Goudsche Courant, woensdag 26 maart 1884

SonderdsK itrde de Bederqkenlcamer Borger U Ottdewaier haar 25 jarig bestaan Zoo van Utrecht ali Montfoort Haastrecht en Bodegraveo waren deputaties der aldaar gevestigde Kamers opgekomen om aan het feest luister byteielten Eene groote schare van belangstellenden volgde de rede van den president der Kamer den heer A C van Aelst die de geschiedenis van de vereeniging schetste waarna een koor van een 40 tal dames en heeren onder de leiding van den heer Kiewiet de Jonge en met medewerking van den heer Montendam de jubilarisse de tympathie van Oudewater s publiek in lonen vertolkte De compositie was van den heer De Boer van Drachten De Kamer zelf trad dien avond op met Be züveren bruiloft van Von Kolzebue welk stuk flink van stapel liep de spelers kregen een lauwerkrans Een geanimeerd bal besloot het feest Uit V ddiuxveen schrijft men Heden herdenkt de Houtdfaaiersvereeuiging haar 26jarig beslaan Deze Vereeniging die zich ten doel ttell benadeeling van elkander Ie voorkomen of tegen te gaan werd in 1859 onder voorzitterschap van wijlen deu heer A N Molenaar notaris aldaar opgericht Na diens overlijden nam mr 1 Molenaar bereidwillig deze functie op zich Onder de leiding van genoemde heeren heeft de Vereeniging steeds gunstig gewerkt Moge zij nog lang de gewaardeerde leiding en voorlichting genieten van haren voorzitter wien zij zooveel te danken heeft Te Alphen lonk eergisteren eene schuit met sleenen bevracht door den heer Van Frankenhugsen te Montfoort bevaren wordende door Van Thiel De opvarenden konden slechts met groote moeite worden gered Staten Generaal Tweede Kamer Zitting van Maandag 24 Maurl 1384 In deze zitting werd mededeeling gedaan dat was ingekomen een wetsontwerp houdende nadere bepalingen omtreivt den suikeraccijns Het algemeen debat omtrent de drankwet werd gesloten na eene langdurige discussie waarbij de Kegeering wees op de groote belemmering die eene verwerping zou uitoefenen daar alsdan een verbod lot cumulatie van het bedrijf scherp zou worden toegepast Art l verbiedende de vergunning verleening indien de localiieit voor openbaren dienst binnenshuis gemeenschap heeft werd aangenomen met 34 tegen 30 stemmen Heden roortzeltiug Tot en met den 20 dezer had d collecte ten behoeve der Mnaisohappij van Weldadigheid gehouden blijkens daarvan by het bestuur ingekomen opgave opgebracht ruim ƒ 63 000 bruto By de firma Mart Nijhoff te s Hatre is eenbundel Ier perse die bevallen zal de oflicleele bescheiden betreffende den moord gepleegd op den Prins van Oranje door Balthazar Gerards en eenigegelijktijdige verhalen van den moord en andere stukken daarop betrekkelijk De uitgave wordt bezorgd doorden heer J O Frederiks onder toezicht van prof B Fruin Letternieuw De heer J E Banok schrgft in de Spectator het niet Ie kunnen goedkeuren dat de Regeering den verkoop van den beker van Veere heeft belet Zg oordeelde dat het algemeen belang dim verkoop niet wettigt De heer Baiick mist echter de motieven die dit veto moeten rechtvaardigen Algemeen belang acht hg een groot woord en hij vraagt of het algemeen belang eischl dal de beker te Veere bewaard wordl Niemand zal dit beweren en indien de beker zulk eene groote waarde bezil waarom wordt hij dan niet voor rekening van het rgk aangekocht Indien bg deel uitmaakte van een rijksmuseum of aanztenigke particuliere verzameling zou hg zelfs beter aan zgne bestemming tot veredeling van den kunstzin kunnen beantwoorden dan nu in het verwijderde Veere het geval is Waaneer de noodige middelen daartoe ontbreken is het onredelijk een gemeenlebestuur te beletten zich ter voorziening in den dringenden geldnood van een voorwerp Ie ontdoen dat hem in een vervlogen tijdvak als geschenk werd aangeboden Het zijn alleen de erfgenamen van Maximiliaan gebteld dat dezulken nog te vinden zjjn die de bevoegdheid zouden hebben