Goudsche Courant, vrijdag 29 februari 1884

Zondag 2 Maart 1884 J j 3047 PIANINO Een Jongmensch biedt TE X O O JP aan door onverwacht vertrek naar Indie eene slechts ééne maand bespeelde PIANINO kmissnarig gebouwd op metalen raam en met zeer schoone Kast gekost hebbende ƒ 500 thans met kist vrg transport en 10 jaar garantie voor ƒ 360 Te zien bg Ph J A CANDEL Stille Veerkade 9 Den Haag GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Lange Tiendeweg D 60 uOUJjAi lange Tiendeweg D 60 Alle BOEKBN en TIJDSCSBIVTEN worden binnen den kortst mogelgken tgd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billgke prgzen Beeft mede voorhanden alle soorten van s aas l fif aaa I VEIS TEl lSrTIBl r in aH BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelgk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Heden overleed in den ouderdom van 70 jaren onze geliefde iVIoeder en Behawdmoeder Mevronw de Wed J DIJXHOORN van Bentuh Uit aller naam C DIJXHOORN Gouda 24 Febr 1884 Voor de vele blijken van belangstelling bg de geboorte onzer Dochter ondervonden betnigen wg onzen besten dank J G TIMMERS AzN A W MMERS T Veedmingen Rotterdam 28 Febr 1884 Zg die iets te vorderen hebben van verschuldigd zgn aan of borgtochten onder zich hebben ten laste van wijlen Mevrouw PLONIA KLUITMAN Weduwe van den Heer JOHANNES SLOTHOUWER don 19den Februari 1884 te Zutphen overleden worden verzocht daarvan vóór of niterlgk op den 15den Maart 1884 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den te Alkmaar gevestigden Notaris GOUWE Een HEER z b b h h zoekt ZOST INWOmiG en VRIJE KAMER bij fatsoenlijke Burgerlieden Aanbiedingen met prijsopgave worden ingewacht onder No 933 aan het Bureau dezer Courant DIENSTBODE Tegen MEI GEVRAAGD eene DIENSTBODE goed kunnende Koken en Werken Adres aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 17 MAART 1884 des voormiddags ten elf ure in het Koffiehui HasHoliiG aan de Markt aldaar van EEN CEEOIJW EN EBF dienende tot BROODFABRIEK aan de Spieringstraat te jotuM wgkF NoSI kadaster Sectie C No 1899 groot 246 centiaren met de Gereedschappen daarbg zgnde en door bestemming tot Onroerend goedbehoorende Te aanvaarden 1 Mei 1884 Een HUIS en ERF in de Keizerstraat te Gouda wgk K No 186 Een HUIS en ERF aan den Raam te ou 2a wflk O No 82 Een HUIS en ERF met een vrgen opgang hebbend BOVENHUIS aan den Raam te Gouda wgk O Nr 53 en 53o Een HUIS en ERF in de Lazarussteeg te Gouda wgk O Nr 538 Een HUIS en ERF in de Geuzenstraat te Gouda wgk L Nr 47 En een HUIS en ERF aan het water van den Groeneweg te Gouda wgk L Nr 112 Nadete inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda SLOTEMAKEE en Co Gewone COGNAC p L ƒ 1 50 p fl ƒ 1 25 VIEUX COGKACp L ƒ 1 80 p fl 1 50 VIEUX Cognac Fine C TAMP p fl ƒ 2 00 AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 5 MAART 1884 des namiddags ten één uur in het Raadhuis aldaar bg enkele inschrgving AAN TE BESTEDEN Het onderhoud der Straten gedurende het jaar 1884 zonder bijlevering van materialen Het Bestek ligt dagelgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot dcg namiddags 1 uur op de Secretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De inschrgvings biljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den 4 Maart 1884 uiterlijk des namiddags ten 5 ure op gezegde Secretarie ingeleverd zgn TE HVÜR een flink BURGERWOONHUIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor een civielen prgs Te bevragen bg J BULK Karnemelksloot te Gouda Snelpersdrnk van A Bmnkmas te Gouda Openbare Verkooping te GOUDA op DONDERDAG 6 MAART 1884 des middags ten 12 ure in het hotel col ZALM aldaar van Drie perceelen goed toegemaakt hest 9 liggende in de VoorwiUens te Gouda kadaster Sectie K No 1060 tot 1073 1097 1609 