Goudsche Courant, woensdag 19 maart 1884

S9 3055 VrUdag 21 Naart 1884 DE OPENING van het MAGAXIJN van HEEREN BURGER EN EINDEBEEEDIN6STDEEEN 60UDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VAN M CAHEN op de HARKT No 62 te Gouda zalin deze week nog bekend gemaakt worden Dd inzending van adrerteatiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave M as aMa 11 i a a iwa iii l I II BIMlW ggMgj Hotel PAULINA Café Restaurant te Oudewater Dit Hotel bevattende verscheiden Apartementen en groote Amusante TUIN en WACHTKAMER der IJSEL STOOMTRAM wordt minzaam aanbevolen zoowel aan H H Reizigers en Famjliën daar hetzelve op het schoonste gedeelte der stad gelegen is Bagage of Koffers worden Franco afgehaald Belovende eene nette en prompte bediening UJSd Dw Dienaar S STERRENBURG TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Oen Agent A K v D GARDEN te Gouda M Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agent P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOÜT te Zevenhuizen Hoofd Agent H SMITS te Nieuwveen en VRÜLANDT te Moordrecht Agenten Te s Gravenhage wordt b een Mr KLEERMAKER gevraagd IEMAND goed met het vak bekend tegen genot van Kost Inwoning en Salaris Adres met franco brieven onder de letters J W bij den Boeken Kunsthandelaar F J de ZWAAN Hoogstraat No 7 te Gravenhage DU AMSTEBDAMSCHX STEOOHÏÏLZENFABEIEE Firma BARBE KOOIJ Co 122 BINNEN AMSTEL 122 VEEHUEING VAN Wei en Hooiland gelegen in de gemeenten Reeuwijk Lang e Ruig e Weide en Bodegraven DIJKGRAVEN en HOOGHEEMRADEN van DELFLAND SCHIELAND en RIJNLAND zullen op Woensdag den 26 Maart 1884 des voormiddag ten elf ure in het Logement van den Heer S VERWER te Bodegraven voor den tgd van twaalf jaren verhuren de Wierikkerdijkgronden en daarnevens gelegen Lauden De voorwaarden zyn tegen betaling van 25 cents verkrijgbaar aan de Secretarie van Delfland te Delft en by den Opzichter A ZAAL te Bodegraven M CAHEN ieuwe Rijn o 32 Leiden gevestigd sedert 1855 f 141iE Crni ü Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magpazijn Gouwe C 241 DDDIIIf Vltl I D I QENEZING dnverkieiend wordt DliuLRuil ofereCDgekomen toof een bepialde pnjs betaalbaar na genezing Daartoe zijo 20 kamera ter beschik king der patieotcD geiteld WAERSEOERS Heelmeeiler tan brenken Gboenplaatb 36 te Antwebpjek Gretuigschri ft over genezing van KINKHOEST Aan den Heer W H ZICKENHEIMER te Malnz Myn drie in eenhalfjarig zoontje leed in loo herige maiile aan de kinkhoeat dat vg elk unr bet erftste rerwaehtten OpmerkiBara gemaakt op uw Druivenborstbonig Het ik onraiddelyk eene Flescli halen en de Hemel zy duiiendmaal gedankt reeda den rolgendeu nacht werd de hoeal lichter de ademhaling ging zonder moeilijkheden de alym 1 nte zich op en mgu kleine ALF0 f3 is thans frisoh en gezond Met den hsrlel jkslen dank enz Obergessenbach bij Oalhofen 9 Dec 1880 J Nagel onderwijzet oriiirr hi tegen Invaliditeit en Ongelukkrn Alleen echt verkrijgbaar in flesschen van twee Gulden een Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel Te Gonda bfl P H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Oudewater bg P Jonker Idenburg Bodegraven bfl P Versloot Stolwyk bjj C G V d Berg Snelpersdruk van A Brinkman te Goud De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave io den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post LSO BINNENLAND GOUDA 20 Maart 1884 De Directie der IJsel stoomtramireg Maatsohitppij lal des Zondags bg wijze van proef twee rxiratram men doen rgden waarop wg de aandacht onzer ingezetenen vestigen Men zie de in dit nr voorkomende adTertenlie Vbb niet algemeene bekendheid is het wellicht in deze gemeente dat er in Nederland eene rereeniging beslaat die een schoon en edel doel beoogt Het is de Nederlandsche vereeniging ie Slenrs Het eerste artikel barer statuten luidt Het doel der Vereeniging is het kosteloos rerstrekken van kunstledematen en toestellen aan behoeftige verminkten In onze stad met hare vele fabrieken waar de mogelijkheid bestaat en wat reeds meermalen voorkwam dal