Goudsche Courant, woensdag 19 maart 1884

Biütensin l by den Overtoom LIITDirEIl C Amsterdam 1884 Woensdag 19 Maart 3054 1 01 TVANGEN eene lading nieuvtr WEZELSCH EIKEK KBOMHOUT bestaande uit middelbare en lichte KNIES BOCHTEN en PALEN van zeer mooi beslag In voorraad gpezaagfde en ongfezaagfde RIJNSGHE en WEZELSCHE EIKEN BALKEN ROEDEN KLOSSEN KBOIIIIIIERS en DENNEN alsmede gezaagd WAGENSCHOT en EIKEN PLATEN GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Demi Saison en Zomerstolfen B BEOEES Tailleur AFSU VAN BBOOD Van af heden zgn de prezen ala volgt Heeren KIceding MagazUn Ontvangen de Nieuwste DEHI SAISON EN ZOHERSTOFFEN J HOOGENBOOM Ondergeteekende beveelt zich minzaam aan voor de LEVERING van Gjmnastiek Toestellen VLAGGEN ZONSCHERMEN en WASCHZAKKËN van Vlaamsch Linnen zeer bestand tegen water TAKELTOU WEN met Blokken BRANDSFÜIT SLANBEN in 22 verschillende wgdten Tevens verhuurder van DEEKLEEDEN J IJPELAAR JzN GOUDA WESTHAVEN B 1 43 Snelpersdrnk van A Brinkhan te Oonda Langfe Groenendaal L 14 Langpe Groenendaal I 14 Garen Band Saijetten en Mode artikelen Groot Assortement van de Nieuwste DAMESKRAGEN PLOOISEL en STRIKKEN Qroote voorraad DAMES en KINDER KÓÜSEN Glacé en Tricot HANDSCHOENEN KINDERHOEDJES en MANTELTJES in verschillende Prezen Doopmutsjes Kapers Boezelaars Gorsetten EMBRASSEN GORDIJN en KARPET FRANJE HALPHEMDBN BOORDEN MANCHETTEN de Nieuwst uitgekomen HEEREN DASSEN KNOOPEN GARNEERSELS Hoeden Bloemen Linten Veeren enz P S Ongebleekte Ondergoederen in alle grootten ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEADX f 27 per 48 Flesscheni met acoijns franco buis geheel Nederland oók per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrügbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTaAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeng Depot van Welle n s Boonekamp Elixter f ÏI41E € ILI Specialiteit voor AANLEG VAI WATERLEIDIING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magazijn Gouwe C 241 SLOTEMAKER en Co WESTHAVEN B 199 GOUDA BORDEAUX WIJNEN van af 22 per anker en hooger MADERA perfl 0 75 0 90 1 MADERA DRY per fl 1 40 2 PORT i PORT per fl 1 25 1 75 Pane Roode en Witte PORT per fl 2 50 ROODE PORTWIJN per fl 1 10 Verder exquis fijne RIJN MOZEL BOURGOGNE SHBftRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz Prijs couranten worden op aanvraag franco toegezonden VEEHUEING VAN Wei en Hooiland gelegen in de gemeenten Reeuwijk Lange Ruige Weide en Bodegraven DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van DELFLAND SCHIELAND en RIJNLAND zallen op Woensdag den 26 Maart 1884 des voormiddaga ten elf ure in het Logement van den Heer S VERWER te Bodegnwen voor den tgd van twaalf Jaren verh iren de Wierlkkerdykgronden en daarnevens gelegen Landen De voorwaarden zgn tegen betaling van 25 cents verkrQgbaar aan de Secretarie van Delfland te Del t en bg den Opzichter A ZAAL te Bodegraven Cent per Kilo 17 Best WITBROOD BRUINBROÜD I KRENTEBROOD TARWEBROOD BLOEM en TARWEBROOD Gerezen en Ongerezen ROGGEBROOD 11 KBENTEROGGE 14 PAARDEN of KOEIJEN BROOD 18 per 2 kilo KADETTEN 2 Cent BESCHUIT 10 en 12 a 10 Cent A G 008TBUM TURFMARKT Hoek Lange Dwarsatraitt Vooreene te Amiterdamawegtaaie LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPLT worden SOLIDE AaENTEU f evraagd Franco brieven lett B B bg de iantoorboekhandelaren J J ARND ZONEN Gravenstraat 10 te Amiterdam Huiselijke vlijt is voorzeker eene der meest te waardeeren deugden der vroawen iioch trots de grootste vlgt is bet de huisvrouw niet ateeda mogelyk alle werkzaamheden op tgd te verrichten in het bgzonder waar eene talrgke familie is en zal derhalve elke hulp in deze welkom z n Reeda vele machinea worden daarom in de huishouding aangewend doch geene heeft bewezen zóó nuttig te zgn ala eene goede naaimachine daar dezetgdroovende handenarbeid