Goudsche Courant, vrijdag 21 maart 1884

moet worden rerataan de modernen die naar lijn Kevoelen op grond hunner richting niet tot de Ned Henr kerk behooren Maandagafoud e k lal in Dilü eHlia ranwege de afdeeling fan bet Proteatantenbond eeue Tergaderiug warden gehouden waarin het antwoord ran dec Kerkeraad lal worden roorgeleten en verder lal worden beraadalaagd over de rraag wat den vrqtinnigen thana te doen staal om t vooreien in de godsdienstige behoeften Tan hen en Tan hunne kindereu Tot daie Tergadering lullen de onderteekenaars Tan KH l ea aan den Kerkeraad ook al tijn zy geen leden Tan het Bond toegang hebben De ontTangst die de Transraalsohe Deputatie te Botterdam genoot orertrof nog die ran andere steden Allerlei instellingen werden door de Transraalsohe heeren bezooht en orernl legde men er zioh op toe hun onnitwischbare herinneringen te geren Zoo was dr Bremer Ireraar aan de Hoogere Burgerschool TOor Meisjes op het denkbeeld gekomen om in het lokaal der Natuurkunde door tounestralen op het doek de woorden te projecteeren Hulde aan de Transraal Hg wees er hun op dat de Bonnettralen selren dat woord ran hulde hadden geschreTen Moge de toekomst ran de Transraal zeide hy zoo helder lyn als het schitterende licht waarmede deze woorden zijn gescbreren In de Diergaarde werd aan den staatspresident Krüger verzocht een boom te planten De bnom werd in den kali gezet Kruger Smit en ran Esselen wierpen er eenige spaden grond op en de baam zal den uaam ran Iransraalscnen Boom dragen Wij gaan de orerlge huldebetooningen voorbij die trouwens grootendeels overeenkwamen met die in andere steden hun aangeboden Zij waren zoo lulsterrqk en zoo vele dal de heer Kruger bij het planten ran den boom de woorden niet kon terughouden f vrienden ge moet ons nie verafgode nie Uil Naarden meldt men By de Hervormde gemeente alhier waarbij zoogenaamd vrijbeheer der kerkelijke goederen beataat is door kerkvoogden weder een treffend staaltje van kerkelyke rechtspraak gegeven De heer K administrateur aan s Byks militair hospitaal aldaar had 6 jaar als uotabelt zitting gehad toen fay Deo jl Uy meerderheid van stemmen tot kerkvoogd werd gekozen Den heeren beheerders ran het ryke Naarder kerkefonds bleek die keuze niet gewenscht eu daar bet reglement de hoogste beslissing aan de gecombineerde rergadering ran kerkvoogden eu notabelen laat besloot deze buiten den gekozene om de rerkiezing eenrondig nietig te rerklaren omdat een notabele eu k fortiori een kerkroogd eigen middelen ran bestaan moet hebben De gekozene was geen molenaar geen bakker geen slijter geen manderaaker en kon dus ook niet geaoht orden een eigen middel ran bestaan te hebben want zyo traktement trekt hy ran t Byk eu heeft hij niet ran zyn eigen Alle moeite om de heeren rechters tot billyker gedachten te brengen was rruchteloos Een adres ran 65 stemgerechtigden tegen die dwaze wctsrerklaring werd eenvoudig ter zijde gelegd en een nieuwe verkiezing doorgedreven Geen wonder dat reien zich rerdiepen wat de kerkroogden ran de ryke Naarder Kerk tot zulk een rreemde houding dryft rerschil ran godsdienstige richting kan onmogelyk hier den doorslag hebben gegeren Er ia sprake de taak roor den burgerlijken rechter te brengen Als curiositeit wordt aan de N R Cl uit Zuilichem gemeld dat een lid ran den gemeenteraad aldaar tich heeft rerbonden als plaatsrerranger by de nat militie voor de lichting 1884 Hy zal zijn betrekking als raadslid nederleggeu In zekere Friesche gemeente is proces verbaal opgemaakt tegen twee leden van het bestuur der vereeniging voor volksvermaken twee raadsleden den president van t Nut den voorzitter der rederykerskamer een lid van t college van notabelen der H O twee onderwijzers en een onderling allen wegens t verloeren na rerboden tyd in eene herberg t Kluohtigste hierran is dat de beide raadsleden hebben gestemd roor de Terordening tot sluiting op elf uur