Goudsche Courant, zondag 16 maart 1884

1884 ZoDdag 16 Maart j 3053 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Van af aanstaande Vrijdags 14 Maart Groote Voorjaars Opruiming EENE GROOTE COLLECTIE NIEUWSTE BAHLMAINJN Co DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN yan Rijnland zullen op WOENSDAG den 26sten MAART 1884 des middags ten 12 nre in het Gemeenlandshuis te Leiden hg enkele inscbrgTÏng besteden OTereeukomstig bet bestek en de algemeene voorwaarden Het éénjarig onderhoud van de Bluizen bruggen en wachterswoningen langs den Bijn van het gebouw voor weerkundige waarnemingen te OudeWetering en der telegraafiijn tusschen OudeWetering enAlfen in 10 perceelen Het bestek zal van den lOdeu Maart a s af Toor 10 cent de algemeene voorwaarden Toor 25 cent en de gezegelde inscbrgringsbil letten voor 22 cent verkr gbaar zgn ter Secretarie van Rgnland te Leiden De inschryTings billetten zullen vóór 12 nre van den bestedingsdag in de bos in het Gemeenlandshuis gestoken raceten z n volgens § 72 der algemeene voorwaarden Nadere inlichting is te verkregen bg den Ingeniear van Rgnland te Leiden L S Hen die belang stellen in mijn antwoord aan den Notaris W J FOBXUIJN DBOOOLEMVBIt verwijs ik naar het nummer van de Nieuwe Oouwenaar van Zaterdag a s Mr E OPZOOÜIEB De Ondergeteekende bericht aan zgne geëerde stadgenooten dat hg zgne STEENDRUKKERU heeft naar de LANGE TIENDBWEG D 70c en bl ft zich bg voortduring aanbevelen A M WEINGARTNER Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 17 MAART 1884 des voormiddags ten elf ure in bet Koffiehuis HasuoNii aan de Markt aldaar van EEN OEEOÜW EN ESF dienende tot BROODFABRIEK aan de Spieringstraat te 6ouda yr kF No 81 kadaster Sectie C No 1899 groot 246 centiaren met de Gereedschappen daarbg zgnde en door bestemming tot Onroerend goed behoorende Te nvaarden 1 Mei 1884 Een HUIS en ERF in de Eeizerstraat te Gouda wgk K No 186 Een HUIS en ERF aan den Raam te 6ou 2a wflk O No 82 Een HDIS en ERF met een vrgen opgang hebbend BOVENHUIS aan den Raam te Gouda wgk O Nr 53 en 53a Een HUIS en ERF in de Lazarussteeg te Gouda wök O Nr 538 Em HUIS en ERF in de Geuzenstiaat te Gouda wgk L Nr 47 £ n een HUIS en ERF aan het water van den Groeneweg te Gouda wgk L Nr 112 Nadeie inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda l Gouda De zuivere Cognac die door HH Doctoren uitsluitend wordt aanbevolen is verkrygbaar by de firma Groeoeveld Van der Kop Cie te aCHÓONHOVEN Cognac No 1 f 1 60 fine Champag ne f2 50 P fl = Idem No 1 f2 75 w HÜLLEMAN Kantoor Koestraat Kamemelksloot 506 Schoonhoven Gouda Een Sigarenmaker GEVRAAGD D de BRUIN Peperstraat Mevrouw van TRICHT te Gouda HAVEN vraagt met MEI a s eene flinke Tweede Meid goed kunnende Strgken en met de Wasch omgaan van de P G Zonder goede getuigen onnaodig zich aan te melden op de Kleiweg vraagt tegen 1 Mei tegen hoog loon een zindelgk DEISTMEISJE P G boven de 20 jaar die een goede burgerpot kan koken Aanbiedingen franco of in persoon bfl V W D SCHENK op de Markt Voor een Jongeheer P G oud 13 jaren uit de beschaafde stand welke de scholen alhier moet bezoeken wordt bg eene nette Familie die genegen mocht zgn hem als kind in hel Huisgezin op te nemen GELEGENHEID gevraagd Men gelieve zich met opgave van conditiën franco te adressere onder Motto Onderwas aan het Bareau dezer CoDrant