en vreemde hulp bespaart en daarmede het soliedste naaiwerk bgna spelend kan verricht worden Een buitengewoon goed zoodanig werktuig leveren de depots der ondergeteekende Maaischapra waarin de gerenommeerde Echte Singer Naaimachines verkocht worden en waar men voor elk soort van naaiwerk de meest geschikte machines vindt Een zeer bgzonder voordeel biedt daarbg de door ons in het belang der koopera ingevoerde inrichting dat de mach me zond erprg averh oo ingtegenzeer geringe termgnbetalingen afgeleverd worden zoodat de aanacnaffing eener zoo gverige helpster een ieder is mogelgk gemaakt en eene nanwelgks merkbare uitgave veroorzaakt Voor contante betaling wordt flinke korting toegestaan Te 60ÜDA bevindt zich ons DépÓt uitsluitend 111 Hoogstraat 111 The Slogrer Hannfttctnrinr Co New York BINNENLAND GOUD riS Maart 1884 Id de Vrijdagaroad gehoudeo vergideiing der Kieivereeiiiging GemeeDtebetaug is herbrnoemd ali Beittiaralid de heer G J Sjleeua Zynen en alt toodaoig benoemd iu de plaats Tan den heer Roest van Liraburn die naar elders vertrok de heer C W van de Velde Naar men verneemt zal door de UseUtoomtrammaatsdiappg dezer dagen een aanvang worden gemaakt met den aanleg van haar boau van de Wjckerlaan bg Voorburg naar dat dorp en naar s Hage De aanbesteding der baan Rotterdam Ouirerachie nl den 24en dezer te s Hage plaats hebben De heer K 1 Lindeman is benoemd tot bargemeester van Herwqneu Alt iets leldiaamt op het gebied van onie veefokkerü mag vermeld worden dat de fabrikanten Romkea Bakker en van Caloar te Sappemeer oor eeniga dagen aan een vlectcbhoawer te Hoogezaud hebüüen verkoobt een door hen gemetten os die geschat wordt op 1900 haUe kilo en hnn betaald is met 800 De os is geboren in de Sde week van Uei 1879 en is dus thans nog niet geheel 6 jaar otd Het is een ware reus eo overigena ook oen prachtig dier Staten OeneraaL Xwzedi KAMta Zitting van Maandag 15 Maan In dese sitting was aan de orde de motie van de hh de Broijna Kopt W van Dedem Dirkt Gildemeester Gleicbmau de Jong van der Koay Han IlUJIwkaq De M üier Minadolle Beekett l t ert Tak en Wicbert luidende De Kamer ran oordeel dat de verbetering van den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam niet langer mag worden uitgesteld wil men de thans bettaande lekerbeid niet ia de waagschaal stellen dat daartoe bettg door de protinoieu Noord Holland en Zttiit Hollaod te urnen hetiü door de provincie KoordHolland alleen eeu bijdrage van S millioen gilden ui worden gegeven en iu de onderhoudskosten jaarlgka 20000 ui worden bijgedragen gut orer lot de orde ran den dag Deze motie werd uitvoerig toegelicht door den heer Bulgers Deze betoogde ia hoofduak bet volgende 1 De laak ii aangebracht door het initiatief van de Khipperij meer bepaald door de werkameVereenlging Sciuttevaér i Officieel it i j daarna aangebracht door de Begeering die er een Rijkstaak van maakte behoudens subsidie van de beide naatt belanghebbende profinoiën i Regeering icbipperij gewestelijke besturen notabelen vit de dlilriclen hebben het nut en de noodukelgkheid ran het werk erkend i dat nut en die noodukelgkheid worden door niemand betwist 5 Zuid Holland heeft drie a viermalen geweigerd anderi dan op voorwaarden in 1880 geateld meer tpeciaal de belangen van Gouda betreffende tgn toegezegd subsidie van 1 s millioen gestand te doen maar de Regeering loowel als Noord Holland achten die roorwaarden onaannemelijk 6 desniettemin is in elk geval 3 millioen als bgdrsge van Noord Holland des noods alléén te verkrggen d w t IS pCl van de kosten indien de Regeering aan haar marine haren blgft hechten of 75 pCt indien het werk uitsluitend als provineiale waterweg wordt gemaakt en de Begeering behoort zich alraat die bgdrsge contractueel te rerrekercn De heeren Oratama Wjbenga Haffmans Bastert Godin de Beaufort en Oorver