en 1610 en wel N 1 groot 1 hectare 59 aren 58 centiaren N 2 1 65 58 En N 3 2 14 71 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOETUUN DROOGLEEVER te Gouda RIJRS ZEGEJLS alsmede FlsLÜkzze els zgn te bekomen in den Boekhandel van A BRIL KMA Aan allen wier oogen door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of waaruit bg harden of konden wind vocht ontloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dr Ghantomelanus OOGEMWATER Na een korte proefneming zal men de uitmuntende werking kunnen waarnemen Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 60 Ct Verkrggbaar in de onderstaande depots Wed Bosman Gouda Wed N Sanders Leiden A Prin8 Zevenhuiien W Ligthelm Voorburs Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel BINNENLAND 60UD 1 1 Maart 1884 Pe IJseUloomtram die naar men reet thans nder tot aan het station an den Rijnspoorwei djorrijilt hedenmorgen omstreeks 9 uur tdtram gederailleerd in de bocht bq het IcoSiej fan den heer ten Cate De locomotief bleef m de rails de vagen ontspoorde en de tram naar Mevater bad dieatengevölg eece vertraging van nim xa uur Pe Tooriraarden aaronder de Baad der gemeente getoonhoren baaloten heeft eene subsidie van 20 000 Is rerleenen voor een tramlijn tussohen Gouda en Slkgonhoven tijn in haai geheel aangenomen door b IJselstooratramwegmaalsohappij terwijl de Térdoe stappen tot het verkrijgen van ooncesaied reeds d r genoemde maatschappg vorden bewerkstelligd Se Transvaalsohe Deputatie is Donderdag hier te lasde gearriveerd toowel te Bolterdam als te s Hage erd zij met geestdrift welkom geheeten In beide phauen werd door den Burgemeester der gemeente hartelqk woord van welkom gesproken dat Paul Kruger werd beaiilwoord Dopderdagmnd was de Dapntatie in de residentie een feestinmd bereid en haar wachten nog verscheidtne bli iteiten Douderdag 6 Haart gaat zy naar tnsterdam De heer F M Montjjn alhier publiceert de folpsde oproeping Aan het Nederlandsohe Volk Vanneer deze regelen gelezen worden zal de Kins aalsohe Deputatie zullen ile Volkshelden lirocer en Smit zich in uw midden betinden Na maanden lang oponthoud is de uienwe regeld met Engeland althans roorloopig tot stand d omeD Of en in hoeverre die regeling gunstige mallaten zal opleteren zal de tjjd moeten leeren lecb zooals steeds het geval is zal ook hier Isschen oorzaken en gevolgen een onafscheidelyk Hrband zich voordoen Het Nederlaodsohe volk echter was is en olqft Novel aan die oonaken als gcfolgeo feitelyk loltomen vreemd Naar het sch jnl stelt zich d Deputatie tol kgofddoel om hier Ie lande Neiurlandtch iapUaal te Momen tol bestrijding van velerlei volktbehoeften n belangen wg willen hopen dat iq daarin volkomen dsge mocht dit echter onverhoopt slechts ten4eele het geval zgn ion ik lermoedeigk in de geleItnheid ign om builen Engeland eec viogerwgzingtl doen naar buUenlmdtrhe financiers ilie de taakfgnden willen steunen doch slechts byaldieu hierU la dé een ernstig initiatie werd genomen door erkend Tsolide financiers Maar ook die finanlieele Ivratie regardeert uit den aard der zaak slechts HHcelm en het Nederlandsche olk blqft als ziodanig diaraan mede bgna geheel vreemd En toch meen ik Ie mogen aannemen dat velen bier te lande sympathie gevoelen voor den jeugdigen InldeDslaat en daarvan gaarne blijk zonden geven Het doet mg dan ook recht veel genoegen dat lieli alom Commissiën hebben gevormd om de Depitatie feeslelgk te verwelkomen maar desniettemin vn en blijft het mgn innige overtuiging dat een Mssend algemeen huldebigk aan de Z A Hepubliek door het Nederlandsche volk behoort te worden aangeboden en waag ik het alzoo om mijn denkbeeld Ma verleden jare openbaar gemaakt thans opnieuw ttr sprake te brengen namelgk het aanbieden van en twee i