Goudsche Courant, zondag 2 maart 1884

UtMbgalgk door lioh tt laten iulaitcn aangeiien geen sporen Tan Inbraak of geweld aan ramen of deuren te inden igo Volgens verklaring Tun den Moker die s morgens om 4 our hel unr roor het erwarniinfialoeste aanlegt was toen alles goed gesloten De diefstal heeft waarsohijnlyk tossohen 12 en 4 tnr plaats gehad eu om ile waarde machtig Ie warden die in een blikken trommel in de brandkast goed geborgen was moest deze laatste warden opengemaakt wat goed gelukt is In den iroegen morgen werd reeds door reu schipper uit de Haven liq het postkantoor een kistje opgevischl inhoudende de ledige envelop n der gestolen aaogeteekeude brieven Behalve de brieven is ƒ 800 aan specie ontvreemd Keeds vroeg waren de Officier van Justitie en de Inspecteur der Posteryeo de heer Nagel bezig met een onderzoek naar het gebeurde iu te stellen In een of meer bladeu kwam in den laatslen tjjd de navolgende adverlrntie voor Een ieder die geld ter leen wil hebbeu of zich in moeielgke omstaudighedeu bevindt vervoege zich in persoon op den Singel no U te Amsterdam In een lapperg De politie kwam er achter van wien bovengenoemde aanbieding uilging en het bleek dat desteller der advertentie genaamd B een bekendewas Een aantal personen die zich naar aanleidingvaa bovengenoemde advertentie tot dien persoonbadden gewend zijn de slachloifers van zijne verregaande bedriegelgke handelwgze geworden daarzg gelden voor de te maken onkosten moesten betalen en er van geldleenen of anderszins geen sprake was Deze bedrieger is naar de callulaire gevangenis overgebracht Buiteniandsch Overzicht De Transvaal conventie welke Donderdag onderteekend werd treedt in werking nadat de Volksraad haar zal hebben bekrachtigd Bij de conventie is bepaald dat Transvaal voortaan heeten zal ZuidAfrikaansche Republiek en de nieuwe grenslg n vastgesteld welke reeds bekend is Het buiten deze grens gelegen grondgebied wordt met toestemming van de zepubliek onder Britscb protectoraat gesteld De schuld wordt tot een kwart millioeu gereduceerd Volkomen ouofhaiikelgkheid wat het bnitenlandsoh staatsbestuur betreft even als de Orsnje Vrgstaat ze geniet wordt gewaarborgd Bechtsireeksoh verkeer met vreemde mogendheden wordt toegestaan Zonder toestemming van de Koningin mag de republiek geen traotaien sluiten op den Ornnje Vrgslaat is deie bepaling niet van toepassiog doch wel geldt zg ook voor de stammen ten Oosten of ten Wes n van de republiek Verscheidene Eogelsche bladen bevaltsA hoofdartikelen waarin ongenoegen wordt betuigd over de uieawe Trausvaaleonventie De tJ all Mali Gaiette merkt op dat de conventie zeer passend werd gesloten p Aschdag eu op den verjaardag der nederlaag van Mnjuba De conventie meent dit blad IS een vernedering voor Engeland In het Lagerhuis zal Hioks Beach vragen hoe het komt dat de Ttme da conventie kon meedeelen nog roor dat die aan de leden was gezonden In het Sngelsch Lagerhuis heeft Harcourt Donderdag de ontdekking eener helsche machine in Charingoross slation bcvettigd en tevens medegedeeld dat sedert een andere ontdekt is aan het station van den Oreat Western spoorweg Het dynamiet in de doozeu bevat is van Araerikaausoh fabrioaat Ue helsche machines zoowel op beide genoemde plaatsen als aan het Victoria station zgn van hetzelfde maaksel Gladstone heefi in een redevoering welke bgnaIwee uren duurde een toeliohling gegeven van hetontwerp van kieshervormiiig dat hg ter lafellegde Het stelt in hoofdzaak een uniform stemrecht voor in de stedtn en graafschappen van lüogeland Schotland en Ierland Door het ontwerp wordt het kietersoofps vermeerderd in Ëngelak ymet rnim 1300000 