Hooft zeiden daarover achtereenrolgent hun gtroelen De ditouisie kan gevoegelijk in een enkelen trek worden saamgevat Men had nl betwaar tegen het onhtttemde en tegelgk iindende dezer mitschien rfr i ifc molie en legeu hti financieel offer dat de Staat niet kan dragen en niet mag dragen roor dit ji it r provinciaal belang dat waartohgolijk tooh wel tot zgn recht zou komen wanneer de beiA gewesten slechts in de gelegenheid worden gesleii om tot een rergeiyk te geraken tenig de Goudiohe quaestie ro r ZuidHoUaud hel onorerkomelik bezwaar mocht blijrea en tenzij Noord HollaDO de heimelg ke bedoeling mocht hebben om te doei eonstateeren dat het ran zijn aanbod outslagen kaa gerekend worden Heden roorttettilig der discntiie Vrijdagarond had de fewielgke herdenking plaats ran het 25 jaiig bestaan der Kleereumakers Vereenlging Onderling HnlpbftooB Tot out leedwezen waren g lelf niet in de gelegenheid die vergadering bg te wonen oMloon daartoe beleefdelijk niigenoodigd en nu wordt oot namens het Bestuur dier vereeoiging het volgende daaromtrent geschreven dat wg gaarne eea ploota rerleenen De rergadering werd ten half acht ure in de borenzoal ran bet Café Vrede Bett welke door de goede torgen aa dea Heer Hardgzer feeitelijk was rersierd met eene feestrede ran den Heer J 3 Grootendorsl den roordlter geopend waarin door ZËd in korte trekken hu nut der vereeniging gedurende vyf eu twintig jaltn werd aangetoond ZËd herdacht de overledene 4estttui sleden en wenscble de Heerm G J van Dam en C U Fuijk die met hem roor hit weUga der vereeniging vijf en twintlg jaar gewerkt hadden geluk met deten dag bedankte het tegenwoordig bestuur ioor de toewgding aan de uak bewezen eu de l 4cn der vereeniging voor hunne steeds trouwe opkiMist Door den Secretorii derlvereeniging werd hau met eenige woorden dank geb oht roor al hetgeen door hen gedurende vjjf en twiiltig jaren voor de vereeniging gedaan wao en heatgamens bestuur en leden als een aaudeakto e ji iijfl£a oa r met zilveren inscriptie oangebodon VervolgeiM werd door don Heer Boot met gevoelvolle woorden in een gedicht door hem voor deien Uag vervaardigd hglde aan de jnbilaritten eu verder bettnur gebracht en door hem namens de leden een Fretidentshamer me zilver gemonteerd aangeboden welke door den vooriitter namens het bestunr dankbaar werd aanvaard Alsdan werd de leden gelegenheid gegeven om in een andere laal een of ander te gaan gebruiken daarna telle men zieh aan tafel en werd de leden een collation aangeboden Daar heertchte nog lang een gezellige tooo dank tg het beatnur en rooral den Voorzitter die de leden roortdurend itt betig ie houden Nog dient rermeld dat roor een der leden die verhinderd wat door ziekte de vergadering bg te wonen de wiuat van het biljart en kaarttpel werd afgestaan Bjj den heer Justus Verschuur firma A D Verschuur op het Damrak te Annlerdam tijn ornamenten broones tpelden ent met electrisch licht te tien De uitwerking is zeer aardig Wanneer men b r den doekspeld op de das gestoken en met den acoumnlator niet reel grooter dan een gefa$D uk boekje en dus gemakkelgk bg tiolr te rerbóndeu heeft is het drukken op een roldoende om eeu licht ran tich te doen afstralen too sterk dst men sr bg lezei kan Voorloopig tgn slechts eenige monsters voorhaudeu Het bevalligtte in vorm dat wg heden tagen ia eeu roieknop broche waarin de electrieke ronk ran binnen gloort en de doorichijncude blaadjea een tachten gloed verleent It reu dergelgke miniatuur accumulator rier urenmet de batterg verbonden geweett dan ia genoegeleotriciieit rerzameld om de Vouk acht uur langte doen branden N r d D De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden heeft op rooratel van een der leden naar aanleiding van den diefstal ten postkantore £ Breda gepleegd besloten tot den Minister ran Waterstaat een adres te richten