f meer kanonnen De harlelgke toespraken de ovatiën en libatiën tdoh zullen spoedig spoorloos verloren gaan maar ds Stemmen die gedurende een lange jarenreeks tullen opgaan nil die monden van metaal in de Z A Eepubliek eetve zullen luide en krachtig weergalaen door gansoh Zuid Afrika Ec het is daarom dat ik mg opnieuw tot U wend o volk van Nederland en U bij deze met bescheiden andrang nitnoodig dit denkbeeld te verwezenlgkeu a ran uwe instemming daarmede aanvankelgk te doen blgken door de eenvoudige tqKending ran eennaamkaartje Vrijdaig 7 Maart e k zal de IWIïttantïnchib opnieuw eene uitvoering geven Opgeroerd wordt Baiu van den Berg tooneelspel ia 8 bedr van dezelfde hand die het stuk sebreef dat bij de laatste voorstelling werd ten toai le gebracht Toonde het publiek toen zijn bijvat het zal zeker gaarne ook met het nieuwe stuk kennis maken In de laatste unUvergaderiug Ie Haastrecht droeg i6ót de pauze Dr F L Idenburg eene novelle voorvan Justus van Manrik getiteld Baddoktoren Na de pauze hebben de ledeu des nderijkerskamerseeuige bgdragen geleverd Door het bestuur vao het walerfubap Hoenkoop werd dezer dagen aanbesteed het naken en leveren van een stoomwerktuig eentrifugaalpomp stoomketel en toebehooren 6 insohrgriugsbiljetien waren ingeliomeu als van B Bok Rz te s Hage ƒ M Gebr Stork Co te Hengelo 17 860 De Jongh i Co te Oodewater ƒ 14 481 J Heinrichs te Vervilrs ƒ 14200 SwAM anonyme les ateliers dn Brabant te Brussel ƒ 13 480 de Goudsche maohinefabriek Gouda 9950 Voor het maken van de gebouwen en verdere werken benoodigd voor de plaatsing van een Stoomwerktuig waren i 6 biljetten ingekomen D hoogste inschrgVer waa W de Jong Wt alhier voor 22 140 De laagste C P W Oetsing alhiervoor 16 490 De collecte voor de Maatschappg vao Weldadigheid heeft t Zeveobnizen opgebracht 4I S D ta Schw ahovcn uo druk bffprMmi aak waarvoor het garecbt uit Bolterdam de orige week van Vrgdagavoud tot Zaterdagmidda aldaar ia geweest tol hel houden van een onderzoek sohgot nog mei een dichten sluier te zyn bedekt want in weerwil van de Uirgke geruchten schgut mea nog niet gereed te iqn daar het ouderaoek slteiU zoowel doorpolitie als justitie wordt voortgezet Het bestuur van den Potder de Nesse onder Ouderkerk a d IJsel heeft besloten eene geldleening aan te gaan fan 40 000 tot bratrgdiog der kosten voorlrloeiende uil de stichting van een stoomgemaal De leening zal plaata hebben door uitgifte van 80 obligalién aan toonder eHt groot ƒ BOO rentende 4 j pCt in het jaar voorzien van een stel heeljarige coupons Jaarlgks aan te vangen met hel jaar 1886 zullen aflossingen plaats hebben an ten minste twee aandeden elk groot f 500 door loting aautewgien Staten Generaal Tweede Kamee Zitting van 29 Februari 1884 In deze zitting is de discussie over de Muntwet aangevangen De hoeren Grataroa Schimmelpenninck en Van Houten btslreden d bevoegdheid tot ziWerontmnnling van 26 raillioen al een problematiek redmiddel als een afwending zoo niet in doel dan toch in de gevolgen van het ètmelalliime het stelsel der toekomst en te minder gerechtvaardigd met het oog op den finaneiecleu toestand üi ga aren van onzen tegenwoordigen nunttoesland worden te veel overdreven De heer Gildemeesler daarentegen verdedigde het ontwerp krachtig dat minder slrckie in hel belang van den handel dan van de bezitters van een vast inkomen Hij wees er op dal het ontwerp waatsohgnlgk nooit toepassing zou behoeven ie vinden daar de vrees voor onlounling het crediet tal verbeleren Het ontweip strekte enkel ora een evenwicht tossohen goud en zilver te verkrijgen De Minister van Financiën wees er in zgne verdediging op dat het voorstel de instemming heeft verworven van de grootste handelsorganen Het wetsontwerp beoogt niet een slap te doen