Goudsche Courant, zondag 24 februari 1884

Zondag U Febroarl N 3044 1884 GOUDSCHE COURANT IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VAN Lange Tiendeweg D 60 uOUDAi Lange Ttendeweg D 60 Alle BOEKEN en TIJDSCHBIVXEN worden binnen den kortst mogeiyken tgd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billjjke prgzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN ï orden dadelgk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Openbare Vrijwillige Verkooping De Notarissen van WIJN J GAARDEN van VOLLENHOVBN residerende te Rotterdam ais lasthebbende van bannen principaal zgn van meening om bfl veiling op DINSDAG 26 FEBRUARI 1884 en bg toewijzing op DINSOAG 4 MAART 1884 telkens des middags ten 12 ure in het buis der Notarisspn aan de Gelderscbe kade te Rotterdam in het openbaar te rerkoopen Bene voor weinige jaren nieuw gebouwde B0DWIANSW0NIN6 met Koe en Paardenstalling gemerkt wgk H N 14 alsmede zes roeden Hooiberg JErven Tuin en vijf kampen WEI en HOOILAUD staande en gelegen aan elkander aan den weg van Terbrejge langs de Koïte Kade in den Polder Prins Alexander onder de Gemeente Kralingen strekkende voor van halver sloot tot aiohter aan den Togt van Terbregge uitmakende Kavel n 4 van Afdeeling K van den Polder belend t n noorden M vroaw de Wed G van SirxEvotDT en ten zuiden GijsBEBT Verkeek te zamen groot in oppervlakte 14 Hectaren 71 Aren 20 Centiaren en hg het kadaster bekend in Sectie C Nos 733 tot en met 738 Zulks in vyf perceelen breeder bg billetten omschreven welke eerst elk afzonderlijk en daarna in combinatien zullen worden afgeslagen De goederen zgn te zamen verhuurd geweest voor ƒ 1388 15 s jaars en thans in gebruik en bezit te aanvaarden het land bj de betaling der kooppenningen op den 15 Maart 1884 ot eerder en de woning met verdere getimmerten en erve kadaster no 736 den 1 Mei 1884 De landeryen genieten vrgdom van verhoogde grondbelasting tot uit 1897 en de gebouwen z n vrfl van grondbelasting tot en met 1889 De perceelen zijn over 1883 aangeslagen in de Polderlaaten voor ƒ 13 50 en iu Schielandspenninggeld voor ƒ 1 40 per Hectare Het te veilene kan dageljjks worden bezichtigd mits zich bg den huurder en bewoner aanmeldende terwgl ten kantore van genoemde Notarissen van WIJNGAARDEN van VOLLENHOVEN aan de Zuidblaak te Rotterdam inmiddels nadere informatiën zijn te bekomen UITKOMST Daar het publiek maken door de ondervinding opgedaan een waarborg is voor hen die de artikelen van de firma THEOPHILE niet kennen zoo voegt ondergeteekende zich bjj zgne vereerders want ook mg heeft zgn preparaat gebaat en mgn haargroei weer geheel hersteld Handel met dit sohrgven zoo als u wil Velp is get J H BRUMMELMAN Uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale plekken Pijn in de Sohedelbuid Haarof Baardworm Huldzeer vroegtijdig Grijs worden al deze onaangenaamheden Korilen verbannen door den Haar Ontwlkkeliugs Balsem KLEÜRMIDDEL Bood grijs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar Jdeurhoudend en onschadelijk Franco sending k 2 15 ppr Postwiasel of ƒ 2 26 aan postzegels Rembour a ƒ 2 Pirma THEOPHILE Frederiksplein 32 4Stasterdam Geen Depots NB Drie maal bekroond JU US J LANOSTBAATS HOOI in pakken van 100 Kilo k f 4 20 PER PAK aan het Pakhuis Molenwerf J POT Voor IToordtratant GEVRAAGD op gunstige voorwaarden IEMAND P G die veel kennis heeft van Tuinbouw Vruchtboomen en Bloemen en in staat is eene KWEEKERItT op te richten en te beheeren Volledige inlichtingen omtrent tegenwoordige betrekking leeftjjd gezin enz franco onder motto Kweekerg aan het Bureau der Goudsclie Courant WAAROIM zoudt gg langer Igden aan Rhumatiek Abshaubbins or Antitthumatische Watten hebben reeds vele jaren bewezen die kwaal te verzachten en bg langdurig gebruik geheel te ontnemen A 30 ets per pakje bg de volgende depothouders A Bos Berkel J rao Dorp Zoetermeer A Kanling Alphen J B E C Schlattman Bodegraven K Oosterling Haastrecht WH G Wilhelmus Woerden r A G van Deth C B Verheul Ondewater Mej de Wed Bosman Gouda W F J denUijl Sohoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendyk Cappelle S V d Kraata Bleiswgk A BREETVELT Az te Delft aUlNA LAROCHË vao KRAEPELIEN