Goudsche Courant, woensdag 5 maart 1884

1884 Woensdag 5 Maart JS a048 En elsche Bazar MANUFACTUREN CONFECTIES WESTNIEUWLAND 9 ROTTERDAM WEGENS VEEANDÉUNG IN DE FIEMA UITVERKOOP it CONTANT van alle Goederen Altenteeren op de nog voorhanden modellen MAI TELS COSTUMES Zwarte en Gekleurde ZIJDE FLUWEEL PLtCHE en JAP0v STOFFlEI i GOUDSCHE COURANT ISieuws en Admrtf ntieblad voor Gouda en Onulreken Afzoaderlgke Nommerg VIJF CENTBK De inzending van advertentiön kan geschieden tot in ma des namiddags van den dag der uitgave BB u MWBW aewa c l tot de aincDirtrlLing aa h t Èijlc en de b ide proriueiên by het nkmser K vei whle Merk de Eeni Depol van THEE Men wordt verzocht op t MERK te letten XJIT IIBT MaÓAZIJK van M RAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een lialf en een Ned one met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van neveifst nd Merk volgehs de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BBEEBAART LZ Botermarkt te Qouda Diletta tendiib te Qouda TQ0HEEL700ESTELLIHQ IN 1884 op VRIJDAG 7 MAART 1884 in de Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal fKxjNSTMiN te Gouda BAAS VAN DEN BERG Tooneelspel in 5 bedreven voor de Dilett nt Qclub geschreven door een wks KKND MD DER VEREENtOINO Aanvang y s Ure De Leden der üilettantenclub hebben op vertoon van hun Diploma vrijen toegang met twee Dames Introductie van meerdere Dames of Kinderen ƒ 0 50 per persoon Voor ffietLedeti f 0 99 de persoon Sfcoontjes van Leden kannen worden geintrodnceerd tegen betaling van f 0 50 en worden nimmer in plaats van eene Dame zonder l etaling toegelaten Plaatsen kunnen besproken worden op DONDERDAG den 6 MAART a s van des avonds 7 tot lÓ ure en op den dag der Voorstelling van des voormiddags 10 tot des namiddags Introduotiekaarten zgn verkrijgbaar gedurende bovengenoemde bespreekuren en op den avond der Voorstelling Eene Dienstbode wordt gevraagd P G als MEID ALLEEN die goed kwï koken en huiswerk verrichten Adres Gouwe C 103 Openbare Verkoopinff te GOUDA op WOENSDAG 5 MAART 1884 des avonds ten zeven ure en zoo noodig op de volgende dagen in een der lokalen van de Sociëteit de BECtslEi aan de Oosthaven B No 38 aldaar ten overataan van Notaris Mr KIST vaneene aanzierrigke party bestaande in verschillende soorten BOÜEU G06NE roode en witte BORDEAUX RIJNWIJN roode en witte PORT a PORT MADERA SHERRIJ CHAMPAGNE benevens wat RUM en COGNAC Alles van uitmuntende kwaliteit te zien en te proeven op den Verkoopdag van 12 4 uur en tgdens de verkooping ZLIVERE FlUINSCHK WIJiXEN Do bekende BORDEAOX a 27 per 48 Plesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefHesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellen s Eoone kamp Elixtêr fÏI4ÜE fmi Specialiteit voor AAlNLEfJ VAN WATERLEIDOG in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Gouv re C 241 mm Ondergeteekende beveelt zich minzaam aan voor de LEVERING van Gymnastiek Toestellen VLAGGEN ZONSCHERMEN en WASCHZAKKEN van Vlaamsch Linnen zeer bestand tfigen water TAKELTOÜ WEN met Blokken E ANBSFÜIT SLANQEN in 22 verschillende wjjdten Tevens verhuurder vap DEKKLEEDBN J IJPFXAAR JzN GOUDA WESTHAVEN B 143 Openbare Verkooping OM CONTANT GELD TAN JUWEELEN GOUDEN en ZILVEREN WERKEN HAARWERKEN BLOEÜKORAAL KRISTAL GOUDSMIDS HAARWERKERS GEREEDSCHAPPEN EN eeiien IINBOEDEL alles behoorende tot den faillieten boedel van den Gouden Zilv rkashouder G van db PAVOORDT op Dinsdag 18 Maart 1884 des morgens te 9 aren in het Lokaal wgk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda ten overstaan van den Notaris W J Portuijn Droogleever De goederen zgn te zien Maandag 17 Maart 1884 van des morgens 9 tot des namiddags 4 uren eo CENTS per Liter te bekomen by Snelpersdruk van A Bmnkma tfl Gouda T CREBAS De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Li de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden i 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND 60UD 4 Maart 1884 Qiitereumiddag ten l ure ia een bei in van brand ontataan u de oniuft fan Q in de Crabetbstraat Met behulp ran eenige emmera water as hel veldra geblaadtt soodat de acbade niet groot i Het Gerechtshof te s örareuhage heeft giaterenin hooger beroep den mschiuiat vao dm Rgnapoorweg beklaagd van het tonder opaet doen ontstaan van gevaar