Goudsche Courant, woensdag 12 maart 1884

0 0 Jnni 0 7 Juli 0 2 Aug 0 4 Sept 0 1 Oct + 0 Ï Nor 4 0 9 Deo 1 4 AU etenwel de atreek irelke de orkaan doorloopt door twee loodlgnen die elkander op het oegtrom angden in rier atukken rerdeeld wordt biykt er een groot onderscheid te brstaan tuaaohen de twee aan de rechtengde gelegene deelen eu de beide andere aan deu linkerkant Voor die aan de reohterayde tqn de afwykingen in den winter f i 1 + 1 9 den omer + 0 7 en den herfat J 1 7 alle eene rerbooging ran temperatnnr aanwyzende terwyl die aan de linkerhand roor detelfde jaargetgden eene rermindering aangeren namelgk ran 0 0 1 1 1 7 en 0 9 Het H blad ntraagt bet rolgende aohrgren ran prof A A W Hubreofit te utrecht In reraohillende dagbladen wordt bericht datreeds genoettame gelden ign bgeengebraoht om deproef met de inroering ran Amerikaanaohe elft inons raderland te nemen gUit is in zoorerre juiat dat thSna raim 3000 te mgner beschikking zgu geiteld en hiermede eene flinke proef kan genomen worden dank lij der Amerikaanache regeering die de jonge rissohen gratia afslaat en der Ned Amerik Sioomraart maatachappij die te te haren koat orerbrengt Men ia in Amerika echter bereid om nog rerder te aan es houdt ook beteudingen ran honderd duilenden loetwaterharingen Pomoluiut fieudehartngm sn ran ene kleine soort meerrallen Pimelodut eattui ter beschikking ran Nederland zoo dit de onkosten die aad de rerpakkiug eu het transportrerbonden gn op zich wil nemen Voor eerstgenoemden risch schijnt mg het Noord eekauaal bijzonder gunstig gelegen te tgn roor de tweede soortlereren onze binnenwateren Amalel enz bgzoodere ronrdeelen op en omgekeerd Wordt te Amsterdam npg een bedrag ran 2B00 bijeengebraohi door hen die in deze zaak belang stellen au dearroor een off r willen brengen zoo ca ik onrerwgld met de Amerikaansohe autoriteiten in orerleg treden om terwijl de elft direct ran NewYork naar Botterdam rerroerd wordt met de AmBterdarasche booten derzelfde maatschappij bezendingen ran de beide laatstgenoemde rischsoorten te doeu orerkomen en deze roor de onmiddelgke omgering ran de hoofdstad te bestemmen Dat het sjtreekwoord stel niet uit tot morgen wat gij heden kunt doen een wgs woord is heeft een ingezetene ran Breda tot zijne groote schade deier dagen onderronden Den arond roórdat de diefstal aan het postkantoor aldaar plaats rond omring bedoelde heer eene keonlsgeriog om een aangeteekenden brief ran het postkantoor af te haleu Ug stilde dit echter tot den rolgenden morgen uit en rernam toen wat er s nachts bad plaats gehad waarbg ook zgn brief was rerUwenen Men zegt dat hg eene schade heeft ran ongereer 16000 Naar het D v N rerneemt bestaat er uitzicht op dat eeu der leden ran de Trausraalscbe deputatie op rerzoek ran t bestuur ran Burgerpligt te Amsterdam in die rereenigiug zal optreden om te spreken orer de hulpbronnen ran de Zuidafrikaansohe republiek in rerband met de door Nederland op handels en industrieel gebied met Xransraal aan te kuoopen betrekkingen De Commissie tot regeling ran de tnaskerade in 1885 te Leiden te houden heeft haar rapport openbaar gemaakt Ingekomen waren 7 ontwerpen waarren zij roorstelt te nemen De geschiedenis ran Leiden ran af de stichting tot 1676 Hoofdpersoon zou Floris V der Kaerlen Oodt wezen die te Leiden het lerenslicht aanschouwde Maandag 3 Maart heeft de inwijding plaats geliad ran de groote herbouwde magazgnen ran den Printtmpi Q n alledaagsche gebeurtenis Buime galergen op alle verdiepingen loopen thans