Goudsche Courant, woensdag 27 februari 1884

Hq lieeft lyn tocht naar Arasterdam opgerat als eei middel om sociale politieke en economische stadiën te maken zooals hy het noemt met het oog op de noodzakeiykheid der bevryding van alle werkers Na is er qpzichcelfs niet tegen dat de werklieden zich huB Tryen tijd ook ten nutte maken om de sociale politieke en eoonomisobe toestanden te beatudeeren by het volk dat zg bezoeken maar als de vrucht van die studie bestaat in het debiteeren van eenige uit den duim gezogen domheden dan is bet de vraag of de zending van zoo n werkman voor zgn vakgenooteu wel reel nut zal opleveren Deze geleerde weet onder meer te vertellen dat het Hoilandsche Gouvernement autocratisch is d w z autoritaire absolu wordt er ophelderend bygevoegd De Koning alleen legt belastingen op naar willekeur Voorts protectionistisch terwyl Frankrgk den vryen handel is toegedaan Dat heeft Nederland boven Frankrgk voor want vrye handel is het ongeluk van den werkman Toch wordt in een adem verteld dat het lot an den Nederlandachen werkman moreel en materieel slechter is dan dat van den Fransohen Het kapitaal verplettert den werkman in Nederland geen industrieel geeft zgn personeel aandeel in de winst de ondernemers trachten meer en meer de arbeiders door arbeidsters te vervangen Volgens dezen farceur drinkt de Nederlandsche I werkman water en soms jenever Alleen wat dit laatste betreft mochten wy wenscben dat hy juist had gezien Belangstelling in politieke zaken ontdekt hij by den N derlandschen werkman niet en dit mag over t geheel waar zyn doch in Amsterdam waartoe hy zijn sludiün wel zal bepaald hebben was hy toch ook wel in de gelegenheid het tegendeel op te merken Doch misschien heeft het hem geërgerd dat de Nederlandsche werkman niet zooals zgn Fratasche collega zoo spoedig vuur vat by het abracadabra van de Fransche anarchisten en oolleciivisten Moeten wereldtentoonstellingen strekken tot verbreiding Van zoo groole oppervlakkigheden en zooscheeve voorslel ingeo dan is er geen reden veelroem te dragen op de oekendheid die zg verschaffen aan het land dat zich gelukkig rekent ook zulk een onderneming te hebben zien slagen i Zaterdagmiddag had te Botlerdam de jsarlyksche algemeene vergadering plaats van de aldaar gevestigde Vereeniging tot het terleenen van hulp aan minvermogende ooglijderi voor Zuid BoUmd In die vergadering werd uitgebracht het achttiende verslag van het bestuur loopende over het jaar 1883 Wg ontleenen daaraan de volgende bgzonderheden By vergelgkiog van het aantal personen die hulpontvingen en het cgfer der verstrekte adviezen overde laatste vyf jaren valt het duidelijk in het oog hoe het getal der hulpzoekenden steeds toeneemt en de werkkring der Vereeniging zich voortdurend uitbreidt Er werdenin 1879 aan 2135 patiënten 18474 adviezen 1880 2668 2U301 1881 2892 19763 1882 3630 22976 1883 3703 23672 gegeven In het jaar 1883 werden dus ruim 62 pCt meer Igders door de Vereeniging bggestaan dan in 1879 Het bestuur betreurt het dat de jaarlyksche bijdragen niet gelyken tred houden met de toeneming der patiënten Zy bedroegen in 18s3 ƒ 2610 Die contributies zouden tHaas 1800 meer moeten beloopen dan in werkelykheid het geval is De tweede bron van inkomsten subsidiën van Provincie en Gemeenten wyst een getingen vooruitgang aan Volgens een daarvan opgemaakteu staal ontving de Vereeniging ondersteuning van 14 Gemeenten en dus van ééne meer dan ten vorigen jare en wel tot een totaal bedrag van f 3360 Het bestuur kan niet nalaten alweder te wgzen op het klein aantal Zuidhollandache Gemeenten die subsidie verleeuen