Goudsche Courant, zondag 24 februari 1884

Verzekering Maatschappij voorde Haüonale l£Hüe gevest ig d te Arnhem Hoofddirecteur A J MOLLMANN Waarborgifapltaai VEERTIG DUIZEND GULDEN De DIRECTIE van bovengenoemde MAATSCHAPPIJ bericht aan belanghebbende dat de deelneming tot het stellen van PLAATSVEBVANOERS en NVMMBB VERWISSELAAB8 voor de lichting 1884 is opengesteld waartoe dagelpsgelegenheid bestaat hg den Heer C A B BANTZIiVGER Korte Tiendeweg D 17 te Gouda waar tevens op aanvrage REGLEMENTEN en verdere inlichtingen gratis worden verstrekt L J MOLLMANN Hoofddirecteur W f Betaling geheel naar keuze in termynen of na vjjf jaar TOZAYEE GEZWDHEIDS WIJN van LÜBOWSKY Deze WIJN wordt als een voortreffeiyk versterkingsmiddel bizonder aanbevolen aan Zieken of Herstellenden zoowel aan Kinderen als Volwassenen Verkrygbaar in Flacons met gebruiksaanwijzing ad ƒ 2 00 ƒ 1 00 en ƒ 0 50 Eenig verkooper voor GOUDA en OMSTREKEN P SAUERBIER Oosthaven 19 Woensdag Z7 Februari 1884 N 3045 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot éöo uur des namiddags van den dag der uitgave door de commissie die rerder DOg is aangerold door Voor de rerkirzing der Tweede Kamer zon het de heeren jhr mr D H Beelaerta ran Blokland kiesrecht worden toegekend aan ieder ingetetene 1411 Specialiteit voor AANLEG yAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g eboUwen Kanloar en Mag azijn Gouwe C 241 TecliniscliBTireau van der Garden INGENIEUR K F W EOOSEBOOM CRABETHSTRAAT Q 266 Genoemd Bureau beveelt zich aan tot het ontwerpen van plannen voor alle werkan behoorende tot het gebied van Spoor en Tramwegen en der Burgeriijke en Waterbouw kunde het houden van toezicht op de uitvoering van zoodanige werken en het geven van adviezen daaromtrent Mej BRÜIJNEL Grendel VRAAGT tegen MEI eene zindelijke Er biedtzich aan tegen primo Mei a s eenR K Burgermeisje 22 jaar oud voor KINDERMEID of totadsistentie in de huishouding De beste getuigen staan haar ten dienste Franco brieven letter J ter Boekdrukkera n B A VBRZIJL te Gouda eo CENTS per Liter te bekomen bfl T CREBAS GEVRAAGD 2 Wagenmakerskneclits bekend met Boerenwerk Een kan dadelijk en een met Mei a s geplaatst worden bij H MILTENBURG Rfltuig en Wagenmaker te Kuilenburg i Dankbettiigiiig aim HH Directeuren mgne Medebeambteu en verder aan het geheele personeel der Stearine Kaarsenfabriek € Goüda voor hnnne kostbare hnldeblnken mg geschonken ter gelegenheid mgner 25 jarige ambtsvervulling op 20 dezer Ook mjjn dank aan allen buiten de fabriek voor hunne vereerende belangstelling P DE MINK Gouda 24 Februari 1884 Die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de nalatenschap van den Heer GEBRIT BEIJEN Gkbkitszoon in leven rustend landbouwer gewoond hebbende te Stein Gemeente Reeuwijk en aldaar overleden den 11 Februari 1884 wordt verzocht daarvan o pgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris HEIJMAN te Haastrecht vóór den 1 Maart a 8 Sociëteit Ons Genoegen Zaai Kunstmin te Gouda Het Nederl ToONBEL Koninklijke Veeïkniging Afdeeling ROTTERDAM Buitengewone Voorstelling op MAANDAG 25 Februari 1884 ZONDEB I7AAM Volksstuk in 5 Bedrijven door Rosier Paassen Wegens uitgebreidheid der voorstelling Aanvang ten ZEVEN ure precies Entree voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 0 99 per persoon Niet Leden 1 49 per persoou Het Bureau tot het bespreken der plaatsen is geopend Maandag 25 Februari van des morgens 10 tot des avonds ö j uur tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats De loting der te bespreken plaatsen zal plaats hebben op Zondag 24 Februari des avonds ten 7 ure precies Voor ongeveer 14 dagen zijn in een winkel blgven staan of verloren een DOOSJE waarin een paar GOUDEN BELLEN en