Goudsche Courant, vrijdag 22 februari 1884

tan het bonten pUfeisel te Londen aaabeTeelt rich op dit pnnt heeft doen inliehten Van Teraohillende kanten Itreeg hq die inliehtingen Zoo ran een autoriteit in FraDkryk den hr M I Foaasagriiej te Par ja die reedt TÓiSr eenige jaren schreef dat een bestrating uit ran porente telfslandigbeid bestaande die latbaar ia om organische stoffen op te nemen en door hare eigene ontbinding schadelqlce dampen ontwikkelt wanneer ly een groote oppervlakte beslaat werkelgk gevaar kau opleieien De hr J Whitworlh verklaarde voor de stedelijke geiondheidsooromissie dat de fijn gereden paardenmett toodanig tusschen de lecels van hel poreuse hout dringt dat het onmogelgk is die ongeurige stoffen daaruit te verwyderrn teuzg het hout zeer nat of bgionder droog is De heer E Chadwick beweerde dat een houten bestraling doortrokken van modder en mest de oortaak kan worden van koorts En levens f dat het doordringen van het hont met minerale sloffen teneinde het voor bederf te vrijwaren dit nadeel kan vermindereu maar dat niets vau hetgeen ot dusver beproefd werd beletten kan dat de houtvezels zich van elkander verwyderen waardoor de modder en allerlei rottende sloffen opgezogen worden Het opslorpen van vocht is op zich zelf reeds nadeelig maar het opzuigen en vastleggen van rottende stoffen zooats mest en urine is zeker dubbel schadel k De hr Sharp heeft eenige blokjes hout onderzocht die voor bestrating hadden gediend en bevonden dat ook de onderste gedeelten daarvan geheel doortrokken en verta ligd waren met vocht eu urine Verder zegt hg dat te New York al de hout bestrating trots de aanzienlijke kosten werd opgebroken omdat het herstellen van dit plaveisel zoo ontzettend duur is en het niettegenstaande men het met minerale stoffen had doortrokken toch nog zulke schadeiyke eigenschappen vertoonde De buitengewoon zachte weergesteldheid heeft ook haar invloed op de bolgewassen doen gelden In geen jaien hebben de hiacinthen crocusseii tulpen enz zich zoo vroegtijdig ontwikkelt als dit voorjaar De kweeker ziet dit met leede oogen aan want hij is genoodzaakt de bollen van hun dek te ontdoen terwijl evenals verledea jaar Maart nog zooveel kan geven De vorst dezer dagen ingevallen was daarom zeer gewenscht daar hierdoor de te spoedige groei eenigszius tegengehouden wordt Van de 14 burgerlijke gemeenten waaruit men mag rekenen dat Westelijk Zuid Beveland beslaat jn er 9 verstoken van geneesheeren Dit is wel voardrelig voor de geneeskundigen op de overige dorpen maar minder aangenaam voor de patiënten Vooral by verlossingen en andere spoedeisohende gevallen doet het gemis aan onmiddellgke geneeskundige hulp zich zeer gevoelen Hoe onverdroten werkzaam de aanwezige dokters ook zijn zoodat hunne rqluigen zich steeds bg den weg bevinden zij kunnen maar op ééoe plaats tegelgk wezen terwyl hunne hulp soms op drie plaatsen tegelijk van noode is Om in verloskundigen bgstand Ie voorzien hebben zich indertgd te Heinkenszand en s Heereuhoek vroedvrouweu neergezet die echter wegens te geringe verdiensten moesten vertrekken Hoe dringend de nood ook was het vooroordeel tegen de nieutcigkeid eener vroedvrouw bleek den Zuidbevelandschen boeren te sterk Verschillende baldadigheden werden Dinsdagavond te Amsterdam door beschonken burgers en militairen uitgevoerd Alle wapens waren vertegenwoordigd f en de Zeedgk was tot operatie basis gekozen te half twaalf werd de geheele beschikbare politiemacht gerequireerd