op een centrale hal uit op welke tij een grootscben en treffenden aanblik geren De hal wordt in het midden op de hoogte der eerste rerdieping doorsneden door eeu brug breeder dan de breedste orer de Seine Die passage wordt gestut door zuilen met balusters rersierd en met goud en beeldhouwwerk gedecoreerd De beide ondergrondsche rerdiepen worden door de w termaohines ingenomen en door de stoomwerktnigen ter rerwarming ter rerlichting en ter rentileering ran het geheele gebouw Een hoofdingenieur een ondercbef zes maohinisten en rier stokers hebben daar hun depariement Van boren tot onder is Lt Frintempê electnsch rerlicht inwendig en uitwendig Eeu geheel netwerk ran draden en buizen dooradert dat lichaam de waterleidingen de telephoondraden de acoustieke buizen brengen alle gedeelten ran het gebouw onderling en met de buretleU der administratie in rechtstreeksche en onqiiddellgke aannking Dat de eigenlgke rerkoopplaatscn tairgka rayons of afdeelingen tellen behoeft niet gezegd Drie nieuwe zgn er bggekomen roor parfumerie sehoeisel en modes De kapitaalrorming ran deze uitgestrekte onderneming rerdient nog bijzsndere rermciding Een ieder kan een aandeel in k THinaotachap nemen In drie jaren kan hg het aüOMt met 0 franca elke maand Dat is het denkbeeld ran den stichter der zaak dep heer Jules Jaluzot Daïrbg komt nog een afdeeling tpaariu Iedere kooper en iedere beambte kan daar 20 sim tot hoogstens 1000 fr inleggen ap elk oogenblik ran den dag De inlagen genieten dadelgk 4 pGt rente Een kleinigheid ran het salaris geregeld afzonderende bespaart de bediende zich een fonds waarmee lig zich eenmaal zelf kan restigen Zes hydraulische ascenseurs brengen de bezoekers op alle rerdiepingen Het bericht orer de rermeende krankzinnigheid ran den heer J A Fortuyn een der leiders rtfta de so ciaaldemocraten te Amsterdam is zeer orerdreren Van krankzinnigheid is geen sprake ofschoon dit gerusht algemeen in de hoofdstad rerbreid was Hg leed wegens orerspanning aan zenuwtoerallen eu ii nog onder geneeskundige behandeling ïegenorer de rele schoone woorden den Tranaraalsohen heeren toegesproken kan het nuttig geacht worden de aandacht te restigen op t artikel door de Arnh Ct geplaatst De A C schroomt bgna tegenorer al de welsprekende speeches een zeer bekende populaire uitdrukking maar die hier zeer goed ter plaatse is te gebruiken Toch welt zg bg haar op Praatjes rullen geen gaaljes zegt de Hollander en de Transralers denken ongetwgfeld ook zoo Zg zgn hiergekomen om zaken te doen Zg wenBchen de middelen te rinden noodig om de welraart ran huu land te berorderen Geld is noodig Nu zullen zg die in woorden zooreel sympathie aan deu dag leggen ongetwijfeld ook roor de geldleening inschrijren maar reien zullen ook terugblijren niet uit onwil wantrouwen of ongeloof aan de pogingen die de Transraleri willen aanwenden tot rerbetering ran deu toestand ran hnn land maar omdat hun rermogeo niet toelaat roor eeuig aanzienlgk bedrag in te sobrgren Zouden zg rraagt het blad die de financieele zaken der Transvaal behandelen niet tegemoet kunnen komen aan hen die wel willen maar nietkunneuP o Wanneer naast de leeniug welke de Xransraal wil sluiten tegen de gebruikelijke eu in rerband met de hier bestaande omstandigheden orereen te komen roorvaarden nog eene audeie leening werd gesloten met aandeelen ran het bedrag als gewoonIgk bg remieleeningen worden uitgegeren zouden naar onze orertuiging zeer reien gaarne die gelegenheid aanratteu om naar rermogeu de Transralers