Goudsche Courant, zondag 23 maart 1884

J 1884 Zondag 23 Maart j j 3056 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I i Weezenverpleging Voor eenigen tijd is ons toegezonden het 9e jaarverslag der Maatschappij tot opvoeding van weezen in het huisgezin Ter afwisseling van de politieke beschouwingen die in een blad als het onze den hoofdschotel uitmaken achten wij het niet ondienstig op deze instelling de aandacht onzer lezers te vestigen Te meer daar zg in onze stad niet zooveel steun ondervindt als de goede zaak verdient op de Igst der leden en begunstigers lazen wg slechts 4 jiamen van Goudsche ingezetenen Waarschijnlijk is onbekendheid met het doel en de werking dezer maatschappij de oorzaak van dit verschgnsel de liefdaidige zin onzer stadgenooten is ons te dikwgls gebleken dan dat wg aan een andere reden zouden mogen denken Mochten deze regelen de aandacht van om migen onzer lezers vestigen op dit goede werk en hen bewegen tot ondersteuning daarvan dan zal het ons aangenaam zijn Wat beoogt deze Maatschappij De naam zegt het duidelijk genoeg Zg gaat uit van de meening dat men ouderloozen een weldaad bewijst als men ze zooveel mogelijk eene opvx eding geeft geljk aan die Welke kinderen ontvangen in liet ouderlgke huis Zooveel mogelgk ze en wij omdat natuurlijk de liefde van pleegouders nooit het onherstelbaar verlies van vader en moeder kan vergoeden De Mafttschappij plaatst dus de aan hare zorg toevertrouwde weezen niet bjj elkander in een gesticht maar besteedt die uit ia gezinnen welke met zorg vrorden gekozen uit dezulke die zich aanbieden tot het vervullen dier taak Hierbij wordt steeds gelet op het karakter den aanleg de behoeften van elk individu Er is een huis van ontvangst en doorgang aanwezig waar deweezen rst gereinigd gekleed gevoed en waargenome worden gedurende eenigen tijd en van daar uit gaan zjj over in het huis hunner pleegouders Men kan dan in elk bijzonder geval beoordeelen welk gezin voor een wees geschikt en omgekeerd of die wees voor dat gezin geschikt is terwjjl men den aanstaanden pleegouders inlichtingen kan geven 1 omtrent zgn gestel zijn aanleg zgne opvoeding en andere omstandigheden die van belang zgn voor hen die zich met de opvoeding van een kind belasten soms ook bljjkt dan dat voor enkelen een korter of langer verblgf in een gesticht of onder strenger toezicht noodzakelijk is om vroeggre verkeerde invloeden tegen te gaan alvorens zg aan hunne verzorgers worden overgedragen In één woord de behandeling berust op dat ontegenzeglijk juiste beginsel dat men bjj de opvoeding van een kind rekening heeft te houden met de eigenaardigheden van het individu Dit kan beter geschieden bg deze wgze van behandeling dan bij opeenhooping van vele kinderen in de geStichten onzer groote steden Daar vindt men kinderen van allerlei leeftijd bjj elkander bedorvene en onbedorrene rijp en groen welke allen in het belang der orde in vele opzichten worden geschoren over één kam dit is ook met den besten wil den meesten gver en de grootste toewijding van den kant der bestuurders niet te vermijden Het beginsel waarvan deze Maatschappij uitgaat is onzes inziens volkomen juist en daarom verdient zg den steun van allen die hart hebben voor jeugdige menschen welke zoo vroeg Aangeroerd 12 partyen kaae Eerale kwaliteit ƒ 28 a ƒ SO 2de idem ƒ 25 ü ƒ 27 Noord HollandMlie 30 Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 45 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Burger ij ke Stand GEBOREN 17 Maart Bartholomeui onden B BtloDiC en H M vin Dongen Bolding 18 Leeudert oaders B Boon en N Verkerk 19 Cornelis Joseph ouders C au Tehen en J H Kamper OVERLEDEN 19 Maart 3 den Hertog 2 m 19 J C de Brnijn Sm M Hooge een 11 d GEHUWD Jl9 Maart J L tan Aaien en M AnderV A i Venehat en P Roepera M tan Biel en M J Begeer J de Boer en A Hooijdontt ADVERTENTIÈN ♦ Op den 18 ü aart 1884 overleed te IBergenop Zoom