vergeleken met het 103 tal die patiënten toezonden Voortaan kag voor de verschillende postpakketten gelijktijdig aan denzelfden geadresseerde door denzelfden afzender gezonden met één aidreskaart worden volstoan Men zorge echter achter het woord nhierbyii het aantal en de verschillende soorten jder paketlen te omschryven Van pakketten met aangegeven waarde of verrekenpakkeften wordt de gezamenlyke woarde in één som op de odreskaart ingevuld doch op de pakketten voor elk pakket afzonderlyk vermeld Port en recht worden echter voor elk pakket afzonderlyk berekend en door fraokeerzegels op de adreskaart vermeld w j knnneo er onmlddelük op laten folgen dat itiVmmd UlnrgaMd naar kuit u gegaan Tan Zaylen a ituk gaat leker een aantal oproeringen tegemoet I £ n are ilag hyft Woerden getroffen Zaterdag II oierleed dr J W Van Loon an Iteraon in den jeugdigen leeftgd Tan nog geen 30 jaren Wat de weteusohap tgn oudeis de plaats z ner inwoning in hem verlieten rraag het aan allen die den overledene in iqn openbaar en bgionder leren gekend hebben Aan de Utreohtsche hoogeschool na volbrachte stndie gepromoveerd ali dooter in de medicgoen op een proefachrift irover den invloed van plaataelqke brieediging op de electriache prikkelbaarheid van hart en gewone spieren dat volgens getuigenis der deskundigen een meesterstuk mag genoemd worden vooral met t oog op de ontginning van een nieuw veld en dat dan ook in t Buitsoh vertaald werd vestigde hij zich nu drie jaren geleden in zgn geboorteplaats als dootor Zgn zeer uitgebreide practyk droeg t bewijs op hoe hoogen prgs men zgn bekwaamheden en tuleiilen stelde Onvermoeid was h de man die b dag en nacht onmiddelijk geieed was om arm en rijk hulp te bieden In tegenstelling met Europa is de winter van 1883 84 in de V S van Noord Amerika zelfs in het Verste Zuiden zeer streng In Florida b v gn de oranjeboomen grootendeels bevroren en afgestorven Daar meu in de znidelgke Staten in het geheel niet is ingericht op koude hebben lallooze menschen vooral de armen veel te lijden gehad Op 12 Januari jl stond o a te Charleston ZüidCarolina de thermometer op 8 B Sedert 135 jaar was het in Zuid Carolina niet zoo koud geweest De commissaris van politie te Dordrecht bericht dat in den namiddag van Dinsdag 19 Februari jl zich n daar bg eeu paar alleen wonende dames heeft vervoegd een persoon zeer net gekleed met hoogen hoed naar gissing 60 jaren oud ran flinke lengte en Inet grgzen baard nogal gezet diagende een gouden bril die voorgaf commissaris van de Nederlandsche Bank te zjjn en volgens etn door hem afgegeven visitekaartje Baron de Alten te heeten Op een ander iloor hem afgegeven kaartje staat Mr J F Schuurbeoque Boe e Voorts gaf bq te kennen naar Dordrecht gekomen Ie zijn omdat er in den laatsten tijd valsche bankbiljetten in omloop waren gebraoht en zooals hq geïnformeerd was dergelgke bankbiljetten door de bedoelde dames ontvangen waren welke biljetten hg ia last had te onderzoeken Men veronderstelt dat zgue bedriegelyke opgaven diefstal of oplichting ten doel hadden VAlgeus inlichting moet hy iu den avond van genoemde dag in de richting van Rotterdam zijn vertrokken De Zierikzeetche Nieumbode van 21 Febr behelst de volgende advertentie Directie H W NiEtwïNHuw Op Vrgdag den 22 Februari J884 Jo HANNES drama in vgf bedryven en een voorspel door Geobge Bohrgver van Zxarte Griel Blonde Elsje etc ete Men bewondere de handigheid waarmee tie Directieen George een werk van Faassen zich toeeigenen door vóór Hannei ééa regel hooger met kleinerletter en tusschen Haakjes Jo te zetten Menbewondere ook hoe George zijn