bij te staan Qeeu gift zou hun worden aangeboden maar eene som ter leen die wanneer de welraart en bloei waarop zg rekenen ia ingetreden kan worden teruggegeren Hooge rente wordt niet verlangd omdat het huu welke insehrgren niet te doen is eene roordeelige geldbelegging Ie zoeken maar borenal om te steunen naar rermogen Wij geren dit denkbeeld in orerweging aan hen die in financieele zaken meer errartn zgn dan wg Eene rolksleening roor den Transraal tegen eene geringe rente zal in Nederland naar wg meenen grooten bgral rinden en het tot atand komen daarran zou nor de Transraalsphe deputatie eene der aangenaamste herinneringen zgn welke zg ran Nederland met zich nam De North China Daily Ntwi maakt gewag van eenige sensatie welke te Peking heeft geheerscbt over reronderatelde spokergen ran de roorouders van den Keizer Juist buiten den muur ran bet keizerIgk paleis berindt ztcl e tempel waar het stoffelijk orersohot dier roorondera rust en langs de wanden zijn pisten aangebrabht welke ran de deugden der dooden rerhalen Eenigec tgd geleden werd in den tempel s naebis schreien en weeklagen gehoord gevolgd door een geraas alsof de platen ran den muur gerukt en op den grond geworpen werden s Morgena echter werd in den tempel allea weer op zgn plaats gevonden Dezelfde verschijnselen heetten te zijn waargenomen op de begraafplaatsen waar de sourereinen ran vroegere dynastieën liggen Dit alles wordt door de menigte een onheilspellend teekeu geacht voor de regeerende dynastie De meer ontwikkelden echter zgn ran meening dat een of mjeidere geheime genootschappen waarren er zooréle zg in de hoofdstad van het hemelsche Bgk de hand Ita het spel gehad hebbeu De el ttehe Ct beyat het fragment van een brief va een baar waaraan wg het volgende vermakel ke gedeelte onlleeneu Ik heb die drie weken ie Batavia gebruikt om mgu introductiebrieven rond te brengen en met zooveel mogelgk menschen kennis te maken De meesten ontvangen echter zoo dikwijls van die bezoeken dat men beleefd dooh koel ontvangen wordt vooral als men slechts ƒ 160 s maauds heeft Daarran het traktement nl hangt in Indië alles af men rerliest hier zgn naam men is een jongmensoh met zooreel in de maand maasa een mateisch wooid hoe heet hij ook weerp Iemand met ƒ 260 bgr die zich presenteert wordt ten eten garraagd dooh aan iemand zooals ik wordt gezegd Dien en dien dag is er hier receptie komt u dan eens jaP Een rrceplie is een eigenaardige bgeeukomat en kan men beschrijren als een arond op eeu rasten datum in de maand waarop niemand speciaal genoodigd maar een ieder welkom ia van half negen tot 11 unr of 11 Va uur Zgn alle menschen er die men denkt er ie zullen zien dan hoort men opeens een piano orgel draaien en de jongelui gaan dansen De gastheer drukt den ouderen gasten geheimzinnig een papiertje in de hand waarop staat met wien hg dien avond een partgtje moet maken en den wensch des gastheera als wet brscbouweude zitten die lieden in een oogwenk geachaard en apelen een fijn homberlje minstens 0 2S het riesje De gastrrodw houdt een wakend oog op de jeugdige leden ran het gezelschap en wee het jonge mensek die niet ran het begin tol het einde danst als een bezetene Men komt daar as well useful as ornamental eu zeer eigenaardig is de rergelgking ran een caralier op een dansreceptie met een danskoelie Ook is het strikt rerboden tusscbentgda een dergelgk brandpunt ran genoegens te rerlaten Een beer met minstens 1000 in de maand iets wal hem onder meer roordeeleq ook hel recht geeft