Omtrent den diefstal in het postkantoor te Bredawordt aan het H D gemeld dat de justitie eendraad iu handen heeft gekregen door bankbiljetten uit den diefstal herkorastig die te Antwerpen tonden t jn uitgegeren Het is in t belang ran het aanhangig onderzoek niet raadzaam in meer bijzonderheden te treden maar nog kan wel gezegd worden dat de arrestatie ran B met de gedane ontdekking rerbandhoudt In Manor House te Londen werd onlangs eene tooaeclvoorstelling gegeren die zeker haar gelyke niet had Eene jonge dame miss Oroom die reel belang stelt in bet onderwijs ran doofstommen heeft daar eene school roor deie ongelukkigen gesticht en als proere ran den goeden uitslag barer lorgen heeft ty door een twintigtal leerlingen ran beiderlei geslacht eenige tooneeleu uit Sheridau a Sciool or Scmdal en eene klucht doen oproeren Niet slechts de acteurs maar een groot aantal toeschouwers waren doofstommen iu de zaal deelden deze elkander met de grootste lerendlgheid door gebaren hunne indrukken omtrent bet spel mede Om de hoorenden onder de toeschouwers den loop van hst stuk duidelyk te maken las een heer die naast het tooneel stond de samenspraken roor Dete rorderden het dubbel ran den t jd die roor het lezen noodig is Op hen die de gebarentaal niet rerstaan maakte het stuk een komischen indruk Maar doofstommen hebben toch een roordeel boren gewouB acteurs zij hebben een souffleur dien niemand lioort en de toeschouwers kunnen met elkander spreken toudar de acteurs of hunne buren te hinderen De heer Henry Harard deelt onder den titel Het leren te Farys in het Handeltbl enkele ataalijes ran buitengewone onbeschaamdheid mede waaronder eenige diefstallen te Farys plaats ronden en waaraan we bet rolgende outlecnen Een buitengewone diefstal is dezer dagen in het hartje ran Farys gepleegd ik bedoel den diefstal in de drukke straal Aubry Le Boucher Aldaar berinut tich een ezpediliekanloor ran de Noord spoorwegmaatschappij waar dikwyli vry aanzienlyke sommen bewaard worden Tegen middernacht hield een handkar met een lantaren planken en werktuigen roor bet gebouw stil begeleid door drie mannen Deze rarroegden zich in eene herberg om te rragen of men hun meesterknecht ook gezien had daar zij in den keldCr ran het gebouw een dringende herstelling moesten aanbrengen Op het ontkennend antwoord laadden zy de planken af en lerwyl twee hunner in de herberg bieren drinken wist de derde een tralie ran een kelderrenster dor te rylen naar binnen te kruipen en de deur van binnen te openen zoodat na het sluiten van de herberg bet drietal op hun gemak de brandkast en alle mogelijke andere kassen en laden kouden openbreken ouderwyl den wagen met de brandende lantaren enz buiten latende staan loodat voorbijgangers moesten denken dat men aan herstellingswerkeu bezig was Twee uren lang moeten de dieren bezig geweest zyn doch zy hebben niet meer gerenden a 8000 fros By onderzoek bleek dat de wagen de planken het gereedschap ent uil eene werkplaats in de Honeréstraat gestolen waren De kalmte waarmede t j hun boerenstuk rolroerden deed elk rermoeden der roorbygangers verdwynen Dete diefstal brengt my een andere le binnen welke in 1867 of 1868 plaats had Op zekeren dag van de maand April zagen de poülie agenten van den post Boune Nouvelle twee smidsknechts met een kar aankomen die verklaarden gtzooden te zyn om de kachel uil het politic bureau weg te halen De agenten hadden geen argwaan en hielpen zelfs de voorgewende smidsknechts in hun arbeid Acht dagen later bezocht de heer Claude een der inspecteurs dien post en merkte de afwezigheid der kachel Toen hy hoorde wat er gebeurd was begon hy lont te ruiken En nu bleek dat in den tyd rnu twee dagen 23 kachels uit 23 politieposten rerdweneu wareu De daders kwam men nimmer op het spoor Nog sterker is het stelen ran kanonnen In Juni 1871 werden twee stukken geschut gestoleu uit het fort Tan Vincennes Ditmaal