Levensverzekering Maatschappij opgericht in 1829 Maatschappelijk Kapitaal en reserven 72 000 000 fr Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en prospectussen bjj den Hoofd Agent te Gouda den Heer ÏV 0 WERNINK Bleekersingel R 199 A 6ENTEN gevraagd Op 7 LandbouwtentoonstéUingen bekroond J COSTER Gouda NEDERLANDSCHE FABRIEK VAN Boter KaasMêursel KAASSTREMSEL gevestigd sedert 1870 Fabriek GOUWE 76 b d TURFMARKT Puik Best Langfstraats PAARDPHOOI in pakken van 100 kilo i 4 per pak bfl de Gebr BLOM te Gouda K OZEinsr uit de Bouukweekergen der firiDR BOOT h CRANS te ELDEN bU ABNHEM Bekroond met verschillende HedaUles 10 STAHROZEN op mlde bottthtam flinke krooneo en lamnMD in de bede doorbl rariëteitea en rerachillende klenren nur onze keose p It ƒ 0 85 p 26 ƒ 20 p 100 ƒ 7B p 1000 ƒ 700 20 iTTRUIKROZEN nenield op goede onderlagen als B oaniiis B Manetii en B mnltiflors in de beate doorbloeiende variëteiten rn in dir klenren p it ƒ 0 35 p 26 ƒ 7 60 p 100 ƒ 27 60 p 1000ƒ2603o STBUIKBOZEN leorUlecU alt boven echter minder aterk p at ƒ 0 27 p 26 ƒ 6 26 p lO0ƒa2 60 p 1000 ƒ 180 4 HAANDBOZEN in HTaikf KiorlelmUiaSHru p it ƒ 0 20 p 26 ƒ 4 60 p 100 ƒ 16 p 1000ƒl 0 Bg bnMlingen bovt 26 ituk van etn toort raneoalle plaaUen m Netkrland in dirtcle terbinüng met Arnhem Een JONGELING z b b h h zoekt bg fatsoenlyke Bnrgerlieden EOST m INWONINS met VRIJE SLAAPPLAATS Aanbiedingen met pr sopgave onder No 940 worden ingewacht aan het Bureau dezer Courant Een Fatsoenlyk J0NGMEN8CH oad 21 jaar R C en bekend met de Fransche taal zoekt EENE BETBMKTTTS Salaris is geen vereischte Bewgs van goed gedrag kan overgelegd worden Adres franco brieven onder letters A M L aan het Algemeen Advertentie Bureau van NUGH VAK DITMAR Rotterdam TE HÜVR een flink BURGER WOONHUIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Kamemelksloot alhier voor een civielen prgs Te bevragen bg J BOLK Kamemelksloot te Gouda Snelpersdrnk van A Briükmait te Gouda BINI ENLAND GOUDA 16 Haart 1884 Het ia nog onteker wanneer de Xranavaalaolie deputatie ooie gemeente lal beioeken Wellicht eerat na bare terngkomat uit Portugal De heer A F G Joriaaen pred te Botlerdam lal Donderdag 20 Haart e k eene roordracht honden in de Afd Gonda en Omatreken van den Ned Froteatantenbond Hg zal spreken OTer Huibert Dnifhnis Voor hat toclalingaexamen van de Bgkanormsalleaaen te Qonda dat 18 en 19 Maarl a a ui gehouden warden hebben lich aangegeTen 28 candidaten en wel voor de Ie klaaie 16 voor de 2e klaaae 6 iu de Se klaaae 6 f oor de 4e klaaae I Uit Moordrecht aohrijft men ona Dinidagarond werd voor deten winter de laalate leeavergadering gehouden van het Departement Moordrecht en Gouderak der Haatachappg lot Nut ran t Algemeen De opkomat waa buitengewoon gi ool De spreekbeurt werd rerrnld door Hquffronw E L de Beeoe onderwyieres aan de openbare lehuol alhier Zy hield haar gehoor nuttig aangenaam en uiterst belangwekkend beaig met te schetsen wat ty l eus kaar verbluf in Egypte getien en onderfonden had Het publiek waa ten hoogste ingenomen met dete oordraeht Ook gaf ty de lergadering nog een paar achoane bydragen outlrend aan Tollena De heeren Barman eii Ikkink droegen ook nog diohlatukkeo voor De heer M Bron die bjj ziekte van den Voorzitter de vergadering leidde bracht op aehoone w te hartttyk dank aau Mejuffrouw de Beede Ook de