auteurschap van Blonde El waarvoor de rechtbank nog geen uitspraak heeft gedaan zooals over Zutarte Oriet weette dekken door vau El te maken El e Enfin de stumpers hebben waarschijnlijk ergeu honger en weten dien misschien niet anders te stillen danmet den afval van Faassen s disch Was dat ookde gedachte welke de redactie van de Nieumbode bewoog de voorstelling aan te burelen en daarbijmaar kloekweg te schrijven dal opgevoerd zouworden het zoo gunstig bekende drama JoJ Hannu door den sohryfer van Zicarte Griet en BlindeEl e of zou ttj werkelijk nog niets vernomenhebben van Faatsen s stukken en de namsaksels daarvan jV B Cl Wordt het nut der wereldtentoonstellingen ook voor de verkliedeu hoog geroemd en worden daarom dikwgis uit verschillende landen bettq met hetzij zonder regeeriugshulp werklieden daarheen afgevaardigd het is zeker dat zij het beoogde ont slechts kunnen afwerpen als de werklieden er zich op toeleggru de producten der ngverheid van andere volken te besturen om er voor hun rak voordeel mede te doen Zoo schynt het niet begrepen te zyn door een gedelegeerde van de Fransche tapijtwerkers op de Amsterdamsche tentoonstelling die volgens de Tempi in een rapport zijn bevinding heeft neergelegd TOOIN EJBIj Het Goudsche publiek dat niet afksnrig is van een bezoek aan de schouwburgzaal heeft dit vooi boven de ingezetenen van vele andere gemeenten dat het ieder jaar de voornaamste en beste tooneelstukken te zien krqgl die op de hoofdtooneelen van ons land worden opgevoerd Terwyl men zich elders vaak moet behelpen met rondreizende kermistroepen of deolameerende rederykerskaraers ziet men hier geregeld ware artisten optreden met het schoonste wat het repertoire oplevert Die overweging stemme tot waardeering en erkentelykbeidl Doch zooals het meer gaat hoe meer men ontvangt hoe meer men wil hebben Nemen de stukken van den heer Faassen op het hedendaagscho repertoire een eereplaats in en kregen wy de voornaamste daarvan achtereenvolgens te 2ien vaak was de wensoh bij ons opgekomen ook het gunstig bekende valksstuk Zondxk NAAM hier te zien opvoeren Gisterenovond werd die wensch vervuld Het is geheel geschreven in den trotat der andere stukken van Faassen Kluchtige en ernstige scènes dooreengeweven aardige typen uit het volksleven handig aangebrachte grappen enz Uit een letterkundig oogpunt heeft het stuk naar onze meening weinig waarde Een waarachtig kunstwerk moet zóó in elkaar zitten dat men daaraan geen enkel deel kan ontnemen zonder schade voor hel geheel en dit is zeker op het gisteren geziene stak niet van toepassing Daar heeft men b r het tooneel waar Ednard de Wild jr de hh Binkershuizen en van Hillecom by zich ontvangt die men noch vroeger noch later terugziet Zg honden een gesprek waarin een hunner t ne eigenaardige denkbeelden ontwikkelt voorzeker op eene wyze die behaagt al vereenigt men zich niet met den inhaad maar in welk verband staat dal tooneel met de handeling van het stuk Het kon evengoed weggeknipt eu is daarmede reedt ver oordeeld Zonder eenige schade bad ook hel laatste gesprek van de drie babbelende burgervrouwtjes kannen worden weggelaten Eén tooneel waarin zoo n discours uit den minderen stand wordt weergegeven is reeds voldoende Zyn dus uit een letterkundig oogpunt aanmerkingen te maken uit een looneelmatig geiichtspunt verdient ook dit stuk van den heer Faossen allen lof Het publiek amuseerde zich uitstekend Telkens e telkens schaterde men het uit herhaaldelyk werl er geapploudiaseerd en met volle recht Wat geestige typen werden ons voor oog n ge tooverdl Die aanspreker Hartkamp met zyn voortdurende zucht