Goudsche Courant, zondag 23 maart 1884

1884 Woensdag 26 Afaart N 305T GOUDSCHE COtJRANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i Toevallig te KOOP voor de lange Jacht een bjj uitstek een jarige JONGE HOND Adres franco brieven onder letter H bg den Boekhandelaar P C NEURDENBUEG Rair terdam De Handel in Bouwmaterialen enz wordt door den ondergeteekende zonder de STEENHOUWERIJ geheel op de zeirde voet voortgezet J MULDER Bouwkundige Sociëteit Ons Genoegen ZAAL KUNSTMIN op Woensdag 26 iHaart 1884 eene Voorstelling van den Heer W van ZUIJLBN te Rotterdam T IS mE EEN SUIS Tooneelspel in 4 bedrijven van WILLEM VAN ZUIJLEN PRIJZEN DER PLAATSEN HH Leden en Dames 90 Cents Niet Leden ƒ 1 50 Van af Maandag plaatsen te bespreken a 10 cents Alg Ned Werklieden Verbond OPENBARE VERGADERING ZONDAG 33 MAART 84 s avonds 77 unr in het fVEREEKlGIKeSGEBODW Spreker de EeexTh de BOT i aRotterdam flÊf Zie verder de aanplakbiljetten BAAIJMAAKERS Gezondheids Poederchocolaad Gevraagd een Actief PERSOON veel tgd disponibel hebbende om als eener Uitkeerings Maatschappij hier ter stede werkzaam te zjjn Adres met franco brieven onder No 946 aan het Bureaa dezer Oonrant Huiselijke vlijt is voorzeker eene der meest te waardeeren deugden der vrouwen doch trots de grootste vlgt is het de huisvrouw niet steeds mogelgk alle werkzaamheden op tyd te verrichten in het bijzonder waar eene talrgke familie is en zal derhalve elke hnlp in deze welkom zijn Reeds vele machines worden daarom in de huishouding aangewend doch geene heeft bewezen zóó nuttig te zjjn als eene goede naaimachine daar dezetgdroovende handenarbeid en vreemde hulp bespaart eu daarmede het sohedste naaiwerk bgna spelend kau verricht worden Een buitengewoon goed zoodanig werktuig leveren de dépól de ndergeteekende MaatschappB wasurfn de gerenommeerde Echte Singtn Naaimachines verkocht worden en waar men voor elk soort van naaiwerk de meest geschikte machines vindt Een zeer bjjzonder voordeel biedt daarbg de door ons in het belang der koopers ingevoerde inrichting dat de machines zonderprgsverhooging tegen zeer geringe teimgnbetalingen afgeleverd worden zoodat de aanschaffing eener zoo ijverige helpster een ieder is mogelgk gemaakt en eene nauwelijks merkbare nitgave veroorzaakt Voor contante betaling wordt flinke korting toegestaan Te GOUDA bevindt zich ons Dépót nitslniteud 111 Hoogstraat 111 The Sinicer IHannfactnrlnt Co New York Snelpersdmk van A Bri nkmas U Gouda Groote OPRlJIilOG bij Gebrs DE RAADT Van af MAANDAG 24 HAART en overige dagen der weck VVeslIiaveB B 200 Peperstraat K 7 Specialiteit van Witte Goederen Zoo even ONTVANGEN eene Groote Sorteering afgepaste Fransche Gnipiire OVEEGOHDIJITEIT zoowel CRÈME als WITTE D HOOG EI BOOM A T T E S TT Wij ondergeteekenden verklaren bg dezen dat door J de JONG Az Eniperstraat K 227 Instrumenteele Zuiveraar te Gocda in zeer korten tgd op de meest solide wgze aan ons behoorende of onder ons beheer zgnde Woningen van Wandgedierten heeft gezuiverd zonder later het minste spoor van onreinheid te ontdekken Redenen waarom wg hem ten zeerste kunnen aanbevelen terwgl de stipste geheimhouding wordt in acht genomen en wg gaarne andere iniormatiën aan belanghebbenden willen verstrekken et S EÊNGEVELD Architect üem Alphen in 1881 3 Panden L BÜRGERSDIJK Gem Architect te Gouda in 1880 en 1881 aantal Panden en Gestichten H KONINGS Architect van panden spoor en tramlgnen in 1878 en 1879 Panden SLOTEMAKER en Co WESTHAVEN B 199 GOUDA BORDEAUX WIJNEN van af 22 per anker en hooger MADERA perfl 0 75 0 90 1 MADERA DRY per fl 1 40 2 PORT £ l PORT per fl 1 25 1 75 Fgne Roode en Witte PORT per fl 2 50 ROODE P0RTW14N per fl 1 10 