Goudsche Courant, woensdag 5 maart 1884

iN 3049 VrUdag 7 Naart 1884 En eisehe Bazar MANUFACTUREN CONFECTIES WESTNIEUWLAND 9 ROTTERDAM WESENS TEBAITSEBIITQ IN DE FIBMA UITVERKOOP i CONTANT van alle Goederen Attenteeren op de tiogf voorhanden modellen MAI TELS COST AlES Zwarte en Gekleurde ZIJDE FLUWEEL PLLCHE en JIAPOKSTOFFEI GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van adverteatlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave de openbare zitting fan de Tweede Ktmet De deputatie werd ontvangen door de huishoudelijke commissie en woonde de fergadering in de presidentsloge bij In de Vragen de Tijd van Maart wijdt de griffier der Tweede Kamer mr J D Veegens een upstel aan het pTtoneel alt fUalMlyke belaiting Hij betoogt in dat opstel dat de thans zoo gebrekkige personeele belasting uiterst moeiel k zoo met onmogelgk ala ri ibelasiing billijk is Ie regelen Een gfgot deel der gebreken Jian alleen worden weggenomen door haar naar de plaaiaetgke toestanden in te richten Ook een deugdelgk beheer der gemeentelijke geldmiddelen zal warden bevorderd als hel persaueel eigen belasting der gemeente wordt en de lif gven niet grootendeels warden gedel door het groolsie deel eener ryi beiasling met emakkelijli te decreteeren opcenten De ii gezeteuen zullen dan de nttkomslen faA het beheer der gemeente finaneièa in zeker tin in kun aanslagbiljet terujffinden Bofendiea kunuen daa die financiën de naodige elailiciteit er laiigen en de zelfstandigheid der gemeenten zal er bjj winnen Zulk een ferterlngsbelasiing acht de schrgrer beier voor gemeenten geschikt di n een inkomstenbelasting waarvoor alleen het rgk krtchti e mirtdelen fau coutrdle bezit Hü ziel geen bezwaar in een sptilsing éet grondslagen tusschen r k en gemeeolen maar meent dat alsdan d e grondslag der AnrKoarde aan de gemeenten moet verblgren die haa tiet best kunnen regelen Als middelen om de gemeentelijke inkaiaslen te versterken beveelt de schrijfer ten ttiitle nog een vergunmsgirieU aan foor den kleinhandel i tabii efenals roor sterkeu drank is ingefoerd en andere fergunoingen aamragasa e met de afschafling der patetiibciaiting Met genoegen fernemen wij dat cie Algemeene Sehietwedslrgd te Amsterdam te honden teel belangstelling vindt ook van de zgde der Rrgeering De Mtüisterl van bii ncnkndsohe zaken van bnitenlandsche zaleen van oorlog en van marine hebbeo het ere vooriiilersoiap nangenomeo onder betuiging van hunne ingenomenheid en onder belofte dat zg hunnen teun zulten verleenen Met goedkeuring van Z M den Koning zal de Belgiloke Oarde Cimque warden uiigsnoodigd om aan den wedstrijd deel Ie ucmen Hrt is roor de éente maal aal di t geschiedt nadat de Nederlaods cbe reeds herhaaldelijk aan sohietwedttrgdeo ben deetgenomeni Dit wapeiifeest zal den band van vriendschap lide vÖBE nauwer loe Ie halen fl4ü Specialiteit voor AAIVLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle opeiïbare g ebouwen Kanloor en Magfazijn Gouwe C 241 iiit h het buileiilaud ontving het iiilfoerend ooroilé foor de iniertiat landliouw tenioonstelliug het verzoek om den tyd fan aangifte voor inzeudinir die bü het progr op 1 April e k was bepaald uit te stellen De vergadering der commiasiS van verlegenwoör diging der Ntdrrlandeche Ijandbouwmantsohappg die met het uitvoerend comité dezer dagen vergaderd is gewwsl heeft besloten aan dien weusch gevolg te gevW en is alsnu bepaald dat de aangifte van voorlbiengiielen van zuivelbereidi g en akkerbouw van werktuigen en gereedschappen van zaken voor landbouwouderwgs en dierenbescherming alsmede inzendingen fan bijen i 6t 1 Mei e k moet geschieden terwgl die van paarden rundvee schapen ed V Onder dankzegging voor t genoten vertrouwen heeft ondergeteekende de eer aan hare geachte cUentèle en stadgenooten kennis te geTen dat zy de TIMMERMANSZAAK gedreven onder de firma de Wed J A van der BEN Zoon tegen 1 Mei a 3 heeft overgedaan aan B EOOGEEWAAED Mr Timmerman te Gouda dn voor gezamenl ke rekening ten name van de oade firma de Zaak tot genoemden datum ui voortxetten Uwe Dienstw Dienaresse De Wed J A van üer BEN Mg refereerende aan bovenstaande annonce neem ik by deze de vrijheid mg bjj de ge9k bchte clientèle en stadgenooten aan te bevelen hopende door een flinke bediening mg t vertrouwen ten volle waardig te maken