zich tegen den verkoop te verzetten Ook heeft de beker voor Nederland geen groote historische waarde De beide gebeurtenissen die er op zgn afgebeeld liggen buiten het eigenlgk terfein der Nederlandsche geschiedenis De slag bij Muhiberg heeft een einde gemaakt aan den Smalkaldischen oorlog die slechts als voorspel van den dertigjarigen krijg eenige beteekenis heeft De verbonden Prolestantsche vorsten werden door onderling wantrouwcu en voorldurende weifelingen zoodanig in hunne bewegingen belemmerd dat zij voor de vereenigde legerscharen van den Duilschen Keizer het onderspit moesten delven Het is treurig genoeg dat de Nederlanders van die dagen aan hun land werden ontvoerd om voor eene zaak te strijden die de hunne niet was en waarvoor zy bigkbaar ook weinig geestdrift of belangstelling zullen hebben gevoeld Indien dus ook de historische waarde hoogst twgfeUchtig is blijft slechts de vraag over of de kunstwaarde zoo groot is dat het belioud van deu beker voor het algemeen belang noodig is £ n ook hieraan twijfelt de heer Banok Sir William Thomson hield te Birmingham een voordracht over the six gateways of knowledge daarmede de zes zintuigen bedoelende John Buoyan zoo verhaalt Ih vergelgkt de mensohelyke ziel bg een citadel die met de buitenwereld in gemeenschap blgft door vijf poorten nl oog oor mond neus en gevoel Thomson meent dat in dit laatste zintuig twee zintuigen te onderscheiden zg n the sense of force het zintuig voor kracht en the sense of temperature het zintuig dat ons temperatuurverschil doet waarnemen Het bestaan van een zevende zintuig voor magnetisme is niet bewezen tioewel Thomson dit bestaan waarschgnlgk acht Th voegt er terstond en uitdrukkelijk bij dat deze opvatting in geen geval iels te maken heeft met het ellendig bggeloof dat onder allerlei namen b v van dierlgk magnetisme tafeldans spiriiisme mesmerisme clairvoyance en geestenklopperg bekend Js Een zevende zintuig met een geheimzinnig linije is er niet Clairvoyance en dergelijke zg n voornamelgk het gevolg van slechte wauruemiug nu en dan komt er bedrog met voorbedachten rade bg waardoor een onschuldig en geloovig mensch wordt ingepakt Binnenkort zegt de Haagscbe correspondent van de Middelb Ct kan een koninkigk besluit worden verwacht hetwelk og al stof tot opmerkingen zal geven Het sooiaaMemocraiisohe bond heeft onlangs rechtspersoonlijkheid aangevraagd doch deze zal op grond van bet algemeen belang worden geweigerd Het besluit waarin ilie afwgzende beschikking is verval moet den Koning reeds ter teekening zijn aangeboden Uit de Tielerwaard schrgtt men aan N R Ct Dat ten plattelaude het gecombineerd bedrgf waarover in de Tweede Kamer thans beraadslaagd wordt tot drinken aanspoort kan niet ontkend worden In deze streken heerscht het ingekankerd denkbeeld dat het schande ia niet een glaasje ie nemen wanneer men komt op tjeue plaats waar getapt wordt Ben president kerkvooggi van eene onzer Hervormde gemeenten doet daarmee zijn voordeel Wanneer er notabelen benoemd moeien worden doet hg dit niet in de kerk wel te zgnen huize Hij is winkeliertapper Ieder die stemt neemt een borrel Dat behoort zóó t Zou schaand zgn ès ik geen vgf centen verleerde zoo kan men hooren Ook wel ik goa nie stemmen want dan mot ik weer 5 cent vertèèren Is de stemming afgeloopen dan trakteert de benoemde Al heeft ng nooit van den heer Schaepman gehoord hg weet toch wat iemand toekomt Onlangs nog gaf de benoemde aan ieder der aanwezigen twee borrels Te Maastricht werd in de vorige week s nachts door de politie een vreemdsling in hechtenis genomen op het oogenbhk dat hg pogingen deed om met een valscheu sleutel eene woning binnen te dringen Op het politic bureau gebracht bleek de inbreker niemand anders te zijn dan een Pruisisch hoofdamblenaar die in eenigszins benevelden toestand van een souper komende in de meening verkeerde zich aan zg n hotel