Goudsche Courant, zondag 9 maart 1884

werd met 235 tegen en bet ontwerp van n de lersche landwet d Trevelyan bMtreed rp en zeide jat ds b chonwde at een lei organieke punttp der d bepaling lan op n paohtgoederni de Paaohen een voorstel rinkitat telÉgg kqerd i oïktu Dé te gjaaf fa enocAide bliw opmake ast ld is opgegevei punt Toor de operatie tSodakim Teel beter V van den B rg Eel en niet minder z jn knecht Gerrit lerwgl meer dan één tooneeltje recht erdienatelqk geecbreren is Toch mernen wg dat bet pnbliek met bet eerale atuk Tan den sobrgTcr zioh meer amnseerde en irellieht it dat daaraan toe te ehrq en dat daarin meer handeling aa Plaatagebrek gebiedt oni ditmaal niet in bgionderhedeu te treden nocb OTer het etuk nooh orer het apel Dit laatste was in hoofdzaak goed Dezelfde heeren die reeds Troeger toonden op Terdienstelgke wgze een stuk te knnnen Terlolken traden ook thana op Wij maakten Toorts kennis met twee nieawe erkende leden waarvan de een in een Trg groote rol De eerste kennismaking as aangenaam en g hopen beiden by Tolgeude Toorstelliogen opnieu te zien mede erken Staten Oeneraal Tweede Kamek zittingen Tan 6 en 7 Maart In de zitting van Donderdag beeft de heer Bahlmann eene interpellatie aangekondigd over de Traag aan wie de exploitatie van den spoorwec Amersfoort Nijmegen zal toeTenrou d orden N langdarig debat is met 40 tegen 33 itemmen aangenomen een amendement Tan den heer Van Heeckeren om uit de markenwet weg te laten den staat Tan Toor Terdeeling Tatbare marken De Begeering heeft hierop iohorsing van het debat Terkregen ter OTerweging of zg de et zal intrekken In de zitting Tan gisteren is de beraadslaging over de krankzinnigenwet aangevangen Ër IS geen algenieen debat gehouden In de eerste artikelen werden kleine redaotiewijzigingen gebracht Op art 8 is een amend Van Delden om de inwoning Tan een geneeskundige in de gestichten niet TerpUchtend te stellen aangenomen met 43 tegen 8 stemmen Bq art 10 stelde de commissie tbo rapporteurs tegenover de bepaling Tan de wet een Af meer Bijksgestichteo haar stelsel een Bijksgesticht en OTerlating van de zorg voor de oprichting naar gelang Tan de behoeften aan de proTiucie Het stelsel dei oommissie is aangenomen met algemeene stemmen De audiëntie van President Kruger bg Z M den Koning elke gisternamiddag te Tgf aur plaats had duurde slechts een paar minuten De Koning betuigde zgne bigdscbap den president te ontmoeten en gaf de reriekering zijner belangstelling in het Tersohijnen der Gedelegeerden hier te lande De heer Kniger dankte Toor de eer der ontvangst en betuigde zgne erkentelgkheid voor de sympathie in Nederland gcTOuden Met H M de Koningin had de heer Kriiger daarop een onderhond Tan een kwartier De vorstin as als altoos de minzaamheid zelre Kwartier TÓór zessen vertrok de President roet den exiratrein uit den Haag en as rijf minuten OTer half zeTcn ten hnize Tan den heer Zomerdgk BuBsink aar aan de commissie door de Nei Z id 4frik Fereemging een diner werd aangeboden De Minister Tan Staat mr Modderman is gisteren middag met den Kgnspoor te s Grarenhage aangekomen Een talrg ke vrieudenschaar as aanwezig om hem te begroeten Hij werd toegesproken door een lid der commissie die zich tot zgo ontvangst had geconst tueerd en hem erd geluk gewensoht met zgn herstel en de hoop erd geuit dat hij nog lang TOor de maatschappij en den Staat moge behouden blijven Daarop betuigde de heer Modderman zijn erkentelgkheid Toor de deelneming gedurende zgn langdurig lijden negen maanden ondervonden eu zeide de Voorzienigheid te danken Toor zijn gelukkig herstel Het Tgfde congres Tan