om de militairen dia met getrokken sabels duchtig aan t huishouden waren eenigszins tot bedaren te bren en Twee honderd man met den inspecteur Doornbosch aan t hoofd rukten uit om te trachten aan deze eigenaardige militaire wijze van feestvieren een einde te maken Dit gelukte maar niet dan nadat er hier en daar wonden geslagen waren Daarop volgden arrestatién Ook op andere punten van de stad jverd slaggeleverd Een woord van dank voor zijn krachtigoptreden mag den inspecteur Doornbosch niet onthouden worden D r N De rechtbank te Leeuwarden heeft gisteren nitsprsak gedaan in de zaak van T S Visser vroeger fabrikant en lid van den gemeenteraad te Workura thans boekhouder by de Maatschappy tot Nut van het Algemeen te Amsterdam beschuldigd den burgemeester van Workum beleedigende woorden te hebbeu toegevoegd De rechtbank heeft beklaagde schuldig verklaard an beleediging in woorden een magistraatspersoon van een Begeerings bewind aangedaan ter gelegenheid van de waarneming tyner bediening en onder aanneming Van verzachtende omstandigheden hem veroordeeld tot 16 dagen celstraf en de kosten van het geding Den aandoenlijk bewijs van moederliefde in de dierenwereld werd onlangs by den brand van de Lnsby a Musio Hall te Londen door een kat gegeven Een van de eigenaars van dit gebouw had een bijzouder fraaie poes die door hare aanhaligheid en speelschheid in een goed blaadje stoad big alle habitués Hoezeer sy haar goeden naam verdiende bleek by den zooeven genoemden brand Een maand te voren had zij vier jongen ter weield gebraoht die alle bjj haar bleven terwyl haar mand gezet werd in een rustig hoekje dicht bij hel tooneel Kort nadat de brand op het tooneel uilbrak liep het moedertje als razend heen en weer en deed allerlei wanhopige pogingen om een uitweg te vinden doch werd telkens door de vlammen tegengehouden Opeens verscheen zij in de kleine zaal met een jong in haar bek en legde het voorzichtig neder voor de voeten van haar meester die zich daar juist bevond Toen vloog zij onmiddelyk weg naar het bleek om een tweede katje te halen Dit geschiedde tot drie malen toe eu boewel zij toen reeds erg geschroeid was scheen zij zich bewust te zy n dat iiog niet al hare jongen gered waren en na even haar drie kleintjes met een lik een bewijs barer liefde gegeven te hebben begaf zy zich opnieuw naar de plaats des gevaars Nu evenwel kwam zy niet weer terug en biJ de wegruiming van het puin vond men de overbly fsels van de moeder met baar jong beiden in de vlammen omgekomen Zoo dus offerde dai moedertje haar eigen leven op om dat van haar kind te redden De Haagsohe correspondent van de rni Ct schryft De Amerikaansche spoorwegkoorls heeft hier weder heel wat offers geveld en t zyn juist de meuschen met zwakke fiuanoieele gestellen die door deze intermitteerende malaria worden aangetast Het is voor niemand aangenaam effecten die fiy een jaar geleden voor 126 percent gekocht heeft nu voor 22 op de beursoourant te zien staan en inmiddels daarvan geen cent rente te hebben genoten Maar wanneer di iemand geld heeft opgenomen om dien aankoop te doen en de stukken heeft beleend terwijl hij niet by machte is zijn onderpand by daling der pryieo aan te vullen en de berekende inkomsten die hy uit de gekochte effecten trekken zou noodig heeft om fatsoenlyk rond te komen dan wordt het mislukken van de speculatie een ware ramp Een ik mag niet zeggen algemeen geacht voormalig president van een koloniaal Gerechtshof heeft reeds met