Goudsche Courant, zondag 9 maart 1884

1884 Zondag 9 Maart N 3050 GOUDSGHE COURANT Nieuivs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VAN Lange Tiendeweg D 60 uOuDA Lange Tiendeweg D 60 Alle BOEKBN en TIJDSCMBIFTJEN worden binnen denkortst mogelijken tyd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billö ke prijzen Hééft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHE COURANTEN worden dadel k opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is ii TsrMheoen hond n wordt ne rtrdenen tot vrgatclUnff te hebb n en voor den dienst wordt Bangewesen terwgl het uiet ontian en van eenr bglondere kennisKerini of Tan een oproepini sbiljet niet onlhrft tan de lerplichtiDf tot het verschgnen roor den Militieraad of tot het indienen an de tot stafiiig der redenen Tan Trijstelling getorderde bewijsituklien Oonda dep 5 Maart 1S84 Burgemeeater en Wethouders Toornoemd VAN BERGEN IJZENDOORNDe Secretaris BROUWER KENNISGEVING ZEEMILITIE BURGEMEESTER eu WETHOUDERS au Gouda Gelet op art 150 drr Wet op de Nationale Militie tan den 19den Angustus 1S6I Staattblad uo 72 Noodigen Ie Lotelingen uit die lerlangen bij ile ZEEMILITIE te dienen om TÓdr den Islen April aus aaude daarvan ter Flaatselgke Secretarie aangifte te doen Voorts worden belanghebbenden naar aanleiding eener deswege ont angen nanschrtJTing medegedeeld dat het oferbodig is aan den Heer Minister Tan Marine Terioeten te fichten ora inlgTing bg de Zeemilitie Termits op die verioeken geen acht kan worden geslagen daar de keute van de manschappen geheel icordt ooergelalen aan de Qfficieren an de Marine die toet e overneming Tan de Zeemilioieiis worden belast Gouda den 5 Maan 1884 iSurgemeester en Wethouders TOornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Ue Secretaris BROUWER MARKTBERICHTEN Oouda 6 Maart 1884 l e graanmarkt blijft zonder merkelijke verandering en sleurende Voor de puiksie tarwe moeten nog gocde prgzen betaald worden van ƒ 9 25 tot f 9 76 doch redelijke en goede poldersoorten worden Trg lager afgegeven Tan ƒ 8 60 tot f 9 25 Bogge met zeer w e uig omzet ƒ 6 30 4 ƒ 6 80 Gerat 6 40 a ƒ 8 i8S terwgl chevalier gerat met ƒ fi 76 a ƒ 7 60 betaald wordt HaTcr 3 80 a f 4 20 de lichtere zware daarboven betaald naar kleur en gewicht Mais f 6 90 a ƒ 6 26 De veemarkt met gewonen aanvoer de handel in alle soorten traag vette varkens 22 a 26 ets varkens Toor Londen 19 a 21 et r half kilo magere Tarkens en biggen traag biggen ƒ 1 a ƒ 1 40 per week Kaas Aangevoerd 9 partijen ƒ 27 a 30 Goeboter 1 40 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 ü ƒ 1 30 12 MAART a s KAASMARKT Burgerlijke Stand t GEBOREN 3 Maart Margareth Adriaoa Elisabeth ooder C Jaste en M M I ibetor 4 Gijsje Berta ooderi L van der Laan vd A Vtrbg Hendrik Willem oodera L A Raboaw CD H W Snel OVERLEDEN 5 Maart M J Stalenberg 6 m M P Toen 6 ra GIHUWD 5 Maart H van Leeuwen en J Snijders ADVERTENTIEN Heden overleed tot diepe droefheid van mg mgne Kinderen Behuwd en Kleinkinde reu m n geliefde Echtgenoot de Heer J ZWART Pz oud 75 jaar in leven Dijkgraaf TVl den Polder Oostzaan Wed J ZWART Pz Zaandam 3 Maart 1884 Geoot Voor de vele bewezen van deelneming ondervonden by het overlgden onzer geliefde Moeder en Behnwdmoeder H J HOVINGA Wed den Heer P J Jagee betuigen w onzen hartelgken dank Uit aller naam GoHda 6 Maart 1884 H JAGER GEVRAAGD Tegen primo MEI a s eene DIENSTBODE die goed kan koken en zeer zindelfik in haar werk is Adres PEPERSTRAAT 246 Zy die iets te vorderen hebben van verschuldigd zgn aan of borgtochten onder zich hebben ten laste van wijlen Mevrouw PLONIA KLUITMAN Weduwe van den Heer JOHANNES SLOTHOUWER den 19den Februari 1884 te Zutplien overleden worden verzocht daarvan vóór of uiterl k op den 15den Maart 1884 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den te Alkmaar gevestigden Notaris GOUWE SLOTEMAKEU en Co Gewone COGNAC p L ƒ 1 50 p fl ƒ 1 25 VIEUX COGNAC