gelukte het der politie ze terng te rinden namelijk by een oud roest in de straat Beraud le Vincennes Twee soldaten die op post hadden geslaan waren de diereu Zekeie uacht lieten zy de stukken door middel ran touwen in de gracht afdalen en de heler bracht ze van daar met sen kar rerder Doch de opmerkelijkste diefstal in dit genre is het wegroeren eenige jaren geleden ran een der twee kolossale bronzen leeuweu aan den Cour du Carrousel Op zekeren dag kwamen eenige mannen met een rracbtwagen aanryden en deelden den portier mede dat z j een der leeuwen moesten weghalen om er iets aau te herstellen De portier had daartegen geen bedenking Een bok werd opgesteld om bet geraarle door middel van katrollen van zyn voetstuk op de vrachtkar te krygen alle voorzorgsmaatregelen werden genomen en dit alles geschiedde in tegenwoordigheid van minstens 200 nieuwsgierigen die de mannen aan t werk zagen Eindelijk was men met den aibeid gereed en trok de vrachtkar af De menigte bleef nog een poosje op de plaats byeen en keizer Napoleon die juist uitreed vroeg naar de reden Tan den oploop Het antweord was i cauie du lion Eerst by zyn terugkeer begreep hy wat er gebeurd was en rroeg waarom een der bronzen leeu wen rerdweneu was De hofmaarschalk informeerde by den gourerueur ran het paleis deze rroeg inlichtingen aan den hoofdintendani roor de sohoone kunsten die op zyne beurt den directeur det badments civil om opheldering rerzocht Laatstgenoemde eindelyk deed een onderzoek in zyne bureaux maar zouder achter de waarheid le kunnen komen Eerst na rerloop ran acht dagen begon men lont te ruiken De portier werd ouialageu en de gourerneur rau het paleis kreeg eene berisping maar de leeuw kwam nimmer terecht en de stoutmoedige boosdoeners bieren steeds onbekend Uoper te Londen heeft een nieuw reddingsrlot uitgeronden waarran het model thana te Kiel tentoongesteld is Dit riot dient tegelyk als brug eu kan niet slechts manschappen en paarden maar ook allerhande scheepsbenoodigdhedrn proriand water kanonnen enz beratten Terwyl het tot dusrerreslechts mogelyk was met ongereer acht reddingsbooten 260 personen iu veiligheid te brengen kunnenop dit vlot 960 pe sonen geborgen worden Daar éénschip van twee zulke vlotten roorzien kan worden tott het dus mogelijk tyn om 1900 personen in een te reddan In drie minutsn is men in staat hetrIot waarran het gewicht orereenkomt met dat rau twee reddingsbooten door middel ran eene zeereenroudige inrichting te water le brengen doarby is lérens zorg gedragen dat het achterste gedeelte niet plotseling opslaat Onbelodeu heeft het sleohla 78 en met eene bemanning ran 435 man niet meerdan 468 mill diepgang De grootte regelt zich naarde grootte ran hel schip By oorlogsschepen kanhet rIot niet alleen als reddinga maar ook ala transportmiddel gebruikt wordeu De Araerikaaosche wandelaar Weston heeft Zaterdag te Londen tyn wandeling ran 6000 Eng mijl ToUooid die by den 21n Nor begon hy legde dus in 100 achtereenrolgcnde dagen Zondagen en Kerstdag waren niet meegerekend 50 m jl per dag af Weston gebruikt geen sterken drank en de maligheidsmannen maken dus nogal drukte van zyn onderneming maar bel rolroeren daarvan bewyst alleen dal iemand die geen sterken drank gebruikt volkomen gezond kan zyn en niemand zal dat betwisten Voor het overige moest Weston toch tot sterken drank zyn toevlucht nemen hy wreef zyn voeten in met whisky Weston stond gewoonlyk le 6 uren smorgen op outbeet stevig wandelde dan tot lunohlyd te 11 uren koffie met brood dan weer tot 6 uren nam drie kwartier rust en volbracht dan zyu dagtaak Het middageten gebruikte hy meestal al wandelend omstreeks half 3 koud vleeaoh en bouillon Sedert Januari was Weston in plaats van magerder dikker geworden Uit de Dnilsche rechtspraak De spekslager B te Vietz kocht van zekeren Sch te rrrehne een varken dat aan Irichine ziekte lydende bevonden werd en vernietigd moest