de Noorderzon den Haag verlaten aan zyne vele sohuldeischers de treurige gelegenheid gevende hem in slaat van kennelijk onvermogen te doen verklaren een stap die misschien ook al een slechte speculatie blijken zal meer ongevallen van denzelfdeu aard al zyn ze niet zoo erg geworden weet iedereen u uit zijne omgeving te vertellen Worden de mensohen dan nooit wys zult ge vragen en wasrscbynlyk voegt gy er by dat iedereen dan maar met schade en schande wys moet worden wanneer het voorbeeld van anderen hem niets leerde Voor de teleurgestelde speculailtett zelveu hebt ge gelyk eu kan ik evenmin medelyden gevoelen Maar een ander geval is I waar het minderjarige kinderen geldt wier bezittingen door den vader voogd op eene onwettige en onverantwoordelyke wyze in het beursspel betrokken worden Dergelijke gevallen moeten hier ook nog al voorgekomen zyn Te Utrecht houdt nu een nieuwe quaestie de gemordereu bezig De jinut verhaalt de aanleiding er toe als volgt Twee heeren speelden op zekeren dag op de sociëteit met het gevolg dat zy na ruim twee uren gekaart te hebben by het opmaken van de rekening over een verschil van 2000U te stryden hadden A beweerde van B ƒ 15000 gewonnen te hebben B daarentegen tieweerde dat A 4800 verloren had Ben Uaad van Eer werd benoemd beslaande uit zeven Irden doch ook deze Raad kon niet tot eenstemmigheid komen Een der leden verliet dit college wijl hy zyn medeleden van partydigheid meende te moeten verdenken een partydigheid echter die hij erkent hel te goeder trouw zal hebben plaats gehad Nu echter de Raad van Eer een uitspraak heeft gedaan volkomen in strijd met de overtuiging van het uitgetreden lid beeft dit zich genoopt gevonden in een gedrukt stuk zijn gevoelen nader toe te lichten ter ontzenuwing van het oordeel thans reeds door het publiek geveld Dit wat de zaak in het algemeen betreft Als zoodanig ia ze van louter plaatselyk belang en hoewel treurig niet zeldzaam genoeg om er bijzonder de aandacht op te vestigen Het opmerkeIgke van het geval is dat twee leden van de Utreohtsohe Rechtbank als leden in dezen Baad van Eer zitting badden Terwyl de wet speelscbnlden niet erkent laten handhavers van de wet buiten hun ambtsbediening om zich op r eer intie men voet met de regeling van deze weinig eervolle zaken in Tegen deie onbehoorl jk heid teekent De Anut protest aan By gelegenheid van den veigaardag van Z M den Koning werden hü het regipent grenadiers en jagers alle aan onderofficieren korporaals en manBoh ppeu opgelegde straffen en de daaraan verbonden gevolgen kwyigescholden met uitzondering alleen vai die straffen waaraan bet 9ntnemen van de sabel buiteu dienst verbonden is nl dronkenschap en misbruik maken van wapenen Turfstrooisel in den tuinbouw i Er bestaat bijnageen twyfel aan of dit voorjaar zal men vroeglydiggaan poten en zaaien evenzeer bestaat er allegrond om te vooronderstellen dat de nachtvorstenniet zullen uitblijven en veler hoop en blyde verwachting teleurstellen Om dit laatste te voorkomen wordt er van onderscheidene kanten de aandacht op geveslig lat turfstrooisel een uitstekend materiaal is om daarmede onderscheidene boven den grond staande of ontkiemende moestuiogewassen tegen nachtvorstte beschutten Turfstrooisel vormt eene lichte en en luchtige bedekking de grondstof is goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar In t vorige jaar daarmede toevalligerwijze genomen proeven ter he Kihutting van doperwten en aardappelen werden met eenverrassend