te bevinden Onnoodig te zeggen dat na deze ontdekking de arrestant ontslagen en met de hem toekomende onderscheiding behandeld werd De onfvaoger der registratie te Bergen op Zoom de heer Poulic heeft eene raiuisterieele aanschrijving ontvangen ora ten spoedigste de som door hem per ambtshalve aangeteekenden brief naar Breda gezonden en daar gestolen uit eigen beurs bij te passen zijnde een bedrag van ƒ 6300 In verband met de arrestatie der betrokkenen in den postdiefstal te Breda schrgft men nog het volgende Een bankbiljet dat te Antwerpen aan zeker wisselkantoor werd aangeboden moet de aanleiding zijn geweest tot de ontdekking Een zekere K die dit biljet ter wisseling aanbood en niet in staat bleek rekenschap van de herkomst te geven heeft vroeger te Breda gewoond en die stad op hoogst zonderlinge wijze verlaten Hg wist n 1 de waakzaamheid van zijn huisheer den heer N die geen goed oog op hem had te verschalken en vertrok in alle stilte des nachts ongeveer alles medenemende wat van zijne gading was Deze K moet met ren der Terdachten intiem bevriend zijn en een hunner de brievenbesteller M moet hem zelfs na den diefstal in Antwerpen hebben bezocht Hoe het z nader licht zal weldra over de zaak opgaan Vrgdagavond zijn de twee personen die reeds vroeger een verhoor moesten ondergaan opnieuw gevangen genomen met nog een derde een kleermafcer daar ter stede en na een voorloopig verhoor geboeid naar het huis van arrest gebraohl Drie van hen moeten lid zgn van eene hoogstberuchte vereeqiging van 13 individuen die s nachtsin een kroeg van slecht allooi vergaderden en onderdeu naam vau Bloedraad bekend is Wat deze heeren van dien raad van dertienen daar uil voerdenvalt licht te vermoeden Alles denken we behalve veel goeds Later wordt nog gemeld dat op een aanwgzing van een der in arrest genomencn ten huize van den kleermaker v H achter het behangsel in een der kamers een groot gedeelte der gestolen bankbiljetten is teruKgevojiden De diefstal zelf schgnt door de twee vrienden B en M gepleegd te zgn de laatste zou een valscheu sleutel op de brandkast hebben gemaakt Na de effecten te hebben verbrand heeft men voor ontdekking vreezende het bankpapier ten huize van v H verborgen Juist drie weken dus na den diefstal is men er in geslaagd de vermoedelijke daders in handen te krggeu vAn welke de genoemde B uu ook verdacht wordt schuldig ie zgn aau den diefstal van goud en zilver verleden jaar ten huize van deu hr F gepleegd alsmede aan dien van geld ten nadeele van bakker G Een en ander zal nu wel spoedig weder uitlekken wat zeker wel t aangenaamst zal zgn voor sommige aan die diefstallen onschuldige doch verdachte personen Het laatst ontvangen bericht luidt dat de daders bekend hebben Anit Omtrent den diefstal te Breda schrgft men aan de Tijd Nader kan ik u mededeelen dat de gearresteerde meesterknecht der sigarenfabriek W J Ballentijn Vrijdag middag den heer officier van justitie door tusscheokomst van den directeur der gevangenis om een onderhoud liet vragen waaraan deze onmiddellijk voldeed Hg deelde o a den heer officier van justitie mede dat de brievenbesleller J H Moors alsook de kleermaker Z A Van Hal zich door middel van een valscheu sleutel toegang tot het postkantoor hadden verschaft terwijl hg op post stond om van onraad direct kennis te geven Toen M en v H zich na eenige minuten met den gestolen buil bg hem bevonden zgn zg met hun drieën onmiddellgk naar de sigarenfabriek gegaan waar B meesterknecht wns en woorvan hij de deur niet had gesloten en in het pakhuis van die fabriek hebben zg bij kaarslicht op hun gemak de brieven opengemaakt en de waarde er uit genomen welke in hel bezit van B is gebleven verborgen in het genoemde pakhuis tot Zondag 9 Maart De ge stolen specie hadden zg direct onderling gedeeld Vervolgens heeft B 2 sleenen uit bet pakhuis genomen en in het kistje gedaan en dit met