üw Dw Dienaar B HOOGERWAARD Mr Timmermad te Gouda Tegen MEI biedt zich aan een fatsoenlgke P G van goede getuigen voorzien als WERKMEID of als MEID ALLEEN ook genegen met kindeien om te gaan Brieven franco on der No 935 aan het Bureau dezer Courant Jalousiën Fabriek AEL IA S en DOLK Ie LOMBARDSTRAAT 22 ROTTERDAM fahriceeren en ley eren solide eer licht werkende JAtOUSIEN met Mol enTrek lat constructie van uiterst nette bewerking HoiiteD Mgor nm TE HVVR en flink BUAGERWOONHUIS met openPlaats en vooricien van vele gemakken op deKamemelksloot alhier voor een civielen prgs Te bevragen bg J BULK Kamepielkslootte Gouda KAASKNEOHT Gevraagd een GEHUWD PERSOON van 25 30 jarigen leeflgd P G volledig bekend met het KAASVAK en voorzien van uitmuntende getuigschriften Bekendheid met JVbordHollandsche Kaas strekt tot aanbeveling Franco brieven worden infrewacht door H J WIJSMAN Zooif Singel 210 te Amsterdam TE HUUE GÈVEAAGÖ een BURGERWONING met SCHUUR of PAKHUISJE 250 gulden niet te boven gaande Franco brieven onder No 986 aan het Bureau dezer Courant Geneziog van Heeschheid door middel van de zoo gunstig bekende Rijnlandsche Druiven Borsthonig van W H ZICKENHBIMER te Muinz Ngmegen WelEdele Heer Ik moet ü bg dezen mjjn hartelgken dank betuigen voor uw uitstekend geneesmiddel Slechts eene flgsch Borsthonig gebruikte ik en ben daardoor van eene langdurige heeschheid genezen Met dankbaarheid verblgf ik UEd Dienaar J HENDRIKS Rij nlandsche Drui ven Borsthonig alleen echt verkrggbaar in flesschen ïi fl 2 a fl 1 en a 65 Ct voorzien van capsule met nevenstaand fabrieksstempel te Te Gouda bg F H A Wolfif Boskoop bjj J van Bergen Haastrecht b J D den Hartog Ondewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot Stolwgk bg C 6 v d Berg Snelpersdmk vtti A BKixKMAN te Gouda Eene Dienstbode wordt gevraagd P G als MEID ALLEEN die goed kan koken en huiswerk verrichten Adres Gouwe C 103 SLOTEMAÏÏER C per Liter 1 10 0 90 ƒ 0 80 en 0 75 Flesch f 0 75 ƒ 0 70 0 65 TA VEBTEI lTim in alle BiHHen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgewonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eerste Nederlandsche OP HET LEVEN tegen Int ftliditeit en Ongelukken gevestigd te s Gravenhage Buitenhof No 42 GoedgekeurdUjK Beal van 24 Feh 1882 No 15 Directeur B JANSE Johzn Bovengenoemde Maatschappij sluit contraeten van Levensverzekering van allerlei aard met 40 pCt Aandeel in de winst Qok worden Verzekeringen tegen wekel premiebetaling gesloten alsmede Persoonlijke verzekeringen tegen ongelukken van allerlei aard in ep buiten beroep en Verzekeringen tegen zeegevaar ReispoUssen voor binnen en buitenland geldig voor 4 8 30 90 en 360 dagen Informatiën worden verstrekt door de hh A K V D GARDEN te Go rfa Genl Agent P U SCHELLING te id Hoofdagent P J K y WERKHOVEN te id Agent P ELSflOUTte ZwnAuieon HoofdAgent H SMITS te Nieuwveen en VRULANDT te Moordrecht Agenten De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt dé uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG n ZATEB DAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 GOUD 6 Maart 1884 Oni wordt gevruicd of het wa r ii dat zooalt de Kie wt OotuoeKclar meldt de Tranaraattche Deputatie het enoek heeft gerieht tot de Directie der 8tearineKaar enf briek Gouda om deze te Doxen betüsbligen In antwoord hierop deelen wq roede dat het bericht in fceooemd blad ten eenenniale onjuist it Dergelijk fertoek ii folalrekl niet B Qisteren had ten Baadbuite dezer ftemeente de aanbesteding plaati ren bet onderhoud der itrAten Kedorende het jaar 1S84 tonder byiererinK van materialen Ingesehreten werVl door H J Nederhortt te Gonda foor 0 22 C P W Dealing te Gouda voor 0 21 Th W Bonte te Amersfoort voor 0 15 en W y rJï3ri if r te Oversehie oi 0 16 allts per vierk meter SCHAAK C0HEK8P0NDENTIE Alkmaar 2Ute tet Zwart F 8 E 8 Gouda 22 eet Wit Q i 6 ± den Haag 26 et Zwart F 7 F 5 Gouda 26 zet Wit C 2 U S In de titting der Botterdamache Arr Beohtbank fan Dinadagmorgen stoud o a tereoht F J N koopinau te Gouda bek fan geweldpleging jegens een bedieoend beambte welke hemtot het ondergaan f au gevaugeniistraf naar het huisvan arrest aldaar oferbraeht Ëiaoh 16 dagengef oell Het beatunr der Kamer val Koophandel te Rotterdam heeft lioh op aanzoek fan belanghebbenden bij de soheepraart