een hoogen hoed te dragen indien hg daar lust in heeft laat als zijn partijtje uit is zgn rgtnig roepen en rertrekt Dan eerst mag meit weg doch dan ook moet iedereen tegelgk weg Op een baar maakt die tooueelmatige aftocht eeu zeer rerraasenden indruk men onderhoodt zich zooals ik eens deed een oogenblik met den gastheer zonder erg en flap alles is weg Buiteniandscb Overzicbt Bg den Duitschen bondsraad is ingekomen bet rerwaohte roorstel ran Pruisen waarbg de wet tegen de socialisten nog tot 30 September 1886 ran kracht rerklaard wordt In de memorie ran toelichting wgst de Pruisische Kegeeriog op de goede uitwerking welke de wet tot dusrer gehad heeft maar lérens rerklaart zij dat de soeialislisobe beweging in Duitaehlaud en in andere landen rolstrekt niet rertwakt is In den Duitschen rijksdag gedacht Vrgdag de president met een enkel woord de leden die der rergadering sedert da laatste zitting ontrallen waren den vrijheer Von Adelebsen Maroard Lasker en Voo Ludwich Hierop werd door den afgevaardigde Bickert het woord gerraagd om namens de tairgke rrienden ran den orerledeu afgeraardigde Lasker dank te zeggen voor de betoonde deelneming in bet bgzonderaan het huis van vertegenwoordigers te Washington voor de eer aau de nagedachtenis van dezen buitengewonen man gebracht Dit gaf den voorzitter aanleiding op te marken dat de heer Rieken niet orer eene motie ran orde sprak waarna ran oonserratieve zgde stormachtig geprotesteerd werd legen het In bet debat brengen van een onderwerp als door Bickert werd besproken Dit protest werd weder door den laatste bestreden waarbg hg de meening verkondigde dat de rgkskanselier onbevoegd was zioh in de zaak te mengen Dit lokte de verklaringen uit ran den minister Bötticher dat de handelwgze ran den rgkskanselier in deze zaak noch aan de critiek ran het huis noch aau die ran een afgeraardigde mag onderworpen worden Nataurlgk werd dit o a door Eng Bichter wedersproken en daarmede was het incident geëindigd Het was duidelijk dat het optreden ran Biokfft te roren door dezen met de leiders ran de nieuwe Duitsche rrgziunige partg besproken was en dat de orerige fracties daarran te roren kennis gedragen hadden De nationaal liberale bladen begroeten de optreding der nieuwe liberale partg in Duitschland met kwalgk rerholen spgl De Kölniêche meent dat de naden der met moeite samengelapte rereeniging spoedig zullen barsten eu grondt hare hoop op het rurig temperament van Engen Bichter die spottend wordt bat gezegd onder de leiding van den heer Von Slauffenberg nu wel een volmaakt asceet zal worden in de achterstelling von zgn eigen wil Als eene concessie aan de nieuwe pang wordt beschouwd de verkiezing van den heer Hoffman tot tweeden vice voorzitter ran den rgksdag Tol roorsitter werd gekozen de conserraliere heer Leretzow en tot eersten vice roorzitter de ullramonlaan Frankenstein De Frauiche senaat keurde bel handelsiractaal met Oostenrijk Hongarge goed Heden wordt de begroeting voor 1886 rondgedeeld Zg sluit mei een batig slot van 176 000 fr De ntrangstSi zgn 22 millioen en de uitgaven 28 millioeo hooger geraamd dan voor 1884 De geraamde uitgaven bepalen zioh lot het allernoodzakelijksle De begrooting bevat geeu voorslel tot hel scheppen eeoer nieuwe belasting Men wacht te Parijs eiken dag het bericht van de inneming van Bac Ninh Volgens particuliere berichteo worden de operalies echter belemmerd door dan harigen regen Bg de raststelling ran de bcgrooting roor hel departement openbaar onderwija in de