Goudsche Courant, vrijdag 14 maart 1884

1884 Vrijdag 14 Maart N 3052 GOUDSCHE COURANT JMeui s en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Mevrouw JOCHIM Markt A 92 VRAAGT door t huweljjk der tegenwoordige met Mei eene 3 die een bnrgerpot kan koken TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agent P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOCJT te Zevenhuizen Hoofd Agent H SMITS te Nieuwveen en VRIJLANDT te Moordrecht Agenten I J Burgsrlijke Stand Oouda GEBOREN 7 Murt Jacobu Hendrikoi M 1 de Jongen J C PriDMobsrg Johanoes Sgbraud ouders A L MO der Want ea t J Lugthart Bertaa oaders H Goadnaan ea H H ubout 8 Petros ouders L Verhoef Q M Slobbe Mynsje ouders J Boogeveen en C vaader Laan 9 Jostua ouders i Kriek ea J Hinfelaar Hendnka Adriaoa Johaaua oaders M Dook en F Bosmao 10 Hendiltk ouders C vaa der Wal en N Doelaüd Johannes CUJistofièl Hendrikus ouders T J Zuidrdd en J M van irdenne li OVERLEDlN 7 Maart P vau Vliet 60 j ijC P Teekelenbnrgl buisvr van O Pnoce 68 j F P Smil S a Burgerlijke uStaaü ra onüerstsaadeli gemeenten tsd 1 tot 8 Mwrt 1884 V Moordreoi GEBOH Jacobus Jl OVEBI EI ONDKRT 18 j P Cornelis duders Cj GeAihgel k en J Hornians snnes oaders P J de JKnegt en T Boon tN van der Starre J J Verboom 6 w UWl J Wischmeger 2ïj ea M Vermeer ii t te Oouderak 20 en jL J Brasdse gl j Goiderak m GEBOREN OVERLËI oEquwi Willeailaa ioadera C vanJVliet ad dei Hoed EN 1 jroiAe 44 j J ikoolinee en A den Éoad Stèlwijk GEEpBEI OVËKLE S MarrigjeJ ondera P Gravelsnd ènM de Groot m C tau Wgngaarden 65 j i Reeuwijk GEBORElé Ji n ouders D den IfUdyker en W vikSik OVERLEDEN M van HeOoingeo 2 m M M Blonkï J 6 m ft GEHUWD C Oo terwijk en G van Es i AÜVEBlTENTIÊÊI Voorspoedig Hévallen van eepie Dochter A H WINK gelief Echtgenoote van r J N BOTH Bloemendaal 9 IMaart 1884 bö C ouda Hedeh overleed mgn innig geliefde Echifeenpote C P TECKELENBURG in den ouderdom van 68 jaren G PRINCE VoUtrekt eenige Tcennitgeving Gouda 9 Maart 1884 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze innig geliefde Moeder Mevrouw G PRINCE TlCKELENBUBGH J F C PRINCE A J PRINCB Webnink C C H PRINCE C P M FRIESE Peinoe J J FRIESE G PRINCE Jr Gouda 9 Maart 1884 Ter beoordeeling der beschuldiging van den Heer Mr E OPZOOMKR dat ik zonder zflne voorkennis de Verkoop der roerende Goederen van den faillieten boedel van ö W van db Pavoordt zou hebbeu aangekondigd verwgs ik voor die het weten wil naar mgn ingezonden stuk in de Qoudeche Courant van heden W J FORTUIJN DROOGLEEVER OBVALLEN OP No 105 Hartelgk dank aan allen voor uwe medewerking B en M de LANGE Ben sedert jaren te Antwerpen gevestigd AGENT Hollander geheel België bereizende Toor eene der grootste huizen in Noordh Kaas zoude gaarne voor een goed huis zich met den VERKOOP belasten van GOUDSCHE EAAS Prima Referentiën zoowel van de N Eoll firma als te Gouda Adres fr brieven No 12 Bareaa van dit blad DE TRANSVAAL MEDAILLE tïj B BEGEEU firma f Wei L WELTEIR bij wien ook LIJSTEN tot deelneming lig g en De G oudsclie MacMnefalsriek te jouda 1 lJ er en MetatügietfrlJ Ketélmakerijf en fabriek van Stoom en andere iTVerkluigfeii stoomketels Werktuigen Kramwielen Riemchgven Mortel en Koekenmolens steeds yoorhanden Specialiteit in het vervaardigen van Kleimolens Persen en teenvormmacljines I Hoog e Druk Compound Machines I 1 i met gegarandeerd kolenverbruik voor Stöombooten 14 l pariliën worden jsnel en billijk uitgfevoerdi S ii£ iir S e i