in Schotland met ruim ZOOWCTTn Ierland met ruim 400000 De S Jama Gatelle meldt dat sir Evelyn Baring vertegenwoordiger van Engeland te Cairo een plantol hervorming van het financiewezen voor Egypteheeft gemaakt volgens hetwelk jaarlijks meer dnneen millioeo poud sterling in de schatkist zon vloeien Hg wil nl de vreemdelingen aan een belastingonderwcfpen Ilie £ 250 000 sjaars zal opbretigen Voorts wensobt hg over te gaan tot bezuinigingepten bedrage van £ 800 000 De getalsterkte des leger en de aan Engeland te betalen rente op de Saezknnaalobligatién moeten verminderd worden Ook is de orgaoiutie der afdeelingen van algemeen beheer voor vereenvoudigiDg vatbaar De sappletoire credieten welke bg bet Britsohe parlement ter voorziening in de kosten der militaire operatiën in Egypte aangevraagd zullen worden b riragen £ 370 000 voor het leger en £ 147 000 ooF de vloot Woensdag is bg het Pruisische Huis van afgevaardigden in behandeling genomen het adred van den pachter van vischwater iu den Bgn Hg had in 1874 bg openbare inschrgviug het water voor den tgd van twaalf jaren gepacht en vroeg thans verlaging van het contract op grond dat hij sinds 1879 tengevolge van de roofvisscherg der zalmvissohers in Nederland zoo weinig vangt dat hg zgu bedcgf geheel heeft moeten staken Namens de Commissie voor de verzoekschriften werd hierop hoofdzakelijk het volgeode gerapporteerd In de mededeetingeu van den ÈegeeringsCom missaris bij de behandeling van het adres kwamen verscheidene punten voor op grond waarvan men kon aannemen dat de van jaar tot jaar toeuemeude achteruitgang waarover de adressant klaagt werkelijk een gevolg is van de zalmvisscherg in Nederland gelijk jpie aldaar wordt uitgeoefend Naar aanleiding daarvan hadden sommige leden der Commissie aangevoeld dat alle pogingen der Duitsche Rg noeverslalen tot verbetaring der znlmvisscherij vruchteloos moesten big ven zoolang de Nederlandsche Begeering aan de visschers bij haar te lande geene beperkiufp wilde opleggen De Commissie stelde mitsdien voor het adres aan de Kegeering te verzenden met verzoek in overweging te nemen of en in hoever aan de aanvraag van den adressant kan worden voldaan en tevens wat er kan wd rden gedaan om aan de Nederlandsrhe roofvisscherg een einde te maken Na een levendige discussie werd dit voorstel aangenomen Volgens bericht uit Fetetsbnrg moet de geheime politie de zekerheid hebben verkregen dat al de moordenaars van den politiechef Soedeikine vier in getal waaronder eene vrouw zich iu het buitenland bevinden Jablonski alias Degajeff maakte bijtgds van zgne betrekking bg de geheime politie gebruik om zich en zgne medeplichtigen van echte passen te voorzien allen door Sbedeikine zelf onderteekedd en het moet den moordenaars niet moeilgk gevallen zgn om met deze passen ongehinderd over de Bussisohe grens te komen De naam der vrouw die aan den moord deelnam is niet bekend maar de rechterhand van Jablonski in het complot is zekere Essoff die gedurende eenige jaren in Siberië gevangen zat van daar ontsnapte en ongeveer een half jaar ongemoeid te Petersburg vertoefde Beide moordenaars hebbeo zoover men weet den weg over Warschau genomen en zgn ontvlucht Als bewgs van groote onbeschaamdheid kan dienen dat Jablonski zich te Warschau bg den chef der politie Buterlin aanmeldde en dezen het visa op zgn pa liet zetten na hem ié hebben medegedeeld dat hg last had zich te Kijoer beschikking te stellen Doch den volgenden dag had Jablonski natnurlgk reeds de Russische grens achter den rug De Italiaansohe Kamer heeft met 143 tegeu 136 stemmen het voorstel Baccelli betreffende de reorganisatie van het hopger