Belgische Kamer ran Vertegenwoordigers heeft zich het niet alledaagsche feit rooirgedaan dat toen de post bezoldiging ran den minister in omrraag Was gebracht ran de 77 tegenwoordige leden 21 zichir tegen rerklaarden Daarentegen werden al de roorstelleu van den heer Woeste olerioaal tot het v tvindercn of schrappen van posten verworpen Eeu zgner amendementen had ten doel voor achoolbonw en onderwnzerstractementen drie millioen fr minder uit te trekken De minister deed zeer te recht opmerken dat indien de Kamer hiertoe mocht besluiten al de sedert 1879 rerkregen herrarmingen rernietigd zonden worden De bcgrooting werd ten slotte aangenomen met 61 tegen 38 steramen Volgens een Seuter r t Ttm uit Cairo i d 8 dezer zal generaal Oraham eeral orer eenige dagen gereed kunden zijn met de onisohepiog ran de geheele expe itionnaire macht in de nabijheid ran Soeakim Het opmkken tegen Osmam DIgma zon daardoor natsnrlijk eenige rerirsging ondergaan Blgkens een ander telegram zou de generaal berel hebben ontrangen om slechts dan op ie rukken wanneer hg zeker is den vgand te treffen In een hoofdartikel zegt de Tma dat de heer Qlsdslooe ood uks alle beslaande verwikkelingen aau zgn staalkundig programma betreffende Egypte getrouw blijft maar toch wat rroeger of later genoodzaakt zal zgn de kracht der gebeurtenissen te erkennen Hel tnsschen Engeland en Portugal gesloten Congotraclaat zal in hel Britsehe Parlement menigen scherpen aanral moeten doorstaan De conserraliere oppositie en de politiek der haudelabrlangeu hebiwn gniou bezwaren tegen die orereeukomst De reldtochl tal geopend en geleid worden door Lirerpool want deze stad wordt het meest door het tractaal benadeeld De twee roornaamste maatschappgen voor de stoomraari tnssohen Europa en West Airika de Britith and Africa Steam Nangation Componif en da African Steamthip Company zgn te Lirerpool gerestlgd De Porlugeesche stoomraanmaalsohappij welke iu het rorige jaar ia opgericht beschikt over niet meer dan rier schepen waarren nog wet twee de eigendom ran Engelsehen zgn Orerigens is men lu Engeland niet zeer gunstig gestemd voor Porlugsl Dit land heeft op de Eugelaohen een leer lechten indruk gemaakt vooreerst door zgn zeer hoog tarief en door bat beganstigen van den slavenhandel en borendien ziet het nagrerige Engeland met leede oogen bet streren ran Portugal om den wereldhandel te erlangen Een jaar geleden kwam het niemand in de gedachte Porlugals leeds lang rerjaarde aanspraken op West Afrika en op het grondgebied Congo afwaarls te erkennen Lord öranrille achtte het zelfs gepaat aan den gezant ran Portugal te kennen Ie geren dat ook GballemelLaconr toen hg gezant rau Frankrgk te Londen was niets daarran heeft willen weten Wat echter denzelfdeo lord Oranrille bewogen heeft de aourereiuiteit ran Portugal door het sluiten van aan Iractfat te erkennen ia een raadsel De vraag rijst nu bf dit verdrag een verbindende kracht heeft roor andere natiën De Spaansche ministerraad besloot tot ontbinding der Cortes De nieawe verkiezingen zullen tegen 10 April worden uitgeachreven en de bgiyinroeping der nieuw verkozen Cortea is op 20 Mei vastgesteld INGEZONDEN Aan den I er Bedactenr der Qoudeche Courant In die Gonrant van 9 dezer leea ik eene adrertentie ran den Heer Mr E Opzoomer als Curator iu het failliasemeut ran O W ran de Paroordl dat de door mij buiten tyne voortenni aangekondigde rsrkoop met doorgaat Ten sinde niet van willekeurig te hebben gehandeld te worden beschuldigd meen ik roor die het