Goudsche Courant, zondag 2 maart 1884

1884 Zondag l Naart N 3047 1 PIANINO Een Jongmensch biedt TE K O QP aan door onverwacht vertrek naar Indie eene slechts ééne maand bespeelde PIANINO kmissnarig gebouwd op metalen raam en met zeer schoone Kast gekost hebbende ƒ 500 thans met st vi transport en 10 jaar garantie voor 360 Te zien hg Ph J A CANDEL Stille Veerkade 9 Den Haag GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adnerténtieblad voor Gouda en Omstreken VAN Lange Tiendeweg D 60 GOUDA Lange Ttendeweg D 60 Alle BOEKUN en TIJDSCHBIVTEN worden binnen den kortst mogelflken tfld geleverd recommandeert zich voor itiiikillMir tegen zeer billgke prezen Heeft mede voorhanden alle soorten van in aH BINNEN en BUITENLANDSCHE COÜRANTfiN worden dadel k opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Heden overleed in den onderdom van 70 jaren onze geliefde Moeder en Behawdmoeder Mevrouw de Wed J DIJXHQORN Viu Behtdh Uit aller naam C DIJXHOORN Oouda 24 Febr 1884 Voor de vele blgken van belangstelling bg de geboorte onzer Dochter ondervonden betnigen wg onzen besten dank J G TIMMEES AzN A W MEBS V Veevmxngkn Rotterdam 28 Febr 1884 Zfl die iets te vorderen hebben van verschnldigd zgn aan of boigtqchten onder zich hebben ten laste van wijlen Mevrouw PLONIA KLUITMAN Weduwe van den Heer JOHANNES SLOTHOUWER don 19den Februari 1884 te Zuiphen overleden worden verzocht daarvan vóór of uiterl k op den 15den Maart 1884 opgaaf of betaling te doen ten kantore Tan den te AUcmaar gevestigden Notaris GOUWE Een HEER z b b h h zoekt EOST niWOlOTG en VRIJE KAMER bfl fatsoenlijke Burgerlieden Aanbiedingen met prijsopgave worden ingewacht onder No 933 aan het Bureau dezer Courant DIEKSTBODËT T en MEI GEVRAAGD eene DIENSTBODE goed kunnende Kokeu eu Werken Adres aan bet Bureau dezer Courant Openlmre Verkooping te GOUDA op MAANDAG 17 MAART 1884 dQS voormiddags ten elf ure in het Ko£Sehni8 cHasH0NIB aan de Markt aldaar van EEN QESOÜW EN ESF dienende toty BROODFABRIEK aan de Spierïngstraat te ou fa wgk F No 81 kadaster Sectie C No 1899 groot 246 centiaren met de Gereedschappen daarbg zynde en door bestemming tot Onroerend goed behoorende Te aanvaarden 1 Mei 1884 Een HUIS en ERE in de Keizeratraat te Goaia w k K No 186 Een HUIS en ERF aan den Raam te 6ou wflk O No 82 Een HUIS en ERF met een vrgen opgang hebbend BOVENHUIS aan den Raam te Gouda wflk O Nr 5 en 53a Een BUIS eu ERF in de Lazarnssi eg te Gouda wyk O Nr 538 Een HUIS en ERF in de Genzenstiaat te Gouda wflk L Nr 47 En een HUIS en ERF aan het water van den Groeneweg te Gouda wflk L Nr 112 Nadete inhchtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda SLOTEMAKER en Co Gewone COGNAC p L 1 50 p fl ƒ 1 25 VIEUX COGNAC p L 1 80 p fl 1 60 VIEUX Cognac Fine C AMP p fl ƒ 2 00 AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 5 MAART 1884 des namiddag ten één uur in het Raadhuis aldaar bü enkele inschrgving AAN TB BESTEDEN Het onderhoud der Straten gedurende bet jaar 1S84 zonder bij levering van materialen Het Bestek ligt dageljjks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot deg namiddags 1 uur op de Secretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De inschryvings biljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den 4 Maart 1884 uiterlijk des namiddags ten 5 ure op gezegde Secretarie ingeleverd zyn TE HVVR een flink BURGERWOONHUIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor een civielen pr s Te bevragen bg J BULK Karnemelksloot te Gouda Snelpersdrtik van A Brikkhan te Gouda Openbare Verkoopin te GOUDA op DONDERDAG 6 MAART 1884 des middags ten 12 ure iii het hotel dk S ALM aldaar van Drie perceelèn goed toegemaékt beet liggende in de Voorwillens te Gouda kadaster Sectie K No 1060 tot 1073 1097 1609 en 1610 en wel N 1 groot 