na eene kortstondige ongesteldheid tot diepe droefheid van zijne beide kinderen de Heer JACOBUS van dee HOOP oud ruim 65 jaar Eenige kennisgeving Er wordt gevraagd om terstond in dienst te treden eene bekwakie KEUKENMEID Loon naar bekwaamheid Adres Mevrouw de Weduwe MOLENAAR Crabethstraat No 221 lïevrouw SMITS BüCHNEB VRAAGT tegen 1 MEI eene bejaarde goed kunnende Koken en Werken WESTHAVEN B 147 Een HEER z b b h h zoekt t gen MEI A st eene Gemeulsileerde Ilazner Aanbiedingen met prgsopgaaf worden ingewacht onder No 944 aan het Bureau dezerCourant Teg en JICHT BHUMATIEK verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg G IJsELSTUN Blanwstraat Alphen L Vabossiaü Zn Boskoop J GoODKADE P LOOMAN Harmeien W G Kdrvbrs Hazerswoude 3 Gaarkeuken Noorden D W Boii Oudewater J Liefland Waarder Wed Bouthookn Wotibrugge A DE Wilde Bodegraven B G P Beinkel Kamerik van Ebüwen Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépót bij M J C HAM te Utrecht AANDOENIN EN TE HVÜR een flink BURGER WOONHUIS met open Plaats en voorzien van vele gemakken op de Karnemelksloot alhier voor een civielen pr s Te bevragen bg J BULK Karnemelksloot te Gouda Op 7 LandbowvtentoonstelUngen bekroond J COSTER Gouda NEDERLANDSCHE FABRIEK VAN Boter Kaaskleursel KAASSTREMSEL gevestigd sedert 1870 Fabriek GOUWE 76 b d TURFMARKT Mevrouw Noothoven van Goob Kleiweg VRAAGT wegens hnweiyk van de tegenwoordige tegen 1 Mei EENE goed kunnende koken en genegen huiswerk te verrichten Er wordt ten spoedigste gevraagd een eenvoudig genegen de geheele verzorging van drie Meisjes van 4 3 en 2 jlaren op zic te nemen Adres Mevrouw de Weduwe MOLENAAR Crabethstraat No 221 A van OS Az r Tailleur ONTVANGEN een ruime sorteering HEEEENDASSENJHONTS en AANVERWANTE ARTIKELEN Kleiweg E 73 2e huis v d Kleiwegsteeg Openlsare Besteding DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND zullen op WOENSDAG den 2den APRIL 1884 des middags ten 12 ure in het GemeenlandshuisI te Leiden bij enkele inschrflving besteden oveiteenkomstig de bestekken en de algemeene voorwaarden De levering lo van verschillende houtwaren in 9 perceelen 2o van dijk en wegmaterialen in 6 perceelen Het bestek zal van den 19den Maart af voor 25 centen de algemeene voorwaarden voor 25 centen én de gezegelde inschrijvings billetten voor 22 3 cent verkrijgbaar zijn ter Secretarie van Rijnland te loeiden bjj de Opzichters te Halfweg Katwijk en Gouda De inschrijvings billetten zullen ten 12 ure van den bestedingsdag in de bus in het Gemeeulandshuis gestoken moet n z jn volgens § 72 der algemeene voorwaarden Nadere inlichting is te verkrijgen bg den Ingenieur te Leiden bjj de Opzichters te Hdlfweg te Katwijk en te Gouda Prof Pergrer d A lion H AAR EXTRACT Geheel eenig te zgn samenstelling en afwgkend van alle andere baarmiddelen zonder vet of olie Het houdt het hoofd rein maakt de haren krachtig en frisch en doet nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugen Prijs per flacon met gebruiksaanwijzing 40 et Verkrggbaai in de onderstaande depots Wed Bosman Gouda A Prins Zevenhuijen Wed G Wilhelmus Woerd Wed N Sanders Leiden IW Ligthelm Voorburg Ia Bos Berkel IJSEL STOOUmUWEe MAATSCHAPPIJ DepiRECTIE maakt bekend dat voortaan bg Mbj van proef des ZONDAGSbggrunsU mder om i lO en 6 10 des namiddags extra trammen zullen loopen van GOUDA naar OUDEWATER ADVERTE TIË T in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Openbare Verkoopingen EN VERDERE ROERENDE GOEDEREN Op DINSDAG 1 APRIL 1884 des morge te 9 uren aan het Lokaal wgk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda op WOENSDAG 2 APRIL 1884 des morgens te half 10 uren ten huize van C vam KERSEN aan den Platt nweg wgk H Nr 16 te Seeumjk En op VRIJDAG 4 APRIL 1884 des morgens te t uren ten huize van J BROER in de Korte Akkeren wgk P Nr 311 te Gouda Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUIJN DRÜOGLEEVER te Gouda Dit de