fcaen 4iK k i lm ga fdatatd kadklw Mnleu aiet vtTgettn Het vervaardigen van de maehineriën voor bet aloomgemaal Hoenkoop is gegund aan de Goudaohe machinefabriek als minste insohryfsler De gebouwen weiden mede aan den laagsten insohryrer den heer G F W Deaaing te Gouda gegund Woensdag avond is de tram die 6 u 40 min fan Haoatreoht naar Gouda rertrekt even voorby de sluis gederailleerd Kwaadwilligen hadden een plankop de rails gelegd oodat de locomotief daardoor ontspoorde Uit Ammerstol meldt men dat de Gemeenteraad nog geen bealuit in zake eene subsidie aan dt IJaelstoomtrammaatsohappy heeft genomen en dat de besliuiug omtrent die zaak toi nader onderzoek is aougehouden De bealiaaing over het soorstel om aaa de directie der IJsel Sloomtramweg Maataohappy definitief vergunning te verleenen voor ooteel de gemeente s Hage betreft voor den aanleg en de exploitatie eener tramierbinding tusschen die gemeente en Qonda werd Donilerdag op voorstel lan den burgemeester verdaagd tot eene volgende vergadering mei het oog op eenige te dezer zake ingediende adreaaen De heer F Schelling jongste wethouder te Ouderkerk a d IJeeel heeft ala zoodanig zyn onlalag ingezonden aar den Baad Voor de ver ulling der vacature van hoogheemraad van de Krimpeurrwaard eerlang te ontstaan door de periodieke aftreding van den heer B Hoffland Ie BergAmbachl die wegens zeer hoogen leefiyd niet opnieuw in aanmerking wensahie te komen zyn op de desbetreffende roordracht Woensdag door hoofdingelanden en plaatsverrangars opgemaakt geplaalat aU Ie oandidaat de heer F J Smits burgemeester van BergAmbachl en Ammerstcl als 2de cand de heer N Doglerom landbouwer fh Stulwijk en als Se cand de heer L Koog rustend landbouwer te Krimpen a d IJsel De commissie uit de Kamer benoemd om ten aanzien van de door den minisier van Oorlog verstrekte inlichtingen nopens het adres van ingezetenen van Bodegraven over de bewaring van buakruit in de Wieriokerachana verslag te doen ia van oordeel dat die aUeazina voldoende zyn Zy rermeent dal de buakruitmagnajjneu Ie Wie rickerschans waar de hoafuroorraad ran het terverdediging noodige buskruit sinls jaren opgeslagenen bewaard werd daarop geheel zijn ingericht enop de verklaring van den minister te mogen aannemen dat de meest mogelijke eili beiilBmaatregelen aldaar genomen zyn en oortdurend gehandhaafd warden De miniatera ambtaroorgaager medelid der commiaaie liet onder anderen niet lang geleden de bliksemafleiders door der zakekondigennazien en tooveel noodig verbfteren of herstellen zoadat ook van die zijde dre end gevaar za veelmogelyk is weggenomen Bovendien het Lnskmit rawl ergens bewaard warden en t schijnt der eoomiasie niet wenschelqk toe door verdeel ing der bewaarplaatsen ook het getsar Ie verdeelen en meer plaatsen aan toch altijd mogelijke ongelukken Upot ii stellen Èindelyk meeni de eommisaie dat ailressanten waar zij uit het te Mnidaa toorgevalleu ongeluk aanleiding ronden voor hua élres hebben voorbijgezien dat het gevaar vocjT igelnkkeu by magazijnen toch niet op één l n te stellen ia met dat t welk men by een fabriek loopt waar ook by de zorgvuldigste behandeling mea aan ouvoorziene en niet te vermytlen gebeurlykhtden kan zyn blootgesteld die een ontploffing kunnen veroorzaken De commissie stelt Our dat de Kamer bealnite den minister dank te zeggen voor de