p L ƒ 1 80 p fl ƒ 1 50 VIEUX COGNAC Fine CHAMP p fl ƒ 2 00 L B VAN ES Aanleg van Waterleiding en Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van Naaimachines IJzer en Kowtdraaiwerken spoedig accuraat billjjk Alle lichte rhnmatische aandoeningen worden na een kortstondig gebruik van de Abshaubbin s of AntiRbumatische Watten hersteld alsof zy nooit bestaan hadden Prgs 30 et per pakje met gebruiksaanwijzing Hoofddepot bö A BREETVELT Az te Delft en verder by Weil N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburg A Bos Berkel Wed Bosman Jonda A Prins Zevenhuieen Wed G Wilhelmus Woerd aUI A LAROCHE van KRAEPELIEK HOLM Opwekkend vertterkend koorlnerdnjvend IJztrhouderide Quina LarocAe bij bloedarmoede eto lo flesscben van ƒ 1 90 en ƒ 1 Eenig depot voor Gouda en Omstreken bë den Heer C THIM Apoth te Gouda Twee Jongejuffrouwen kannen dadeiyk geplaatst worden ter opleiding in het MODE en CONFECTIEVAK Extern Brieven franco onder No 937 aan het Bureaa dezer Courant Wegeös hnwelgk der tegenwoordige verlangt Mevr L0T8IJ bethstraat tegen 1 MEI eene f genegen huiswerk te verrichten Er wordt TE LEEN gevraagd 500 GULDEN op HYPOTHEEK voor den tyd van driejaar Adres met franco brieven onder No 938 aan het Bureau dezer Courant Het BESTUUR van het cRoodk Kkiiis geeft aan Belanghebbenden kennis dat de GETROKKEN i op No 117 en de FBEMlE op Ho 5 ÏOllANBmMlNT Een BROUWER vraagt op aannemelyke voorwaarden voor den verkoop zgner Hollandsche Sieren te Gouda en Omstreken solide SLIJTERS Alleen zy welke van goede referentien voorzien zgn adresseeren zich met franco brieven onder No 939 aan het Bnrean dezer Courant BREUKEN RADIKALE GENEZING duTerkiezend wordt ovcKfngekomeD voor een bepailds pr i betaalbaar na f cjitz ng Daartoe 7ijn 20 kaburrs ter beicbikkinff der patiënten gesteld WAEHSKGBRS Heclmeeiter lo breuken Grobxflaats 35 te Antwebpek TE HVVR een flink BURGER WOONHUIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de KarneiUelksloot alhier voor een civielen pr g Te bevragen bg J BULK Eamemelksloot te Gouda Snelpersdruk van A Brixkxak te Gouda SE ELASSENBELASTINQ Het is de Regeering en de Tweede Kamer weinig ernst geweest met de maatregelen die voorgesteld waren om id het tekort op de begrooting van dit jaar te voorzien Zooala onze lezers weten is onlangs besloten noch de voorstellen van den Minister Grobbee noch die van de beeren Van Delden c s te behandelen Zulk een uitstel van de behandeling van wetsontwerpen die in staat van wgzen zgn en maanden lang het publiek en de Kamer hebben beziggehouden staat natuurlgk gelgk meteene eerlgke begrafenis Het voorwendsel tot dit besluit was de indiening van een nieuw Regeeringsvoorstel strekkende om eene definitieve inkomstenbelasting in te voeren Met beide handen greep de Kamer deze omstandigheid aan om zich de ondankbare taak van den hals te schuiven eenige ontwerpen te be preken wier verwerping zeker was en de Regeering scheen bigde te zgn zich met fatsoen te kunnen nederleggen bg dit besluit der Kamer Wat toch was het geval De ontwerpen der Regeering waren van alle zgden met zoo grooten weerzin ontvangen en algemeen zoo ongunstig beoordeeld dat zg weinig hoop voeden kou ze ooit het Staatsblad te zien bereiken terwgl het voorstel Van Delden ofschoon in beginsel buiten de Kamer algemeen door de liberale partg toegejuicht zich in de Kamer niet mocht verheugen in den bgvalder ganscbe iibanl baeiia Het beeloit der Kamer is das misschien zeer verstandig geWeest zg deinsde er blgkbaar voor terug oid den nationalen tgd te verbeuzelen aan monnikenwerk schoon natnjurlgk de indruk op ons het buiten de parlementaire kringen staande publiek in het eerst ongunstig moest zgn Vooral wg liberalen die gehoopt hadden al onze partggenooten in het parlement vereenigd te zien om een voorstel dat in principe aller sympathie wegdroeg hadden reden om ons teleurgesteld te gevoelen schoon de ondervinding ons