1 hectare 59 aren 58 centiaren N 2 1 65 58 En N 3 2 f 14 71 Nadere inlichtingen zgn te Bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUDN DROOGLEEVER te Gouda RIJRS ZEGELS alsmede zyn te bekomen in den Boekhandel van A BRL K MAi Aan allen wier oogen door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of waaruit bg barden of kouden wind vocht ontloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dr Chantomelanus OOGEIWVATËR Na een korte proefneming zal men de uitmuntende Werking kunnen waarnemen Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 60 Ct Verkrggbaar in de ondersteande depóte Wed Bosman Gonda A Prins Zevenhuiien Wed G Wilhelmus Woerd iWed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburi A Bos Berkel BINNENLAND GOUDA 1 Murt 1884 Ue IJieliloomtrain die naar men weet thans weder tot aan het station van den Rgnspoorarei d orryilt hedenmornen omstreeks 9 uur weilerom gederailleerd in de bocht b i het koffiehuis van den heer ten Cate D locomotief bleef op de rails He wagen ontspoorde en de tram naar Qadewater had dieatengevolg eece vertraging ran ruim ééa uur De roorwaarden waaronder de Baad der gemeente Sehoonhoren beslaten heeft eene subsidie van 20 000 te verleenen voor een tramign tntsehen Gouda en Sehoonhoren tyn in haai geheel aangenomen door de Uselstoomtramwegmaalschappij terwgl de rerdere stappen tot bet rerkrqgeu ran conoessien reeds door genoemde maatsehappg worden bewerkstelligd De Transvaalsohe Deputatie is Donderdag hier telande gearriveerd tootrei te Rotterdam als te s Hagewerd zij met geestdrift welkom geheeten In beideplaauen werd door den Burgemeester der gemeenteeen hartelgk woord van wtlkom gesproiken datdoor Paul Kruger werdl beantwoord Douderdi vond was de Deputatie in de residentie èen feeslaroild bereid rn juMlV waohten nog rerscheidene festiriteiten Donderdag 6 Maart gaat tg naarAmsterdam De heer P M Montgn alhier publiceert de rolgend oproeping Aan het Nederlandsche Volk Wanneer dene regelen geleien worden zal de Transraalsebe DepuUtle tullen de Volkshelden Kroger en Smit ztoh in nw midden berinden Na maanden Ipg oponthoud ia de uieawt regeling met Engcliind althans roorloopig tot stand gekomen Of en in hoererre die regeling igunstige resultaten lal oplereren ut de tgd moeteo leeren doch toeals steeds het geral is zal ook hier tns Bhen oorzaken en gevolgen een onafscheidelgk verband zich roordoen Het Nederlanüsohe rolk echter wat is en olgfttoowel aan die oorzaken al gerolgen feitelgk rolkomeo rreemd Naar het schgnt stelt zich de Deputatie tot hovfddoel om hier te lande Nederlandteh kapitaal te bekomen lot bestVgding ran relerlei rolkab hoeften en belangen wij willen hopen dat zij daarin rolkomeu alage mocht dit etfhier onverhoopt slechts ten deele het geral zijn tqu ik rermoedelgk in de gelegenheid tgn om buite a Engeland een ringerwijiing te doen naar buitenlandtrke financiers die de taak landen willen steunen doch slechts bgaldien kier te laede een ernstig initmtief werd genomen door rkend sa ide finanoiert kaar ook die finantieele kwestie regardeert uit den aard der zaak slechts enkelen en het Nederland he rolk blgft als zjodauig daaraan mede bgnn geheel rreemd En toch meen ik te mogen aannemen dat reien hier te lande sympathie geroelen roor den jeugdigen beldenslaat en daarvan f iitii e i y zouden geren Het doet mij dan ook reCht reel genoegen dat zi6h alom Commissiên hebbeu gerormd om de Deputatie feestelgk te rerwelkomen maar desniettemin as en blijft het mgn innige overtuiging dat een paaiend algemeen huldeblghaau de Z A Republiek door het Nederiandsche rolk behoort te worden aangeboden en waag ik het alzoo om mgn denkbeeld len verleden jare openbaar gemaakt thans opnieuw ter sprake te brengen namelgk het aanbieden van een twee