onderwgs aangenomen INQBZOND N Een FEESTAVOND Donderdag avDiid had in het Vereenigings gebouw van f Providentia alhier een zeer eigenaardig feest plaats Ter gelegenheid der ÜB jarige ambtsvervulling van den heer F de Mink Hoofd opzichter der StearineKasrsenfabriek vUouda had deze jubilaris het mannelgk personeel der fabriek in bovengenoemd lokaal uilgenoodigd ten einde bet een genoegelgken avond te verschaff n Aan deu ingang der zaal waren Opzichters der fabriek geposteerd om aan elk een bepnald aantal bons af te geven voor Consumptie terwijl bun voorts de noodige sigaren werden aangeboden Middeleiwgl kwam ook de Jubilaris met zgn Echtgeooota en eenige andere genoodigdeu en namen de daarvoor gereserveerde plaatsen in Hel Werklieden Tooneelgezelschap onder de zinspreuk Veredeling door Beschaving alhier zou de genoodigden aiiogenaam bezig houden en precies te 8 uur werd de heer de Mink met diens familieleden en genoodigden door den Directeur van genoemd Tooneelgezelschap verwelkomd eu de Jubilaris dank gezegd voorzgneeïgenaardigeinvilatie daar nude werklie den in een Werkmansgebonw dooreen Werkli eden Tooneelgezelschap voorzékei alleszins op bon plaats waren Daarna werd het volgende Programma uitgevoerd Oe Hoeden Humoristische Scènes door den heer J J Imholz Nimrod of de Assessor Jager Blijspel in een Sedrgf jHet Wonderkapje Coupletten door den heer C Sjouke Hoe een bakker bemint Kluchtspel mei Zang in 1 Bedr f Een man van fatsoen Coupletten oor den heer C IJsselstgu f Korl van memorie Kluchtspel met Zang in l Bedrgf eg Sermoen aan mgn dochter op deu dag v 5or haar hawelgk door d n heer J J Imholz In de pauze werd door den heer G Zegera koperslager aan de Fabriek namens de genoodigden de Jubilaris dank gezegd voor de beleefde uitnoodigiog en ide wensch uitgesproken dat i Ed oog lang aao de Fab iak tot bloei daarvan mag zgn verbonden Nadat het Programma was afgespeeld genoot hel Tooneelgezelschap de eer op het tooneel een bezoek te ontvangen van den Jubilaris welke zgn tevredenheid over de nil voering betuigde en ee woord van dank sprak De Directeur van het Tooneelgezelschap betuigde den Jubilaris zijn erkeuteIgkheid voor de onderscheiding aan het Tooneelgezelschap beweren en wees nog terloops op d algemeene onbekendheid met het wezenlijk doel dei Vereenigiiig en het Tooneelgezelschap en drukte den wensch uit dat voor den Jubilaris nog lang dien dag in aangename herinnering mocht blijven eu de Kaarsenfabriek spoedig haar vorigen bloei moge herkrggen tot heil en welvaart van Gouda s ingezetenen Daarna sprak de heer A Geitel werkzaam aan het chemisch laboratorium der fabriek een woord van erkentelgkheid aan HH Diiectenreu en den Jubilaris schetste in t kort da opkomst en bloei der Fabriek waarbij de heer A A G van Iterson niet werd ver geten en sloot zijne rede met een leve de Directie der Stearine Kaarsenfabriek Ten slotte sprak de heer F Sanders werkend lid van het Tooneelgezelschap tot den Jubilaris ea diens Eohigenoote een woord van achting en erken lelijkheid en hoopte da zgne Eohtgenoote hem nog lang op zgn levensweg moeht vergezellen Dat het den geheelen avond niet aan applaus heeft ontbroken behoeft geen vermelding en met een lang zulten zij leven I verlieten de Jubilaris en Fa mille zeer voldaan de zaal ROEPORINEMTING De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden ZON DAG den 2 MAART 1884 des namiddags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om rich geheel kotteloo rechtstreeks van het kalf te doen inenten of heriuenten Gouda den 26 Februari 1884 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN Burgerlijice Stand GEBOREN 28 Eebr Berend