eten il te moeten bekend maken met hetgeen geKiird is en U te verzoeken die bekendmaking te illen opnemen 27 Februari j l komi de heer Opzoomer mij rerzoeken ten spoedigste orer te gaan tot den rerkoop der tot het faillissement ran Q W ran de Paroordl behooreode goederen ZguEil wenschte dat dat 11 Maart kon geschieden maar toen ik hem zeide dat er reel was klaar te maken en het goud en zilrer ook nog ten kantore ran den waarborg moeat worden negezien flat de rerkoop j66t t huis ran Paroordt en ook er in niet kon geschieden wgl de Stoomtram daar telkens lóó dicht roorbg kwam dat de tafels en stoelen tan gebruike bg den rerkoop niet konden geplaatst worden en het huw te klein was en het dus het beste zou zgn de goederen in l lokaal roor rerkoopingen aan de Peperstraat achter mgu kantoor te rerkoopen zeide hg dat het honden rau den rerkoop ook 18 Maart goed was maar dat hg zich rerder nergens mede bemoeide en alles aan mij orerliel dat ik maar moest handelen Daarmede dacht ik dal alles was afgeloopen doch nn meende de heer Opzoomer het finaneleele punt nog te moeten behandelen en zeide Ing dat la Botterdam 16 percent ran de opbrengst als rerkoopskosien gerekend werd waarren de koopers 10 en de rerkooper 6 rcent betaalden eu dat de Curator daar dan de helft ran kreeg waarop ik antwoordde dal hier gewoonlij k 1 2 percent werd gerekend maar dat ik geen uitkeering deed aan deu Curator wijl dat met mijn beginsel streed Ug rond dal natuurIgk zeer onaangenaam en eindigde toen met te zeggen Dan zult ge ook niet percentsgewijze rekenen maar rolgens tarief waarop ik antwoordde dat ik daartoe Oereid was Had nn de heer Opzoomer nadat ik weigerde mgu aalaria met hem te deelen zgn mandaal ingetrokken ol gezegd dal hg beproeren zon met een ander eeu accoord aan te gaan dan had ik rerder niets gedaan maar nn moeat ik alkt behandelen zonder er hem mede te rermoeien wijl ik anders niet aan de mij opgedragen laat zon hebben roldaan Oonda 10 Maart 1884 W J FOBTUIJN DBOOGLBi EB De Effectenbeurs vin Amaterdam 10 Maart 1884 De jongate reertien dagen hebben alweer niet nilgemnot door veel omzet hoewel althana roor Staatafonds n de stemming niet ongunstig kon genoemd worden Bassen hebban een zeer ferm aanzien Amerikaanache sporen waren meerendeels tear zwak BiNNEMLAMDacHi WAAHDIN Staatt prottneioUen gemeentefondeen Onze Slaaisfondsen bieren aan hunne rorige noleeringeo getrouw Ook io de andere soorten was weinig rariatie Obl Utrecht echter lager Premieleeningen Amsterdamsoha loten waren een paar fractieii Kolt 1 en Paleisloten l a hoogar Spooncegleenmgen De meeste waren in ferme stemming Aand Uaarl Zaodr 1 Holl sp 2 Indische 3 t hooger aand Rgcsp 1 pCt lager Centraat en Bokstelwaarden reranderden weinig Tramwayleentngen Verhoogingen roor Gooische ran l i roor s Bosob Helmond ran 4 roor Westl ran 4 eu roor Zuider ran 6 gaan rergezeld door dalingen rau 1 en 2 pCt reap roor Ned Ind en N eu Z Holl Induitrieele en flnanlieele waarden Slechls enkele reranderingen trekken in dese afdeeling de aandacht Ned Bk rerbelerde 6 Kaar 83 2 Paleis 2 Afr Hr I aand en eert Tw Bk V eu 1 N I Handelsbk verloor 2 pCt De stoomraarllgueo blgren ontstemd aand In lulinde 6 do Java 9 do Nederl 2 pref do Zeeland 1 pCt lager Slechts de Kon Stoomb mg maakte een gunstige uitzondering door een arans ran l EuEOPZZSCBi WAAaDEN Staattfoniten Van Hongaren waren 6 en 4 pCt goudl nogal gezocht en sluiten circa 1 pCl hooger ook Metallieken aranoeerden door buitenlandsche rraag eenigszios Porlugaezen