HOLn Opwekkend versterkend koorlsverdrijvend IJierhoudeitit Quina Laroche bij bloedarmoede eto In flessohen van ƒ 1 90 en l Eenig depot voor Gouda en Omstreken bg den Heer C THIM Apoth te Gouda Snelpersdrok van A Brinkman te Gouda Kcr sti U IVUVD tegen Invaliditeit en Ongelukken TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agent P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOÜT te Zevenhuizen Hoofd Agent H SMITS te Nieuwveen en VRIJLANDT te Moordrecht Agenten Ontvangf Betaalkaiitoor L Droog leever Forluijii Eiotterdam Deposito Rente Met drie dagen opzegging i Met vooruitbetaling van Rente Voor eene halve maand vast 3 i eene maand 4 twee maanden i drie 4 zes U twaalf R 7q De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Ma J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Good HeerDrrjTG POPP K K Hof Tandmeetter Weenen Zoo spoedig mogelijk gelieve mü te lenden 30 tegge dertig flessohen Anatherio Mondwater en 6 doosjes ïfgge gf doosjes Tandpoeder Evenals de vorige bezending verwacht Ik hetielve door u toegeBonden op deielfde voorwaarden Bij deze heb ik de eer U ie berichten dat het AnatherinMandwater met gunstig gevolg steeds gebruikt is zoodat ik niet twijfel of hel debiet zal voortdurend loenemen Eene nieuwe uitstalkaart in fraaien vorra bad ik gaarne er bg alsmede prachtige boekjes voor verspreiding extra er bij Afwachtend Hoogachtend UEd Dw dienaar Delfegl W SISPINIJH Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraatj A 123 te Hotlerdam bg F E van Santen Kolff apoth en A Sobippereijn Co blauwe porceleiawinkel te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bg A J van Eijn te Schiedam bg 0 Malta Gï j te Leiden bg E Noordgk te Amsterdam bij P van Wiudheim Co en H H Uloth Oo j apotheek j te Schoonhoven by 8 Wolf on Zoon BINNENLAND G0UD 4 23 Februari 1884 De Gemeenteraad heeft gisteren naar wg vernemen besloten om de Directie der IJsel stoomUamweg Maatschappij te vergnnnen voorloopig de stadsexploitatie van de stoomiram te hervallen doch slechts met é a locomotief en ééa wagen totdat nadere maatregelen tollen tgn genomen in zake verbetering van dr booht op den Kattensiiigel waar het bekende ongeluk plaats had Dit raadsbesluit vindt men niet vermeld in bet in dit r r voorkomende raadsverslag om de eenvoudige reden dat het werd genomen in eene titling mei gesloten deuren Waarom deze zaak niet tiocht behandeld worden in eene openbare vergaïetiog waarom na heropening der zitting het J enofflen beeluit dat natnurlgk geen geheim is aar het onmiddelgk aan de Directie der Tram wegMaalichappg werd medegedeeld alihana niet werd publiek gemaakt is ons nbekend maar wg dUKlen onze bevreemding te finnen geven dat na apvat er gebeurd is in deze taak ook na de voorletin der gisteren ingekomen ralts ves men gemeend beeft het publiek Mang te dienen door zulk een geheimzinnige handelwgse Dat het noodig werd geacht technische inlichtingen te doen geven door den gemeentearchitect in een besloten vergadering is te begrgpen doch toen deze ambtenaar de zitting verlaten had hadden de deuren weder moeteu worden geopend en het publiek en de verslaggevers binnengelaten De gemeenteraad van Gouda bekend om igne vrijzinuiga en verlichte beginselen bigkent vroegere bandelin en en besluiten een voorsiander van de thans alom zoo gewaardeerde openbaarheid heeft naar ons inzien verkeerd gehandeld met deze taak die aller belangstelling trok en alleszins voor openbare behandeling geschikt was in het geheim aftcdoen Zulk een handelwijze gerft billgke reden tot ontevredenheid en wg hopen zeer dat in het vervolg alleen dan besloten vergaderingen tullen worden gebonden wanneer dit in het pobliek belang inderdaad noodig is De collecte voor de Maatschappij van Weldadigheid beeft hier ter stede opgebracht de som van U8 22 De heer A Werumeus Boning gunstig bekend letterkundige wiens vroeger hier ter slede gehouden voordracht zoo algemeen iu den smaak viel tal Dinsdag als spreker optreden in het Dep GoaAt der Maalichapp f tot Nut van t Algemeen Zgnc i marine chetsen deden hem een zoo eervolle repolatie verwerven dat de opkomst zeker alleszins bevredigend zal zgn De Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier heeft zich tot den Minister van Waterstaat ent gewenil imar aanleiding van het beslek der aanbesteding wegens het afdammen droogmaken ocdertoeke n en herstellen der Malirgatsluls waarvan de aanbettedicg a s Maandag zal plaats hebben Volgens hel bestek moet in den IJsel een kolossale ringdam worden gelegd en iu de gracht van den Turfsingel een ringkade het terrein tustches deze dam en kade wordt voor het publiek verkeer afgesloten de vaart gedurende 9 dagen en de passage over de brng 106 dagen gesloten alles aanvang nemende 1 Mei a B Voor voetgangers moet een pad over de ringkade worden gemaakt dat echter vao beide zijden slechts door een trap loegankelgk is De Kamer beeft gemeend dat deze stremming en afsluiting der passage gedurende de voor liet verkeer too drukke zomermaanden groote schade zou berokkenen aan tal van industrieelen en neringdoenden en mitsdien aan dtu Minister in overweging gegeven lo alsnog te onderzoeken of de passage mer de brng gedurende dien geheelen tgd mnet worden gesloten en of de lermgoen met korter konden worden gesteld gelgk sommige deskundigen beweren 2o een premie uit te loven voor vervroegde oplevering van het werk Afsphrift van bet adres is gezonden aao den Com missaris des Koiiings in deze provincie en aan Bar 1 gemeester en Wethouders van Gouda Het is Ie hopen dat de Minisier een gunstige beschikking kan nemen op dit vertoek want terecht wgst de Kamer op de nadeelen voor handel en ngverheid alt eene zoo langdurige stremming der passage voorlvloeiande De Gemeenteraad vau Schoolhoveo heeft in tgne vergadering vao II Donderdag een teer gewichiig besluit genomen Na jaren op verschillende wgze te tgo teleurgesteld oio verbaaden te worden aan het spoorwegnet had de Baad eene commissie benoemd bestaande uit de tiMren S P H Noordendorp Burgemeester E £ Denekamp wethouder en Mr D v Oosten Slingeland raadslid om middelen te beramen teneinde eeo stoomtram te verkrijgen Dete commissie Werd tertgde gestaan door den lieer J Seholel ingenirnr te Rotterdam Beeds had de Baad in zgne vergadering van 9 November 1883 besloten dat waaneer bet eenigszins bleek dat een stoomtram van Scboouhoven op Gouda levensvai oaarheid had ea slechts een matige rente van bel exploiutie kapitwd koo worden verwacht de gemeente Sohoonhoren in hel aanlegkapitaal zou deel nemen voor honderd doizend gulden De heer J Schotel beeft in een duidelijk uitvoerig en zakelijk rapport bevcten dat genoemde stoomtram kan bestaan Gedurende bet onderzoek kr de commissie van verschillende iqden aauioek om voor den aanleg in onderhandeling ie ireden o t ook van de IJselstoomtram maatschappy Bete laalfte sohgut met ernst over de daartlelling eener stoomiran van Schoonhoven over Berg Ambacbl Stolwgk op Gouda te denksn en heeft in hoofdtaak aangebodeo de Ign te leggen wanneer door de verschillende gemeenten voor lo werd oijgedragen in het exploitatie kapitaal De fiominissie bracht in de vergadering van 11 Februari haar zeer nilgebreid en degelgk rapport uit waann dan ook het voonlel der iJselsloom tram maatscbappg wat opgenomen Donderdag 21 Februari vergaderde de Baad over dete zoo gewichtige zaak en besloot om iudien da IiTselslaumtramroaatschappg de lijn in exploitatie bracht aan haar een itiiridie te verleenen van to tij dviiend gulden Sckoonk Cl De heer H Paul Arohitecl werktuigkuudige te Zevenhnizeii is door dett rareenigden polder Boskoop benoemd tot optMIIiir over dien polder Naar men verneemt zal de Transvaalsohe deputatie in de eerste helft der volgende week te s Hage aankomen Volgens het Faderland wordt bg het wetsontwerp tot invoering eener klassenbelasling voorgesteld de percentage jaarlgks door de welge ende macht te doen vaalstellen Voor de eerste maal stelt de Minister van Financien voor dit percentage op l i te bepalen Staton Oeneraal Twesde Kamee Zitting van Vrgdag 22 Februari In deze zitting aanvaardde de heer Cremers door Z M den Koning tot voortitter benoemd tijne belrekking Niet tonder schroom deed bij dal voor het nog overige gedeelte van het tegenwoordig tiltingjaar Diep gevoelde bg dat de vele begaafdheden tgner voorgangers hem ontbraken Alleen in toewijding aan