onden H Eogeliman ea C M Blok 27 Johanna Oerards oaders B van Vliet en M O Aret 26 JolKDDea PauUi oodera J M Scfaolten ea C M Beerman 29 Jobaana Martina ouders J Appel en A G Wowlee Aart Arie ooders T F van Loon en F Slobbe Piater ondera J Kiekeoa en S M Quldemond Martipa ondera P van der Toora en D Belonje OVERLEDEN I 28 Eebr M van Benzekom 8 w l Korver 54 j 29 W Dykman 1 j S m A l an Well 45 j H Sprngt 12 m ONDERTROUWD 29 Febr 1 da Boer 44 j en A Hooydook te Rotterdam 44 j M van Riel te Amster dam 25 j en M J Begeer 24 ADVERTENTIËN 25 JARIGE LOUIS HOOGENSTEGER JOHANNA MARIA STRAVEB Gouda 2 Maart 188 Hanne dankbare Kinderen Bevallen van een Zoos M H ÖERCKSEN vAN Wi Gouda 1 Maart 1884 ♦ Heden overleed ons jongste Dochtertje HENDBICA in den nog jengdigen leeftgd van ruim 1 jaar M SPBÜIJT Jz H SPBÜIJT NlEDWLAKD Gouda 29 Febr 1884 Den 28 Febr overleed te Kampen onze dierbare Vader en Bebuwdvader EAREL van DEN BERG in den ouderdom van ruim 74 jaar Hg ontsliep in het volte bewustzgn geloofsvertronwen op zi a Heiland Jesus B J TAN DEN BEBG J VAN DEN BEBG Davensohot Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Vader en Bebuwdvader de Heer HERMAN US KLIJIT iil den ouderdom van 86 jaren A KLUIT Hz C M KLÜIT LOTSIJ Moordrecht 27 Febr 1884 Voor de vele blgken van deelneming ondervonden bg het overlgdep van mgn geliefden Echtgenoot betuig ik ook namens de familie mgn hartelgken dank De Wed W J v d BEN Gouda 1 Maart 1884 geb Rijken Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan Mejufvronw H WELTHI Weduwe A Buzaed overleden te Gouda 21 Februari 1884 worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen ten Kantore van den Notaris MONTIJN te Gouda vóór 8 Maftrt aanstaande De tegen den 6 MAART aangekondigdeVeiling van 3 Perceelen WISILAND in hetHotel DB Zalm te Gouda GAAT HIEIDOOB wgl die perceelen nft de hand verkocht zgn I W J FÜRTÜIJN D OOGLEEVEB No iris Tegen Mei biedt zich aan éene Fatsoenlgke B UISHO UDSIER P GS middelb leeltgd welke sedert lang in dusdanige betrekking is werkzaam geweest Adres onder No 935 aan het Bureau dezer Courant De ondergeteekende bericht bg deze aan zgne geachte begunstigers en 8tad eaooten dat hg zgne MBT8ELAABSZAAK en wat daarmede in verband staat van af den I Maart 1884 voor gezamenlgke rekening met zgn Zoon A GBENDEL Jr die zich met de uitvoering der werkzaamheden zal belasten onder de Firma A CrUEITDEL en Zoon zal voortzetten Dank zeggende voor het top dusver genoten vertrouwen beveelt hg de ilienwe Firma in uwe welwillendheid aan en teel ent hoogachtend UEd Dienstw Dienaar A GRENDEL Sf Gouda 1 Maari 1884 De zaak blgft gevestigd in het huis Nieuwe Haven No 137 De ondergeteekende heeft d eer te berichten dat hg DONDERDAG 6 HAART a s Gouda met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg den Heer F X HABDLIZEfi Café tVredebest op de Maskt b Baob Opticikh De Ondergeteekende berichltaan zgne geëerde stadgenooten dat hg zgne ÖTEENDRÜKKERIJ heeft naar de LANGE TIENDEWEG D 70c en blgft zich bg voortduring aanbevelen A M WEINGARTNER oiekstb de7 Tegen MEI GEVRAAGD eene DIENSTBODE goed kunnende Kokei eu Werken Adres aan het Bureau dezer Courant L B VAiv ES Aanleg van Waterleidingen Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van Naaimachines IJzer en S o r draaiwerleen spoefiig accuraat billgk De Notaris C A van BLARICÜM te Oudewater zal op DONDERDAG 20 MAART 1884 bg tnzet en t üNDERDA6 27 MA ART daaraanvolgende bg toetlag beide dagen des avonds ten 6 ure in het Hotel Doelen te Oudewater in het openbaar VBRKOOPEN Een hecht sterk en goed onderhouden dubbel HEEBBNHUIS No 805 met SCHÜÜB ERF GROND erf TUIN te zamen