gegeven ioliohtingeu en deze voor kennilgcring aan te nemen Door den genuente veldwaokter C J Laman la Kapelle a d Ueel en den aUaar gestalioueerden Byksveldwachter v d Zeeuw ia tegen tapper W D alllaar procesverbaal opgemartt ter zake dat hg tegen bet verbod in tydena den daar plaata gehadhebbende brand aan een aantal personen jeneverheeft geschonken en daardoor de ooreaak waa tan het rumoer en de dronkemanachandalea die in de gemeente plaata grep 4 Aan het Ank opiiedea vw den twee politieambtenaren heeft men bet te danken dat de orde apoedig in de gemeente waa hersteld Nader verneemt men dat de brand is begonnco in den schoorsteen in de woning van den arbeider F van Siein Vier arbeiderawoningen zyn vernield De huizen waren tegen branilschade verzekerd de inboedels niet zoodat vier geiinuen van dak en goederen zyn beroofd De belendende peroeelen zyn door het flink optreden van den borgemeeater nog behouden gebleven Vyf brandspuiten waren in werking gebracht Tegen vier uur iu den ochtend was men den brand meeater In de vergadering van onderwyzera leden van hel Ned Ond Gen afdeeling fOudewater werd met groole eenstemmigheid besloten aan bet hoofdbestuur fan het N O O Ie kennea te geven dal de voorgeatelde wytiging der wet op t lager onderwys ari 24 lid l en 2 folgeus de oterluiging der leden van de afd Oudewaier niet anders dan zeer ten nadeele van het onderwijs kan geacht worden welk nadeel ook by de krachtigste inspanning der onderwgzera niet zal kunnen voorkomen warden dat dit nadeel nog zal vermeerderen byaldien de voorgeatelde wgziging ran art 24 lid 6 tol wet ferhefen wordt dat het alleszins een nadeel voor het onderwys zal kunnen heeten indien lid 1 van hel nieuwe art 46 wordt bekrachtigd eu dat het nog noodig noch nullig mag geacht wolden art 88 lid 1 zoodanig te wyzigen als deze Begeering dit beeft voorgesteld Staten Oeneraal Twixdi Kamkb ziiiinggn fan 18 en 14 Maarl In de zitting van Donderdag liep het algemeen debat ofrr de wyziging der rechterlijke organisatie af Omtrent hel hoofdbeginsr by ait 5 werd nog geene beslissing genomen De heer Winigens heeft zich tereenigd met het amendement van den heer A Haokay dat hooger beroep in zware saken uitsluit De heer Lohman heeft een subamendement foorgealeld De heer Van Houten bestreed sterk het artikel In de zitting fan gisteren is by het voortgezet debat orer het outwtrp lol wyziging der rechlerlyke organiaalie na aanneming van hel subamen lemenlLohman het aldus gewyzigde amendrmenlHackay op art 6 verworpen met 44 tegen 26 stemmen waarna het regeeringa arlikel is goedgekeurd Daarby wordt nu bepaald dat de rechtbanken Tonnissen ofer oferlredingen wegens bedelary en wegene belaatiug en ofer alle misdryren waar fan de kennisneming niet aan een anderen rechter is opgedragen Hooger beroep wordt fOor alle fonnissen aangenomen behalve foor die in zake fan orertredingen gewezen Op art 6 is aangenomen een amendement A Mackay om de rechtbanken nil drie in plaats fan fier reehlera te doen bestaan Het geheele ontwerp lot wijziging der wet op de jrechterlijke organisatie is aangenomen met 48 tegen 19 stemmen Daarop zyn behandeld en aangenomen de foorgestelde wijzigingen in het Borg Wetboek behalfe art 3 fan hel ontwerp in het Welb fan Koophandel en van Burg Beehlsrofdenng Aan de orde zou daarop zyn de motie fan de heeren De Bruyn