Eozeiikweekerijeu der ftrraa BOGY 8e 0EAN8 te ELDEiV bU AMHEM Bekroond met verschlllende medailles lo STAHROZEN op mlde bolUMam flinke krooneB en ttammeD in de beate doerbl variëteiten en verschillende kleuren naar onze keuM p St ƒ 0 85 p 26 ƒ 20 p 100 ƒ 7S p lü00ƒ700 2 STRtlIKROZEN veredeld op goede onderlagen als E caniiia E Manetii en E multi flora iu de beste doorbloeiende vanëtei ten en in div kleuren p 8t ƒ 0 36 p 2B ƒ 7 60 p 100 ƒ 27 50 p 1000 ƒ 250 3 STRUIK ROZEN KorteUckt als boven echter minder slerk p et ƒ0 27 p 26 ƒ 6 25 p 100 ƒ 22 60 p l000ƒl80 4a MAAiVDROZEN in i imki Kortelechtmiïiiu p st ƒ 0 20 p 25 ƒ 4 60 p lüO ƒ 15 p 1000ƒl20 Bij biatelUngen boten 26 tiik van etn toort franco alle plaatten in Nederland in directe verbinding met Arnhem hoofd jSaaK J ichri t M Ondergeteekende mag volgens waarheid verklaren dat de Haar ontwikkelings balsem van de Firma Theophile werkelgk aan het doel beantwoord Een flacon was voldoende om de roos te doen verdwijnen het uitvallen hield op bggevolg is mijn hoofdhaar geheel bjjgegroeid Dus eere wie eere toekomt ge kunt dit aan het Publiek mededeelen Amsterdam Hoogachtend 3 Januari 1884 is get L van GÜM8TER Rood grijs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart oDzichtbaar kleurhoudend en onschadelijk Melden wat men verlangt Franco lending a 2 15 per Postwissel of ƒ 2 25 aan postzegels Eembours a ƒ 2 Firma THEOPHILE Frederiksplein 32 Amslerdara Geen Depots NB Drie maal bekroond Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda alleen staan op de wereld De behoefte aan i weezenverpleging is groot gruoter dan velen misschien denken Dertig luizend weezen waren er in het begin dezes j ars in ons vaderland die onverzorgd achtergebleven ondersteuning behoefden Ruim elf duizend daarvan waren in weesgestichten opgenomen Br zgn slechts 232 gestichten van dien aard iu 132 verschillende gemeenten De overigen worden óf grootgebracht in armhuizen öf uitbesteed Volgens ingesteld onderzoek i die uitbesteding behoudens enkele gunstige uitzonderingen voor het meerendeel slecht Br zjjn in den regel weinig middelen voorhanden men maakt er zich zoo goedkoop mogelgk af en de ongelukkige weezen groeien op zonder eenige leiding Het worden proletariërs en nog erger Verbetering aan te brengen in dien toestand met behnlp van alle nenschenviiendan ziedaar het voorname doel der Maatscbappg Al is hare behandeling dus geschoeid op eene andere leest dan die in de weeshuizen ïjj bedoelt niet concurrentie met de bestaande gestichten geen afbreuk aan het werk der goede godshuizen maar in de eerste plaats lieter opleiding van die weezen welke thans op een koopje bjj voor de heilige taak der opvoeding geheel ongeschikte personen worden uitbesteed Negentien duizend weezen di geen plaats in een gesticht hebben gevonden hoevelen zgn er niet onder die misdeelden tóor wie een menschkondiffa bahttod Bg ée itëM Maatscbappg haren weezen verzekert eene weldaad zijn zou Hoeveel nut kan er gedaan worden op dit gebied als er maar geld beschikbaar ia De Maatschappij is op bescheiden voet begonnen en zet haar goed werk in alle stilte voort naar gelang de haar toevloeiende middelen het veroorloven Gedurende het negental jaren dat zij werkt heeft zg zich het lot van 186 kinderen aangetrokken 186 personen die de maat schappij zullen steunen in plaats van haar tot tast te zgn vertegenwoordigt met het oog op de toekomst een belangrijk cgfer Het kapitaal aan die kindereu besteed wordt duizendvoudig terugbetaald in ngvere burgers eu burgeres en Steeds heeft het bestuur biJ de opvoeding der kinderen rekening gehouden met de kerkelijke gezindte der ouders De taak die de Maatschappij op ï icb genomen heeft is een werk van algemeene meiischenliefde en strekt zich dus uit over alle hulpbehoevenden zonder onderscheid van geloofsbelgdenis Van allerlei gezindten zgn haar weezen toevertrouwd deels door den staat deels door