werklieden een ongeluk overkomt komt het ons voor dat eene dergelgke Vereeniging aller slean en medewerking ten vallen verdient Beeds twee personen iu deze stad een meisje en een volwassen man zijn door de Vereeniging geholpen en dus behoeft men wat de goede reanltaten aangaat niet op ghooran zeggen at te gaan De Heer M Sprugt chirurggn van hel Ziekenhnis die als correspondent vau deze nuttige vereeniging optreedt verzoekt ons de Goudsche ingezetenen en f ooral de Ooudsche fabriekanten op deze Vereeniging te wijzen De Igst die dezer dagen tot deelname zal circnleeren beaelen wg ten zeerste aan Ouder dr namen die aan het hoofd der zaak slaan noemen wg behalve den oprichter de Steurs ook nog de namen van W graaf van Limburg Stirum Dr Gori Prof Tilanus Prof Wurfbain en anderen Het lidmaatschap bedraagt ƒ S 60 per jaar Door eene bijdrage van ƒ 50 in eens of eenjaarIgksche bgdrage van ƒ 10 verkrggt men den titel van Donateur of Donatrice SCHAAK CORBESPONDENTIE Alkmaar 23ste zet H 7 H 6 Gouda 24 F 6 H 7 C 7 E 8 D 3 E 2 den Haag 27 Gouda 28 Het aandeel in de te leveren manschappen voor de nationale militie van 1884 is voor de volgende gemeenten bepaald op s Ora enhage 265 Delft 58 Botterdam 343 Schiedam 70 Leiden 106 Gonda 46 en Dordrecht 64 De Sloombooi Maatschappij Boskoop Waddingsveen Gouda oiidertond in 1883 de nadeelige gevolgen van bet verbod om iu Duitschland boomen en gewassen in te voeren wegens de druifluis ziekte Haar goederenvervoer bracht daardoor bgna ƒ 900 minder op dan in het vorig jaar er werd in t geheel op de explbilatie een verlies geleden van 597 81 s i uitkeering van dividend kon dus niet worden gedaeht Dinsdag ochtend tusschen 4 en 5 uur hoorde de vrouw vaU den station chef te Nieuwerkerk a d IJsel eenig oniaad Nadat zij haren man hierop opmerkzaam bad gemaakt spoedde deze zich naar het bureau waar hg echter niets vernam Bg on derzoek bleek inlusschen dat het raam van de 2e klasse wachtkamer was opgMchoren en men zich toegang had versohaft tot het bureau Niets werd er echter vermist Dinsdagavond vierde het Departement Oudewater van de Maalschappg tot Nut tan t Algemeen zijn vgfiigjarig bestaan De heer Coniock Westenberg herdacht in eene sierlijke rede de geschiedenis van het Departement en menige volgende spreker nam zijn deel aan het welslagen van bet feest dal tot laat in den avond werd voortgezet In het midden latende of herziening der drankwet noodig is en zich alleen bepalende tot de meest dringende wijzigingen wensehen de Ministers van Justitie en van Binnenlaodsche Zaken aan het verlangen der Kamer te voldoen dior de wgzigiug van art S no 8 te beperken tot bstgeen in een gewijzigd onlwtrp van wM wordt voorgeateld en tevens den termijn in art 28 alin 2 genoemd te verlengen tot l Mei 1886 De lijd van dit nilstel zal dan dienstbaar worden gemaakt aan een opzettelgk onderzoek naar de behoefte aan een hariiening der wet zoowel ten opzichte van het vraagpunt der gecombineerde bedrgren als omtrent andere bepalingen die tot klachten of tvgfelingen aanleiding geven De laatst voorgestelde wgziging bepaalt o a dat onder andere icinkelneriitg niet wordt rerstaan het bedrgf van sigter restaurateur sociëteit biljart of open tafelbouders koffiehuis wgnhuis of bierhuishouder Btaten Generaal Tweede Kamik Zittingen van Dinsdag 18 en Woensdag 19 Maart 1884 In de zitting van Dinsdag ia na een warm debat waaraan werd deelgenomen door beereo Buma Beckers Mees Wichera Gleiohman en Tak vódr en door den beer van Dedem legen de motie de Brujrn Kops omtrent den Waterweg Amsterdam Botterdam en een uitvoerige verdediging van den Minister van Waterstaat over de houding der Begeering in deze zaak en nadat de heer Bntgers nog geconstateerd bad dat de Begeering in deze onwil heeft betoond werd de motie verworpen met 42 tegen 28 stemmen Een motie van den heer Bnma welke meer het belang der beide provinciën op den voorgrond stelde werd mede verworpen met 66 tegen 10 stemmen In de zitting van gisteren heeft de heer Donner een interpellatie aangekondigd