worden De kooper eischte nu restitutie ran de koopsom Tan Sch en rerrolgde hem op zyn weigering De rechter reroordeelde den rerkooper tot teruggaaf van het geld eu in de kosten uit overweging dat ieder reehouder rerantwoordelyk is roor het door hem rerkochte ree en dat geen rieesohhouwer roor de schade kan opdagen als bewezen wordt dat het rleesch ran een stuk ree ongenietbaar is Waarschynlyk tal deze uitspraak ran het ambtsgerecbl le Landsberg wel niet tot algemeeoe jurisprudentie worden rerheren anders ware het lot der Duitsohe veehouders waarlyk niet te bsnyden De N R Ct behandelt naar aanleiding der drie recente gevallen waarin rijksambtenaren hunne gedachten door de drukpers openbaarden en waarin om de wyze waarop tij dit deden de regeering bun haar ongenoegen te kennen gaf zydelings of rechtstreeks met een rerbod ran herhaling de fuaestie der rerhouding lusschen het recht ran den iudiridu en den plicht ran den ambtenaar Het beginsel dat die verhouding moet regelen en roor de beoordeeling en de beslissing ran elk geral leiddraad moet zyn ligt naar de meening van de N R Ct in niets anders dan in de noodtakelykheid ran den staatsdienst Dat de plichten ran den ambtenaar tegenorer zyne meerderen wel eens in stryd moeten komen met de rechten die door de grondwet aan ieder zonder onderscheid of aan ieder ingezetene of aan ieder Nederlander zyn toegekend a ireekt rau zelf Wanneer de luitenautl roortdurend brochures Bchreren tegen hunne chefs en op scherpen toon de gegeren berelen afkeurende het publiek mengileu in de byzonderhedeu ran den dienst dan zou de krygstnoht oudermynd worden zander welke in uren ran geraar de sametiwerking ran een aaneengesloten troep onmogelijk is Wanneer ambtenaren der telegrafie door t gebruik hunner grondwettige rechten bat rertronweu op hunne geheinihoudiog in de waagschaal stelden of ambtenaren ran het onderwys alles deden Om de instelling waaraan zy rerbonden waren in discredlet te brengen dan zon aan de publieke taak belangryk nadeel warden toegebracht Of een ambtenaar door zonder rerlof zyn werkkring tijdelgk te rerlaten door een bybedrijf te gaan uitoefenen waaronder het aanzien en het rerlrouwen dal hij wekken mott in ernstige mate lyden dan wel of hy door drukpers petitie aausluiting aan rereenigiugen of bywonen ran rergaderingen in t algemeen door het gebruik maken ran grondwettige rechten den staalsdiecst schaadt waarvoor hy zorgen moet zal dikwyls feilelyk geen verschil geren en kan bet daarom rechtens ereomin Wanneer intusscben de rechtsgrond voor de beperking der rrijhedeu van den auibenaar ligt in de erkende noodzakelijkheid van een geoiganiseerdeo staatsdienst dan moet ook die noodzakelijkheid alleen toetssteen zyn voor iedere beperking door de regeering noodig geacht De minister die een ambtenaar over het gebruik tyner persoonlijke vryheden en grondwettige rechten wil berispen waarschuwen schorsen of ontslaan behoort zich af te vragen of de maatregel roor den staatsdienst noodzakelijk ia opdat hy wanneer de maatregel werii toegepast die noodzakelijkheid zou kunnen aanluonen althans aaonemelyk maken voor hen wier oordeel h j heeft af te wachten Wat daarbinnen ligt is recht wat daarbuiten valt willekeur Hel welbekend plan ran kapitein Eads den rerraardiger ran de alalen brug orer de Miasisippi by St Louis nl om een scheepsspoorweg over de landengte van Tehuautepec aan te leggen is zijn volvoering een groote schrede nader getreden De opmeting heeft plaats gehad onder leiding Tan een Amerikaanscb ingenieur Brocklin genaamd De voorbereidende werkzaamheden zyn aangevangen terwyl Eads zich oogenblikkelyk in t belang der zaak in Engeland ophoadt t Is waaracbijulijk dal deze weg onder Engelsch oppertoezicht wordt gesteld De verkeersweg ran Europa naar de Westkust N Amerika wordt er 8000 en na de opening ran het Panama kanaal allyd nog 1200 zeemylen door rerkoit De spoorweg krygl