Blinden leirer zal in 1885 te Amsterdam orden gehouden en gepaard gaan met eene tentoonstelling van voorwerpen door blinden vervaardigd eu van hulpmiddelen bg het onderwgs enz Ten behoeve der tentoonstelling doet het bestuur een beroep op de milddadigheid van allen die m het blintlen onderwijs belang stellen Bgdragen worden gaarne in ontvangst genomen door de heeren R J Cohen Prins Hendrikkade 144 J A Malthea Heerengracht 197 J H Meijer Hterengraoht 270 M A Perk Oosteinde 2 en A C Wertheim allen te Amsterdam Naar men verneemt zoo de heer J A Fortugn een der heftigste sociaal democraten te Amsterdam aan mrVf ingaicaanan Igden en Maandag naar een krankzinnigengesticht moeten veivoerd zgn Dit Botterdam schrgft men Uit een gesprek tussehen een aanta reebandelaren gevoerd bigkt dat zg in de afmaking Tan bet Tee in bet Spoelingdistrict niet het gewenschte middel zien om de longziekte te bestrijden Door de kolostale kitte die in de stallen heertcht ligt bet Tee dat 100 it 160 stuks opgeatald is onophoudelgk te hg gen waardoor het niet anders kan of de longen moeten aangedaan worden Volgens hun oordeel zyn stallen Toorzien Tan de noodige Tciitilatie en waar hoogstens 10 stuks Tee geplaatst ign het eenige middel om de longziekte met goad geTolg te bestrgden Omtrent den diefstal aan het postkantoor te Breda Terkeert men nog in de diepste duisternis De justitie heeft nog niet de minste aani gzingen ontTangen tenzg de beide anonieme bricTen een aanbet adras Tan den officier Tan justitie en een aan den commissaris Tan politie eenig licht Terspreiden wat tot dusTer onbekend is Naar men zegt is de belangrgkste getuige in deze zaak een heer die des nachts omstreeks één uur brieven id de bus van het kantoor ierp en bij die gelegenheid eenig geritselbinnsE hoorde waarop hij een oogeublik later in de nabgheid zgner woning ekqmeD een schel fluitje i ernam dat hem tot grooterenlapoed naar buis aanzette Op den Acade iesingelj in de nabgheid vanhet postkantoor ia voorts eau mes gevonden dat men ook in verband met den diefstal of de inbraak wil brengen Doch ilffide ge eveusjjrirspreiden weinig licht in de didriernis 1 H i De naamlooze vennootschap Pass ll e I4 aatsah gevestigd te Botterdam keert over hn eerste halfjaar dat zg als naamlooze vennootschap werl aam fju zijode het tweede palfjaar 1883 e dividend fan 2 g pCt uil nadabi20 pCl van di ettp wigst of ƒ S268 02 in de rfervekas gestort M i i H r 1 i h In Indié ferd ii Mei 1883 een luitenant pr infanterie overgeplaatst bij d militaire administratis hetgeen veroorloofd is volgens irt 4 der Begeliligvan de bevordering enz KI Doch naar Jiet sdhijnt ii die luitenant of f bet b tu wet bij zgn n e iw korps bevallen en moest of wilde hg bij de iofaiiterie terugkeeren Overplaatsing yvan adnfiniatratie officieren bg de infan rie is echter Tolgeus de Toorsobrifteo niét toegeitaan Ha Indisch Bestuur onuitputtelijk iri bnismiddeltj stelt no eenvoudig in Januari 1884 het besluit van Mei 1883 buiten werking en de heer G is weder iufanterie luiteuant Wg achten dit een gevaarlgk precedent Al de stukken door hem als kvartiermeester opgemaakt zullen nu ellicht ongeldig zgn Doch wat erger is op deze gze voorbaande kan de Indische Regeering tfgen de jMliMdelgke bedoeling der Toorsohriften in de gefiensioneerden eder in dienst doen treden door eenToudig het besluit der pensioneering buiten erking te stellen Eenmaal Terkregen rechten kan zij te niet doen door het besluit waarbg die rechten rerleend erden buiten werking te stellen Het komt ons voor dat het Indisch bestuur beter deed den koninkigken weg te bewandelen en geen