omtrent de maatregelen welke de minisier zich voorslelt te nemen ten opzichte der godsdienstige belangen van de verpleegden in het rijks kraiikzinnigengesiicht te Medemblik Vau de oomroiasie benoemd voor de regeeringainlicbtingen in zake den lelegraaf direoleur Mooren concludeert de meerderheid dat alle klnohlen op onderstellingen of geruchten berusten dat het inzenden van stukken en het uitoefenen van criliek in nieuwsbladen niet is verboden bij telegraaf reglemeiit en dat door het bevel aan Mooren gegeven om op te houden met sobrgven aan het grondwettig recht van dien ambtenaar zonder noodzaak is te kort gedaan De minderheid meent dat het door Mooren erkende feit dat hg tamelijk veel voor een blad schrgfl en dikwgis ingezonden stukken levert strijdt tegen het telegraafreglement De discussie is daarna voortgezet over het ontwerp tot nadere regeling van den suikeracogns ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt Al iOttderiyke Nommers VIJF CENTEN De heer Borgesius bestreed sterk het ontwerp met het oog op het spoedig te verwachten definitief ontweijp en omdat door den bijslag te treffen de raffinadeura sesiraft werden voor de fouten der wet De minister van Financien verzekerde dat de ramnadenrs bijtijds gewaarschuwd waren omdat bijslag gecii onrecht was maar het belang der schatkist noopte tot dezen tgdelgken maaregel Hij hoopte dat het difinitief ontwerp vóór 1 Juli lot wet zon worden verheven Ï et algemeen debat is gesloten rt 1 werd goedgekeurd Bij art 2 bijslag door de raffinadeurs te betalen indien gedurende het eerste halfjaar van 1884 de accijns minder dan 3 millioenl galden bedraagt opperen de heeren Bastert en Güdemeeater ernstige bedenkingen tegen het verleenen van terugwerkende kracht daar een gedeelte van dit halQaar reeds verstreken is pe heer Gildemeester slelde voor den bijelag alleen te I heffen van de suikers ingeslagen van 20 Maarf tot 80 Juni indien tot dien tgd ile accijns minder opbrengt dan 19 ton Dit werd verworpen De lieer Mees stelde een ander amendement voor om den termg n van 6 maanden waarbinnen den bijtlag zal geheven worden te bepalen van 1 Maart tot 1 September Dit werd aangenomen Pe geheele wet is aangenomen met 50 tegen 15 steinmeu Men schrijft ons Maart moet volgens oude overlevering negen zomerscbe dagen brengen gelijk er vaii Februari drie verwacht worden Februari bleef ditljaar niet achter en gaf er zelfs nog over VanMiJart zijn spoedig de negen dagen bereikt als hetmooie weer nog maar een korte poos aanhoudt Meteeqe blanke Incht een zacht koeltje uit het zuidenen een warmtegraad op den middag van 66 Fabr stelt Maart zomer voor bij het nog bladerloosgeboomte Dat Maart zooals het vorige jaar niet één zomerschen dag geeft is bg zijne welbekendeluimigheid begrgpelijk Dat bjj er enkele geeft dievoi r zomersch kunnen doorgaan is aannemelijk m r zelden of nooit viel hij zoo in uitersten alsdezer dagen Da bloeiende crocussen slaan dan ookwijd open in den warmen zonneschijn en de bloesems van den pruim zijn met die van den perzikook opengesprongen de pruimenboom is wit van bloesems terwijl de knoppen van den kastanje hunne schubben loslaten Appelen en peren werden er inhet vorige jaar overvloedig geplukt thans staan de talrgke bloesemknoppen van de pereu alwéér op bet opengaan Het is vroeg lente in den boomgaarden I op het veld en onder de vogels die zingenen nesten bouwen terwijl de ooievaar het zgne opknapt dat na verloop van bgna een jaar dan ook niet 100 haveloos kan worden aanvaard neemt debedrijvigheid toe L Ct De Kerkeraad der Ned Herv gemeente in den Haag heeft op het adres van 446 gemeenteleden behoorende tot de vrijzinnige richting op godsdienstig gebied waarbg verzocht werd om gedurende de vaoalureHoevers eenmaal om de veertien dagen een modern predikant te doen optreden en het godsdiejnstonderwgs voor kinderen van moderne gemeenteleden aan een onderwijzer van die richting op te dragen afwgzend beschikt De Kerkeraad noemt de qualificalie vrijzinnige gemeenteleden eene vage uitdrukking waaronder