een stuk touw dat hg van een pak tabaksstelen had afgesneden dichtgebondeu t Is vooral door dit eindje touw dat de justitie aanleiding vond tot de arrestalie van B wgl die soort touw zoogenaamd tweedraadszakkenband door deu touwslager Stoffers alleen geslagen wordt voor den heer A J Meeuwezen sigarenfabrikant Na dit alles bewerkstelligd te hebben hebben de drie booswichten zich huyiwaarts begeven nadat M en V H het kistje aan de brug nabij de gasfabriek hadden in het water geworpen Dit komt ook overeen met de verklaring vervat in den anoniemen brief aan den commissaris van politie en waarin de briefschrijver die zich B teekent meldt dal hg twee personen achter de gasfabriek heeft zien uitkomen en iets in het water werpen Eenige dagen na het plegen der misdaad begonneiier onder het volk geruchten te loopen als zoudeneenige leden van een berucht gezelschap dat zich Bloedraad of Bloeddraad noemt daaraan nietvreemd zgn i Nauwelijks kwam dit ter oore der justitie of B en M leden van dien raad of draad werden in verhoor genomen doch wegens gebrek aan bewijzen bleef dit verhoor zouder gevolg Een daarop gevolgde gerechtelijke huiszoeking bü beide verdachten leverde ook geen resultaat op zoodat zij nog op vrge voeten bieren ofschoon niet uit het oog verloren Na deze huiszoeking werd het B echter te heet Onder een voorwendsel wist g zich Zondag 9 Maart toegang tot de sigarenfabriek te verschaffen en beladen met ongeveer ƒ 20 000 aan bankpapier de effecten had hij reeds daags na den diefstal in kachel verbrand begaf hij zich naar den reeds meer genoemden brievenbesteller bij wien hij deu buit achterliet Intusschen vertrouwden ook dezen de zaak niei zoodat hü de geldeu aan deu derden beschuldigde v H afdroeg welke ze achter bet behang eener kamer verberg waar ze gevonden en in beslag genomen zijn Onmiddellijk daarna werden Moors eu Van Hall door deu officier van justitie vergezeld van twee politiebeambten gearresteerd en naar het paleis van justitie overgebracht waar zich reeds de gearresteerde Ballentijn bevond en na een verhoor van circa 4 uren mocht het den rechter commissaria gelukken allen tot bekentenis te brengen waarop zg stevig geboeid per gevangenwagen naar het huis van arrest werden overgebracht Gisterennacht heeft Moors een poging lot zelfmoord beproefd Deze is vergdeld en hij wordt nu dag en nachi bewaakt Buitenlandsch üverzlcht De nieuwe gemeentewet waarmede Frankrijk begiftigd wordt en die door de Kamer van Afgevaardigden voor de tweede maal werd aangenomen gaat nog eens terug naar den Senaat omdat de Kamer zich uiet met al de wijzigingen veretnigd heeft door het Hoogerhuis van het Parlement et in gebracht De artikelen welke de goedkeuring der Kamer niet verwierven leggen aan de gemeenten de verplichting op in verscheidene uitgaven ten behoeve van den eeredieust te voorzien In strijd met het Senaatsbesluit is de Kamer van meening dat ten laste der gemeentekas geen andere kosten kunnen komen dan die van schadevergoeding aan den pastoor voor eventueel gemis van vrge woning eu die van groote herstellingswerken aan de gebouwen welke bg de Kerk in gebruik maar eigendom der gemeente zgn Bismarck kreeg in den Duilschen Rijksdag met zijn zin het ontwerp tot verlenging van de socialistenwet werd naar een commissie verzouden wal de Rijkskanselier in ziju redevoering niet wenschelgk had verklaard omdat meu daaruit de verwerping kon afleiden Bij de gehouden beraadslaging viel vooral in het oog de scherpe en onvoorwaardelijke oppositie vau Hanei die namens i e Duilsche vrgzinnigen zich tegen de verlenging verklaarde D iardoor wordt bevestigd dat de kern van de nieuwe vrijzinnigen bealaat in oppositie tegen Bismarck en zijn politiek De officieuse bladen laten er zioh nog met over uit of Bismarck de autbindiDg van den Rijksdag doorzet wanneer de verlenging van de socialistenwet wordt verworpen In dat