gofden uitslag bekroond Over de zichter hoogte vau eene halve hand breedte boven den grond bevindende jonge plantjes werd een matig dik laagje tnrfstruoisel uitgestrooid de erwtenplanten t loof der aardappelen bleven daaronder doorgroeien en hadden niets van de naobtvorsten Ietyddn Ook dient deze bedekking aanvankelyk alseene goede beschutting tegen musschen spreeuwenen ander gevogelte die gaarne een aanval doen oppas gelegde of ontkiemde erwten Spv Een brutale dief en inbreker heeft in de afgeloopen week te Adorp in Groningen in een vertrek van E S een raam opgeschoven en f 200 genomen uit den zak dien de meid naast zich in bed had liggen zonder dat zij iets van den diefstal bemerkte Daarna werden de beddenr en kamerdeur met stoe len en goederen versperd en de vloer bedekt met allerlei kleeren om er zacht over te kunnen loopea Toevallig werd de vrouw des huizes in een aangrenzende kamer slapende wakker en wekte toen baar man die met een tabel nog overgebleven van het beleg van Delftyl ml bet bed sprong De dief dit vernemende brak nog eerst de linnenkast open waaruit hy een zilveren ambttpenning nam en koos het hazenpad zonder door de bewoners te zijn gezien Een bankbiljet van 100 dat in een land bouwalmanak wat geborgen werd niet ontdekt evenmin bemerkte de dief dat bovenop de kast f 12 60 lag die den volgenden morgen aan iemand moesten betaald worden De vloer voor bel open raam was bezaaid met afgebrande lucifers dis men hier en daar ook tusschen de op den grond verspreide kleeren vond Dat de dienttboden in Groningen zakken met 200 met zich naar bed nemen klinkt wel wal apocrief Onlangs ging in Doitschland de klacht op dat daar uitkomende boekwerken in Nederland werden nagedrukt Die klacht geuit door prof Ebers het Börimbatt en Hans Waohenhusen werd hier te lande gehoord niet alleen maar hel bestuur van De Vereeniging tot betordering der belangen van den Boekhandel heeft zich verplicht geacht de ongegrondheid dier besehuldiging aan te toonen Het heeft daarom een uitvoerig protest aan de Duitsohe bladen gezonden waarin wordt gezegd dat na 1860 in Nederland geen andere nuitsohe werken zjjn nagedrukt dan 1860 Heine s Werke in 22 B udohen S mmtliohe Gedichte 2 Bde 8a Vermischte Schriften 1 Bd 8o Ueber üeutsohland u s w 1 Bd 8o 1873 Werke in 8 Bde 8o Geibel i Oediohie 1 Bd 12o Freiligrath s Gedichte 1 Bandohen j Heine s Beisebilder 1 Bd 8o 1877 Hamerling s Poëtische Werke 2 Bde 8o Deze werken waren echter reedt lang te voren in hunnen oortpronkelijken vorm in Nederland verspreid Hierby zouden nog eenige Dnitsche werkjes gevoegd kunnen worden dat voor het meereudeel len dienste der Nederlandsohe scholen zijn omgewerkt Omoaar zegt het bestuur is derhalve de bewering van prof Eibers dat vier zijner romans in Nederland nagedrukt zjn Onwaar de bewering van het Bdrunblatt dat de nadruk in Nederland zoodanig ontwikkeld is dat menige Duitsche uitgever daarvan een treurig liedje weet te zingen Onwaar de bewering van Hans Wachenhusen dat ook Nederland de Duitsohe boeken ongehinderd oadrnkt In de Timei deelt de heer Taylor het volgende natunrvertcbynsel mede dat in Wales heeft plaats gehad Maandagmorgen 11 Februari gedurende een hevigen sneeuwstorm viel er een vuurbal ter grootte van een vat op 20 yards afstand van myn woning en ipatte met een vreeselijk geweld uiteen lle ruiten meest van dik glas werden in 10000 stukken verbrijzeld en andere groote schade werd aangericht Het was alsof het alom vuur regende