Goudsche Courant, zondag 9 maart 1884

1884 N 3051 Woensdag 12 Maart aOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda eh Omstreken De inzending van advertentiön kan geachieden tot édn uor des namiddags van den dag der uitgave I in het 10de district uitgenoodigd opuieuw een on riertoek in te stellen naar den tocsland der Mallegalsluis te Gouda en dajiroTer Ie beriehten Het van hem outrangen rapport dd tl deter no 1668 leg ik in originali hierbij ofer £ r bigkt uit dal de toestand der sluis in de laatste twee jaren weinig andard is doch steeds bedenkelijk blgft omdat de waterkeering onvoldoende is en bg verschillende dealeu het rerband is vtrbrokeu fZooalt wordt medegedeeld zgn de punistukkeo dar twee Waterkeeringeu opgdicht dat der binneuwaterkeering zelfs 15 c M sg igu dus iliet meer net de fundeering Terbouden es laten water door U ar bovendien tgo de faeiJe waterkeeringeu ondsrloops tooala wordt aangetoond door het opkomen der creosootolie fóör de buiiCBwatcrkrering ingebracht in het midden der schntkolk en vóór de binnenwaterkeering op 8 i 10 M binnenwaart van deze Zoosls de kooldiageiiieiK terecht opmerkt tal het Terder uitslelleu te een of aadn eu lijd tot plotaeünge sluiting der sluis leiden waarvan de nadeeleu nog greater tuilen zgn Met dete rapporieu voor oogen tou de Minister üoh niet Terantwoord hebbeo geacht iudita bg niet onrerwgld maatregelen beraamd hadde om Tan het bg de wel toegrataan crediet tot onderzoek en herstel der sluis gebruik te maken Gedachtig aan de betwaren Toor de scheepTaart aan eene igdelgke stremming der Taart Terbondeu was de Commissaris des Konings door hem geraadpleegd oTer het gedeelte des jaars waarin de afsluiting tonder te groote nadceten Toor den handel tou kunnen plaats hebben Zgn antwoord dd 8 Norember II no 1660 Ie afdeeling met bglage ia in ffschrift hiernerens geToegd Naar aanleiding daarran reatigde de Minister de aandacht er op dat aan een drooglegging der sluis gedurende de wintermaanden wegens hel slechte werkscitoei de mogelgkheid dat Torat het werk tot in het onbepaalde zou kunnen Tertrageo en de eventualiteit fan hooge getijden niet kon worden gedacht en noodigde hg den Commissaris des Koniugs uit te orerwegen of de Toor het herstel der sluis onmisbare afsluiting ook gedurende den zomer geen onOTerkomelgk bezwaar Toor d scheepraari zou opleTeren Het antwoord dd 10 NoTeaber II no 1674 1ste afdeeling Tergezelt mede in afschrift dete nota Na kennisneming daarvan i besloten de herstelling te doen plaats hebben in het tgd rak tusschen 1 Mei en 1 Augustus dat voor de uitvoering Tan hel werk geschikt en lérens niet datgene is waarin de scheepvaart het allerdrukst is De mededeeling is orerbodig dat er naar tal worden gestreeld om de herstelling in den kortst mogelgken tgd te Tolbrengen maar lérens dal zich bij de drooglegging gebreken kunnen rerloonen waarran de behoorlgke herstelling niet binnen den gestelden tijd tal kunnen geschieden toodat de lekerbeid niet kan worden gegeren dni het werk binnen den gesltlden tgd zal worden uitgevoerd Uit hel borenstaande zal naar de Ministrr rertrouwt voldoende blgken dat met het oog op den toestand van de sluis eene t delgke stremming der vaart ouTermgdelijk is en dat het tijdstip daartoe niet dan na zorgruldig onderzoek en nauwgezette orerweging van de eiichen van het werk in rerband