huismiddelljes te baat te nemen om de voorschriften te kunnen ontduiken F ad Volgens een Reutertelegram is Wood house de gewezen kapitein der op Atjeb gestrande uNiieron te Sunderland aangekomen Hg tegt dat de bemanning die door den rig ab van Tenom gevangen is genomen in een zeer gevaarlgksn toestand verkeert Hg vreest dat die sobepeliogeo het leven zullen verliezen wanneer er niet spoedig maatregelen orden genomen om hen te hulp te komen Het klimaat ia er voor een Europeaan bgna ondraaglijk en de geTangenen orden door den rajah zeer wreed behandeld Hg Woodhonse is belast met bat OTer brengen Tan eeu eisch Tan den rajah Deze Terlangt een losgeld Tan 62 000 pond sterling Terdrgving van twee mededingende rajah uit Sumatra afstand vanwege Nederland van zeker gedeelte Tan Tenom Woodhonse is naar Londen gegaan om met lord GrauTille te beraadslagen Een Buesisoh dagblad deelt het volgende staaltje mede ran de wgze waarop de vogelaars daar te lande hun bedrgf uitoefenen Daaruit blg kt ten duidelgkste dat zg niet zijn ontaard aan hun aloude vakgenooteo steeds op bedriegen uit In het gouvernement Samara is de ekster gedurende zekeren tgd vsn het jaar in overgroote menigte aanwezig Bij duizenden orden zij met zoet gefluit gelokt en gevangen vervolgens geplukt verpakt en naar Fargs opgezonden om daar ouder de weidsche benaming van Bussische fazanten weder te voorsobgn te treden op de gastmalen dergenen die op wat lekkers en wat vreemds gesteld zgn Niet eerlijk maar hoogstvoordeelig is die handel naar het Bussische blad meedeelt Als een bewijs hoe goed het onderwgs op de ge meentescholen te s Gravenhage onder ieders bereik valt deelt de Haagiehe Courant het volgende mede Een mijner vrienden meldde zich ongeveer acht let als uitmuntend ge ool as het nu bg Iterd na den maaltgd jarea geleden Ier plaatsing T in zgn zoon Tan 6 jaar aan bij de gemeenteschool op den Zuidwal lender de uitstekende leiding van den heer Ykema gesteld Met de belpfte dat er Tan zgn rerzoek nota zou worden genc mcn kon hg als Mvele andere naar huis gaan daar er voorloopig bjj dqAcr talrgke aanvragen geen plaats wu MeermalenlMerd dit verzoek doch tevergeefs herhaald totdat eenU onlangs de mededeeling van den heer Y werd ontvangen dat de bewuste zoon nu bgna veertien jaapj kmd aan de beurt lagen geplaatst kon orden Hmreel prgs er ook dooimgn vriend gesteld erd on Buiteolandscliilf Overzicht In bet Engelsche Lf gerbj 72 st in t eede lezing iverit de P rnellieien tot gzigin j De eerste sreretaris voor Iel namens de regeering bet oi egeering de lerscbe lani blgvende oplossing van al quaestiej jmet uitzondering Mchte Tnfïi het aankoopen Begeeriiig as voórnemeusr daarpveil I in te dienen roemd onderricht aan die den leeftgd van zgn jongen i si Graham is n M naar Souakim ie tjizgn aanUpnst lïlihiernit OTen Osman Oigma 1 te Tpkarl of te iIgIo Sieiki t ¥efajl niet blfiven lBht vooremst i ti Ora im m m g W drilkwatlr TootiMilk Den aantel rocWni de i megiimTti iatiéaiM t oi L al 14 1 ben tAligd zoo siiel wm te lifet genpéll en ten tufji te moelel het uitgané Tqerep dlMHaaS Oimui t igma soUfjOt t él aaal het geTeoht bg El Teb gee deel genomep te bebpen hy is met zijn hoafdmaoht te Tamanifb 24 mglen zuidelgk Tan Souakim een afdeeling Tan 2000 man staat bg Bir Bandoub op 15 mglen afitands van Souakim Hot tnsacben Engeland en Portugal gesloten Coiigo ttactaat is aan het Britsohe parlement voorgelegd Bij dit traotaat erkent Engeland de souvereiniteit van Portugal over hst grondgebied tussehen 8o 4 en 6o 12 zuiderbreedte De oostelijke grens komt overeeii met de grenzen elke thans voor da