in de richting van het bimetallierae maar het zou de invoering daarvan zeer vergemakkelijken De discussie is verdaagd lot Maandag 1 uur Heden zijn in druk verschenen de voorstellen der Staals Commissie voor Grondwe shertieuing De Commissie stelt daarin o a voor Het afleggen van eed of belofte in de geval len waar de Grondwet dit roorschrgft aan ieders vrge keuze over Ie laten en dus ie schrappen de woorden ieder naar de wijie zyner godtdienêlige Het toekennen van subsidfe aan Kerkgenootschappen uit openbare kassen boven het thans geootene en behalve in hel geval van conlractueele rerplichting Ie vM uedën Xedobn vervallen de fereischie koninklijki goedkeuring op de provinciale verordeningen Te schrappen de bepaling dat de Voorziller vao den Gemeenteraad door den Koning benoemd wordt en de regeling van dit punt aan de wet over te laten Deo wetgever de bevoegdheid te verleenen hetdoor den Koning in staal van beleg verklaren van een deel d t grondgebieds te regelen met aanwijzing der getallen waarin dit geschieden kan Bij die wet kan afwgking van eeuige bepaald aangewezen grondwetsartikelen worden veroorloofd Te bepalen dat de veraDderinntpn in de QrondAwet waartan de wet de wenschelijkhaid heeft verklaard na ontbiuding der Kamers aan de nieuwe Kamers in tereenigde zilling moeten onderworpen wordea en geacht wt rden verworpen te zijn zoo niet tenmineie 65 leden de grootste helft van hel gehecle getal leden der beide Kamers die verand ringen hebben g ed gekeurd Het voorgestelde artikel omtrent het kiesrecht luidt aldua De Leden der Tweede Kamer worden rechtatreeks gekozen door de meerderjarige mannelijke iiigezeteuen Nederlanders die niet bij reohterlijkB aitapraak d beairitikkiii of hel beheer hunner goederen hebben verloren nog van ecnige rechten zgn ontzet en die hetzij ter zake van de bewoning van een huia of een gedeelte daarvan in de belasting ten Tolle zijn aangeslagen en het uil dien hoofde oter hel laatst verloopsn diensijaar verschuldigde geheel hebben voldaan betzij wonen op kamers niet afzonderlijk in zoodanige belasting aangeslagen en waarran de jaarlijksche huurwaarde ougemeubeld ten minste zooveel bedraagt als de som waarop de minste belastbare huurwaarde daar ter plalhse ia gesteld Het bedrag van de minste ten volle belastbare huurwaarde wordt door de wet nergens lager dan 36 of hooger dan ƒ 300 bepaald Wordt Ier zake tan de bewoning tan huizen geen Bijksbelaaling geheten dan wördl hel kiesrecht afhankelgk gesteld tas de huurwaarde der woning of het gedeelte daartnn hetwelk men krachtens eenig persoonigk of zakelijk recht in gebruik heeft De minste jaarlgksche huurwaarde die kiesrecht geeft woidt door de wet nergens lager dan op 52 of hooger dan op 300 gesteld In buitengewone algemeene tergadering heeft de Holl Maatschappij tan Landbouw met 446 tegen 18 stemmen besloten ƒ 2500 subsidie toe te kennen aan de Intern Landbouw lentoonstelling te Amsterdam Bovendien is f 500 aangeboden toor het opnemen van een rubriek hokkelingen in het programma Het Hoofdbestuur is toorts gcmschtigd zich tot hel Rgk eu tot de prot Noord en Zuid Holland te wenden om subsidie voor de oprichting tan eene zuitelschool Naar de Amtt terneemi zal de taak dér Dtreohltchc sludeuten den 24sten Maart te Amsterdam in hooger beroep toer het Hof worden behandeld Het Openb Ministerie zal worden waargenomen door mr W B Op ten Noon adt generaal De advocaten Van Bolhuis Van Ëerieo en Scheiding die de beklaagden voor de rechtbank te Utrecht verdedigden zullen ook hier toor ben optreden Omtrent den stouten diefstal ten postkantore te Breda meldt men hel volgende Niet minder dan 36 aang t ekende brieten met geldswaarde tijn ontvreemd Men weet nog niet hoe de dief of dieven idn binnengekomen maar w