uf meer kanonnen De hartrlgke toespraken de oratiëo en libatiën toch zullen spoedig ipoorloos refloren gaan aaar de Stemmen die gedurende een lange jarenreeks zullen opgaan uit die monden ran metaal tn de Z A Republiek eelve zullen luide en krachtig weergalmen door gansch Znid Afrika En het is daarom dat ik mij opnieuw tot U lyend o rolk ran Nederland en U bij deze met bescheiden aandrang nilnoodig dit denkbeeld Ie rerwetenlgkeu o ran uwe instemming daarmede aanvankelijk te doen blgken door de eenvoudige t endiog ran een naamkaartje Vrgd i 7 Maart e k zal de 1 ileitantï nci ub opnieuw eene uitroering geven Opgeroerd wordt Baae van den Berg tooneelspel ia 5 bedr van dezelfde hand die het stuk sohreef lat bg de laatste voorstelling werd ten toaneele gebracht Toonde het publiek toen zijn bijrti het zal zeker gaarne ook met hel nieuwe stuk Unnis maken In de laatste untirergaderiug Ie Haaatrecht droeg vdór do paute Dr F L Idtnburg Boie novelle roor van Juslus ran Maarik getiteld Baddoktoreu Na dé pauze hebben de ledeu des leilergkerakaraers eeuige bgdragen geleverd Door het bestuur van het walènehap t oenkoop werd deter dagen aanbesteed het naken en leveren ran een stoomwerktnig eenirifngaalponip sloo mkeiel en toebehooren 6 insoHryviagsbiljetieR waren ingekomen als van B Bok Bt te s Hage ƒ 19 468 Gebr Stork U Co te Hengelo ƒ 17 860 De Jongh fc Co te Oudewater f 14 481 J Heiorichs te Verviers ƒ 14200 Sooiéi anonyme les ateliers dn Brabant Ie Brussel 13 480 de Goudscbe machinefabriek Gouda ƒ 9950 Vo r het maken ran de gebouwen en rerdere werken benoodig d rbor de plaatsing ran een Stoomwerktuig waren 16 biljetten tngekooen De hoogste inschrgver was W de Jong Wi alhier roor ƒ 22 140 De laagste C P W Dessing alhierroor IB 490 De collecte roor de Maatschappij Weldadigheid beeft te Zereohuizen opgebracht 4I 4E D te SchMahovcn too drok b pitlk ta k waar roor iiet garecbt uil Botterdam de vorige eek van Vrgdagaroud lot Zaterdagmiddag aldaar is eweest tot hel honden van een onderzoek schijnt nog met een dichten sluier te zijn bedekt want in weerwil ran de talrgke gerutehten schijnt men nog niet ge eed te zgn daar bet onderzoek steeds zoowel door politie als jsstilie worHt roortgeiet Het bestuur van den Polder de Nesaef tfnderOuderkerk a d Usel heeft besloten eene geldleeningaan te gaan van 40 000 tot brstrijdiog der kosten roortrioeiende uit de stichting van een stoomgemaal t De leening zal plaats hebben door uitgifte van 80 obligatién aan toonder elk groot 600 rentende 4 pCl in het jaar roortien van een stel heeljarige coupons Jaarlijks aan te rangen met het jaar 1886 tuilen aflossingen plaats hebben ran ten minste t ee aandeden elk groot f £ 00 door loting aantewijzen Staten Generaai TwIsede Kamee ZHting ran 29 Februari 1884 Kn deze zitting is de discussie orer de Muntwet aang rangen De heeren Grataroa Schimmelpeo ninck eu Van Houten btstreden de bevoegdheid tot zi lrerontmnnting ran 26 millioen aU een problematiek redmiddel als een afwending zoo niet indoel dan toch in de gerolgen ran het Hmetallitme hel stelsel d r toekomst en te minder gerechtvaardigd met bet oog op den finanoieelen toestand Uegevaren ran onzen tegeuwoordigeu munttoeslandworden te veel orerdreren De heer Gildemeester daarentegen rerdedigde het ontwerp krachtig dat minder strrkte in het belang ran den handel dan ran de bezitters van een raat inkomen Hij wees er op dal hït ontwerp waarsohgoJgk nooit toepassing ton behoeven te vinden daar de vrees roor ODlmun ing het crediet zal verbeleren Het ontweip strekte epkel om een evenwicht lusschen goud en zilver te verkrijgen De Mijiisirt van Fiflaneièn wees er in zgne rerdediging op dat het roorstel de instemming heeft verworven van de grootste handelsorgant n Het wetsontwerp beoogt niet een slap