voor een trein met vernietiging van het vonnis der Bechtbank te Rotterdam watrby bg tot 7 dagen celstraf ia veroordeeld 1 dag celstraf opgel K l Het Vaderland iobrqft Naar aanleidiog van ons hoofdartikel vaa 18 Febr üe vsterweg Bolterdatp Amstenfam en de provincie ZuidHolland overgenomen iu de Qouitei Courant no S042 komen is het fjlgemeen Uaüdelthlttd van Dinsdag en Woensdag II iier artikels voor van den heer Ë H Stieltjes De Igdenagetcfaiedenis van een kanaal Wg hadden soohla me lich herinnert de motie der 16 leden toegejuicht en de verwachting nitgeaproken dat een oudertoek toohen ton dat de Zuidhollandache voorwaarden niet onblllgk zfn De beer Slielljea Is het hiermede geheel erna Ook hg acht de toorwaarden billgk Volgens den beer Stieltjes ttomeii in oni hoofdartikel echter verschillende oigaistbedeo voor Het veriet tegen de Zuidhollandaclie voor aarden eu dientefigcfolge de vertraging van het werk lou namelgk i iet te wgten tijo aan Noorii Halland maar uit lnltend aan de Regeering die werkelooa bleef niettegenstaande de gescliilpuutin bg eeuigen goeden wil gemakkcigk hadden kannen worden weggeruimd die de vier vaoiwaardem in de iierkste bewoordingen ooiiamiemelgk oordeelde die tegen de richting bij Gouda door Zuid Holland voorgesiaan allerlei in werkelijkheid onbeduidende bedeukingen opperde die jaren lang de zaak airpeude deed blgiten onder voorwendael dat de vereischte orereenalemming taaachen de betrokken proviucieu ont brak die lelf geen enkele poging deed om de tol quaealie het voorname atruikelblpk tot klaarheid te brengen en bp te loaaen nieitegenalaande dit alleen door haar kon en moest geschieden Had de Rpgeeriog aan Noord Holland de verzekering gegeven dal de heffing na ISVl met weder ton worden verleeud ho galwaarachgiilijk ware tolgena den heer Stiertjes het verzet van Noord Holland tegen sde richting door ZuidHollud voorgestaan overwonnen daarenlegen ghonk de Regeering voedael aan de meening dat met dat plan een bigvende tolheffing op de nieuwe vaart zou worden overgVbracht Het afkeurend oordeel over de bonding der Regeering bFamen wg volkomen Wellicht zouden wg kitnnen vragen of die houding wel mogelgk ware geweest indten Gedep Sialpn van Noord H lland vau die voorwaarden geen puut van verschil badden gemaakt maar de vraag heeft geen praclisch belang Liever verhtugen wg ons dat iu het ffanMtilad wordt lezegd dat de Znidhollandache voorwaarden billgk igii dat Zuid Hollaud terecht daarbij volhardde en dat er in Noord Holland geen bezwaar kan bestaan tegsn het nakomen dier voorwaarden Het versterkt ons in de hoop dat dA moiie lelden verbetering van den drnksica waterweg van ons vaderladd Het voetstuk van het baeM van Van der Werf eerlang te Leiden te pUatien ia 7 meter hoog Het front van het Monament tal gericht zijn niet qaar de zg dt sii het Rapenburg isr naar hel midden der Ruiiie in verband met de uitwerking van hel zonlicht dat iwders op de achterzijde van het beeld zou vallen lielgren nil hel oogpunt der kuBsI niet wenachelyk ia Hel Leidtett Da lo herinnert aan het plan em vod de Ruïne eto park te maken S iten Oenera8l Xw id Kimkk zitting van Maart 1884 la deze titfing zgn de wetsontwerpen tot iii vaering van het strafwetboek aan prde gesteld na het ontwarp Jusakiimigaiiwati CÏ itiaenate av r de mnntwet is voortgezet De horr QilderaeKater heeft op art 1 ren nmendemeol voorgesteld om alvorena van machtiging gebruik te maken bet advies van Uea Raad van State in te iun u en ten de Wetgevende Macht mede te deeles Heden voortzelting De roornaamste wijzigingen volgens het oniKtrp der fttoytigie Orondteet zgn de volgende Eerste hoofdstuk ra itt Ryk en ign inwonen Uit art 1 ia de opaomming van de Provinciën vervallen De arit 4 de uitoefening der burgerlijke rechten wordt door de wet bepaald en 5 om eenig foarmnohaparechl te hebiien moet meó Nederlander tQO worden alt overtollig weggekten Art 7 bepaalt dat de wet verklaart wie Nedertandi ra en wie ingezetemn zgn Hel voorschrift dat natHralttttiè iMhts bg de wet kan worden verleend verrall Verder igu de bepalingen omtrent ienoemiottrieii art 6 en reeit ca petitie tn T9 verduidelijkt Tweede boofdaluk van den Koning Het atelael van de afdfeling over de Tioonaopvolgiog ia met eglaling van eenige overtolliggeworden artikrien