eene lengte ran 220 Kilometer en doorsnijdi de Cordilleras op eene geringe hoogte ran 200 Meter boren de zeeopperrlakte Het aantal sporen zal 26 bedragen dat der wielen aan den wagen niet minder dan 3300 ran welke elk een last ran 5 ü 6 ton te dragen zal hebben daar hel gewicht ran den wagen zelf op 6888 ton en de grootst roorkomende beladiog op 12 112 ton wordt geschat De wageo is ran hydrailische perseu roorzien die de wanden ran het schip aandrukken eu heeft een walerroorraad ran 3460 ton Oc Mexikaansche regeering beeft der maatschappij eene 800 meter breede strook lauds geschonken met rrijheld omtrent de raststelling ran het tarief Tot de spelen die b j ons min of meer ook wel geheel en al in de open luohl plaats hebben en een flinke lichaamsbeweging berorderen y hebben er tegenwoordig niet te reel ran dien aard behoort ook het kegelen t Is wel niet het meest gezochte maar toch een spel dat heel wat oefening rereischt om er een matador in ts worden Die er in te buis zyn zullen dan ook gaaf toestemmen dat alleen ecu kegelaar ran gewicht kon ondernemen met eenigen kans op goeden uitslag de rolgende eddensobap aan te gaan In één uur tyd maak ik 4000 punten cf ik rerbeur een som ran zooreel Qrbtig werd deze weddenschap aangenomen De berekening der punten tou plaats hebbeu naar de gewone regelen te Berlyn in iwaug Op den bepaalden tyd werd de opgenomen laak lanroard en niet slechts ten uitroer gebracht müar tt werden in het uur nog 1800 punten meer gemaakt dan hel bepaalde aantal De lauweren door dien flinken kegelaar behaald ruischlen zoo luide dat zekere heer Bothe te Burnmelsbnrg ook een ferme kegelaar niet meer gerust kan slapen Het gerolg hierran was dat hij den Berlynschen orerwiunaar een uitdagiug zond die onrerwyid werd Aangenomen Onze Berlynsche matador hield ziah zoo rertekerd ran tyn meesterschap dat hy zich bereid rerklaarde naar Bummeraburg te komen ten einde zyn tegenstander in tegenwoordigheid Tan Trieaden eti magen ten onder te brengen Zyn ral was niet zoo geducht en zoo noodlottig als van learns maar toch moest hy den smaad verduren dat hy onder de oogen van schier de gan sche Bummelburgsche bevolking een neerlaag had tooala wellicht nooit e n overmoedigen kegelaar was besol oren Bothe maakte in één uur 7097 punten en toen by dit kunststuk had volbracht voegde hy zyne verpletten tegenstander dete korte woorden toe Ten slotte ty u nog een kleine verrassing bereid en toen wierp hy aohtmaM achtereen alle negen In ds gesohi dboeken der kegelbaan staat geen tweede roorbeeld van virlaotiteit ran dien ajird rermeld Bultenlandsch Overzicht Te Weenen is de quaestie der nitzonderingswelten in de kamer aau de orde geweest Iu den loop ran de discussie orer de begroeting onderwierp een lid der oppositie de buitengewone maatregelen aau eene scherpe oritiek b j rerweet der regeering ran te langen tyd lydelyk te hebben toegezien en den geest rau rerzet te hebben opgewekt Graaf Taaffe trad als rerdediger dei regeering op Hy hield rol dat na gehouden onderzoek gebleken is dat geen enkel ambtenaar zich heeft schuldig gemaakt aan opruiing of opwekking door geld eu beriep zich rerder op hetgeen door hem reeds eenige dagen geleden in het larlemeiit orer deze buitengewone maatregelen is gezegd Hij spoorde oac om de zaak toch ernstig te behandelen men speelt niet met dynamiet En ten laatste bracht hij hulde aan de politie die steeds haar lereu in de waagschaal stelt legen een betrekkelyk geringe belooning Intusscben schijnt de anarchittiscbe beweging in Hongarije een rmchtbaren bodem te rinden Te Feslh heeft men iu den nacht ran Vrydag op Zaterdag niet minder dan tes en dertig anarchisten gerangen genomen eu onder hen waren leden ran het onlangs opgericht rerolutionair uitroerend comité Ten gerdlge ran huiszoekingen heeft de politie rerder de hand kunnen leggen op tal ran socialistische brochures eu rersohilleude chemische