een RING Terngbezorging tegen belooning van Y der waarde wordt verzocht aan het Bureau dezer Courant Huisonderwijs en Schrijfwerk A HAVERKAMP Huisonderw Hoofdacte beveelt zich op grond van liefde en eervolle aanbevelingen steeds aan tot het geven van PRIVAATLESSEN in al de vakken v h Lag Ond de Fr en Eng taal ook tot het verrichten van allerlei Schrijfwerk het stellen en schreven van Requesten brieven enz ja total wat strekken kan om in zijn rang en standin de hier ter stede genoegzaam bekende behoeften z ns gezins zelf te voorzien en eerlgk en fatsoenlgk man te blgven AMBESTEDDIG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den 5 MAART 1884 des namiddags ten één uur in het Raadhuis aldaar bn enkele inschriivine AAN TE BESTEDEN Het onderhoud der Straten gedurende het jaar 1884 zonder bijlevering van materialen Het Bestek ligt dagel ks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 uur op de Secretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter iuzaje De inschrgvings biljetten op zegel geschreven geteekeud en gesloten moeten den 4 Maart 1884 niterl k des namiddags ten 5 ure op gezegde Secretarie ingeleverd zjjn Met rimo lyke R K APRIL wordt er eene ziode GEVRAAGD Brieven franco onder No 930 aan het Bureau dezer Courant EEN FATSOENLUKB biedt zich terstond aan als NOODHULP of voor VAST Brieven franco onder No 931 aan het Bureau dezer Courant mmil SCHOLEN Wordt ter algemeene kennis gebracht dat op DINSDAG 26 FEBBVARI 1884 dea namiddags ten 5 uur in de respectieve schoollokalen de HALF JAARLIJKSCHE INSCHRIJVING zal gehouden worden van de leerlingen wier PLAATSING aan de Openbare Scholen met 1 April 1884 verlangd wordt Wjjders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs De Secretaris NOOTHOVEN VAN GOOR Gouda 12 Februari 1884 Openbare Bewaarscholen Op DINSDAG 26 FEBRUARI 1884 des namiddags ten 5 uur zal in de beide Schoollokalen de INSCHRIJVING worden gehouden van kinderen wier PLAATSING men verlangt met ingang van 1 April 1884 op de Ie en 2e Openbare Bewaarschool Voor nadere bgzonderheden raadplege men de aanplakbiljetten Namens de Coqmissie van Toezicht op het Lager Onderwas NOOTHOVEN van GOOR Gouda 12 Februari 1884 Secretarit Snelpersdruk van A Bri hkhan te Gouda üe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLIDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUD l 26 Februari 1884 Gisteren ha i un hel geboaw ao het Pre be Itnnr te Haf e de aanbettediog plaata raa het afdammeD droogmaken onderzoeken en herstellen r MalleKatsluis alhier lugetcbre en we door Pb VerbrogRe 35 300 Vlot 34 276 Klein 33 900 J Smit ƒ 32 600 J ile Jong Gouda 32 000 P an Rooyeo ƒ 32 000 K Hollander Gouda ƒ 31 600 C P W Deming id ƒ 31 000 A Kektm ill 30 100 L Brodwer id 29 908 H J Nederhorst id 29 239 J Vermeer Hekendorp ƒ 28 640 P Venneer Gouda ƒ 28 600 en Bekker Lent 26 836 De Minister an biDurnlandsche taken heeft be noemd de commisaien in het rooijaar van 1884 belast met het afnemen der examens ter verkrgglBg van de akte ran bekwaamheid bedoeld in art 5f onder a van de wet op het lager onderarms In Zuid Holland ign benoemd a tot lid en oorlitter de scboolopi in het distr Dordrecht h tot leden de schoolopz in het diair a Orarenhage en in de arrond s Gravenhage Schiedam en Vlaardingen c tot leden plaats err de echoolopt in het distr Botterdara en in de arroud Leiden Gouda Oorioehem Sommelsdyk eo Botterdam De heer E H Stieltjes schreef in het EanitUHad een eerste artikel getiteld Z e Lyientgetckieitnii tan een Kanaal waarin hij het door ons o ergenomen artikel uit het faderland over den waterweg Amsterdam Botterdam bespreekt Hg legt in hoofdzaak ziek geheel te kunnen lereenigen met it verdediging der door Zuid Holland gestelde