groot 4 Aren 6 CJentiaren te Oudewater aan de Haven Bevattende de HüIZINGE zeven raeerendeels groote Kamers allen behangen en de meeaten van stoojsplaatsen voorzien Voorts Provisieen Dienstbodenkamers Keuken met Welwaterpomp ruimen droogen Kelder met afgeschoten Wgnkelder 2 groote Zolders Gasleiding vele mime Kasten en verdere gemakken Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op l MEI 1884 en dagelgks te bezichtigen op vertoon van een permissiebillet afgegeven door voornoemden Notaris Breeder bg billetten en nadere inlichtingen ten kantore van len Notaris van BLARIOUM voormeld wegens aanwenden van meer kracht een staande van 10 paardenkr hoogdruk met Condensatie zonder gebreken en in werking te zien bg G J D ABENDS Herstelplaats van Stoom en andere Werktuigen Nieuwe Haven 121 Goud Huiselijke vlijt is voorzeker eene der meest te waardeeren deugden der vrouwen doch trots de grootste vlgt is het de huisvrouw niet steeds mogelgk alle werkzaamheden op tgd te verrichten in het bgzonder waar eene talrgke familie is en zal derhalve elke hulp in dexe welkom zijn Reeds vele machines worden daarom in de huishouding aangewend doch geene heeft bewezen zóó nuttig te zgn als eene goede naaimachine daar dezetgd roovende handenarbeid en vreemde hulp bespaart eu daarmede het soliedste naaiwerk bgna spelend kan verricht worden Een buitengewoon goed zoodanig werktuig leveren de depots der onde rgeteekende Maatschappg waarin de gerenommeerde Echte Singer Naaimachines verkocht worden en waar men voor elk soort van naaiwerk de meest geschikte machines vindt Een zeer bgzonder voordeel biedt daarbg de door ons in het belang der koopers ingevoerde inrichting dat de machines zonderprgsverhooging tegen zeer geringe termgnbetalinRen afgeleverd worden zoodat de aanschaffing eener zoo gverige helpster een ieder is mogelgk gemaakt en eene nanwelgks merkbare uitgave veroorzaakt Voor contante betaling wordt flinke korting toegestaan Te GOUDA bevindt zich ons Dépót uitsluitend 111 Hoogstraat 111 The SUfer Jlanufa turiDj Co New York TecIiniscliBureau van der harden INGENIEUR K F W EOOSEBOOM CRABETHSTRAAT Q 266 Genoemd Bureau beveelt zich aan tot het ontwerpen van plannen voor alle werken behoorende tot het gebied van Spoor en TramWegen en der Burgerlgke en Water bouwknnde het houden van toezicht op de uitvoering van zoodanige werken en het geven van adviezen daaromtrent De ondergeteekende beveelt zich aan tot het LEVEEEN van PUIK BEST imimm eooi in pakken van 50 kilo a 2 20 per pak en puik LOS HOOI a 20 per duizend pond en puik Uiterwaarts KOEHOOI it 18 per duizend pond BLEEKERSSINGEL 186 M SCHRAVE KOST EN mwoinno zoo mogelijk met VRIJE KAMER wordt bij burgerlieden verlangd door een jongmensch z b b h h Brieven met opgave van prgs s v p onder No 934 aan bet bureau dezer Cqnrant Jalousiën Fabriek AELWANS en DOLK Ie LOMBARDSTRAAT 22 ROTTERDAM fabriceeren en Xeyecea solide eer licht werkende JALOUaiEN met Bol en Trek lat constructie van uiterst nette bewerking Houten B olgordijnen SLOTEMAm C HALF OM HALF WIJNEND FOCKING Amsterdam Diverse Likeuren ÈL ƒ 2 ƒ 1 30 ƒ 1 85 ets per Per Liter ƒ 2 25 ƒ 1 50 1 20 l en 0 80 TE HVVR een flink BÜRGERWOONHÜIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor een civielen prgs Te bevragen bg J BULK Karnemelksloot te Gouda Ontvangf Betaalkantoor L Droogfleever Fortuiju Rotterdam jD eposito Bent e Met drie dagen opzegging o Met vooruitbetaling van Rente Voor eene halve maand vast S j Ueene maand 4 twee maanden 4 drie Va zes 4 lo twaalf 5 De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Ma J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gooda S