reeds dikwgls geleerd had niet te veel te verwachten van de onzen in de Kamer en sedert eenigen tgd verscheiden voorteekenen ons op dergeiyke uitkomst hadden voorbereid De indiening van het nieuwe regeeringsontwerp kan ons eenigszins troosten over de ondervonden teleurstelling Het is blgkbaar een triomf voor de liberale beginselen dat deze Regeering genoodzaakt is geworden eene inkomstenhelasting als definitief bestanddeel onzer landshuishouding voor te dragen Want de naam van klassen belasting welken men er voor uitgevonden heefi is slechts eene vlag die bestemd is om de zaak voor sommige partgen smakelgk te maken maar die niets verandert aan den aard van het ontwerp dat eene zuivere inkomstenbelasting behelst Wg die steeds dergelgke heffing hebben voorgestaan en verdedigd kunnen niet anders dan ingenomen zgn met de richting die de Regeering thans is ingeslagen en ii de tegenwoordige omstandigheden nu het voorstel Van Delden ter aarde besteld is vestigen wg onze hoop weder op deze nieuwe poging om tot een rationeel stelsel van belasting te geraken De hoofdbepalingen van de nieuwe ontwerpen hebben wg onder de rubriek binnenland medegedeeld Nu reeds van ons een gemotiveerd oordeel er over te wachten wareeenigsains voorbarig Wn zullen er ons toe moeten bepalen den totaalindruk weer te geven dien eene aandachtige lezing op ons heeft gemaakt Over hel geheel is die niet ongunstig De ontwerpen komen ons voor met zorg te zgn overwo gen en ineengezet Zg geven een wel afgerond en goed doordacht plan waaromtrent men vau gevoelen kan venehillen maar waaraan niemand de verdienste kan ontzeggen dat het rekening houdt met de eischen der practgk en overal de sporen draagt van het ernstige streven om de moeilgkheden te ontgaan waarop heffingen van dezen aard gevaar loopea te strandeA Al dadelgk trok het onze aandacht datjin deze ontwerpwi geen onderscheid wordt gemaakt tusschen de verschillende bronnen waamit de inkomsten getrokken worden Ge n uitzondering wordt gemaakt voor de opbrefigst van het grondbezit Dit kan misschien een dei klippen worden waarop het plan in de Kamer gevaar zal loopen omdat velen bezwaar maken om de grondeigenaars aldus dubbel te treffen door de grondbelasting en de incometax Maar toch i het bg de tegenwoordige regeling van de grondbelasting die sedert jaren statioiiair gebleven is niet onbilIgk dat het grondbezit bg eene heffing als deze niet geheel vrg blgve nit een practisch oogpunt verdient de wgze waarop de Re eering den knoop doorhakt alle aanbeveling Alle inkomsten worden dus getroffen maar alleen het zuivere inkomen zoodat grond dgk polderlasten rente van opgenomen kapitalen en verdere uitgaven die tot verkrgging van het inkomen dienen mogen worden afgetrokken Een eenvoudige b kening dus die elk in ytaat stolt om de juistheid van zgn aanslag to controleeren 4 Een tweede voordeel talbr oivtbreken van eigen aangifte Daardoor kon de steun gewonnen worden van vele vroegere tegenstanders die joist daarin het groote benwar tegen deze heffing gelegen achten De a lag zal steeds geschieden door de adminwtéwie bggestaan door het college van zettenfe Alle verklaringen of eeden van den belasBbgschnldige vervallen daardoor van straffen of boeten op ontduiking is geen sprake Men behoeft niets omtrent den stand van z n vermogen bloot te leggen maar wacht ee voudi den aanslag af waartegen men desnoods zgne bezwaren later kan doen gelden met opgave der redenen Beroep op Gedeputeerde Staten waar men zgne belangen mondeling en schriftelijk kan bepleiten geeft ten slotte de vereischte waarborgen dat niemands aanslag in strgd met de billgkheid wordt gehandhaald Dit stelsel dat mogelgk is doordien geenerlei inkomsten uitgesloten zgn heeft onmiskenbare voordeelen daar het eenvoudig is en gelgkmatig werkt en de talrgke bezwaren aan eigen aangifte verbonden geheel vermgdt Het heeft evenwel zgn schtriuwzgde daar natuurlgk de