met de belangen van handel en scheepraart is gekozen 9 genegen huiswerk te verrichten Tegen MEI TE HÜÜR AANGEBODEN een modern ingericht van alle gemakken voorzien en gelegen op een der beste standen dezer stad Te bevragen bij H W M STEEVENS Hoogstraat MAGAZIJN in TAPIJTEN GOEDIJUSTOFFEIT en BEEAlTGEESAETIEELEIf B de JONG Behanger Gouwe C No 200 SLOTEMAKER en Co WESTHAVEN B 199 GOUDA BORDEAUX WIJNEN van ei f 22 per anker en hooger MADERA perfl 0 75 0 90 MADERA DRY per fl 1 40 2 PORT èi PORT per fl 1 25 1 75 Fgne Roode en Witte PORT per fl 2 50 ROODE PORTWIJN per fl 1 10 Verder exquis fijne RIJN MOZEL BOURGOGNE SHERRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz Prij8 couranten worden op aanvraag franco toegezonden De door den Heer W J Fortuijn Droogleever Notaris te Gouda ZOLDER MIJI E VOORKE Vi l8 geannonceerde Openbare Verkooping des Taiiiieten boedels van G W van de Pavoordt GAAT 1 IET DOOR De Cqrator Mp e opzoomer Gouda 8 Maart 84 Advocaat flSïT Specialiteit voor AANLEG VAN VFATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 OPRUIMING VAN VLECHTEN voor een civielen priJB bg Louis P WELTER WESTHAVEN 193 © toom Steendrukkerij p L WILDENBEEG hoek Oouwe en Plantsoen FABRIEK Tan goedkoope ETIKETTEN en verdere STEENDRÜKWERKEN Concurreerende Prijzen TecliniscliBtireaii van der éarden INGENIEUR E F W ËOOSEBOOM OOTJID A CRABETHSTRAAT Q 266 Genoemd Bureau beveelt zich aan tot het ontwerpen van plannen voor alle werken behoorende tot het gebied van Spoor en Tramwegen en der Burgerlgke en Waterbouw kunde het houden van toezicht op de uitvoering van zoodanige werken en het geven van adviezen daaromtrent M uffrouw BEGEER VERSCH VOORHANDEN Zoute en Zoete Bolletjes EONINGSZRAZELIN EN J M MUIJLWIJK Hooge Goowe W dstraat VERLANGT met MEI Eene Dieiisibode Wegens huwelgk der tegenwoordige verlangt Mevr LOTSIJ Crabethstraat tegen 1 MEI eene Df ondergeteekende beveelt lich aan tot het LEVEREN van PÜIK BEST LANSSTÜAATS BOOI in pakken van 50 kilo a 2 20 per pak en pnik LOS HOOI a 20 per duizend pond en puik Uiterwaarts KOEHOOI a 18 per duizend pond BLEEKERSSINGEL 186 SCHRAVE Snelpersdmk van A Bm nkman te Gouda Aanstaande week Broo iT akkeri3 deUsel STOLWIJKERSLÜIS bfl GODDA De ondergeteekende geeft bg deze kennis van de OPENING zguer BROODBAKKERLI DE IJsELi welke tot onderstaande prgzen prima qualiteit BROOD levert BLOBMBROOD 4 35 Ct Wit TARWEBROOD 4 32 Cts Gewoon TARWEBROOD 4 30 Cts ROGGEBROOD 3 18 Cts Voorloopige bezorging Maandag Woensdag en Zaterdag R SLEGT Openlsare Verliurmg VOOR VIJF JAREN bg opbod en afslag in één perceel van ruim BOUW WEI of HOOILAND gelegen in den drooggemaaktea polder op het blok VoSHOL onder de gemeente Zwammtrdam in eigendom b boorende aan de Erven W 0 BRACE en die verhuring te doen ten overstaan van Notaris Mr KIST den 20 Maart 1884 voorm ten half tlvaalf ure ia bet Koffiehuis cHabHOKIE te Oouda Huiselijke vlijt is voorzeker eene der meeat te waardeeren deugden der vrouwen iooh trots de grootste vlgt is het de huisvrouw nieJT steeds mogelgk alle werkzaamheden op tgd te verrichten in het bgïonder waar eene talrgke familie is en zal derhalve elke hulp in deze welkom zgn Reeds vele machines worden daarom in de huishouding aangewend doch geene heeft bewezen zóó nuttig te zgn als eene goede naaimachine daar dezetgdroovende handenarbeid en vreemde hulp