Goudsche Courant, woensdag 27 februari 1884

V VrUdag 29 Februari J i 3046 1884 Verzekering Iilaatscliappij voorde ITationale l£litie geveslig d te Arnhem Hoofddirecteur A J MOLLMANN Waarborgkapltaal VEERTIG DÜIZEIND GULDE De DIRECTIE van bovengenoemde MAATSCHAPPIJ bericht aan belanghebbende dat ook na de loting de deelneming tot het stellen van PLAAT8VMRVANGEBS en NUMMEBrXlBWISSELAABS voor de lichting 1884 hip opengesteld waartoe dagelgks gelegenheid bestaat hg den Heer C A B BANTZlNGEa Korte Tiendeweg D 17 te Gooda waar tevens op aanvrage REGLEMENTEN en verdere inlichtingen gratis worden verstrekt De Directie A J MOLLMANN Hoofddirecleur gi Betaling geheel naar keuze in term nen of na vgf jaar GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken m4l De InsenAing van adverteation kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in partiöuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 ADVERTEIXTIEIX in alle Binnen en Suitenlandsehe Couranten worden dactelgk opgezonden door den Boekhandel r A BRINKMAN te Gouda ADVERTENTIËN Bevallen van eene Dochter I HISSINK SCHNBIDEB Gouda 24 Febniaii 1884 Hedeu overleed tot onze diepe droefheid onze dierbare Moeder en Behawdmoeder H J HOVINGA Wed van den Heer P J Jaqisb in den onderdom van 68 jaar Uit aller naam Gouda 23 Febr 1884 H JAGER Heden overleed in den ouderdom van 70 jaren onze geliefde Moeder en Behawdmoeder Mevrouw de Wed J DIJXHOOBN van Bkntum Uit aller naam C DUXHOOBN Gouda 24 Febr 1884 He3en overleed ons jongste Zoontje twee maanden oud C A B BANTZINGER S A H M BANTZINGERBebükel Gouda 24 Feb 1884 r ♦ B zeggen ook namens onze Kinderen hartelgk dank aan allen die ons op den Igjeo dezer bewijzen van belangstelling gaven F H PEETBRS C PEETER8 VAN HoPWEGEN Goudaj 26 Februari 1884 De Heer en Mevrouw SIKKENS Koo betuigen hun dank voor de bewezen van belangstelling ontvangen hg de geboorte van hun Zoon Gouda 26 Februari 1884 Dankbetuiging De gezamenlyke WERKLIEDEN der GASFABRIEK alhier betuigen hunnen hartelgken dank Aan den WelEdelen Heer J de VRIES ROBBÉ voor het gulle onthaal hun en hunne Echtgenooten geschonken hg gelegenheid van ZWEd verjaardag Gouda 24 Febï 1884 Een WEDUWNAAR zonder kinderen wenscht in kennis te komen met eene Weduwe of jonge Dochter van de P G tussehen de 40 of 50 jaar zonder kinderen en in t bezit viui een Zaakje of eenig vermogen om na wederzgdsch goedvinden een Huwelgk aan e gaan Brieven franco ond r No 932 aan het Bureau dezer Courant Mevrouw SCHOUTEN HoJifhambr einde Westhaten verlangt met Mei eene FATSOENLIJKE Tweede Meid die goed kan strgken GEVRAAGD 2 WageEmikorskzieclits bekend met Boerenwerk Een kan dadelgk en een met Mei a s geplaatst worden bg H MILTENBURG R tuig en Wagenmaker te Kuilenburg Huiselijke vlijt is voorzeker eene der meest te waardeeren deugden der vrouwen doch trots de grootste vlgt is het de huisvrouw niet steeds mogelök alle wei kzaamheden op tyd te verrichten in het byzouder vtaar eene talrgke familie is en zal derhalve elke hulp in deze welkom zgn Reeds vele machines worden daarom in de hnishouding aangewend doch eene heeft bewezen sóó nuttig te zgn als eene goede naaimachine daar dezetjjdroovende handenarbeid en vreemde hulp bespaart en daarmede het soliedsta uaai werk byna spetend kan verricht worden Een buitengewoon goed zoodanig werktuig leveren de depots der ondergeteekende Maatschappg waarin de gerenommeerde Echte Singer Naaimachines verkocht worden en waar men voor elk soort van naaiwerk de meest geschikte machines vindt Een zeer byzonder voordeel biedt daar hg de door ons in het belang der koopers ingevoerde inrichting dat de machines zonderprysvexhoogin g tegen zeer