iiliteil vooi P VMm WktjERL EIDING jarticuliere Kaï en Magrj op alle op nbal 6 g ebouwen n Gtjiuwe 241 1 ü I A VAN I Lange Tiendeweg D 60 GOUDA Lange Tiendeweg D 60 Alle BOBKMN en TIJDSCHBIFTMN worderl binnen den kortst mogeljjken tjjd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billgke prezen Heeft mede voorhanden alle goorten van van in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelijk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is L B VAN ES Aanleg van Waterleiding en Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van XaatmaeMnes IJzer en KoTperdraalwerken spoedig accuraat billijk Eer t NCdpiliim VFlZEKERI rMi VI TE avvR een flink BÜRGERWèONHÜlS met open tegen Invaliditeit en Ongelukken Plaats en voorzien vao vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor een civielen prfls Te bevragen hy J BULK Karnemelksloot te Gouda ÜHV UV 1 GENEZING desverkiezend wordt DIlLLnljils overeengekomen voor een bepaalde prijs betaalbaar na genezing Daartoe zijn 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld WAERSEGERS Heelmeester van breuken Geoxhpuats 35 te Amyismii Snelpersdruk van A Bri hkhan te Gouda Wie bfl de benoeming der staatscommissie ter voorbereiding van eene grondwetsherziening getwijfeld heeft aan de vrnchten van dezen maatregel is zeker dezi T dagen aangenaam verrast door het rapport dat aan de Koning is nitffebracht Br was wel eenige reden om niet ioo spoedig resultaten van dergelgken arbeid te verwachten Als regel kan worden aangenomen dat hoe talr ker eene commissie is hoe meer tgd zfl noodig heeft om iets tot stand te brengen terwgl daarenboven de verscheidenheid van richting harer leden een belemmering te meer mocht geacht worden bg de vele en velerlei qu tiën van beginsel die bg zulk eene gelegenheid ter sprake komen Dé Commissie heeft echter de beste verwachtingen overtroffen Binnen een niet te lang tijcfsverloop ongeveer negen maanden heeft zg haar taak volbracht Als men nagaat dat zg de geheele grondwet doorloopen heeft om te overwegen wat wgziging vereischte en m elk bgzonder geval zooab zg zelve zegt nauwgezet heefl overwogen wat in de tegenwoordige omstandigheden mogelgk en aanbevelenswaardig voorkwam dan kan men haar niet den lof onthouden dat zg met bekwamen spoed en zeldzame voortvarendheid heeft gewerkt Over het algemeen u het oordeel over den R beid der Commüsie zeer gunstig Th 9 gingen welke zg heeft voorgedragen zgn veelal dnidelgk geformuleerd en helder toegelicht zoodat haar rapport een goede grondslag belooft te zjjn voor het groote werk der grondwetsherziening waarover reeds zooveel gesproken en geschreven is Dit is van groot belang voor de toekomst want de bedoeling der Regeering met het instellen dezer Commissie was natuurlgk het verkrjjgen van bouwstofien voor een voorstel dat van haar dient uit te gaan Ue Commissie heeft dientengevolge haar taak zoo breed mogelgk opgevat en alles wat uit een theoretisch zoowel als uit een practiscb oogpunt gebrekkig scheen aan een onderzoek onderworpen en tot eene voorloopige beslissing gebracht zoodat hare voprstellen de meening vertegenwoordigen der meerderheid terwgl sommige harer leden nog van hunne bevoegdheid hebbiu gebruik gemaakt om hunne afwgkende gevoelens op sommige punten mede te deelen en toe te lichten Wg meenen dus het recht te hebben het land geluk te wenschen met het resultaat dat voorloopig verkregen is en dat te noemen een goed begin van een groot werk