Kops c a omtrent den waterweg Amsterdam Botlerdam Op foorstel fan den heer Dgckmeester werd aangezien de heer Bnigera de Bapporteur der Commissie verklaard heeft ds noodige stokken niet bij zich Ie hebben met 44 tegen 19 stemmen bealoten de discussie te verdagen tot Maandag 1 uur Thans is bet aan de heeren Vernée commissaiia van politie te Scheveningen en Dietz hoo linspee tenr fan politie Is a Hage gelukt den werkelijkeo bedrijfer ran den gepleegden moordaaaslai in de Schefeningsche Boscbjea op den reldwachter Snoek Taan Ie honden De persoon op wien Dinsdag de band werd gelegd ala rerdacht de daad te hebben bedrefeo is bg ooderzoek gebleken er zich niet aan te hebben schuldig gemaakt De thans gearresteerde die reeds tot bekentenis is gebracht is een Hagenaar genaamd D B Op zeer eigenaardige wyze ia hel den borengenoemden ambtenaren met het onderzoek der zaak belaat gelukt den dader in handen te krijgen Tijdens zyn finoht wierp de man een pak kleêderen weg Daaronder befond zich eene broek waarvan de knoopen bgzooder de aandacht trokken fan den heer Vernée het n hem er toe leidde ze te fergelijken met die fan een feal waarvan de eigenaar bij hem be kend waa Zyne acherpciniiigheid bleek hier al weder niet te hebben gefaald De heer Dietz wist toch den bedoelden persoon op die gegevens te arresteeren Door de Schultefaér vereeniging is een adres verzonden aan Gedeputeerde Staten der fcrschillende profincien om te ferzoeken dat brugwaohtera aan profinciale en gemeeutelyke bruggen voortaan efenals aan de Byksbruggen een zichtbaar onderacheidingsluken zullen dragen opdat de sc iippers by het naderen van eene brug knuueu zien of de brugwachter aanwezig is hetgeen grwenscht is ter voorkoming fan afery De Drankwet werkt beier dan wia ook had durfcn hopen Het is volkomen onjuist dal in weerwil fan de Drankwet in 1883 weder een bedenkriyke loeceming fan ferbruik zou hebben plaats gehad Wie dit tKweren sohynen te willen vergeten dat de bevolking jaarhjka met l j pCl fermeerderdert De gewone verhoogiug der opbrengst van deu Byksaecgns op hel gedistilleerd was ƒ 200000 jaarlijks Zonder de Drankwet zou 1883 dus ƒ 400000 meer dan 1881 hebben moeten opbrengen Met da Drankwet leferde 1883 nog ƒ 200000 minder op dan 1881 Dit maakt dus een foordeelig rerschil fan ƒ 600000 Voeg daarby dal 1882 ƒ 600000 minder opleferde dan 1881 in plaats fan ƒ 200000 meer dan finden wy hier een ferachil fan 8 ton Totaal f 1400000 fermindering fan accgnsopbrengst in twee jaren of een kapitaals besparing fan drie millioen gulden Waarheid is het dat 1883 minder gunstig bleef dan 1882 Maar op de Amsterdamsche Tentoonstelling zyn millioenen boreels gedronken en in December deed men ruimen inslag van gediatilleerd uit frees foor accgns ferhoogiog Wy zyn op verre na niel waar wy wezen moeten maar wij zijn zeer zeker op den gceden weg Volksvr Als de naam der aocieteit Sic Smper te Utrecht aanleiding mocht gaven lot de onderstelling dat daar allyd op die wgze werd gespeeld als tuuchen de heeren wier eerezaak zoo berucht is geworden dan zon men zich vergiasen Er wonlt dair ook andera gespeeld maar elden in de Nietnce Bat blykt het spel eveneens soms breede proportien aan Ie nemen Zoo herhaalde een der by het duel betrokken personen aan de leden fan den raad fan eer Op den dog dat ds heer 6 zyn candidaats examen