tot speechen die levenslustige dienstmeid later vrouw van Dammers die vroolyke behanger die pedante Hoogere Burgerschool leerling enz enz Wat dezeu laatsten betreft maakte de heer Faassen zich ten koste van het effect I aan te veel overdryviug schuldig Hjj weet gewoonlyk bg het teekenen zijner figuren zoozeer alle overdrijving te ontgaan d t men onwillekeurig uitroept Precies het leven afgezien juist baar de natuur get ekend I Ën daar waar de jonge Leonard zyn geleerdheid luchtte was ook alle reden om te applaudisseeren over dezen geestig aangebrachten wenk maar als io een later bedrijf deze leerling van een H H school met driej cursus nogal I ons zyne pogingen mededeelt om connecties aan te knoopen met een caféchantant zangerea die trouwens aardig genoeg werden beantwoord met een paar oudbakken taartjes dan hindert ons die overdryviug Zeventien jarig jongens niet t miust in onze groots steden zyn I we weten dit zeer goed soms ver gevorderd in zekere wereld wijsheid en niets is bun liever dan op allerlei wijzen oudere jongelui na te apen in hunne genietingen maar ook dit heeft zgne grenzen Do figuur van den ouden heer De Wild was goed geteekend zijn ongelukkig lot als gevolg van eigen verkeerde handelingen dwong deelneming af eve nzeer als dat zgner dochter Heuriette deed soms iets te veel denken son de conventioneele figuren uit ouderwetsche drama s maar was overigens wel in staat de belangstelling tot zich te trekken Het spel was het stuk waardig In hoofdzaak lofwaardig was het alleen te betreuren dat enkele der acteurs niet rolvast genoeg waren De antwoorden eerst door den souffleur te hooren fluisteren en dan met luider stemme door den acteur is steeds recht hinderlijk Ook was het een curieus moment toen een der dames zoo n schik kreeg in het kluchtige van zeker tooneel dat zij haar lachlust niet kon bedwingen en hetgeen zy verder nog te zeggen had achterwege liet Deze vroolykheidsuiting was aanstekelyk en ondtr het hartelijke geli van de toeschouwers verlieten de actrices hettoone Dit daargelaten kweten de verschillende damea en heeren zich goed van hnn taak Met animo vertolkten zij hunne rollen en het is voorzeker de wensch van het Goudsche publiek dat wy hen allen het volgend jaar weder op ons tooneel zullen zien optreden I Buiteoiandsch Overzicht Pe zitting van het Engelsche parlement van Trydag beeft nog al wat belangrgks opgeleverd In het hoogerbais werd een voorstel van den heer galisbury tot het benoemen eener koninklijke eommiisie van onderzoek naar den toestand van de hnisvestiug der werklieden en arbeiders aangenomen De regeering had vooraf verklaard zich met deze DOtie te kunneu vereeuigen doch het onderzoek niet tot de steden te willen beperken maar ook te willen uitstrekken tot de laodbouwdislricten deze wyliging kenrde het Huis goed Het lagerhuis bracht de discussie over bet adres van antwoord op de trQonrede ten einde Een amendement van den heer firnell waarin de staatkunde der regeering in lerHod werd afgekeurd werd met 81 tegen 30 stemmen verworpen het adres is daarop aangenomen Daarna kwam de Bussiscbe quaestie betreffende Uerv ter sprake Sir Charles Dilke zeide dat de rrgeering aan het kabinet te St Petersburg hare inticbteu aangaande Mer had nedegedeeld Hij verklaarde verder dat Eyoeb Khan zich nog ateeds in Perzië bevindt en dat Afghanistiin zeer vriendschappelijk gezind is jegens Engeland aan welke liiogendheid het gelukt is zich van eene sterke en onafhankelyka stelling meester te maken Engeland heeft np verloek der bevolking het bestuur over Quetta aanvaard Ten gevolge vau de vriendschappelijke