art II en alol art 21 r wegiiemiog van onduidelgkheden ooveranrierd gebleven Bg de regeling van het Regeutachap i bepaald ailt 43 en 47 dat de Regeeringaraad die voorlooplg optreedt alleen door den Raad van Siate wordt gevormd eu du de Mioislera daarin geen zitting hebben Bij de afdeeling mackt del Koningt ia in itrt S4 s Konioga bevoegdheid om ala Hoofd der Uitvoerende Macht alfemeene vtaatrigelen van inwendig bestuur te nemen beperkt volgens de jongste rechtspraak van den Hoogen Raad eooditi die raaatregeleu op een wet moetefi berustlcn ingeval zij strafbepaliugeii inhouden In art 57 wordt bepaald dal verdragtn met bniteulandache Mogei hedeii waarin brpalinges voorkomen die de goedkeuring der Stateu Gencraal vcreischeu i hun geheel aan die frordkeurihg worden ouderworpeh Ook voor t evo ging van grondgebied krachtens verdrag ta de goedkeuring noodig Omtrent den Read van State wordt bepaald art 71 dat de Print van Oraiye op zyn 18 jaar van reobtawege lid wordt vac dien Rajid di s er iet slechts raadgevende atem heeft ADVERTENTIÊN worden geplantst van 1 5 regels ik SQ Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTl LETTERS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t jrelk des Maandags verschgnt 11 l i L Aan den wetgever w ordt de bevoegdheid gegeven om den Raad van S tat of een zgner afderlingen te belaaten met de heslittiug van admmutratieve geichiilen Derde hoofdstak van de itaten Generaal De bepaliog tan art 76 kiesrecht loor de Tweede Kamer wordt aldiia veranderd dat kiesrecht wordt toegekend aan alk meerderjarige iiMi ne2yil ingezetenen Nederlander die niet bij Mchterlgke uitspraak de beschikking of tet beheer over ban goederen verloren hebben noch van eeóige resbten fijn outlet en die helzg ter zake van bewoning van een huia of een gedeelte daarvan voor bet volle bedrag in de belaatiug zijn aaageslagen en het uit dien hoofde over het laataiverioopeu dienetjaar verschuldigde geheel hcbbeii voldaan h tzij wanen op kamers waarvan de huurwaarde len minste het minimum der aldaar belastbare huurwaarde bedraagt Het hedra dür minste ten volle baUsibare huorwaanle doov k ei te ftgntea ia Mrgena miljder dan ƒ 36 of hooger dan ƒ 300 Bg afacbafiing der Rijka peraoneele belasting wordt bet kiearecbt alhankelijk gesteld van de huurwaarde met eea Isagate bedrag van ƒ 85 en een hoogste van ƒ 300 De Tweede Kamer bealaat uit een vmt getal Vkil 90 leden i ifj tet Rgk in kindisiricten wordt verdeeld wal dus facultatief wordt geaield regelt de wet de iudeeling naar de betolkiug De ledeh der Tweede Kamer worden gekozen voor vier jaren zij treden allen te geliji af en zyn terstond herkieabaar Hel afleggen van den eed bg het aanvaarden au het lidmaatschap ifer Staten Generaal wordt facultatief gesteld eed ot belofte de woorden ieder volgeiia zgn godadienatige gezindheid worden weggelaten Hetzelfde 19 bg andere artikelen der Grond el waarin van den eed sprake is gewijzigd De jaarlijkscbe toelage aan elk lid dev Tweede Kamer wordt van ƒ 2Ü00 op ƒ 000 verminderd maar met toekenning van reis en verbigfkosten thans enkel aan de leden der Eerste Kamer looder verdere vergoeding toegekend Wat de Eerste Kamer betreft ia alleen deie wgziging aangebracht dat haar bet recht vu onderzoek enquête wordt toegekend In de afdeeliug wetgevende mackt woritl bepaald dat behandeling van wetavoordrachten in de StatenGeneraal aan bgtondere oommiisariaten kan worden opgedragen en wordt het voorloopig onderzoek in de a deelingen niet verplicht gesteld It de afiieeling van de begrooting wordt de bepaling omtrent de vaataielliug van liet elot Ier rekening bg de wet an 122 afgeschaft ep enkel wettelgk beslissing vereischt omtrent door de Rekenkamer niet verevende ontvangsten en ungaven Vierde hoofdstuk van de Provinciale Staten ende Oemeeitiebeituren Alle koalen van provinciaal bestuur worden door de Provincie zelve gedragen art 129 Voor proiinciale orordening n wordt geen Koninklgke goedkeuring ve reisoht art 131 Bg de bepaling van Ui I Kmreekt voor de Gemeenteraden wordt met vereiseht fat de kiezers namen zgn i vereiachten worden verder bg de wewgeregeld Aan den gewonen wetgever wArdt overgelaten de wgae Ie bepalen waarop de voorzitter v li den Gemeen teraad burgemeetler tal worden benoemd art 189 S ï i t