oeverstammen tljn aangewezen Het grondgebied zal voor alle natiën openstaan om er handel te drijven en terreinen te lioopen Zambeze en Congo zullen insgelgks voor den handel en de scheepvaart van alle natiën opengesteld worden Portugal s aanspraken op de Shiré mogen zich niet verder uilstrekken dan tot gene zgde der samenvloeiing van de Shiré met de Bno De gemengde commissie zal de bepalingen voor de vaart op de Congo rivier vaststellen De contraoteerende parlgen verbinden zich al het mogelgke te doen om de slavernij op Afrika s oosten westkust af te schaffen De Duilsche rgksdag is met eene zeer vredelievende troonrede geopend Het vorig bureel is herkozen Men spreekt te Berign veel van bet manifest waarin de Eorlschrittspartg en de seoessioniaten mededeelen dat zg zich vereenigd hebben eu els een nieuwe partg onder den naam van Duilsche liberale parig gemeeasobappelgk zullen optreden In vijf punten formuleert de nieuwe parIg haar toekomstig program dat zich binnen de grenzen der bekende beginselen Tan beide groepen beweegt De quoestie der verdediging van Denemarken brengt daar te lande weer alle gemoedereu in beweging Duizenden Deenscbe vrouwen hebben haar penningske bggedragen om aan Denemarken vestingkanonban volgens de eisohen des tgds te bezorgen 106 11 Deenscbe mannen hebben zich bereid verklaard de geldelgke offers te dragen welke eene doelmatige inrichting der verdediging mocht eischen en de Koning heeft bg de ontvangst van het adres betrekkelijk de landaverdediging aan de onderteekenaars verzocht niet te vertragen in hunne pogingen om mg te ondersteunen bg het nemen der maatregelen die in het belang van de verdediging des lands noodig zgn Eindelgk heeft bet Folkething ondanks de verwerping in het vorige jaar het niet gewaagd weder de verdedigingswei tot verwerping te veroordeelen maar die naar eene bgzonderej oommissie verwezen hetgeen als een gunstig voorleeken is te beichouwen De Qtrmania bevat een brief uil Petersburg waarin de verandering in de buitenlandsche politiek van Bttsland aldus beschreven wordt De reactionaire nationalen aan wier hoofd de heeren Tolstoï Pobedonoszeff en Katkoff staan hebben de nederlaag geleden evenals de Franschgeiiude partg aan het keizerlgke hof rertegenwoordigd door de heeren Ignatieff en Milntine en ondersteund door de groot vorsten Kenstantijn en Nioolaaa De Duitscbgezinde partg aan het hof te Petenburg daarentegen heeft de overwinning behaald Deze partg vindt baren steun bg de grootvorsten Michael en Wladimiis en staat onder leiding Tan den heer Von Giers prins Orloff en graaf Schae aloff Maandag vierde paus Leo XIII den zesden jaardag tgner troonsbestijging Bg die gelegenheid ontving bg de gelukweoscben der kardinalen op wier adresjhg antwoordde met een toespraak waarin opnieoi de steeds toenemende moeilgkheden geconstateerd erden die veral met name in Italië hetgoed beheer der kMk belemmeren en te gevoeligerzgn omdat zg de kerk in den persoon Tan haarhoofd treffen In het bijzonder sprak de pans OTer het dezer dagen genomen besluit tegen de geloofspropaganda welke thans ouder het wereldlgkgezag is geplaatst Deze instelling is in handen Tanden paus het krachtigste middel tot uitoefeningTan het apostolisch ambt in de gansobe wereld en moet daarom onBfliankelijk zgn Tan elk leekengezag iPie onafbankelgkheid is aan de geloofpropaganda JoDtnomen De goederen haar door de pausen en de katholieke wereld gegeren zgn onaantastbaar en erden in andere Igden geëerbiedigd Op grond daarvan protesteert de paus tegen het besluit der Italiaansche regeering Leo voegde er bij dal hg zoo goed mogelgk in het