gelindheid der bevolking van Belonchislan beschikt üngel od over de paseagte van Bolau De Engelsche ministerieele bladen strooien nu uit dat het bezetten van Merv door de Bussen een zaak is waarover men het jaren geleden reeds eens was Gordon pacha heeft aan kolonel Coetlogon een brief geschreven waarin hij verklaart dat er geen vrees hoegenaamd voor Khartoem bestaat en die stad thans even veilig is als Cairo Gordon erkent dat er een poos gevaar aanwezig was doch alleen tsB gevolge van het slicht bestuur van den gouverneur Uusein hel was zelfs daarom dat de bevolking naar de parlij van den Mahdi begon over te bellen Gel k men weet is die gouvernenr thans afgezet Naar men verzekert is Gordon pocha voornemens rechtsteeks met den Mahdi te Onderhandelen De expeditie door de Engelsche regeering naar Soeakim gezonden om van daar uit het Egyptisch garnizoen te Tokar te onljwtten zal niet behoeven uit te trekken gelyk het plan was Ofschoon de belegerde stad nog voonias was va levensniiddelen heeft ze zich overgegeven omdat het garnixo n zelf in oproer kwam De Egyptische officieren in Soudan haten de Engelschen nog meer dan ze hel de Arabieren en negers van Soudan doen De Engelschen kopten door deze overgave van Tokar in ecu zeer moeilyk geval In geen geval willen ze een oorlog in Soudan voeren of zelfs de geringste poging doen om dat ryk te veroveren Toch is het van overgroot geiricbl dat de Arabieren een gedachte les ontvangen Trekken de Engelsche troepen nu terug wat toch het verstandigste zou zyn dan zullen de owie Arabieren onder Osman Digna vast overtuigd zyn dat ze overwinnaars zyn eu dat de Engelschen vluchten Inijien de Arabieren stand hielden eu een slag vilden leveren zou de taak der Engelschen licht qjii en er niet het minst bezwaar beslaan tegen kon oprukken doch indien de Arabieren steeds terugtrekken door het dorre land en een gnorillaoorlog voereji zonden de Engelschen eu el hun man aen doelloos opofferen Het ontzet van Tokar wts een te bereiken doel nu dit niet mogelgk is zal de expeditie waarsohgnlyk terug worden geroepen nadat in de Boode Zee havens een sterk filiisoh garnizoen gelegd is Een later bericht uit Engeland meldt dat van Aur uit last is gegeven tot het aanvallen van Osman Digna ten einde dezen woeateling een les te geven vooral ook omdat het prestige der Europeanen andera gevaar loopt Gisteren of heden zou het gevecht plaats hebben De Ttmei i ontving bericht uit Haiphong dat de Chineezen voornemens zyn Bac Ninh te onttniiseu en de Fransohen met spoed vooruitdringeu Ir is geen reden om veel gewicht te hechten san dtt bericht Volgens bericht ait Durban aan de Timet werd aldaar tyding ontvangen van Madagaskar dat de Fransche bevelhebber instractiee had om den vrede met de Hovas te sluitsn tot eiken prys In elk geval zou een staking der vyandelykheden plaats hebben totdat de zaken in Tonking geregeld zyn Het zou wel kunnen zyn dat dit bericht gekleurd is met het oog op den toestand der Fransche finaooién Keeds voorlang heeft de Fransche Kamer een wetsontwerp aangenomen waarby bepaald wordt dat de kroonjuweelen die geen geschiedkundige of lislleke waarde hebben verkocht zullen wordenen dat de opbrengst zal dienen tot het stichten vaneene kas voor afgeleefde werklieden De regeerjng harerzijds had de opbrengst voor eeu ander doel willen aanwenden namelijk tot aankoop van kuAstwerken Ier verryking van de openbare museums De commissie van den Senaat beeft eindelyk rapport over het wetsontwerp uitgebracht Zij heeft zich vereenigd noch met de beslissing der Kamer noch met hel oorspronkelijk voorstel der ri geering Z