geringe terflflnbetalingen afgeleverd worden zoodat de aanschaffing eener zoo ijverige helpster een ieder is mogelgk gemaakt en eene nauwelijks merkbare uitgave veroorzaakt Voor contante betaling wordt flinke korting toegestaan Te GOUDA bevindt zich ns Dépót uitsluitend UI Hoogstraat UI The Singer HanufactnrlDg Co New York Snelpersdruk van A Bri nkhan te Gouda IJSEL STOOUTSAU HERVATTING der DIENST door de Stad Vertrek en Aankomst StationRhijnspoor De Directie L B VAN ES Aanleg van Waterleiding en Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van Jfaaimachinea IJzer en Ko rdraalwerken spoedig accaraat bilip e n flink BÜRGERWOONHÜIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelkslpot alhier voor een civielen prj Te bevragen bg J BULK Kamemelksloot te Gouda nnnrr Dii RADIXALE OENKZINO dcnerkieKiid mottX DuuLaLIi o ereeDgekoaieD voor een bepiilde pros betaalbaar gcDcziog Daartoe zijn 20 kamvrs ter beachikkioK der tieeteo geiteld WAER8E0E88 Heelmeeiter ras bretkeo GBo irpii iT 36 te AKTWtBPgii Door deu Boekhandelaar X BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE mum Mm of de beschr ving der beroemde geschildkirde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der 6artönteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOE CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prtjs 80 Centö De uitgave dezer Courant gwehiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt d uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franeo per poat 1 50 BINNENLAND GOUD 28 P bra ri 1884 In de gisteren gehouden openbare Tergadering van den Raad ran State ia behapdtld het beroep van i N Tan der Liat alhier ran een besluit an Burgemeeater en wethoadera dezer gemeente waarby aan J 1 Arendt fergnnning il verleend Toor de plaatsing an een taomwerktuig in lijne amederg san de Nienire Haren alhier Rapporteur de staatsraad Heijdenrgok De appellant liohtte lija beroep zelf toe terwgl roor Arends optrad mr P I Kley adrooaat te Rotterdam Verschillende stoomboot maatschappyen te Amsterdam hebb n naar aanleiding van de roorgenomen herstelling der Mdlegalsluis alhier tich tot de Tweede Kamer gericht mrt een tutns waarin Zij hunne rerbazing betuigen dat de vaart daardoor gedurende maande gestremd zal zyn Zy zeggen daarin voorts Bekend is het dat dooreen per dag 100 schepen de Mallegatslttis passeeren Eene zoo drukke vaart is niet eenige weken veelmin maanden te stremmen tonder dat san scheepvaart handel en nijverheid eene schade berokkend wordt ver te boreu gaande de kosten van aanbouw van eene nieuwe sluis Is dus de toestand ran de Maliegatsluis thans op eens zoo gevaarlijk geworden wat adressanten ten sterkste in twijfel trekken dat de reparatie geen uitstel lijden kan totdat aan het geprojecteerde werk der verbetering van de geheele raart tussehen Amsterdam en Rotterdam met den daartoe behoorenden bouw van eene grpote sluis aan den IJsel beneden Gouda de hand geslagen of tot dat dieniiangaande minstens eeue beslissing genomen is en is herstelling van de Mallegstsluis zonder stremming ran de raart meer dan enkele dagen onmogelgk dan behoort naar der adressanten stellige overtuiging de bouw vsn eene nieuwe sluis van het vermogen der oude en in hare onmiddellijke nabjheid ondernomen te worden Redenen om welke adressanten met eerbied en den meesten nadruk u verzoeken zoodanige stappen te doen als u gepast roorkomen ora in elk geval de dodr adressanten gerreesde stremming ran de vaart als daartoe erkelijk by de Regeering het voornemen bestaan mocht te beletten De heer A Weruméua Buning uit Rotterdam verrulde Dinsdagarond de spreekbeurt in het Dip nGonda der Maatschappij tot Nut