Verder exquis fijne RIJN MOZEL BOURGOGNE SHERRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz mêmm m m Pr ij a couranten worden op aanvraag franco toegezonden i Specialiteit voor AANLEG VAIN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Mag azijn Gouwe C 241 TecliniscliBiireaii van der Garden INGENIEUR E F W EOOSEBOOM CRABETHSTRAAT Q 266 Genoemd Bureau beveelt zich aan tot bet ontwerpen van plannen voor alle werken behoorende tot het gebied van Spoor en Tramwegen en der Burgerlijke en Waterbouw kunde het houden van toezicht op de uitvoering van zoodanige werken en het geven van RAAIJMAARERS Dejeuners Diners en Soupers U RATIONALE Levensverzekering Maatscliappij voorheen Koninklijke Maatschappij Opgericht te Parijs in 1830 Waarborgfonds ssm Hillioeu Francs Bureau der Inspectie voor Nederland te Dordrecht Merwekade No 170 adviezen daaromtrent RAAIJMAAKERS Versch Gebak Deze Maatschappg kent 50 p aandeel in de winsten aan de verzekerden toe welke in de laatste jaren van 3 3Vj pVo der gestorte premie heeft bedragen Gerealiseerde operaties der M Aan verzekerde kapitalen tot ulto 1883 ruim 980 000 000 Nieuw verzekerde kapitalen in 1883 53 000 000 35 900 000 21 900 000 16 000 000 5 000 000 ruim Ontvangsten aan premiëu en kapitalen in 1882 ruim Verzek renten tot ulto 1883 ruim Uitbetaald in 1882 ruim Winsten a d verzekerden toegekend in 1882 ruim Prospectussen Verslagen en verdere inlichtingen gratis verkrggbaar bg den Hoofd Agent de Hr P M SCHELLING en Agenten de H H C A B BANTZINGER Tiendeweg te Gouda en A URBANUS te Nieuwerkerk aid IJsel MEN VRAAGT AOENTEN In de vorige week is een debat gehouden in de Tweede Kamer over een onderwerp waarbij de welvaart van onze gemeente ten zeerste betrokken is Het betrof den waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam langs Gouda Zooals bekend is zijn de Amsterdammers tegenwoordig zeer prikkelbaar op het punt van waterwegen sedert hun door de Regeering en de volksvertegenwoordiging een Rgnkanaal is opgedrongen waarvan zij niet gediend zgn omdat eene andere richting naar hunne meening in het belang der hoofd stad de voorkeur verdiende De afgevaardigden van Amsterdam hadden na met bun NoordhoUandsehe collega s de hoofden bg elkander gestoken um gezamenlgk de Regeering te interpelleeren omtrent hare plannen met dezen waterweg die al zoo lang hangende zijn Zg wilden bij eene motie een zachten drang op de Regeering uitoefenen door de Kamer te doen verklaren dat de verbetering niet langer mag worden uitgesteld Het door hen beoogde doel is niet bereikt de motie werd verworpen Toch heeft de diicassie haar nut gehad daar de Regeering gelegenheid heeft gevonden haar standpunt uiteen te zetten Zg deed dit op eene wgze die billgke reden gaf tot bevreemding De Minister wist blgkl r zelf niet recht of dit werk gold een zuiver provinciaal dan wel een rgkabglang aiUuu op dit pnnt hulde hij zich in nevelen maar de slotsom was volkomen duidelgk de Regeering is niet voornemens tusschenbeide te komen ib het verschil van gevoelen dat er bg de Provinciale Staten van de beide gewesten die bg dit werk betrokktm zgn over de richting bestaat Zg zal eene afwachtende houding aannemen tot tgd en wgle debetrokken besturen tot overeenstemming gekomen zjjn Zooals onze lezers weten is de richting langs onze gemeente een der hoofdpunten van verschil tusschen de beide Hollandsche provinciën ZuidHolland heeft onzes inziens volkomen terecht aan haar subsidie de voorwaarde verbonden dat de locale belangen van de aan den tegenwoordigeu waterweg gelegen streek njet mochten worden uit het oog verloren De motie van de Noordhollanders had voornamelgk ten doel de Regeering