geval rust vooreerst ook de sociale hervorming £ r i echter nog niet veel te zeggen van den uitslag want de houding der ultramonlanen blijft onzeker Windihorst is bet iu de eerste plaats er om te doen ziju macht aau Bismarck te doen gevoelen Een der Romeinscbe correspondenten van het Bert Tagebl mtldt dat een Pruisisch ultimatum op het Valicaan ontvangen is Pruisen stelt naar men zegt daarin voor het benoemen van twee coadjutors met het recht hen later tot aartsbisschoppen van Poseu Onesen en van Keulen te benoemen doch verzet zich tegen hel terugroepen van ingr Ledochowski eu mgr Melchers aau wie Ie uitoefening van bet bissohoppclgk gezag verboden moet blijveu Hoewel de congregatie met het onderzoek van dit voorilel belast nog geen besluit genomen beeft wil men toch welen dat zg er niet bepaald tegen is In Engeland wil de liberale partij naar bel schijnt niet langer stilzitten wat de door het Kabinet voorgestelde wijziging van het kiesstelsil betreft De parlementsiitting duurt reeds vele weken en nog is bijna niets anders gedaan dan de aanvallen der oppositie tegen de Regeering wegens hare politiek in Egypte Wanneer de tweede lezing de eerste was slechts een formaliteit van hrt wetsontwtrp aan de orde zal zijn is nog niei te bepalen De conservatieven willen ze natuurlijk al langer en langer uilstellen en Gladstone s ziekte komt hun liieritt te stade Maar de Premier is zoo goed als hersteld en zal eerstdaags weder in het Parlement verschijnen en dus hebben de leiders der liberale partij Ie Londen en iu de graafschappen gemeend teekeu van leven te moeten geven Sir John Lubbock die een door hem belegde vergadering presideerde zeide dat de reden waarom tot dusverre in het land niet een groote beweging ten voordeele der ontworpen hervormiuit tich heeft geopenbaard gelegen is in de omslandigheid dat de natie het voorstel der Segeering algemeen goedkeurt en de aanneming er van verwacht De oppositie is misschien van een andere meening maar Sir John Lubbock hoopt dat deze nuetiug door een reeks andere gevolgd zal worden om aan de natie gelegenheid te geven haar verlangen kenbaar te maken Na deze toespraak werd een motie aangenomen houdende goedkeuring van hel wetsontwerp en uitdrukking van den wensch dat het zoo spoedig mogelijk in behandeling kome Uit Soudan komen zeer verschillende berichten Volgens sommigen is Osman s invloed geheel gebroken volgens anderen heeft het opperhoofd eene conferentie gehad met verscheiden sheikhs om hunne gedragslijn vast Ie stellen Ook deelt Daüy Newt mede dat Khartoum nagenoeg geheel omsingeld is We behoeven niet te zeggen dat men met deze berichten zeer voorzichtii moet zijn De Timee heeft in een hoofdartikel den toestand van Oordon als zeer hachelijk voorgesteld Een maand geleden zegt het blad werd der Begeering onder het oog gebracht dat te Khartoum iels meer dan eene zedelijke macht vereischt werd thans is de zaak dringend geworden en blijft aanlTde regeering geen ander middel over dan de troepen van generaal Graham naar Berber te te doen oprukken Deze beweging zal wel is waar ernstige moeielgkheden medebrengen zü is het eenige middel om de gemeenschap lusscheu Berber en Khartoum te herstellen De reden vati de Italiaansche ministercrisis naar aanleiding van de benoeming van een nieuwen Kamerpresident is thans opgehelderd De ministerieele candidaat Coppino kreeg wel 228 stemmen tegen 146 die op den candidaatder oppositie werden uiteebraehl maar er waren buitendien 64 blancobiljetten uitgebracht en 7 stemmen op Zanardelli zoodat Ooppino met meer had dan 10 stemmen boven de absolute meerderheid waarmede noch hij zelf noch de Regeering genoegen kon nemen te minder omdat de opkomst der leden buitengewoon groot was De meeste Italiaansche bladen houden t voor waarschijnlijk dat aan Deprelis in t eind zal worden opgedragen een nieuw Kabinet samen te stellen Men verwacht