voorwaarden doch bet standpant ran Noord Holland in die aangelegenheid ist i onjuist weérgrgeren Daarom wil hjj in hoofdirekken de geschiedenis van bedoelden waterweg opnieuw in herimiering brengen Wellioht komen wij nadat de geheele reeks artikelen ran den heer Stieltjes is erschenen hierop terug Uit Krimpen aan den IJsel schrijft men Zoo ergens dan heeft eeker het schoolvertnim alkier eene schrikbarende hoogte bereikt op 1 Januari 1884 toch ontringen ran de 304 kindeten tnsschen 6 en 12 jaar 99 rolslrekt geen onderwijs De roornaamsle ooreaak ran dit rerschgnsel is het te rrneg Teriaten der school Dat het onderwgs hier weinig rmohten kan dragen behoeft geen betoog rooral niet waaneer men in aanmerking neemt dat het rerzuim der tcboolgaaode kinderen 16 17 percent bedraagt Giiterennamiddag is te Nieuwerkerk a d Use op den Bgiispoorweg het driejarig dochtertje ran den spoorwegarbeider P Voogelaar onder een zwaar hoog beladen lorri geraakt Het kiud werd zwaar gekneusd De eene arm werd geheel rerbrijzeld Er beslaat weinig hoop op behoud ran haar leren Ten gerolge van eene rerkeerde orerbrenging ran het telegram uit Londen aan de commissie ran onlrangsl der Transraalsohe deputatie in de residentie werd eerst de komst der deputatie op a s Dinsdag gemeld Zg zal echter eerst Donderdag te 1 48 te s Hage aankomen en met reel plechtigheid aan het station ran het Hollandsche spoor warden ontvangen P W F Bell ds J Moll ha en J H Borers Het concert in het Gebouw bijjft op dienielfden dag bepaald maar het banket in bet Hotel den Ouden Doelen lal na Zaterdag middag plaats hebben Ëenige Utrechtsche ingezetenen die wenscbten het bezoek der Transraalsohe deputatie hier te lande te rereenwigen lieten met dat doel een gedenkpenning slaan rerraanligd in de ütrachtscbe zilrerfabriek onder de zorgen ran den heer Begeer De roorzgde ran dezen gedenkpenning rertoont eene golrende zee waaruit de opkomende zon rerrgst zinnebeeld ran de toekomst ran de Transraal en de glorie ran ond Nederland ket element waardoor stamrerwauten z n gesobeidee is terend het rerbiodiugsmiddel roor beide rolkeien wier wapens daar boren zjjn geplaatst rechts dat der Transraal links dat ran Nederland oiiuarea r het randschrift vit éénen stam eo Ood zg met kent Daardoor wordt de atamrerwantschap aangeduid en de bede geuit roor de toekomst ran beide rolkeren Aan de keengde wordt alleen rcrmeld de Transraalache deputatie bezoekt Nederland 1884 Het hoofddoel dezer oratie is om alle Nederlanders in de gelegenheid te stellen bg te dragen tot eene naiionale holde welke aan hel Transraalache rolk op een n er te bepalen dag bewezen zal worden Die penning geslagen in goud zilrer en brons zal worden aangeboden roor liet archief ran de Tranaraalscbe republiek en rergezeld gaan ran eene oorkonde op perkament rermeldende het feit en terens de namen ran allen die daartoe hebben bijgedragen Om elk Nederlander in staat te stellen daarroor te kunnen bgdragen is de deelneming gesteld op 26 oeni die men rerzocht wordt per postwissel orer te maken mei dnidelgke vermelding ran naam roorna m en woonplaats Zg die iets meer knnnen bijdragen worden beleefd uitgenoodigd dat te doen die 3 of meer bgdraagt ontrangt franca per post een brunzen afslag der medaille die ƒ 10 of meer bijdraagt een afslag in zilrer die meer dan 60 bijdraagt ontrangt een afslag in goud Allen die één gulden of meer bgdragen ontrangen een afdruk der oorkonde waafop eene jniale teekening der meaaille roorkomt Zal men op vele plaatsen io oni vaderland verstoken zijn ran bet roorreoht om de mannen uit de Transraal te begroeten niemand is op deze wgze buitengesloten om een bewgn ran ingenomenheid te geren met hunne komst in ons midden £ n zoo zal bun