Tweehonderd yard verder viel een tweede die 8 voet in den grond zonk en mijn geheelen watervoorraad vernielde Een kwart myl verder viel er een op een boerdery vernielde hel huis ontdeed een boom geheel van zijn bast en wierp vier paarden omver Velen spreken over Brooklyn burg als het verbalendite dat ooit lot stand is gebracht maar China heeft eene brug te Langang over een tak van de Cbineesche Zer van vijf mylen lang de Brooklynbridge it nauwlyks ëéue myl lang en met drie honderd bogen Op ide pilaar van eiken boog ligt een leeuw van ééo en twinlig vort lengte uit ééo blok marmer gebeeldhonwtl De breedte van de brug is zeventig voet Onder de vreeselijkste theaterbraiiden die er ook reeds dit jaar hebbeu plaats geh d behoprt die te Clavelaiid in de Veriienigde Staten Dit gebonw was geheel nieuw nog maar twee maanden in gebruik het was naar alle eièchen der wetenschap brandvrij vervaardigd en dit niet alleen in naam maar zóó grondig zóó volkomen zou men zeggen dat het geen brand kon vatten Eu toch lag het binnen drie kwartier uur aan den grond eu was ook eene belendende kerk in ran bouwval herschapen Een dikke steeneo muur die nog een voel boven het dak uitkwam scheidde het tooneel van bet publiek de opening van het tooneel kon afgesloten worden met een vuurvast gordijn Alles was van ijzer eu steen ook de trappen en het onontbeerlyke houtwerk was met atbettverf onbrandbaar gemaakt Ook het dak wat van ijzer en om de locschouwers voor verstij king te beveiligen was er eeu glaswerk aangebracht dat bij brand moest springen en toevoer van lucht geven Op menige plaats waren brandkraneu ingetehroefd toodat ook nis er brand mocht komen men van blnssching verzekerd was De brand is ontstaan In het ledige gebouw door een lek in de gasleiding in de nabijheid van den meter Eene geweldige ontploffing volgde toen de portier met eene lamp de deur opende van het vertrek waar de meter stond De vlam tastte onmiddelijk eenig hout aan dat in de nabijheid wat De ingenieur wat by de hand en ijlde naar de brandkraneu maar in een paar minuten hadden de tobermen en gordijnen vuur gevat en moest al wie in hel brandende gebonw zich bevond op eigen veiligheid bedacht zijn De loesnellende brandweer vermocht evenmin iels alleen de naakte gevel en de zware zijmuren bleven over Hebbeu al de voorzorgen niet gebaat om het geitouw te oezwaren de berichtgever in den Amer Architect meent dat ze toch oog gediend hebben om de weinige personen die zich er in bevonden in staat stellen hun leven te redden Een grondig onderzoek van het gebeurde zal leiden tot het oprichten van een nog beter tooneelgebonw Buitenlandsch Overzicht In het Eogelsohe Lagerhuis it de beslissing gevallen welke het gevolg moest zijn van de motieStafford Northcote De groote parlementaire veldslag is geëindigd Gladstone behaalde de overwinning Met 811 tegen 262 stemmen verwierp het Huis de motie en met een meerderheid van 49 stemmen werd dus verklaard dat het Kabinet niet verdient het votum van wantrouwen hetwelk de conservatieve partij voorgesteld Gelyk we verwachtten verklaarde de minderheid zich ten gunste van het ministerie Vermoedelijk hebben de meeste volgelingen van Parnell de Tories gesteund Toen het debat aanving was Baker paoha juist verslagen en zijn leger vernield en wat Sinkat s garnizoen gedood Sinds is de toestand verbeterd want de geestdrift waarmede generaal Gordon te Khartoem ontvangen is geeft hoop dat deze man groot door zedelyke maoht en beproefden del