het landsbelang zucht tol bevordering van gemeen overleg en oaparlgdige leiding wenschle hij bg geen hunner achteriresleld te worden Eindelijk deed hg een beroep op de welwillendheid der leden Tot een tweede seclieonderzoek der snikerwet werd besloten Door de nieuw gekozen afdeelingen zgn benoemd tol voorzitters de hh Schimmelpenninck Schimmelpennluck van der Oye Van der Linden Gleichman en Blussé Maandag of Dinsdag regeling der werkzaamheden Naar de JV R Cl verneemt berust het wetsontwerp tot invoering eener klassen belasting hetwelk dezer dagen bij de Tweede Kamer tal inkomen geheel op aanslag ambtshalve door de colleges van zetleib wier getal voor de vervulling dezer werkzaamheden zou worden uitgebreid Met nilzondering van tabel IX rakende de dividenden van naamlooze vennootschappen zou tegelgk de Patentwet worden ingetrokken Naar uit de residentie wordt gemeld vordert de instructie in de Leidsche vergiftigingstaak zeer spoedig en kan men nog vóór de jaarlijksche racantie van bet gerechtshof dit sensatie proces verwachten Het vroeger aangekondigde oorspronkelgk tooneelstuk van Willem van Zgjrien l h maar een Smid werd gisteravond voor het eerst te Rotterdam vertoond De Nteutoe Schou burg was stampvol Het stuk had groot succes Na elk bedrijf werden de acteurs herhaalde maleo teruggeroepen Willem van Znylen zelf leverde een uitmuntende type van huleknecht De eiudeloote toejuichingen welke hij genoot golden zoowel den acteur als den schrgver Uit Indiè wordt geschreven Deli bigft ons beste boekje het land der toekomst bet land van HoUaudsobe energie dank tg mannen als Cremer Van den Houert Gransberg Dates e a Door hen blijven wg Hollanders er den boventoon voeren en de meeste kracht ontwikkelen Aan een partümlieren spoorweg is men druk bezig roet het leggen van eene parlicuhere telegraafiijn zal spoedig een begin worden gemaakt zelfs spreekt men van een onderzeescheo kabel van Deli Laboean naai Peuang Heae uxticuliere kost en dagschool is er thans opgericht namelijk te Medau Een belangstellende deeft daarvoor aan particnliere giften 470 s maands bgeen gekregen en op dit vaste inkomen heefi mevrouw de ed Blnme Borel eene school geopend Kent gij flinke jongelni Ik bid u in naam onzer nationale eer maak dat zg naar Deli gaan Vertel hun eens dat zg die daar in betrekking komen een paar moeielgke jaren voor den boeg hebben van des morgens 5 11 en daarna van 1 5 onderde brandende zoo in de velden te paard eo te voet maar dan ook hun fortuin hebben gemaakt als zg blgkeu van geschiktheid vooral van wilskracht gegeven hebben Ik ken o a administrateurs op een inkomen van f 1000 tot ƒ 1500 s maands plus vrge woning en aandeelen in de winsi die dete betrekking in vijfjaren tgds gekregen hebben Roep dus jongelui naar hier eu laat hen hunne kracht ontwikkelen eo onzen ouden roem handhaven gaan in bet land dat minstens gedurende vgftig jaren nog het land der fortuinen is Waarom zouden vreemdelingen ons weder in deze de loef afsteken Er tgo er reeds meer dan genoeg Niet genoeg daarom kan ik het Begeeriogsbesluit prgzen dat in het bestuur van de Deli spoorweg Maatschappij slechts Nederlandera zitting mogen hebbeu niet genoeg dos ook de tegenwoordige handelwgze der DeliMaat schappg die slechts Nederlandsche jongelui schgnl te willen hebben Bg sommigen stuit men altijd op dat verlammende beginsel van verlofstraklemenlen en pensioenen Is de stichter van Batavia ook daarvan uitgegaan Waarom mtieten dan iu de uegeoliende eeuw de jongens van Hildebrand denken aan tiek worden en sterven Het hoofdbestuur der Ned Vereen lot af van sterken drank heeft een adres aan del Kamer gericht om zoo stellig mogeijjk te teereu legen het Wftaontwerp tot ngziging aef drankwet Het Hoofdbestuur verzoekt de verwerping van het wetsvoorstel althans van het laatste lid van art 2 voornaraelgk np grond dat de t ee hoofdstrekkiiigen der Draukwet tgn A het aantal drauknerlugen waar en door wie ook uitgeoefend moet langtamerband zg t ookeerst na verloop van 20 jaren binnen zekere grens in verhouding tot de bevolking der gemeenten teruggebracht worden B de gemengde neringen behoudens de daarvooriu art 4 der wet beschreven uitzondering voor