vele vreemdelingen bezocht Hen begrijpt dat niemand nalaat ieta voor dal kind af Ie zonderen Staten Oeneraal Tweede Kamkb Zittingen lan Dinsdag 19 en Woensdag 20 Februari Dinsdag heeft de Kamer hare werkzaamheden hervat De lydelyke voorzitter de heer Cremera bracht hulde aan de groote bekwaamheden en den lakt van den vorigen voorziiter De heer Verniers van der Loeff is daarna brèedigd eu loegelalen De berr Kist kondigde eene inlerpellaiie aan over het tydslip der invoering van het strafwetboek In de zitting van gisteren is tot eersten oaudidaat voor hel voorzilterschap der T eede Kamer gekozen de heer Mr Cremera rael 41 van de 76 alemmen Tot tweeden candidnat werd gekozen de heer Hr Borrel met SI en tot derden candidaat de heer Hr Tak van Poortvliel met 39 stemmen De oandidntenlijst tal 7 H worden aangeboden Dat ten gevolge van hevige gemoedsaandoeningen hel haar plotseling grys wordt is meer waargenomen maar dat het telkens van kleur verandert ia teer leker een teer telduam verachijiikel Dit versohynsel doet tioh nu voor in het kranktinnigrngesticht Ie Dalldorf In den tyd van 48 ü 60 uren gaat de kleur van witblond lot rood over en ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBE8 worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Afzoaderlyke Nommers VIJF CENTEN keert dan na eene week lijds tot de oorspronkelijke kleur terug Zoo gaal het steeds voort zander dat de geneesheeren in slaat aren dit vreemdsoortig verschynsel te verklaren Volgens den schrijver van de Brieven uit de hoofdstad in de Arnh Ct heefi een gewezen rechterlijk ambtenaar ƒ 2000 ia de achatkisl gestort eu moet die gewezen ambtenaar zijn de eervol ontslagen griffier van het Kantongerecht te s Hage en de storting betreffen het door hem io zyn qualiteit by verschillende gelegenheden van justiciabelen te veel geuoiene De teruggave schynt dus te moeten opgeval worden als een voldoening aao bet beleedigd rechtsgevoel gelyk men het noemt Haar aangezien tij die te veel hebbeu betaald vao deze ƒ 2000 niets genieten en er dus van herstel van geleden schade zelfs geen sprake kan zyn is de vraag gewettigd of dete terugbetaling die dan toch wel niet spontaan tal gesehird tijn niet in sterk eoatrast ataat roei het dea bedry var va die onregelmatigheden toegekend eervol omslag en gevtflglyk van vol pensioen Zou het beleedigd rechtsgevoel wanneer de geleden schade toch niet meer te herstellen was niet beter tiJn voldaan door het ontslag op een andere wijte dan thans geschied is Ik meen dat het de Uinitter De Kempenaer was die eenmaal teide Een eervol ontslag wordt aan hem verleend die onberispelijk heeft gediend en aftredende ongaarne wordt gemist en wien men by zijn ontalag een eervol getnigenia van welvolbrachte plichten wensobt mede te geven men moet aannemen dat de tegenwoordige Uiuisler van Justitie anders over de zaak denkt of hy zou anders gehandeld hebbeu De voorainnders der lijkverbranding hebben zijdelings io Engeland eene overwinning behaald Eiin zekere dr Price lid van de secte der Druïden werd onlangs te Cardiff voor hel gerecht betrokken en gevangen gezet wegens hel verbranden van het lykj van een tijner kinderen en dit wel met onnoodige haast namrigk v 5ór de Coroner de ly kachonwing kon hebben verricht en in dier voege naar het heette dat er door de operatie overlast veroorzaakt was aan s mans buren Nadat de doclor eeoigeo tijd preventief geselen had heeft de rechtbaok Irem op vrye voelen gesteld verklarende dat eremaiie op tichtelf niet oswettig is mils tij geschiede tonder overlast te vcroonaken De rechtstilling te dezer zake moei vrij onderhoudend zijn geweest Dr Price zelf verscheen in het gewaad der Druiden tea wille tunica en eene muls van voasevel en de rechter gaf tot leering van de juay eene breedvoerige verhandeling ten beste over de geachiedeoia der lykverbranding by verschillende volkeren De milluenen JKj TOUK Hel is nu volgeas deo Arasterdamschen briefschrijver in de Pr Or Ct bekend geworden dat er nog een door Jaantje Struik benadeelde beslaat iemand te Arnhem i ie tij er voor 180 000 zegge honderd en tachtig duizend gulden in heeft laten loopen maar die om buiten bet proces te blijven en het geld toch verloren achtende er maar een schenking van maakte toen het ondertoek begon De JmA Ct betwyfelt de waarheid van dit bericht ten sterkste Een belastingschuldige schrijft in THe city Prtu dat hij na de openbaarmaking der brieven van het parlementslid J Q Hubbard waarin dete deuitbreiding fe