ingrediënten De gearresteerden zyn roor het meerendeel Oostenrijkers eu men heeft ze onmiddellijk orer hel Hongaarsche grondgebied gebracht Prettig roor de naburige ryken Iu Engeland en Frankryk heeft men t maar druk orer de behaalde orerwinuiBgen Hel blijkt dat het bezetten ran Bac Ninh al heel gemakkelyk is gegaan de geestdrift daarorer ia dan ook niet groot alle Fransche bladen rragen of de onderhaudeliiigen thans zullen aaurangen Als wapenfeit is de slag by Tamauieh gelyk wy zagea reel gewiahtiger De Timet meent dat Graham s taak nu niet als geëindigd kau beschouwd worden zoolang de weg Soeakim Berber niet is geopend het bezit dezer routt wordt algemeen noodzakelyk geacht roor de positie der Eugelacheu aau de Boode Zee en den N jl Volgeus hetzelfde blad blyft Gordon s positie in Khartoem kritiek Sedert 8 dagen is er geeu lyding ran hem Er liepen dezer dagen iu Londen geruchten orer hel rermoedelyk aftreden Tan Gladstone doch spoedig werden deze weer tegengesproken al is l juist dat de gezondheidstoestj d ran den ministerpresident hem belet om gedurende eenige dagen aan den parlementairen arbeid deel te nemen Het is niet le rerwonderen dat dergelyke gissingen de ronde doen bg den hnidigen polilieken toestand Tu Engeland Het is er een tyd ran groote rerwarring Zaterdag werd in het lagerhuis door sir Charles Dilke gedreigd met eene ontbinding en deze bedreiging is niet alleen tot de toriei en de Ieren gericht Zy wel is waar laten geen dag roorby gaan zonder oppositie te roeren en stelselmatig het roideren ran den parlementairen arbeid tegen te houden gelyk Zaterdag toen de zitting nagenoeg achttien uren duurde roor de behandeling ran eenige kredieten maar borendien wordt de regeering voortdurend in het nauw gebracht door vele vrieudeu en radicale afgevaardigden die haar de Egyptische quaestie voor de oogen draaien en door vele gematigden die door hunne onthouding de anderen aanmoedigen Slechte met eene meerderheid van zeventien stemmen ontliep de regeering Zaterdag de motie van afkeuring van den heer LabouOhère Daüy Netot zegt dat Engeland aan een kabinetscrisis of aan een parlementsontbinding slechts ontsnapt is doordien da ministers hunne redevoeringen zoiS lang rekken totdat het aantal liberalen groot genoeg was om b j de stemming seker te zyn viin de zege van het kabinet Maar hel gevaar is nog niet voorbij De crisis die Zaterdag avond snel verliep kau eiken arond terugkeeren BJykbaar tyn er zekere party combinalièn die hét bestaan van het legenwoordiga Parlement onzeker maken De minister üilke heefi overigens reeds toegegeven dat een parlemeotaontbinding niet tot de onmdgelykheden behoort Het oBvennseide hoofd der Duitsche ultramontanen Wtndtharstav heeft iu den Kyksdag het voorstel ingedieud tot ophefSug van de rerbanuingswet De Byksdag heeft vrotger reeds lulk een voorstel aangenomen maar de By ksraad heeft het verworpen omdat een gedeeltelyke hertieniiig der Meiwetten niet wenschelyk was Men is nieuwsgierig lo of Bismarck iuliohtinged tal geven over den stand der onderhandelingen met Böme 2o of het voorstel van Windthorst tal worden behandeld voor de verlenging ran de socialistenwet aan de orde komt In Frankryk zyn Kamer en Senaat het weder niet eans orer een wetsontwerp Dezen keer geeft de gemeentewei aanleiding tot het conflict Door den Senaat zyn in hel ontwerp zooi s de Kamer het heeft aangenomen eenige artikelen geschrapt eu de Kamer commissie ad hoe acht het behoud r ran noodig Het rapport der commissie zat nog dete week iu behandeling komen De Kamer tal eerstdaags moeten orergaan tot hel benoemen ran de begrootings oommissie opdat deze in de gelegenheid zy gedurende de paaschracantie te werken Door een lid der rechterzyde is roorgesteld rerandering te brengen in de wyze ran benoeming De leden behoorden z i niet c oor de bureaux of afdeelingen wier samenstelling door het lot IS aangewezen maar door