ran t Algemeen Hg droeg op de vbe nende boeiende wgze een geestige schets roor getiteld De oude Admiraal en 2y omgerittgii ie inhoud wsurran op hel rolgende neerkomt In zeker stadje Heurelenburg genaamd woonde de held ran bet verhaal De oude admiraal tooals de msn inde wandeling werd genoemd Hy vaskoramondant geweest ran verschillende schepen het laatst van Ve Stad Hoorn en leefde thans ran tyn pensioen opeen gehuurd buitentje oftewel optrekje Vrederust geheeten later herdoopt met den nanm ran het genoemde chip Tot zgne naaste omgering behoorde sgn tuiter Barbara tyn geweten boatsmau Harerbak tgn neef Jodocus en een pleegkind Romelia Harerbak een oude zeerob die alles nog rolgens soheepsgebruik wilde doen sn too ook de kamer van tga dmiraal wilde inrichten alsof het een kajuit wos door er in te timmeren en te tpqkeren opdat alles zeerast zoude zgn was ooriask dat de admiraal woorden kreeg roei den igeitaar die beweerde dat de woning op die manier teruield werd Op Heurelenburg was de oade ai miraal bg de jeugd teer gezien hy verhaalt hen loden uit zyo teemauileren en beklaagt den t dien tg op de schoolbanken moeten dourbrei en gaat met hen enkele maleu uitrgden als wanatcr tgn paard de onde Samuel welk berst bgna geheel als een schip wordt behandeld en o a eiken Zaterdag ran boren tot beneden met groene teep ordt afgeboend voor deu wagen gespannen wordt en Ij verbak als koelsier dienst moet daen Jodocus is i toon van des admiraals jongste taster gehuwd ma een Fransch officier De omstandigheid dat tg met n Franich officier huwde terwyi er genoeg Hallandeis rondliepen met wie tg ook had kunnen huwen aa oonaak dat hg sedert niets meer ran baar bad illcn weten Toen echter op tekereo dag het b A4it kwam dat genoemde officier by het beatorroeo nener rersterking was gesneuveld kwam ign goed hart weder boven verweet hy nek tgoe susier toii m Is bebbea v N iiaebttoamd yide naar haar heen doch trof haar op het tiekbed weldra haar sterfbed aan verwief haar vergiffenis en nam haar toon tol tioh Dat hg tóó slecht had kunnen handelen verweet hy tic i immer en t werd door bemin igneeigeaoardigeteemanstaal erkend in hel onderhoad dat hg met Jodocus had alvorens dete als adelborst Ie klasse naar zee ging en waarbij hg hem aanmaande steeds onzen lieven Hetr voor oogen te houden Misschien beslaat dete slechts in de verbeelding zooals sommigen zeggen leide hy welnu het tg too masr doe maar sisot Hg er is en t tal je niet bfrouwec De komst van Romelia ten hnite van den admiraal had op eene eenigttins tonderlinge wgte pisata Op lekeren tyd was de admiraal verdwenen t nder dat iemand wist waarheen telfs Haverbak wiit het niet De beide eerste dagen ran dat vertrek bekreunde men tich daar niet om maar toen er drie ja lelfs rier dogen rerli pen dat de admiraal verdwenen was begon men tich ongerust te maken totdat op den avond van dien vierden dag eensklaps een rginig het erf opreed en buotsman Hnverbsk de deur opende Torr den miraal gevolgd door een man die iets in r4jae armen droeg Dit iets bleek een kind te tgn Zuster Bsrbara daarover zser ontsticht dreigde tooals ty wel eens meer deed hare koffers te pakken en haar broer in den steek te tullen laten Het getioht echter vau het Uere en rrieudelgke blonde meisjeskopje stemde haar zachter en tg gaf dan ook gevolg aan s admiraals bevel em het kind op te berden Terwyi Barbara hiermede betig is hooren we den admiraal aan Haverbak vertellen dat de rader van Romelia langen Igd als Ie officier by hem beeft gevaren dal hg een flinke degeUjkejongen echter een liaison aangeknoopt had met een meisje dat alrorena hg met baar in het huwelgk kende treden het levenslicht