administratie aan misvattingen en dwaling blootetaat en er dus gevaar is voor onjuisten aanslag Maar men mag verwachten dat de pract van eenige jaren wel het noodige licht zal onteteken en dat de administratie beschikken 3e over tal van gegevens op de kantoren der belastingen der successie en der registratie spoedig in staat zal zgu om met voldoende kennis van zaken op dit gebied werkzaam te zgn Hierbg komt nog dat de openbaarheid der kohieren gelegenheid geven zal aan het publiek om mede te werken tot wegneming van onbillgkheden en verbetering van onevenredige aanslagen Een derde eigenaardigheid dezer belasting is de indeeling in klassen Hieraan schgntde naam ontleent te zgn evenals in Prnisen Om den aanslag gemakkelgker te maken geeft het ontwerp 26 klassen welk aantal boven ƒ 90 000 inkomen kaö Worden vermeerderd De klassen beginnen böj jr600 en klimmen r met ƒ 200 tot op ƒ 1200 De vierde klasse loopt van 1200 tot 1500 De drie volgende klimmen met 500 Bg 3000 begint eene opklimming met 1000 die bg 7000 verandert in ƒ 1500 enz Het minimum van elke klasse geldt als maatstef van belasting voor de zeven eerste klassen echtei na vermindering van 70 60 50 40 30 20 en 10 percent In de eerste klasse ÖOO tot 800 wordt dus betaald naar 180 belastbaar inkomen in de tweede van ƒ 800 ƒ 1000 naar ƒ 320 in de zevende klasse van ƒ 2500 3000 naar een belastbaar inkomen van 2250 Wie geacht wordt een inkomen te hebben van minder dan 600 is vrggestold Of deze indeeling juist is en de vrijstelling op de ware grdiis begint willen wij zoo dadelijk niet beslissen Bet moet echter gezegd worden dat er voldoende speelruimte gelaten wordt n dat de percentsgewgze vermindering in de laagste klassen getuigt van een prgzenswaardig streven om de kleine burgerg niet te drukken Hier vooral zal de ondervinding de beste leermeesteres zgn Nog mag als lichtpunt in dit plan de aandacht gevestigd worden op de afschaffing der patentbelasting die al sedert jaren veroordeeld is en wier verdwgnen niemrnd betreuren zal Alles te zamen genomen meenen wg met ingenomenheid deze ontwerpen te mogen begroeten Reeds zoolang is er uitgezien naar eene inkomstenbelasting dat men zich verheugen mag dat er van regeeringswege eene ernstige poging wordt gedaan om aan dezen wensch te voldoen Oppervlakkig beschouwd heeft dit voorstel in onze oogen zooveel goeds dat wg met belangstelhng de behandeling er van in de kamer te gemoet zien Wg zullen nog wel gelegenheid vinden op dit onderwerp terug te komen eer het zoover is BINNENLAND GOUDA 8 Maart 1884 Z H de Koning heeft benoemd bij de dd Bohatterg alhier tot U luit de hh C J C Hoogendijk en dr H Bakker Niemeger thans 2e luit tot 2b luit de hh mr A G Wolff en L A Kesper beiden thans schatter By het gemeentebestuur van Berg Ambaoht is van de Directie der IJselstoomtramireg Maatschappg eene oonoessiejMDvraag ingekomen voor een gedeelte der Ign Gouda Schoonhoven Te Nieuwerkerk a d IJsel gaf Donderdag avond de langrereeniging Harmonie eene uitvoering waarvan de opbrengst ten voordeele komt van de algetneene armen Er heeft zioh te Amsterdam eene Vereeniging geconstitueerd van Amsterdamsohe en Rotterdamsche schippers en scheepsbevrachters met het doel eene geregelde beartvaart met goed ingerichte lichterschepen tusschen Amsterdam eu Rotterdam in t leven te roepen IVintig welbekende schippers hebbeu zich daartoe vereenigd en eenige soheepbevrachters hebben zich daarbij aangesloten Gisterenavond gaf de Dilettantenclub de aangekondigde voorstelling en voerde op het stuk uBaat van den Berg geschreven door een der werkende leden dier vereeniging De hoofdpersoon il een schoenmaker die uit de loterg een flinke som trekt daarop zgn taak weggeeft eu op tsó groeten voet gaat leven dat hg in korten tgd weer arm is waartoe niet weinig medewerkt de raad van eeo schurkaohtigen zaakwaarnemer Verschillende figuren in dit stuk zgn aardig geteekend bovenal baai