te nopen over deze bezwaren heen te stappen volgens hen moesten ter wille van het algemeen belang de locale wgken Deze zienswg e nu is vooral ten gevolge van de houding der Regeering niet door de Kamer gedeeld Dit is de uitkomst geweest van het tweedaagsch debat een resultaat waarover wg ons in het belang onzer gemeente verheugen Het gevaar bestond dat de Begeering en de Kamer partij koos en het werk doorzette tegen den wensch en zonder de medewerking der Staten onzer provincie Uit zal niet geschieden en wg vertrouwen dat aan dit werk niet de hand geslagen zal worden tenzg de locale belangen der gemeente Gouda en der Gouweatreek voldoende verzekerd zijn De billgkheid brengt dan ook mede dat bg verbetering van het vaarwater niet alleen gelet worde op de belangen der groote koopsteden die aan de eindpunten gelegen zijn maar ook van de kleinere plaatsen die van oudsher daarvan gebruik gemaakt hebben en er zich jarenlang groote opofferingen voor hebben getroost Hetzelfde beginsel is ook gehuldigd bij het ontworpen Bgnkanaal in het belang van Utrecht en de Vechtstreek is de tegenwoordige richting vastgesteld waarbg dns niet alleen gelet is op de eischen van den Amsterdamschen handel maar ook op de bgzondere belangen en historische rechten der streken tabgs de oude Keulsche vaart Van eene onpar dige landsregeering kan dan ook niet anders worden verwacht dan dat zg bij de bevordwing van de publieke zaak zoo min mogelgk bijzondere belangen schaadt In het geval van onzen waterweg klemt dit te meer daar in den laatsten tijd van verschillende zgden de gegrondheid en rechtmatigheid der Zuidhollandsche eischen zijn erkend ook door bevoegde beoordeelaars die zich op het standpunt stelden van NoordHolland Verheugen wg er ons dus over dat de hooge regeering de bezwaren van Zuid Holland eer biedigt met leedwezen moeten wij erkennen dat haar houding niet bevorderlgk zal zgn aan het spoedig tot stand kennen der vaartverbetering Ontegenzeglgk toch ia bet rijksbelang zeer bij deze zaak betrokken dit is van verschillende zgden in bet debat voldoende aangetoond Het komt ons dus voor dat de regeering beter had gedtan met de rol van bemiddelaar te aanvaarde haar invloed had dan misschien AmiterdaQi overtuigd van de rechtmatigheid der voorwaarden die onzerzgds gesteld zgn Intusscheti de quaestie is voor de regeering moeilijk flt oetën wg erkennen hoewel volkomen overtuigd dat het recht aan onze zgde i Het gevolg zal nu zijn dat er vooreerst niets van de vaartverbetering komt en volkomen verklaarbaar is het nn waarom de regeering overgaat tot eene geheele reparatie der Mallegatslnis Deze sluis kan wel versleten zgn eer de nienwe waterweg komt Indertijd werd ons verhaald dat een bejaard lid van de prov staten tot een jong collega zei Ik ben oud en zal de vaartverbetering stellig niet beleven maar wees overtuigd dat ook gg als gjj mjjn leeftgd hebt de schepen nog door de Gouwe zult zien varen precies als tegenwoordig Het heeft er veel van dat deze profetie werkelgkheid worden zal Nu periculum in mora is er niet De vaart kan ook in haar tegenwooi digen toestand nog veel diensten bewijzen In hoofdzaak dient zg voor de kleine schipperij en de noodzakelijkheid om grooter schepen tusschen Amsterdam en Rotterdam te kunnen bevrachten is niet zoo groot dat daarvoor de belangen onzer gemeente en der polders langs de Gouwe behoeven te worden opgeofferd Hoe grooter die noodzakelijkheid wordt hoe meer aandrang er van de zijde der schipperg en van den bundel komt des te eer dunkt ons zal Amsterdam geneigd bevonden worden om in eene schikking te komen die aller belangen bevredigt Indien werkeljjk de Amsterdamsche handel thans behoefte