bespaart en daarmede het soliedste naaiwerk bgna spelend kan verricht worden Een buitengewoon goed zoodanig werktuig leveren de depots der ondergeteekende Maatschappg waarin de gerenommeerde Echte Singer Naaimachines verkocht worden en waar men voor elk soort van naaiwerk de meest geschikte machines vindt Een zeer bgzopder voordeel biedt daarbg de door ons in het belang der koopers ingevoerde inrichting dat de machines zonderprgsverhooging tegen zeer geringe termgnbetalingen afgeleverd worden zoodat de aanscnaffing eener zoo gverige helpster een ieder is mogelgk gemaakt en eene nauwelgks merkbare uitgave veroorzaakt Voor contante betaling wordt flinke korting toegestaan Te GOUDA bevindt zich ons Dépót uitsluitend 111 Hoogstraat UI The Siiig er Manufacturiiig Co New York De uitgave dezer Gonrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franeo per post i 50 BINNENLAND GOUDA 11 Murt 188 ZaterdagaroDd waren ern uotil ingeietenea op ailDoodiging n ita Heer J P A d Leen bijeengekoineD om van gedachten Ie iuelea over de raau of hei niet wenaohelgk ton cyo de TrantftaUot e deputatie uit t uoodigen ook ante gemeente n a ryk aan bloeiende indattriecle ondernemingen DO trotich op baar krrkglaien too iodenabyheid Tan ftinke nuderoemingeo ran Undbonw en leeieelt een bezoek te brengen Hel denkbeeld rond algemeen bgval en d f r i langdarlge Tergndering dia gepresideerd erd door den Heer Ur H lisael de Schepper hield noh TOOFnamelgk baig met bet beramen lan plannen lour de nilToeriug Sr werd besloten aan de Kamer au Koophandel en het Bettnnr ran het Departement van Ngrerheid bet fenoek ie richten ten deze het initiatief ts Mnen tfei Mflegef Httir hemilwitHg aan dit erlangen en beooemiWn de rolgeode Heeren tot Comité van Uilvoeriug Eerefoorzitter de Bargemeesler Voonitter de Heer G J C f rinee Kamer fan Koophandel Onderroorzjiter de Heer Dr U IJuel de Schepper Ngrerheid Penningmeeater de Heer H W 0 Koning Ngrerheid Secretaris de Heer Mr J Fortngn Droogleefer Kamer van Koophandel Dr ontwerper van t plan penoonlgk met de drpulalie bekend werd bereid b tondeit mede in het Comité litticg te nemen Dit Comité ui nu de Deputatie nitnoodigen en wg vertrouwen dat onze atadgenooten haar met tjmpathie tallen ontvangen indien het geweaichte beioek wordt gebracht Nu de Transvaalsche deputatie ook waar hgnlgk Oouda tal betoekto vestigen wg bg vernieuwing de aandaoht op de gedenkpenning bjj gelegenheid ran hare komst hier te lande in de Utreehttche ZilTcrfabriek erraardigd Dete tal in good tilter en brons worden aangeboden voor het archief van de Transraaliche republiek en vergezeld gaan v n een oorkonde termeldende het feit en teiena de samen fan allen die daartoe hebben bggedragen Dete medaille die keurig afgewerkt is is volgens in dit nr roorkomende advertentie ook hier ter stede te bekomen bg den heer B Begeer firma Wed L Welter De bronten afslag kosi 3 de tilveren 10 en de gouden ƒ IBO Hel komt ons voor dat ook in Oouda waar de ingezetenen niet onderdoen in geestdrift voor de mannen van de Transvaal en waar tg eveoteer als elders aller sympathie batitten menigeen dete gedenkpenning zich tal willen aanschaffen De minister fan Wdterstaat heeft bg de 2e Kamer ingelanden een nota van inlichtingen op het adres aii de directie der Rgnstoomboat maattchappg en andere belaughebbeuden bg de Taart tusschen