bestuur der gelpofspropagaoda zal voorzien en zeide te vertrouwÉi op de medewerking van tiet Heilig College o ip de milddadigheid der katholieken I N G E Z O jil D E N STAAT DEB ONTVANGSTEN is UITGAVEN van i4et Zieken en neduwenfonas Providentia te Gïnda gedurende het Ie kwarMal lUe boekjaar I ONTVANGSTEN Contributie dé Leden f 583 66 Bgdragen vail HH Donatenis 148 gwmenten van nieuwe leden 1 50 Saiiien ƒ 728 16 t J UITQAVBN zielcen SÏMO Én 83 0 91 24 18 kraamvrouwen Bgdrage voor t gebouw Toelaag Seo Bh en Bode 45 63 Idem aan den Penningmeester 11 40 Beetitntie van Contributiesohnld 68 Incasseren der Donatiën 1 50 Briefporlen en plakzegels 46 Toelilag aan bet Bestuur 12 50 Samen 77S 94 RECAPITULATIE Totale Uitgaaf ƒ 778 94 Ontvang 728 16 Nadeelig Saldo ƒ 46 78 Het ledental bedroeg met den aanvang van dat kwartaal 347 en is vermeerderd met 4 rn slnit alzoo met 351 leden Opgemaakt ingevolge art 38 van bet Reglement J Tb IMHOLZ SeoretarisBoekbr Kantongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 5 Maart 1884 Kantonrechter Mr J H tam MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Botterdam VEBOOBDEELD A r V bleeker te Gouda tot 1 gulden of 1 S wegens niet binnen 24 uren aan den rechthebbende of aan den Commissaris van Politie te Gouda terhandstellen eeue door hem op den openbaren weg te Gonda gevonden zilveren ketting M S publieke vronw te Gouda tol 8 gulden of 1 dag wegena in eene week zich in hel Gasthuis te Gouda niet aanmelden voor het geneeskundig omleizork A W visacher te Gouda tot 1 galden of 1 dag wegens verknopen van visoh te Oonda zander voorBen te zgn van een bewgs van keuring i F A koopman te Gouda tot 10 gulden of dagen wegens bewaren van geitenmest en afval van planten op zgn erf aan de Heerekade te Gonda tonder vergunning van Burgemeester en Wethouders L J H jongen te Gonda tot 1 gulden of 1 K wegens te Gonda spelen met centen op straat J C V jongen Ie Gouda evenals de vorige i M 3 en J J van iH jongens te Gouda evenals de Torige G de J weduwe Tan A de B werkvrouw te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens schrobben an de straat te Gouda op ongeoorloofden tjjd tusnhen des morgens 11 en dea aronds 10 ure j M E M dienstbode te Gonda eTenala de Torige S K schlppersknecht te Gonda tot 1 gulden of 1 dag egecs op den Turfsmgel te Gouda doen schrikken Tan een paard door het moedwillig een slag onder den buik Ie geTen A H den R jongen Ie Gouda lot 1 gulden of 1 dag wegens uit baldadigheid hangen aan een rgtuig te Gouda F T S arbeider te Gouda tot l gulden of 1 dag wegens te Gouda rijden met een kar bespannen met een houd die niet was Toorzien Tan een muilkorf W T L arbeider te Moordrecht tot 60 cents of 1 dag wegens Ie Gonda rijden harder dan stapvoets met een beladen vrachtwagen A de G touwslager te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda zonder noodzaak rijdenover het met klinkers beatrale voetpad 1 S arbeider te Reenwgk evenals de vorige H E koopman Ie Gouda tot l gulden of 1 dag egens te Gouda rgdeu in het Plantsoen met een kruiwagen C S slager te Waddinxveen evenals de vorige B de sjon erman te Gonda tot 1 gulden of 1 dag egens te Gouda op den openbaren eg wateren buiten eenen openbaren waterbak FOLITIEl GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd 5 Sleutelljes aan een ring Drie zakken een gouden ring een gouden ring met steen een zilver oorbelletje een zakdoek een oorbel bruin steen met goud een paar oorknopjes in etui een blauw schortje een breikous een kralen ketting met gouden slot twee kapstokken Burgerlijke Stand GEBOBENi 4 Murt kxit ooden k Koetsier en A Sloof 5 