tusichen Rotterdam ett Arasterdam gewend tot den Miniater ten einde er op aan te dringen de herstelling van de Mallegalsluis te Oonda die naar men heeft vernomen de vaart gedurende drie maanden zal siremmen aan te handen tot aan de uitvoering der plannen tot radicale feroetering van dien waterweg Uit het daarop van den Minister ingekomen antwoord blykt dat de herstelling dier sluis foor geen uitstel falbaar is dooh dat tal getracht worden haar in den korist roogelijken tyd tol stand te brengen Woensdag ia Maart n s zal Ie Waddinifeen in het logement Van den Heer Kouwenhofeu eene algemeene fergadering plaats hebben van HH aandeelhouders in de Stoomboot Maatsobapjpij Bos koopWaddinxroen Gouda Daarin zullen o a behandeld worden Algemeen verslag over den slaat der VenEootsohap en Bekening en verantwoording Ofer 1883 Vervulling der facatures in bet Bestuur Ie ontstaan door de periodieke aftreding op Ullo December 1884 van de Hetsren C J C Hoogendijk en H Orereijnder beicl n te Gouda De collecte voor de Maatschappij van Weldadigheid heeft opgebracht Ie Gouderak ƒ 71 97 en te Berkenwoade ƒ 24 Het wetsontwerp tot wijziging van enkele bepalingen der drankwet ia naar men aa u het Vaderland anee ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN deell in bgna alle afjeeirngen fan de Tweedy Kamer ongunstig ootfangen De Standaard die ran den b inue af zich niet ingenomen betoonde met de oommiisie foor de grond etsherziening doel ook thana nnr het rapport dier commissie fersebenen is fan hare tegeniogenomen jieid met dezen arbeid blyken Z j schiijfi Voor iiet tot eland brengen van zulk eene grondweisberxienihg verroeren wij geen finger Wilde men nog art 76 alleen herzien welnu dan kon deze eerste grondweteherziening mitichiea als doortasteude Se ormim aangezien om durna met de nieuwe SlaleuGeneraal orer te gaan tot w zigiog iii meer afdoecdea zin Maar oeen i men den Voorslag gelgk hg daar lid als geheel als ernstige poging om althans de eerste tien komeode jaren nieuwe grondwetsherziening Qverbwlig ie maken dkii wgieii we roontellen als ihans gedaan worden met tiesliBthcid af De dne leden die hel snti ref alalionaire element in de commissie waren krggeii ieder hun deel fan ite foftnlkilt waarmede dt sidaali i nit Simid in het openbaar ateeds zoo kwUlig is van de hh de Geer Lohman heet hn dat zij in korte bondige fonrilcllen de koe bij de horens hebben gerag en bgna op alle gewichtige ptinten kloekweg voor deti Kaniog hebben uitgesproken weikeu weg het opmoet van mr B elaerts dal zgn stuk iets minder kla k is maar di rentegen zgn optreden flinker is i a men had laten ferlBlden Het slot doet echt ditn lof root een deel wedvr te niet daar beet het namelgk fSpjj ig blgfl het alleen dat als drie auti refolutionalreu ii ééue commissie zitten die drie in stel ran saam tf gaan zich nogmaals splilseu Staten Oener Twum KAttti Zittingen ran 4 en 5 tiiaarl la de zitting ran Dinsdag is mei 44 legen 26 stem men aangenomen een ontwerp machtigende tol zilreronlmuniing van 26 mlllioen met het aiArndemeiit Gildemeealet vooriehrijfeude dat alforeua bet advies van den Baad fan Sialc moei ingewonnen orden Ook is aaageuom ïn rsft 51 legen 83 stemmen het onic werp tot fermeerderiag van het kapitaftl dor ibuntbiljeilen mei 6 millioen doch mat uinluiting der muntbiljetten fan 6 gulden De discussie ofer het ontwerp tot verdeeling der Markgrondyn ia aangevangen In de zitting fan gisteren is de algemeene discussie Ofer het ontwerp fet fei deeling dw Markgronden voortgezet Scherp wenl het be sireden door de beeren Lohman Brouwers jij ïaB niler ÖBaifirTïli die allen betoogden dat U nëming in de wel fan den slaat der martfeu strgdig was i6et het recbtsbegrip daar alleen de rechter kan beslissen wat raarken zijn Bofeudien werd betoogd da t de wet onfolledig is De heer Scbimnaelpenninck fan der Oje sloot zich bij hen aan De heer Graiama en de miniater van jostiüe daarentegen beweerden dat door de wet de gewenschte ferdeeling zou berorderd worden en de minister wees er op dat de Kamer zelve iu het voorloopig rerslag den staat der marklen vrij algemeen had goedgekeurd De minister hield vol dat de wet een louter economisch geen politiek karakter had De president Kruger de generaal Smit en de heer Du Toit ferschenen g stereumiddag te half drie in