Intusschen het is nog maar een begin en veel moet er nog gebeuren eer de grondwet van 48 tot de geschiedenis zal behooren Het is eene eerste schrede op een langen en moeilgken weg die met tal van voetangels en klemmen kan bezet zgn Thans vangt de taak der Regeering aan om voorgelicht door het werk der Commissie definitieve ontwerpen samen te stellen welke zg aan de volksvertegenwoordiging wenscht vour te leggen Art 196 en 197 der tegenwoordige grondwet wgzen den weg aan die dan verder gevolgd worden moet Elk voorstel tot verandering in de Grondwet wgst de voorgestelde verandering nitdrukkeljjk aan De wet verklaart dat er grond besteat om het voorstel zooals zg het vaftstelt in overweging te nemen Na af kondiging dezer wet worden de Kamers ontbonden De nieuwe Kamers overwegen dat voorstel en kunnen niet dan met twee derden der uitgebrachte stemmen de aan haar overeenkomstig voornoemde wet voorgestelde verandering aannemen Veel zal dus afhangen van de houding der Regeeriog zg kan van het vrerk der Commissie orernemen wat haar goeddunkt en de mogelgkheid bestaat dat haar inzichten op sommige punten in lijnrechten strgd zgn met het oortjeel der Commissie De Regeering moet natuorlijk meer dan de Commissie te rade gaan met den stand der politieke partijen in de Kamer en zal dus wellicht genoodzaakt zgn te pcbipperen ten einde werk te leveren waarvoor eene meerderheid in de Kamers te vinden is Bg de groote krachteontwikkeling die in de laatete jaren is nitgegaan van de anti liberale partgen waarvan zulk eene aanzieaijjke verm erdering Jan het aantal clerieale leden vooral in de Tweede Kamer het gevolg was is het zeer twgfelachtig of er kan worden voortgebouwd op den grondslag dien de Commissie meestal in liberalen geest gelegd heeft Reeds dadelgk bg het verschgneu van het rapport waren de Tijd en d Standaard gereed met hun afkeurend oordeel omdat geen voorstal wordt gedaan tot wgziging van art 194 open baar onderwgs het orgaan der katholieken verhief hemelhoog de nota ran den heer Van Nispao die een gehaeL telsel daaromtrent voordraagt terwgl de Standaard de loftrompet stak voor het werk van de heeren de Geer en Lehman die insgelgks den staf breken over dat artikel Voorts kan stellig oppositie verwacht worden van den heer Van Houten c 8 wegens de weigering der Commissie om dei weg te banen voor algemeen stemrecht terwgl vele liberalen met de nota van den heer Van Assen zullen meegaan die het kiesrecht wil toekennen aan de zoogenoemde capaciteiten waarvoor de Commissie geen termen heeft gevonden Men zou dus verkeerd doen Wanneer men uit de voortreffelijkheid van den arbeid der Commissie eenig gevolg trok voor den inhoud der Regeeringsvoorstellen Berst wanneer die geformuleerd zgn is het terrein jifgebakend waarop de veldslag zal worden geleverd en dan eerst is de tgd gekomen om de aandacht der kiezers te vestigen op bepaalde punten Het werk der Commissie heeft inzonderheid theoretische en wetenschappelgke waarde de Regeering moet het vraagstuk brengen op hel gebied der practische staatkunde en alleen uit dat oogpunt heeft de zaak der grondwetsherziening waarde en beteekenis voor het groote publiek Het is daarom wenschelgk dat de Regeering van even groote voortvarendheid blijk geve als de Commissie en spoedig voor den dag kome met hare voorstellen Dan kunnen de verschillende partgen stelling nemen en overgaan tot het opmaken hunner eischen dan eerst kan er sprake zijn van onderling