Jseobut JohsDou oodert J M van Hofwegen cd J i vin d r KiDt 6 Izak ouders 8 Witcrman d H M Baron 7 PietroDelU Cornelia onder G C Maree en A C van der Steen Oodefridns ondera A Leeflanic en C S Janaen OVERLEDEN 6 Maart H Peak l 4j H Rooaendaal 7 m J van Weelden 2 m C O den OiideteD 2 j 7 E d Vriea 3 ONDERTROUWD 7 Maart J L van Aaien 21 j en M Andere 21 j A J Vereebnt 22j en P Roe leri 24 j ADVERTENTIÊN Heden orerleed tot liepe droefheid van mg mgne Kinderen en Behnwdkindeien mgn geliefde fichtgenoot HJStUlBIK PEE £ in den onderdom van 64 jaar Wed H PEEK Gouda ö Maart 1884 tan Woikdin De zaak zal door rf Weduwe op denzelfden voet worden voortgezet De Heer en MeTronw SWAAN BasTEBT betnigen hnnnen dank roor de Tele blgken Tan belangstelling bg de geboorte hunner Dochter ondervonden Gouda 7 Maart 1884 Visites worden bij voorkeur verwacht 11 12 of 13 Maart De ondergeteekenden betnigen allen die htin hunne deelneming betoond hebben bg het OTerlgden van hnn onrergetelgken Vader en Behnwdrader hnn hartelgken dank D B J VAN DBN BERG J TAN SBN JiiEB Cc Davenschot Gouda 7 Maart 1884 Mej VAN LEEUWEN BüSTiN MARKT Vraagt tegen APRIL eene zindelgke R C DIENSTBODE Weerbaarheids Vereeniging BÜRGERPLIGT Aan hh Leden wordt kennis gegeven dat van af heden bgdenheerH tan WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg ter inzage zal liggen Het Programma van den Nationalen Schietwedstrüd te houden te Amsterdam op 14 15 en 16 dezer Namens het bestuur DORTLAND Gouda 8 Maart 1884 Secretarie Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland brengen bg deze ter kennis van ingelanden Dat de Igsten der stemgeregtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het jaar 1884 zoo als die door de Vereenigde Vergadering zgn vastgesteld van af den lOden dezer dageIgks behalve des Zondags van des morgens negen tot des middags twaalf nre ter inzage zullen liggen op de Secretarie van Rgnland te Leiden en wgders op de Gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der districten en onderdistricten als ook in de lokalen van de stoomgemaalwerktaigen de Cruquiuê deLyndeneadeLeeghwater Leiden den 6den Maart 1884 De Notaris C A van BLABICUM te Oudewater zal op MAANDAG 24 MAART 1884 bg inzet en MAANDAG 31 MAART daaraanvolgende bg toeslag beide dagen des avonds ten 6 ure in het Hotel Doelen te Oucfeioater in het openbaar VERKOOPEN Een hecht sterk en goed onderhouden dubbel HEERENHUIS No 305 m jHUDR ERF GROND en TUIN te z proot 4 Aren 6 Centiaren te Oudewater ÊtHsiven Bevattende de HDIZIN6E zeve neerendeels groote Kamers allen behangen en de meesten van stookplaatsen voorzien Voorts Provisieen Dienstbodenkamers Keuken met Welwaterpomp mimen droogen Kelder met afgeschoten Wgnkelder 2 groote Zolders Gasleiding vele ruime Kasten en verdere gemakken Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op 1 MEI 1884 en dagelgks te bezichtigen op vertoon van een permissiebillet a egCTen door voornoemden Notaris Breeder bg billetten en nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris van BLARICUM voormeld In het vak v Tapisserien Garen Bandenz wordt EEN JIOffKIDW GEVRAAGD van de P G tegen genot van Kost Inwoning en Salaris Zg die in het vak Tan tapisserien ervaren zgn zullen de voorkeur hebben Brieven franco onder letter A aan de Boekhandelaars J vak BENTUM ZOON te Gouda VERKRIJGBAAR Amsterdamscb zoet Roggenbrood bg L GROENEN DAL Gouwe tweede huis van de Keizerstraat TE HVUR een flink BURGER WOONHUIS met open Plaats en TOorzien Tan vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor een ciTielen prgs Te bevragen bg J BOLK Karnemelksloot te Gouda