armbesturen eu particulieren Bg de keuze der pleegouders worden de godsdienstige belangen der kinderen gelijk alle andere omstandigheden stipt in acht genomen Ons dunkt dat er na dit korte overzicht van den werkkring dezer Maatschappij weinig meer te zeggen valt om deze zaak in de belangstelling onzer lezers aan te bevelen Wie er meer van weten wil kan bjj het bestuur der Maatschappij de statuten of het laatste jaarverslag ontbieden men heeft zich slechts te wenden tot den Directeur den heer M W Scheltema Ez te Amersfoort Hoe men de Maatschappg steunen kan Vooreerst door een renteloos voorschot te geven Het renteloos voorschot bestaat uit aan deelen van 10 Zg zgn genommerd en aan I toonder De door de plaatsing der aandeden I te ontvangen gelden worden aizonderlgk be heerd en in soliede staatspapieren of hypothecaire inschrijvingen belegd Jaarlijks worden van de honderd geplaatste aandeelen twee uitgeloot ten overstaan v in een bevoegd ambtenaar De nommers der aandeelen die uitgeloot zijn worden in een dcT Amsterdamsche nieuwsbladen vermeld en moeten binnen twee jaren na de aankondiging ter uitbetaling worden aangeboden Ten andere kan men lid of begunstiger worden als men jaarlgks tot wederopzeggings toe een minimum contribiitie van 5 of 2 geeft Ten derde worden alle bgdragen in eens of erfmakingen dankbaar aanvaard Het wenscheljjkst zonden wg achten dat er in eene gemeente als de onze een comité werd gevestigd zooals dat in vele andere plaatsen bestaat waaronder men verscheiden dorpen telt met ei u belangrijk ledental Enkele personen niet sympathie voor deze uitnemende zaak zouden dan de kern kunnen vormen waarom zich de overige belangstellenden als leden en begunstigers konden scharen Waar zooveel behoefte is en een zoo uitgebreid veld op ontginning wacht is een beroep op de medewerking van alle menschlievende stadgenooten alleszins geoorloofd en gepast BINNENLAND GOUDA 22 Maart 1884 VBEQADBEING vam dek GEMEENTEEAAD Dinsdag den 25 Maart 1884 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Het loorstel tot wgsiging der begrooting van het Borgerlyk Armbeiisur dienst 1883 Het voorstel tot ii f ng der begroeting van het Bestedelingenhuis dienst 1883 Het Toorstel tot wgziging der Gemeente begrooting dienst 1883 Het adres van I Blom en anderen houdende Terloek om te varden irggesteld van de betaling van hondenbelasting De benoeming van een lid in de Commissie van Toelicht op het Lager Ouderwy s De 2e loit kwartierm J J van Hille van het 5e bat 4e regt inf alhier en C F Frevel Tan het 5e bal 7e regt inf Ie Naarden zullen tengevolge an het daartoe door hen gedaan verioek onderling van bataljon en standplaats verwisselen Dinsdag 25 Maart e k zal als spreker in het bier gevestigd Departement der Maatschappg tot Nut van t Algemeen optreden de heer Dr Manrils Snellen uit Utrecht het bekende hoofd an de Nederlandsche Poolexpeditie van 1882 83 die ons interessante mededeelingeii zal doen omtrent zgne erraring op genoemde expeditie Hg zal zgn voordracht ophelderen door kolossale illusiralien die door hem op de wijze van de dissolving views van Basch op de muur zullen worden vertoond zoodat die door de geheele zaal goed zichtbaar zijn Gelgk men weet is de talentvolle actenr Willem van Zuglen onlangs ook tooneelschrgver opgetreden Hg vervaardigde een stuk getiteld t Is MAAS XEN Shiu I Het had ontegenzeglijk succes te Eotterdara werd hel reeds 12 maal achtereen voor volle zalen opgevoerd en in de voornaamste sleden des lands werd bet met bgval begroet Verschillende tooneelcrilioi spraken daarover met lof o a die van de Niemce Rotterdamtcke CoHrant welke zooals bekend is niet spoedig prgst en aan wiens oordeel terecht veel waarde wordt gehecht Veel genoegen zal het daarom de Goudsche tooneelvrienden doen te vernemen dat van Zug len astuk Woensdag 26 Maart e k ook hier te stede wordt opgevoerd in de zaal der Sociëteit Ons Genoegen 0