waarin hem wordt rerzocht ten einde dergeijjke diefstallen in hel rerrolg te voorkomen te wilden bevorderen io dat de postkantorei evenals de kantoren ran s Rgks betaalmeesters voortaan s nachts door een schildwacht worden bewaakt en op plaatsen waar geen garnizoen is e bewakiig op zoodanige wgu plaats hebbe als kan geacht worden de meeste zekerheid ie waarborgen 2o de bewaking binnenshuis aan een geschikt anibtenaar en de behandeling der aangeteekende brieren nitiluitend aan ambtenaren ran hoogereu rang op te dragen en eindelijk om afgescheiden ran het borenataande roortaan ran tijd tot tijd het publiek attent te maken op de bestaande gelegenheid om geldswaarden door middel ran de post rertonden tot het rolle bedrag te rertekeren In Breda zal dit adres ongetwijfeld bgral rinden terwijl de bezwaren wat puut 1 betreft daar bijtondet gering zullen zgn De diefstal ten postkantore had hoogstwaarscbgnl jk niet kunnen plaats hebben indien men er twee of een der twee schildwach s had geposteerd die zoo als ran daar gemeld wordt opgesteld tgn in eikaars onmiddelijke nabijheid iu een straat waar twee kolonels te bewaken zijn De minister ran landbouw in Frankrijk heeft eene commissie benoemd om Frankrijke deelneming aan de internationale landbouw lentoonslelliog dit jiar te Amsterdam te houden te rergemakkelijkeu De minister is roortitter dier commissie In hare eerste zitting is reeds besloten aan de hoofdoommissie te Amsterdam te rragen den termiJD voor de verklariogen aangaande de inzendingen te verlengen tot I Mei Zg ui roorts rerzoekeo nieuwe sfdeelingen te maken roor zekere tokken van landbouwroortbrengseleu die op het programma niet roorkomen Hef Bat BH maakt de rolgende opmerking W j oBtringeo het rerstog ran het Ceniraal comité roor de noodlijdenden door de uitbaraiing op Krakatau groot 38 pi ina s oclaro formaat en in zeer royalen druk Doet reeds dete weelderige inrichting ran het rertlag reroodcrstelleu dat het Ceotraal comité dank IU de roorbeeldeloos mild toegerloeide parliculiere liefdegareo niet op een kleinigheid behoefde te letten niet minder pleit roor de mime beurs waarorer het te beschikken heeft gehad de omitandigheid dat naar de Lampougt o a rertonden tijn twaalf flesschen Chutny twaalf ftetschen bitter bgna twee kitten jenerer tweeen dertig hammen acht en dertig fletBchen cognac en last not least twaalf flesachen muacaatwgn Ëeue arme rrouw uit Almkerk miihaodeld en rerialeu door haren man niet wel bij bet hoofd en zooder dak toodat tg door hare omzwerriugen dikwijla in aanraking kwam met de veldwachters had onlangs een groot brood gekregen en hield dit onder baar voorschoot verborgen Een reldwachter wilde dit nader ondertoeken doch dezen keer hield zg tich fier en ztide o a dit gaat je niels aan en bemoei je mei je gelijken enz Voor de beleedigingen der politie aangedaan ia tg door het hof te sBo9ch veroordeeld lot een dag gerangeoisstraf Eene geneeskundige rerklaring omtrent haar geeateitocstand had haar hierran kunnen rrgwaren Zater garond op baar tocht naar de geraugeuis was tij zoo stamel gekleed dat eene medelgdende dame haar en oude japon rerschafte Een groote toorerlanlaarn met zeer antieke hoogst diame gebrandschilderde glazen in navolging van dia der groote kerk alhier zal heden op den huize Sojckuiijt onder Doorn pror Utrecht onder den ler worden gebracht De glazen stellen roor Kluchtspelera uit den tijd rac Hooft de uitoefening van beroepen en bedrijven uit den Gildentyd oud Hoilandtche landschappen vaartuigen en wintertafereelen afbeeldingen van helden en edelen huiselijke tafereelen den trap des ouderdoms ijnde daarvan titn glazen en ouder ieder een wijterbord met cgfers verder afbeeldingen van dieren sueeuwfiguren ut Te zameu honderd glazen Voorts een pakket inhoudende zeitien gebrandschilderde glazen met toogenaamde hoogst