schonk aan Romelia en kort na de 4 eboorte was orerieden Haar vader die steeds het plan met zich omdroeg haar bg akte te erkennen en tot igne erfgename te maken werd alvorens daaraan gevolg te geven van het ondermaansohe weigenomen De familie diewei tyne nalatenschap wilde aanvaarden betoonde echter weinig lust tioh het lot van het onechte kind aan te trekken Zy wilde het in een gesticht of too iett stoppen dat de veroivtwaardiging van den admiraal gaande maakte die dairop na ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschflnt Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN op zgne ietwat ruwe doch londborsiige wgte tgne meening te kennen gegeven te hebben verklaarde tich het lot van Romelia aan Ie trekken en verder voor haar te znllen torgeo Vandaar dat hy op genoemden avond maar op eens met haar in huis was komen vallen De omgang van den admiraal met enkele bewouers van Heuvelenberg werd ons vervolgens geschetst en daartoe het beeld geteekend van den Itijd Fransch sprekenden postmeester en den altgd kwaadaprekenden en aan ingewaiidapgnen lydeude oud ontvanger die nooit bitter maar steeds thee dronk wien het wel eens overkwam niet t huis te krggen bg monde van den admiraal telfof wel als deze voor het venster slond terfrgl de betoe ker tich aanmeldde Van het lidmaatschap in den gen eenteraad van Heuvelenburg waartoe de admiraal rerkotea was beleefde hy niet reel genoegen Hg gedroeg tich daar hoogst onparlementair en kreeg het moral te kwaad met een rerrelenden langdradigen spreker wien hg telkens iu de rede viel Hg werd bg tgn aftreden niet herkozen als ten eenenmale ongeschikt voor de belrekking van rsadslid Jaren verliepen Jodocns was tot een flink jongman opgegroeid luitenant ter zee geworden en af en toe eens te huis geweest Romelia was tot een lieve meid opgegroeid vier lot de admiraal t was een igiier lierelingsdeilkbeelden gaarne aan dat van Jodocus had verbonden gezien De weuich werd vervuld Jodocus en Jlomelia werden een paar en nadat de admiraal nog eenmaal hg Jodocus san boord was geneest waar hem veel was tegengevallen omdat t niet meer was zoo als het vroeger in tyn tgd was liep de leveosdraad van den onden admiraal ten einde Zgne laatste gedachten waren nog aan tyn verleden gewgd op het schip en hij stierf diep betreurd door tgn naaste omgeving wgl hy ofschoon vaak ruw en driftig ten gevoelig hart betat en anderen met raad en daad hielp Behalve dete acbeti droeg spr na de paute nog een lyner vroeger uitgegeven marine sohelien voor die reeds alom bekend zgn en waarvan wg dus den inhoud niet behoeven mede te deelen Het tairyk opgekomen publiek amuseerde tich uiislekend De geestige verhaaltrant liet niet na ook thans een gunstigen indruk teweeg te brengen eo een volgend jaar hopen wy en zeker velen met ons den heer Weruméus Buning opnieuw hier te zien optreden SCHAAK CORRESPONDENTIE Alkmaar SOsIe tet twart F 7 F Gouda 21ste wit A 1 C 6 1 Den Haag 248te tet twart F 6 H Gouda 258le wit Ë 1 Ë 5 S Voor het Haagsche G ereohtsbof stond Dinsrlagtfrreoht een stoker bij de Ehgnspoorweg Maatsch die op 27 Aug jl te Gouda de locomotief welke bet geslipte gedeelte van een trein moest rrrvoeren iu beweging had gebraebt Toordat de wisseliracbter hem het daarvoor bepaalde signaal had gegeven ten gevolge waarvan de locomotief op eeu oederenwagen van dat geslipte gedeelte liep en desen besobadigde De Keoblbaok veroordeelde hem ter zake van het Eonder opset doen ontstaan vao gevaar voor een trein tot 7 dageo oei De bekl gaf op dat hg het signaal bestaande ait een mondflait niet had gehoord en verkeerde in de meening dat hij sich gerust naar het hoofdspoor hnd kannen A begeven