de Kamer zelre iu openbare titling en by tcrutin de litle benoemd te worden Beeds lang wenscht de minderheid deze nieuwe regeling welke haar waarschijnlijk zou in stoat stellen zich in de budgetcommissie te doen rertegenwoordigen waarran zy uitgesloten ie sedert dat een rfpublikeinsche meerderheid bestaat Het stoffelijk overschol van Sella werd Zaterdag overeenkomstig het verlangen van den overledene zooder praal in het familiegraf bygezet Op zijn sterfbed weigerde hy priesterlijken bystand De Kamer heeft ten leeken van rouw hare zitting geschorst tol Woensdag De viee president stelde voor Sella s borstbeeld in het Parlementsgebouw te plaatsen en een bronzen krans op het graf neder le leggen en hiertoe werd besloten Behalve drie ministers hielden veertien leden onder welke drie ex ministers lofredenen op den afgestorvene wiens politieke tegenstanders met zijne vrienden en geestverwanten instemden by het huldigen zijner nsgedachlenis De regeering deed het voorstel een standbeeld op le richten te Bome nabij het paleis Corsini den tetel der Academie welker president Sella is geweest Dit voorstel gaf tot een langdurig en stormachtig debat aanleiding hetwelk eindigde met de aanneming van een tegenvoorstel Baooarini waarby het plein voor het bólel van hel ministerie van financiën tot plaats van het standbeeld wordt aangewezen Dit besluit noopte Crispi en vele andere leden de vergadering te verlaten ten gevolge waarvan in de Kamer niet genoeg leden tegenwoordig waren om wettig le kunnen besluiten toen het verleenen van een krediet van fr 100 000 tot oprichting van het standbeeld in omvraag kwam Heden zal opnieuw gestemd worden Het incident heeft een pynlyken indruk gemaakt De Portugeesche minister van buitenlandsche zaken heeft toen hy het met Engeland gesloten Congotractaal by de Kamer van Afgevaardigden indiende beloofd binnen eenige dagen een Wil Boek over te legfien bijzonderheden belreffende de onderhandelingen over dit Iractaat De lot stand gekomen schikking vindt naar het Bchynt bijval by het Jeumal del Commercio dat te velde trekt tegen de katoenfabrikanten te Manchester en tegen de l ranschen over hun verzet tegen het plan hetwelk doordien de souvereiniteit en het wettig gezag aau de Zaire er door gevestigd worden de inboorlingen beschermen zal tegen alle geraar ran plundering door arouturiers en zoogenaamde pbilanthropen Met belrekkiug tot de te Madrid ontdekte samentwering rernersit men nader dat de inhechtenisneming ran hoofd en andere officieren ran soldaten ran een gewezen priealer La Hoz en ran den secretaris ran het Zorilla oomité hel gerolg is geweest Tan onthullingen welke aan de lUgeering rerstrekt waren door militairen die reeds rroeger in rerzekerde bewaring werden gebracht De arrestatie Tan generaal Velarde geschiedde op het oogenblik dat hy te zynen huize eeu bijeenkomst met officieren sergeants en burgers presideerde Hij es al zyne bezoekers wachten nu in den kerker hun lol af De Fransche politie en de orerheidspersoneu op de grenzen hebben aan Spanje by de ontdekking ran hjtt complot belangryke diensten bewezen Het Spaansche kabinet gelooft dal de samentweriag wyde rertakkingeu heeft maar dal het bemachtigen ran de leiders en de vooitorgen i e thans in elk garnitoen genomen worden voldoende te achten tyn om elke stoornis der orde te voorkomen MABETBSBICHTEM OOUda 20 Maart 1884 Granen in één doen Met beperkten omzet werd de beste tarwe gehouden op f 9 f 9 60 Ordinaire en polder ƒ 8 40 è ƒ 8 76 mindere naar kwaliteit Bogge verlaten nominaal f 6 76 Gerst ƒ 6 40 a 6 Chevalier tot ƒ 7 60 Haver 4 a ƒ 4 60 Mais 6 i 6 25 Erwten en boonen alsmede tadeo zonder handel De veemarkt met goeden aanvoer de handel in eerste soort kalfkoeien vlug mindere soorten traag vette varkens 22 a 26 ols varkens voor Louden 18 è 19 ct per half kilo magere varkens en biggen traag biggen ƒ 1 ƒ 1 20 per week N iMfmnmmnmmw ir m