te doen in de richting ran het bimetallisme maar het zou de invoering daarvan zeer rergemakkelgken e discussie is rerdaagd tol Maandag 1 nur i Heden zgn in druk rerschenen de roorslellen der SiaatsCommiiaie roor Grondwetsherziening De Commissie stelt daarin o a roor Het afleggen ran eed of belofte in de gerallen waar de Grondwet dit roorachrgfl aan ieders rrije keuze over Ie lalen en dus te schrappen de woorden ieder naar de togee zijner godtdienetige geiindkeid Het toekennen van subsidie aan Kerkgenootschappen uit openbare kassen boven het tbant geiiotene en behalve in hel geral ran coniractueele verpliehling te rerbieden Te doen Verrallen de rereischie koninklijk goedkeuring op de provinciale rerordeningen Te schrappen de bepaling dat de Yoorzilter ran den Gemeenteraad door den Koning benoemd wordt en de regeling ran dit punt aan de wet qver te lalen Den wetgever de bevoegdheid te verleenen het door den Koning in staat van beleg verklaren van een deel des groudgebieds te regelen met aanwijzing der gevallen waarin dit geschieden kan Bg die wel kan afwijking van ceoige bepaald aangewezen grondwetsartikelen worden reroorloofd Te bepalen dat de reraoderiufteu in de Grondwet waarvan de wet de wenschelijkbeid heeft verklaard na onlbiuding der Kamers aan de nieuwe Kamera in vereenigde zitting moeten onderworpen worden en geacht worden verworpen te zijn zoo niet lenmineie 65 leden de grootste helft van hel gehecle getal ledeu der beide Kamers die rerandoriogen hebben gied gfkeurd Het roorgeslelde ariikel omtrent het kiesrecht luidt aldus De leden der Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de meerderjarige mauneIgke iiigeteteuen Nederlanders die niet by reobterlijke uitspraak de beMhikkiag of hel beheer fanniin goederen hebben rerloren nog van ecnige rechten zgn limiet en die hetzij ter zake ran de bewoning van een huis of een gedeelte daarran in de belasting len volle zgn aangeslagen en bet uil dien hoofde dver het laatst verlooptn dienstjaar verschuldigde geheel hebben voldaan betzg wonen op kamers niet afzonderlijk in zoodanige belasting aangeslagen eu waarvan de jaarigksohe huurwaarde oiigemeubeld leii minste zooreel bedraagt als de som waarop de minste belastbare huurwaarde daar ter plaalae is gesteld Het bedrag ran de minste teo rollr belastbare huurwaarde wordt door de wet nergens lager dan f 36 of booger dan ƒ 300 bepaald Wordt ter zake ran de bewoning van buizen geen Bgksbislaating geheren dan wordt het kiesrecht af haokelgk gesteld rau de huurwaarde der woning of het gedeelte daarran hetwelk men krachtens eenig persoonlijk of takelijk recht to gebruik beeft De minste jaarigksche huurwaarde die kiesrecht geeft woidt door de wet nergens lager dan op B2 of hooger dan op ƒ 300 gesteld In buileiigewone algemeene rergadering heeft de Holl Maatschappij ran Landbouw met 446 teg eu 18 stemmen besloten ƒ 2D00 su bsidie toe te kennen aan de Intern Landbouw tentoonstelling te Amsterdam Borendien is ƒ 500 aangeboden roor het opnamen ran een rubriek hakkelingen in het programma Het Hoofdbestuur is roorts gemachtigd zich tol het Bgk eu tol de prov Noord en Zuid Holland te wenden om subsidie voor de oprichting van eene zuivelsohool Naar de Amt verneemt zal de zaak der Ulrechlsche sturieoten den 249ten Maart te Amsterdam in hoo ger beroep voor het Hof worden behandeld Het Openb Ministerie zal worden waargenomen door mr W E Op ten Noon adv generaal De advocaten Van Bolhuis Van Ëeden en Scheidius die de beklaagden voor de rechtbank Ie Utrecht verdedigden zullen ook hier voor h en o ptreden Omtrent den stouten diefstal len poelkantore te Breda meldt men het volgende Niet minder dan 36 aangeteekende brieven met geldsivaarde zgn ontvreemd Men weet nog niei hoe de dief of dieven tgn binnengekomen maar