overleg van wederzjjdsche tegemoetkoming om door geven en nemen te geraken tot een levensvatbaar product van wetgeving Dan is ook voor onze partij het oogenbhk daar om onze houding vast te stellen tegenover art 194 der grondwet en komt zeker de gewichtige vraag aan de orde of wg tegenover de eischen der tegenpartij een onverbiddelijk non pomtmui zullen doen hooren Ook I behoort te worden uitgemaakt welk stelsel van onze zijde zal worden gekozen ten opzichten van de uitbreiding die aan het kiesrecht voor de Tweede Kamer moet worden gegeven Dit zullen Zeker de beide hoofdvragen zgn waarover de heetste stnjd zal ontbranden en wier oplossing over het lot der ontwerpen zal beslissen Volgens het spreekwoord is een goed begin het halve werk In dit geval is echter eenige twgfel aan de waarheid van dit gezegde geoorloofd Wel is de eerste schrede niet ongelukkig en zelfs veelbelovend maar de eindpaal van den tocht ligt nog in het verre verschiet de reisroute is nog niet vastgesteld en de bagage niet gepakt Ook moeten wg bij zulk een marsch dat andere spreekwoord niet vergeten de laatete loodjes wegen het zwaarst Dit alles is echter geen reden om aan het welslagctn te wanhopen Wellicht draagt de behandeling van zulke gewichtige vraagstukken er toe bij om ons verslapt politiek leven nieuwe veerkracht te geven en als een eenigszins opgewekte geest evenals als in 1848 als een frissche bries door onze staatkundige atmosfeer vaart is het mogelgk dat alle bezwaren verstuiven als kaf voor den wind BINNENLAND GOUD 13 M rt 1884 Eünige weken geleden Us men in rertcheidene nieuirabladen het bericht dat ten geriere der marktbezoekers DoDderdagt en Zatrrdaga marktlreioeo zonden loopen ran s Hage naar Gouda en oaac Utrecht stoppende aan de tnsichenliggende stations Hoe die treinen waarschijnlgk geregeld sullen worden kan blijken nit het antwoord dat de Heer A Scbaddebean te Zereahniien op eijn rcqncat aan de Directie der Ned Aijnep maatach ontring Uit dat antwoord blqkt dat het stoppen ran den bedoelden oohtendtrein orerwegand beiwaar oplevert maar dal daarentegen de Directie gaarne bereid is te overwegen om bg de s i Zonierdienst aan de regeering voor te stellen trein 16 2 21 uit Gouda Donderdag te Zevenhuiien Moercapelle te doen toppen De directie vleit zich dat daardoor het marlctbetoek te Gouda en Utrecht tal bevorderd worden In de zitting der Sotterdanuche Arr Rechtbank van Dinsdag werd veroordeeld F 1 N koopman te Gouda bekl van geweldpl jegens een bedienend beambte welke hem tot het ondergaan van gerangeuisalraf naar het huis van arrest aldaar Overbracht tot 8 dagen ger cell SCHAAK CORRESPONDENTIE Den Haag 268te tet A 6 C 7 Gouda 27 E B D 6 Alkmaar 2Z le zet G 8 F 8 Gouda 23 E 6 F 5 In het koffiehuis van den heer Backers alhier werd Maandag een biljartwedstryd gehouden waaraan 36 personen deelnamen Er waren 3 prijsen uitgeloofd Na een heeten atrgd die van s middags 12 tot avonds 10 uur duurde was de uitslag ala volgt late prijs de heer Th Jaake van Rotterdam 2e prgs de heer J v d Made van Zwijndrecht en 3e prg s de heer Th Streng van Haastrecht Ook uit Amsterdam Utrecht Dordrecht en Derenter namen liefhebbers aan den wedatrgd deel Uit Zevenhuiien ichrijft men oni In de laatste vergadering van het Leesgezelschap f ol Nut en Vermaak trad de heer J Herman de Ridder Jr ran Doesburg als spreker op en wist de aabdacht vnn de talrijk opgekomen leden met hunne dames te boeien met sijne Fhilosophitche ten