had aan een kanaal vau grooter afmeting dan zou het niet zoo hardnekkig gveren voor een paar kilometer minder lengte Wg versvachten dat het allengs een wedstrgd worden zal wie het langst op zgn stuk kan blijven staan en dan gelnoven wjj dat de meeste kansen aan onze zijde zijn üit het bovenstaande make men niet op dat wjj de meening zijn toegedaan dat de Tweede Kamer bij de verwerping der motie overtuigd was van de billjjkheid der Zuidhollandsche eischen of geleid werd door pure belangstelling in de Gouwestreek Eene derge i Igke gevolgtrekking is niet uit de discussie temaken De Kamer heeft zich over de Zuidhollandsche voorwaarden bijna niet uitgelaten Allerlei overwegingen hebben tot de verwerping der motie geleid Vooreerst de financieel nood der schatkist door de Regeering zelvete berde gebracht dan de mindere noodzakelijkheid tan een nieuwen waterweg nu deKeulsche vaart verbeterd wordt verder de bewering dat deze waterweg louter van provinciaal belaug is en dergelijke onjuiste argumenten meer Wij hebben alleen willen zeggen dat het feit zelve der verwerping en de weigering der Regeering om over de geopperdebezwaren heen te stappen gunstige teekenenzijn voor de toekomst Noodig zal het steedsblgven dat wg zelven een wakend oog houden op onze belangen en dat die waar hetpas geeft worden voorgestaan en verdedigd In de eerste plaats hopen wij dat Zuid Holland zal blgven volharden in zg n eischen enwg mogen vernrachten dat de leden der provinciale stateu die met Gouda en omstrekenpersoonlijk bekend zgn voort zullen gaan huninvloed in dat college met denzelfden gveraante wenden als Lot dus ver De meeste andereleden kennen den toestand door eigen aanschouwing en persoonlijk onderzoek zoodatwij de gegronde verwachting hebben dat deStaten van ons gewest hunne meeuing nietzullen opgeven De zaak is in goede handen dit geeft moed voor de toekomst BINNENLAND GOUD 4 26 Maart 188i lu de hedeumiddag gehouden litiing van den gemeenteraad ty n aaogenonien de vooratellen tot wyzigiDg der begrooting van bet Burgerlijk Armbettnur dienst 1883 tot iryiigiag der begrooting ran het Beatedehngenhuia dienst 1883 tot wijziging der Oenieente begrooting dienst 1883 Op bet adres van J Blom en anderen hondenda verzoek om te worden rrijgeateld van de betaling van bondenbelaating werd op vooratel vau B eu W afwijzend beschikt Onder de iugekomen stukken waren Het ODtwerp kohier van de pi dir belastingop de inkomsteu £ eiie raiasiTe van Gedeputeerde Staten houdende aanmerkingen op de voor eeuigen tyd gemaakte Verordening op de trambanen binnen dezegemeente benevens een rapport van de Commiasievoor de Strafverortleningen ivaariu wordt voorgesteld bedoelde Verordening te wyzigen Een aanbeveling voor regentes van bet Weesen Aelmoesenierahuis ter vervulling der vaoatnre ontataan door hel overlijden van Mevr de ed Dgxhoorn geb van Bentum waarop voorkomen Mevr A W de Jong Schouman en Mevr E vanMilligen Dronckera Eene misaive van den heer J A de Bergb hoofdredacteur van de JauUrdamache Courant terbegeleiding vau een nr vau dat blad en de aaudachtvestigende op een artikel daarin betrekking hebbendeop het behoud van bet gezicht in het belang der leerlingen aan de versohilicnde inrichtingen vau onderwga Deze Hukken werden ter visie gelegd Tot Lid van de Commissie van Toezicht op hetLsger Onderwgs werd benoemd de heer Mr J Fortuyn Droogle ever Door het breken van den reep van een der Stoom beimachines werkzaam aan d Stearine Kaarsenfabriek Gouda heeft de persoon van J S van Capelle a d IJael het ongeluk gehad gisteren morgen zyn rechterarm te verbruzelen waarna hij naar het St Catharina Gasthuis is overgebracht iWlil K ll Hiii i