naam blijrend getuigen zoowel in de Transraal als in ons eigen vaderland ran de sympathie rertolkt in metaal roor het merkwaardig feit dat zoo rer ran elkander wonende stamgenooten elkander in het jaar 1884 broederlgk de hand hebben gedrukt Het algemeen adre roerde toezending is Utrechtsche Zilrerfabriek Oudegraeht L 89 Utrecht Naar men rerneemt is de Orondw els otimmissie wier rerslag weldra in het licht renchgnen cal tot het besluit gekomen art 194 der Grondwet orer het onderwgs eheel onreranderd te laten Geen deï roorstellen waarvan erenkele in de afzonderlijke nota s die bg het Rapport geroegd zgn worden toegelicht bee t in den boetem der Commissie eene meerderbeid kannen rinden Wat betreft de Eerste Kamer blgfl alles looals bet is ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien giatit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt Alzonderlflke Nommers VIJF CENTEN Nederlander meerderjarig die in het rolle genot zgner burgerlgke en burgerschapsrechten eene woning heel perceel of perceelsgedeeltt ran zekere huurwaarde in gebruik heeft Het bcdi ag dier huurwaarde zou binnen zeker maximum en minimum door de Grondwet gesteld roor de onderscheiden gemeenten door de wet worden geregeld Zijn wg goed ingelicht dnn zou de minimum grens nog lager dan eene weekhuur ran één gulden gesteld zgn Het getal leden der Tweede Kamtr zou roorgoed op 90 worden bepaald Omtrent den krggdienat zon schier alles aan de gewone wet worden orergelaten znnder eenige beperking omtrent duur of omrang JV B Cl p Naar wg rernemeii ia de nieuwe Indische beglooiing roor 1884 reeds gereed en kan haar indiening spoedig rerwacht worden De Ministerv o kotonign Ifewertte de begfoolthg in de hawr dagen ran zijn rerblijf te Baiaria en gedurende zgn reis naar Europa f ad Bij Koninklijk besluit van 20 Januari is aan het uitroerend comité der iolernaliouale landbouwtentooustelliog te Amsterdam rergonning verleend tot het liondeo eener rerloling ran ree werktuigen en andere luteuoingen aangekocht op die tentoonstelling Door den Commissaris des Ko ings in de prorincie NoordHolland is bg dispositie ran 19 dezer bepaald dat het aantal loten roor deze rerloliog 100 000 zal mogen bedragen tegen den prgs ran ƒ 1 per stuk terwijl de trekking lu de maand September 1884 zal geschieden De loten zullen orden rerkocht legen ƒ 10 de elf loten lerrnjl geene andere koning hoegenaamd zal gegeren worden De facteur ran het korps mariniers B die in het rorige jaar ie Amslerdam mandaten had zoek gemaakt is door het hoog militair gerechtshof reroordeeld tot één jaar oorrectiooeele gerangenisstraf met ontzegging om bg de gewapende macht of als miliiair geëmpioieerde te dienen gedurende rgf jaren De rennootschap Kleine Courant Nieumt van den Dag keert orer 1883 weder 66 pCi dirtdeud uu Werd reeds in ons rong ur met een enkel woord het succes rermeld dat de heer Willem rnn Zuglen behaalde met zg n luk t U aar een ernxdl de Bottcrdamsche bladen spreken thans met lof orer de eerste oproermg De tooneeicnticusder A Kott Ct roorspeldi dat het t groole publiek uituemend behagen zal erenals dit reeds dadelgk bg de Ie oproering hel geral was Bebalre het onderwerp zal de brwerking het stuk populair maken zegt hg en hij roemt roorts den onopgesmukien natnurlgkeu toon daarin aangeslagen terwgl ten slotte het spel der dames en heeren die in het stuk optreden reel luf wordt loagezwaaid Het Holterdaimck NievKeMad zegt o a Was Donderdag een buitengewone aroud waar een peunerracht nog wel de eerste ran den gerierdsle ran alle kunstenaars waarop ons land kan bogen zou ten tooneele gebracht worden Op het gelaat ran bijna alle toeschouuers was het te lezen boe innig men het slagen ran deze oproei ing weoschte en