van karakter zonder leger vermogen zal de oide aldaar te herstellen Dat Gladstone zegevierend uit den strijd zou treden werd overigens niet betwijfeld en volgens de Timei is het verschil van meening in den boezem der conservatieve party de voornaamste reden geweest waarom de aanvallen der oppositie tegen het kabinet 100 zwak waren Het Cityblad verklaart dat die psrtij een leider mist die op de hoogte van den toestand is De Fransohe kameroommissie van 44 houdt zich bezig met het bestndeeren der hervormingsplannen maar tot nu toe leverde haar arbeid niets op dat praktisch uitvoerbaar is Daaruit volgt niet dat zy in ds toekomst niet iets zal voortbrengen in elk geval tal door hare voorbereiding allicht meer helderheid komen over de economische quaestie die thans in zoo hooge mate voor Frankrijk de quaestie is De heer CIëmeneean is in Landen om den toestand der werkl e len in Engeland te onderzoeken In Servië is eene minislerieele crisis uilgebroken het kabinet Christiteh beeft zijn ontslag genomen Koning Milan heeft zich nu gewend tot den heer Garachanine en hem opgedragen de taak om een nieuw ministerie samen te stellen Uitvoerige berichten over de laatste aanleiding tot deze crisis moeten wy nog afwachten maar men kan toch aannemen dat het resultaat der jongste verkiezingen de voornaamste oorzaak is geweest Het schijnt dat ónder de 111 ministerieele afgevaardigden ook meerderen behooren die dien naam volstrekt niet begeeren te dragen Zonder jnitt radioaal te zijn hebben zij toch niet veel lust om den heer Christiteh te steunen Wanneer men hun een naam wil geven dan zon men hen partijgeiiooten van den heer Pirotohanatz moeten noemen het hoofd vau het vorig kabinet De koning heeft thans den minister van openbare werken uit dat vroegere ministerie met de vorming van het nieuwe kabinet belast de heer Garachanige is ook ally d beschouwd als een der hoofden van de progressisteu Onze lezers znllen zich herinneren dat in Fortngal door de beiile kamera na algemeene beraadslaging een ontwerp vad grondwetsherziening in beginsel is goedgekeurd Thans is de ditoustie over hel ontwerp zelf aangevangen Artikel 6 der constitutie dat een slaatsgodsdienst voorschrijft en slechts aan de vreemdelingen het openlijk belyden van andere godsdiensten toeslaat teheen ook aan de herziening te moeten worden onderworpen maar de kamer heeft andere bepaald Portugal behoudt zyn ttaatsgodsdienst een amendemeut om de vrijheid van godsdienst toe te laten werd met 71 tegen 12 stemmen verworpen De besluiten van koning Alphonso III waarbijde Cortes ontbonden eu de nieuwe verkiezingen op 10 Mei vastgesteld worden znllen in de eerste dagen van April veraohynen In het begin van Juni znllen de nieuwe Conea bijeeukomen ter behandeling van het ontwerp adies van antwoord op de troonrede Dezen keer moet Z M al teer lang wachten opdit antwoord Is het adres aangenomen dan zalde begrooting ingediend maar niet in discuttie gebracht worden De zitting irordt vervolgeus geschorst In Italië heeft men het druk over een vermoedelijken aanslag die Zondag geschied zou zijn op het leven van koning Humbert De trein waarin de koning van de jtoht terugkeerde reed tnssoben Montalto en Cornelo toen door vier personen op den het traject bewakenden carabinier geschoten werd Deze gaf zes schoten terug waardoor een der aanvallers gewond werd en nam een met kruil gevulde flesch in beslag die tegen hem was geslingerd en waaraan ecu aangestoken lont bevestigd was De