wil dat de opbrengst der kroonjuweelen gebezigd zal worden tot aankoop van Staatsschuldbrieven en dat later bij rene wet strekkende tot bevordering van de ontwikkeling der kunslnyverhrid het gebruik zal worden aangewezen dat van die gelden zal gemaakt worden Wanneer het ontwerp tot regeling of verhooging van de onderwijzerstraetementen in de Kamer aan de orde is zal de Begeeriug den financiëelen toestand blootleggen en de onmogelykbeid betoogen thans aan die zaak iets te doen Prins Jerome Napoleon ontving met zijn zoon Victor aan zyn zijde 80 afgevaardigden van het revisiouistenoomité De Prins hield bij die gelegenheid een toespraak waarin bij o t zeide dat de constitutie van 1876 ingevoerd was door een Orleanistisohe intrige en de Brgseriug overleverde aan onverantwoordelijke meerderheden De politieke en de juridieke commissie van bet Oosteorijksche Ueereohuis die vereenigd tot één comn ssie ad hoc het ontwerp van wet waarbij o a Weeneo In den kleinen ktaat van beleg wordt verklaard onderzochten hebben nadat haar door de regeeriug eenige inlichting waren verschaft dit ontwerp goedgekeurd De Poll Corr meldt uit Petersburg dat thans definitief besloten is tot het instellen van een ministerie van koophandel Verrooedelyk zal de heer Abaza ex minister van financiën of graaf Ignatieff aan hst hoofd het van nieuwe departement geplaatst worden Voorla bericht de correspondent dat de Opperste Baad weder in het leven geroepen zal worden en wei ter bestryding van hel socialisme De Opperste Baad een oude historische instelling zal oyeenkomen onder voorzitting van den Gaar Aangaande de wijze van samenstelling is niets bekend alleen weet men dat de minister van binnenlandsche zaken een der leden is De EfectenietLTs VIL Amsterdam 26 Februari 1884 De afgeloopen week kenmerkte zich door een kalm verloop Bussen werden veel voor Berlyn gekocht woardior zy hooger sloten en Peruanen waren geanimeerl door een bericht dal tBritsche gonvernement zich de belangen der crediteuren van Pero zou aantrekken Amerikoansohe spareu waren tamelyk willig BlNMINLAMOSCHE WAABBEN SttuUt prorinctol en gemeentefondw Slaatsfoudseo waren iets flauwer Amst obl 79 beide Kolt Utr s 3 i pCt Amst lager Fremieleeningen Amst loten i f 1000 flauwer Kanaalen Butt 1 1 Paleis I beter Spoorwegleeningen Gesiemp obl Centraal waren 1 aand Holl do Bijn do Bokstel hooger Aand centraal sloten Vs S Bokstel s 2 lager IramKaylfeningen Aand Amst Omnibusmy 10 pCl Samarang 2 Gooische NAl Ind 1 pCt hooger Induilrieele en finmitieile vaarden Aand Ned Bk rezen 2Vs I eyenoord 1 pCt Handelray was zeer willig en s a é hoog r eveozoo ïnd Handelsbk Stoomv Java gsf I Nederl 1 pref aand Zeeland 1 pCt prys Aand en eert Twentscfae bk resp Vs en 1 pCt lager EVSOFEISCHE KAABDEN Slaali ondten Er valt in deze rubriek weinig belangrgks mede te deelen Hongaren 67 profileerden 1 pOt Orig Italianen Vt Bussen waren zeer ferm en nagenoeg de geheele lyst sluit hooger 62 77 U Ie Oosterl 4 72 1 73 l 60 76 lVi 80 l 67 69 83 IVie Spsnjnarden waren voor 4 pCt en Z pCt i hooger Turken konden zich goed staande houden Premieleeningtn In deze soorten was de stemming ieu flauwer Oostenr eu Bnss 64 waren 1 pCt loger fiuse 66 echter 1 beter Spoormegleeningen Aand Thiias sp sloten s obl Viel Em 1 pCt flauwer West Sic en Znid Ital resp is aangenamer Warschau Bromb s Warschau Weouen g hooger doch de obl IV4 lager Kussisohe sporen waren meerendeels ook in ferme stemming Cb Azow Jel Griazi Jel Orel Los Sew Morsch Sysr Mosk Smol Bias Wiasm Transoauc Z W a 1 pCl hooger obl Orel Vit zelfs 1 Induilrieele en finantieele mutrden Amst eert