daarentegen zgn iela flauwer En nu Buaaeo schier de geheele Igsi loont avans zoowel de ponden als de roebelsoorten waren geeoeht en hoewel in het laatst der vorige week eenige reactie plaats greep zgn er rele aanzieulgke rerhefüngen Onze iMurs bleef in den regel slechts rerkooper terwgl Berlgn hoofdzakelgk als kooper optrad 62 72 78 75 waren ruim 2 pCt hooger 6e serie 76 80 ruim 1 de anderen O Spaansche perpelueelrn waren ferm en roor builenl 1 hooger gereg Turken i is BgyP was roor 4 pCl i Aeuwer er is sprake ran eeu rentererlaging lot 2 pCt Premieleeningen Niet onbelangrgk zgn iu deze afd sommige rerbeteringen zoo stegen Theiss loten VU Russische 64 ► do 66 lVi Serrische l i Oostenr 64 gingen na de Maarlloting 3 pCt aohterait Spoormgleeningen Deze afd ziet er mede aangenaam uit Znid Italiaansche waren 1V Warschau Bromb l i hooger Warschau Weenan daarentegen werd door Berlgn aangeboden en sluit l lager Bussen erenwel spannen de kroon Groote Buss mg ia 3 Jet Griazi 2 Orel Vit 3 roor aand 2 roor obl Ballische Br Qraj Ch Azow Iwang Dombr Jel Orel Knrsk Chark do Azow Los Se Mosk Smol Poli Tifl anso én Z W 1 ü 2 pCt hooger Induitrieele en Finantieele maarden Ook hier is de ferme houding iler Buseische waarden merkbaar door eene rerbeffing ran 1 yd roor Pbr Hyp bk en ran 3 j roor do Centr bk De orerige reranderingen zgn gering Amïmkaanschi waakden Staatt ondten Brazilianen zgn weer in betere stemming gekomen 76 Vj 63 1 84 2 pCt hooger 79 daarentegen 1 pCt lager Peruanen waren circa 1 pCt flauwer De overigen reranderden weinig Spoor egleen ngen Buffalo cert daalden l j Centr Pac sh 3 Bio cert l do gecous S g Florida centr 2 s do B l g Illinois 2 Mioh centr 2 4 Milw Si Paul 3 Misa Kans Pac 4 Erie s 2 Oregon 2 do pref 3 Manitoba s 3 de rerbeteringen zijn schaaricher Chesap Ohio zijn l Bhode Isl 2e pref St Louis S Fr 1 Miss Kans geo Hyp l hooger De Ie serie der Am spoorwegfondsen was 1 pCt hooger de 3e i j pCt lager Induitrieele en finantieele vaarden Colorado obl zgn Va Maxwell s 1 pCt hooger Pkolokoati ente blgft nog altijd S j pCt T P 8 Voor Slaaisfondsen was de beurs heden berredigend Hongaren Metallieken Spanjaarden Mexicanen en Peroanen behaalden eeuig arans Bussen openden flauwer dooh herstelden zioh flink Am sporen bieren stil eu ongeanimeerd Binnenl waarden in ferme stemming doeh met weinig rariatie Aand Centraal 49 Sioomr Java 20 j do Nederl 81 RECLAME Een interressant oordeel is dat ran Professor Hertz te Amsterdam orer de Zwitsersohe pillen ran den apotheker R Brandt te Zurich het luidt alt rolgt De Pillen werden door mg in een aantal gerallen aangewend en kan ik hare nil werking slechls roemen Te rerkrggen per dooi a 0 70 in alle apotheken VRAAGT AAN DE DIRECTIE DEE GEOOTE MAGAZUDT A la Bourse Huis P THIERY et Co Brussel den grootea ALB UM die komt te verschgnen inbondende meer als 300 Nieawe Modellen van KLEEDEBEN COSTÜMEN CONPECTIEN voor Dames Heeren en Kinderen HOEDEN voor Dames en Kleine Meisjes OMBRELLEN enz enz Men end hem Ch atia en Franco Dit Huis het belangrijkste in Belgiè heeft zich reeds lang eene groote clientèle in Holland gevormd door de oprechte deugdelgkheid harer waren en ook door hare strenge lo jaliteit terwgl het alle niet voldoende Bestellingen kosteloos terug neemt Ten einde zooveel mogelgk deze terugzendingen te vermgden heeft men aan ieder speciaal vak een bekwaam man gehecht die de verantwoordelgkheid van de goede uitvoering der Bestellingen heeft Alle orders van 10 Gulden worden franco besteld