Amsterdam en Rotterdam over de tremraing van die vaan tengerolge Tan de voorgenomen herstelling der Usllegatsluii te Oouda Op hoofdstuk IX der staatsbegrooling voor hAJ loopende jaar art 72 zgii gelden toegestaan Toor onderzoek en beritel der Mallegatsluit te Gouda Met heirekking tot de gebreken van die sluis schreef in Juli 11 de betrokken inspecteur van den waterstaat het olftende irNaar aanleiding der opdracht ii de hoofdingenieur ADVERTENTIËN worden geplaatts van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Heden morgen heeft in de houtzaagmolen ran den heer Haogeadgk een der werklieden een balk op zgn been gekregen hetwelk ouder de knie rerbrijzeld i De ongelukkige is opgenomen lu het gasthuis alhier Staten Generaal Tweede Kahee Zitting Tan 10 Maan In deze zitting is na eenige wgzigingeo in de strafbepalingen het ontwerp regelende hel slaalstoezichl op de krankzinnigen eenparig aangenomen De discussie orer hel roorsiel tol wijziging der rechterlijke orgS isatie in rerband met het nieuwe strafwetboek is aangerangen De heeien Winigens ea A Mackajr bestreden het ontwerp en keurden de invoering ran hrt appel roor alle strafzaken af als onnoodig en achteruitgaande in het rechtsbegrip I e heer Gratama bealreed hen Tot plaalsrerraogend litl der Commissie voor de berzieaiog der belastbare opbrengst ran de ongebouwde eigendommen in het schsttings districi Rotterdam onderdeel Oouda is benoemd de heer G Barendregt NRz te Hillegrrsberg Burg en Weth ran s Hage hebben aan de Directie der IJtelBioomtramwegmaatschappij concessie verleend roor zoorer s Gravenhage daarbij betrokken ia roor den aanleg en de exploitatie eener stoomtramrerbinding tusschen die gemeente en Gouda onder roorwaarde dat de rerbindiug ran deze gemeente zal uitgaan langs den Schenkweg terwijl Toorts dezelfde roorwaarden zgn gesteld als aan de Wesllandsehe stoomtramweg maatschappg zgn opgelegd Onlangs beklaagde zich een inzender in het Kukki van den Dag orer handelingen van ern condneteui ran den Rijnspoor tegenorer des inzenders rrouW die ran Gouda tol Amsterdam alleen in eene damescoupé reizende onder het rgden bezoek ran dien conducteur onlTing blijkbaar met geen edele bedoeling Slechts de cordate houding der dame was oorzaalc dat de conducteur die niet nuchteren as zich rerwijderde Wg rernemen thans dat de Rgnspoorwegmaatschappg zich de zaak ernstig heeft aangetrolcken en dat bet haar is mogen gelukken den conducteur uil te vinden die natuurlgk onmiddellgk is ontslagen In rerband met den diefstal ten postkantore te Breda moet bij de inspectie der posterijen het rooruemeo bestaan om voor toorer thans des nachts de dienst wordt waargenomen door kantoorkneebts bg de posterijen dete roortaan te doen rerrulleti door de oommieteu of surnumerairs der posterijen In de Russische Ittatia komen belangrijke mededeeliugen roor ran den heer Bronuoff omtrent onderzoekingen door hem ingesteld naar de rerandering van temperatuur ten gerolge van cycloueu iu Europa Zg loopen orer 76 gerallen roor welke eren toorele meteorologische kaarten tijn verraardigd waarin hij den loop ran den orkaan en de afwgking der gemiddelde temperatuur opltekende Deze was naar men rerwacblen kan voor wintermaanden een plus roor den zomertijd een minus naar de volgorde der maanden was het in 1888 Jan 3 7 Cels Pebr I 2 20 Maart f 1 2 April + 0 2 Mei