der Duitsche Bjjksbk zyn l n pandbt Buss hyp bk Vit aangenamer Akeukaamschi waabszn Staatifondten Slecbti Brazilianen en Peruanen trokken de aandacht De eerste door daling de tweede door ryzing De oorzaak der daling is eigenlyk niet bekend deze fondsen hoewel weinig in ons tan4 verhandeld zgn iu Engeland nogal in den smaak en daar u t verspreidde zich de lagere noteering 65 verlodr i ji 76 l i 83 is 83 l u De verheffing der Peru enen bedraagt voor de 6 pCt l voor de 6 pCl l i De aanleiding tot drze betere stemming is reeds vermeld Mexieanen en Columbisnen waren Vs a flauwer doch Venezuela s beier Spoonoegleeningen Florida s avanceerden resp 6V 8i preekt van conversie en rentegarantie en dit is i enoeg om de speeulatiegeest wakker te schudden De pverige vsriatiën zyn gering Van de vereen Am spoorwegfo dsen noteert 2e serie 2 3e s hooger Braziliaansche sp l l lager Induilrieele en PinanlieeU aarden Colorado obl zijn Vs Maxwell and l i inc buds IVi flauwer PioiQKOATiB BïNTï varieerde in deze week tusschen 2Vi en 3 Va pCt en sloot op 3 sT P S Over het algemeen was hel onk heden zeer stil Bussen bleven stijgen 62 86V4 76 SO jj 80 701 83 97 Aand Warschau Weenen flauwer 861 9 Spanjaarden willig bail p r i 67 4 pCt Egyple 66 j Peruanen 12 4 9 i Braiiiiauen voor 65 en 76 iets béter Mexicanen een fractie flauwer Amerik sporen voor sandeeien V4 a s flauwer Florida Franse 87 ldo Centr West 211 4 00 da B 66 Van binnenl waarden zgn hooger B terd 1 1 aand Centraal do Ind sp ll j gest obl Bokstel a I aand Ind tram a Vs do K N Stoomb mij V lager Obl Bokstel 4V pCl Vi Botl tram Vi P patidbr Uaagsobe hyp bk Ij pref aand Zeeland Vs Prolongatierente 3 a 3i j pCt GEVONDEN en aan bet Bureau van Politie gedeponeerd een Zweep vijf Sleutels aan een ring drie Zakken een Sleniel een gouden Biog een gereformeerd Gezangboek een gouden Bing met steen een gouden Medaillon een Oorbelletje met zilver een paar Manchetten en drie verschillende Sleutels Afloop Tan Openbare Verkooplngea van Onroerende Goedef en VEILING 26 FEBRÜAEI Huis en Gebouw Korte Akkeren P311 ƒ 1039 kr F C Bik Huis ats voren en Grond Jan Philipskade ƒ 42S0 kr W Poot Huis Korte Akkeren ƒ 676 kr I Duys ERRATUM By de vonnissen vat den Scl ultersraad in ons vorig ur moest nog vermeld zijn J V d A in een boete van 6 ROEPORl ENTÏMGs De BUBGEMEESTEB van Gouda Brengt er algemeene kennis dat aanstaanden ZON DAG den 2 MAABT 1884 des namiddags 12 our op hel Baadfauis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om tich geheel toiletooi rechtstreeks van het kalf te doeii inenten of heriuenten Gouda den 26 Februari 1884 De Burgemeester voornoemd VAN BEBGEN IJ2ENÏ 00BN Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 22 Febr jeDiie ooitn M JiiMseit eu T Bood Gerard Kieter ouders J GroenewefE ea 6 van der Btrg 28 Jobn Ptter Witte oudtr C W tan de Velde eu J P Smits Ehsabatt Miria onden W A PriDienberg en E au Wijk 24 Liiid ouders B Goldsmidt en F EDgelamaa Bsfhtoloninis Nicolaas onders N tu der Heij en W NienViteld 25 Mathilda Willamina ouders C den Riet en G van Gent OVERLEUEN 23 Febr H Hovinga wed P l Jager 68 j 24 A van Bentam wed J Dijihoora 70 j G A S Bantzinger 2 m 26 C T an Dam 1 o L Schaart 3 w Burgerlyke Stand van onderstaande gemeenten vaa 16 tot 22 februari 1884 1 Moordrecht GEBOREN Jan ouder W Btookbüijsen en M i van der Knij Pieter ouders G H Venaal en O HuisniBB O VERLEDEN O Goes 7 1 GEHUWD J A de Vries 27 j en Neeltje Verboom 25 f Haastrecht GEBOREN Aait o aders V Uittenbogaard en D Graafland OVERLEDEN M Boere 62 j H I inscfaoten 70 j GEHUWD £ Rcnswonde van Harmeien en W Lieverse