boosdoeners ontkwamen Hen is nu bezig in den omtrek een ooderaoek lo te stellen M A B K T B bT C H T e N Gouda 21 Februari 1884 Tarwe met minder vraag tot ongeveer vorige pryzen De bette Zeeuwtche tot ƒ 9 20 a 9 60 goede en polder 8 76 a ƒ 9 10 en mindere naar kwaliteit Rogge in kalmer stemming ƒ 6 60 ü 7 00 Gertt ielt williger ƒ 5 30 i f 6 26 Chevalier tot ƒ 7 it en 7 60 Haver vry vast 3 80 i 4 50 naar kleur en gewicht Maïs ƒ 6 isa 6 26 Erwten en boonen tonder handel De veemarkt met gewoneii aanvoer den handel in alle soorten traag vette varkens 24 a 26 ets varkens voor Londen 19 a 21 ot per half kilo magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 a 1 20 per week schapen traag Kaas Aangevoerd 10 partijen eerste kwaliteit 28 a ƒ 30 tweede kwaliwil 24 i f 27 Goeboter ƒ 1 60 k f 1 70 Weiboter ƒ 1 40 i 1 60 Bargen Ij ke Stand Qouda GEBOREN 18 Febr Mirtini ooden H Zindvoort en A Kei 19 Adnanos JohsDDM onder r Dirki en M R JDden Pietronelle Adrians osder C v n den Broek en M Juperi Dirkje ouden i Birteli en A C Michielis 20 Cornells Petronelle ouden J W M Kromme en A C vsn Leeuwen OVERLEDEN 19 Febr L de Broin m C J Zwanenburg 89 j M I Wout huiivr van S Kroon 76 A Elboom 8 m 80 S Ukerveld Ij 8 m J M van Doijn 6 w P van Steenderen ii P Vingerling 1 m D van Oudshoorn 61 j E Groenen daal 8 m GEHUWD 20 Febr W Boekraad en H Streefland D B Zieliehot en M J van de Pavoordt Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 14 tot 21 Februari 1884 Gk uderak GEBOREN iacobns ouders A Ijigerwurd en J de Jong Aart ooden C Boer en A Rustwat Angelina Adelaide Wdhelmioe ouden J W Kampt en C 0 P Lana OVERLEDEN G O kara 42 j ONDERTROUWD J Koolmees 24 j van Nieuwerk a d IJssel en A den Hoed 20 j Stolwijk GEBOREN Jacobus Johannes ouden J de Vrengt en J Visser Willem Sijbrand ouders W 8 van Dam en N van Vliet OVERLEDEN P J Hol 7j J Burger 7 m P Bongtra 4j Reeawijk GEBOREN Margarelha ouden J van Leeuwen eu W Stolifgk Huibertos ouders P Kraan en i Staal Willem ouders G Boer en M de Greef OVERLEDEN l P van kempen 4 jaren GEHUWD F Ie Noble en J Smit OEVOyDEN en aan het Bureau Tan Politic teHepoceerd een goadro Oorknopje een eilfer Oorbelletje met Bteen en een Fortemonnaie met geld en andere voorwerpen ADVERTENTIËN Heden overleed onze jongste lieveling ELIZABETH circa negen maanden oad H GROENENDAL H G GROENEN DALGouda 20 Febroari 1884 db Gidts Voor de talr ke bewezen van deelneming gedurende de ziekte en bg het overladen mgoer geliefde Echtgenoot ontvangen betuig ik mede namens wederz dache familie mgnen hartelgken dank M BINNENDIJK Oouda 21 Pebniari 1884 Voor de vele blgken van deelneming ondervonden tgdens het overlgdeS van mgn innig geliefden Echtgenoot betnigik ook namens mgne kinderen mgn hartelgken dank Wed M E DE BRÜINGouda Febmari 1884 Esohme De zaak zal door de weduwe op dezelfde voet worden voortgezet ♦ De Heer en Mevrouw LOTSIJ Lamo KAAL WicHERs betoigen hnnnen dank voor de vele blgken van belangstelling bg de geboorte hnnner dochter ondervonden Gouda 1 20 Febmari 1884 Bodegraven I TË HVÜR een flink BÜRGERW00NHÜI8 met openplaats en voorzien v n vele gemakken op de Earnemelksloot alhier voor een civielen prgs Te bevragen bg J BULK Earnemelksloot te Gouda Door den Boekhandelaar A BRINEMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE OOÜDSOEE MM of de beschrgving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg ia toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOB CHRISTIAAN ERAMM Prüs 80 Cents