dat bij dan eenige nieuwe collega s aan de linkerzijde zoeken zal daar hij thans te veel iu de rechterzijde verzeild is geraakt Ook lu Denemarken maakt de Tweede Kamer de Folkething hel aan de regeering zeer lastig en de ministers worJen door de oppositie zoo hevig aangevallen dat eene kabinetscrisis te verwachten is te meer daar i Konings raadsmannen zelven het over menig punt niet eens kunnen worden Naar men verneemt leggen de heeren Ravn minister van oorlog en van marine en Scavenius minister van eeredienst hunne porlefeuille neder omdat zg met hunne ambtgeuooten in gevoelen verschillen over de vraag of de begrooting moet aangenomen worden in deu vorm baar door de Folkething gegeven De eerste kamer de Landtsbing moet de begrooting nog in behandeling nemen en aangezien het onmogelijk schijnt de oiieenigbeid te doen verdwijnen vóór 31 Maart op welk tijdstip bet dienstjaar afloopt zal een voorloopig budget vastgesteld moeien worden De Efecteulseurs Amsterdam 24 Maart 11884 In het begin der week kon de handel vrij levendig wordeu genoemd do h later verslapte zij wéér De stemming bleef vrq vast en voor Amerikaansche sporen iets gunstiger BiNNENLANOSCHE wAARBEN Stoati prooincialee gemeentefondien Over t algemeen blijven deze soorten goed prijshondeod 4 pCt 78 sloot it lager 3 j pCi Amst leening hooger Premieleeningen Terwijl groote Amst loten en Rolt Vs stegen daalden de honderdijes der eerstgenoemde SpoorKegleenittgt Wederom valt voor aand Bguspoor een verlies ie vermelden van circa 1 pCt 109 De andere soorten varieerden allen zeer weinig Tramwai leenuigen In de vergadering van aandeelhouders der Gooisché tram werd de balans verworpen hetgeen ten gevolde had dat t Bestuur aftrad doch zich bereid verklaarde voorloopig aan Ie blijven Er is eene commissie benoemd om de rekening nogmaals na te zirn Deze gebeurtenis bleef uiet zonder invloed op de noteering aand verloren 7 obl 6 pCl Zuiderstoomtr ging 6 Arnh 2 pCt achteruit N en Z Holl l pCt vooruit Induttrieele en Jinantieele waarden Deze afdeeling zag er tamelijk gunstig uil Aand Amst Bk stegen 3 aand en obl Kanaalmij i Hv Amst 1 aand Kasv 3 aand Kras 8 Handelmg j Ind Handelsbk l s oor obl j Paleis Vsi Parkschouwb 2V Afr Hv verloor 2 Kol Bk Stoomw s Fegenoord 2V Amerik Stoorab mg obl 1 pCt Panopt 2 4 Java 1 Nederland 2 aand en eert Twentsohe Bk V EüBOPEiscHE WAARDEN Staatsfondstn Hongaren en Metallieken waren iels flauwer 4 pCl Oosteor goudrente zelfs Ook Russen waren iets zwakker hoewel Berlijn zgne oankoopen niet slaakte 83 verloor Van de Spanjaarden sluij tea allen onveranderd behalve binnenlandsohe perpetueelen die i P ga 6 pCt Turken waren 1 pCt loger 4 pCt Egypte s hooger Premieleeningen Ook omtrent deze ofd is weinig te vermelden Antw loten verbeterden l i Stuhl 1 Russen 64 U Madrid Spoorwegleeningen Met uitzondering van Russen die zich goed hielden waren deze soorlea fraotioneel lager Obl Fr Oost en aand Warschau Weeneu zelfs 1 pCt flauwer Van de Bussen onderscheidden zich bizonder Orel Vitebsk die voor aand IV4 stegen Induttrieele en finantieele waarden In dezt afd waren meer variatieu dan gewoonlijk 5 pCt Hong Pandhrieven stegen V Russ Hyp bk l g do centrale bk s Aand Duilsche Rijksbk en Zweedsche obl j Oost Hong Bk is Inger Aherieaansche waarden Staattlondten De 4pCt obl der Vereen Staten zijn l j pCt leruggeloopen ook de 4I 1 pCt sluiten iets lager Brazilianen bleven in vasts stemming Voor Mexicanen is een avans van Vgt oor Columbiauen van voor Venezuela s van 1 pCt te vermelden Peruanen sluiten iets zwakker Spoorwegleeningen De geringe gunstige stemming waarvan in den aanhef sprake was strekt zich niet tot alle fondsen uit Buffalo s en Oregon s waren vooral zwakker De geruchten omtrent Des Moines Fort Dodge blijkt overdreven geweest te zgn er is dan ook voor beide soorten een aanzienlijk avans te conslateeren de alg fayp noteerde Zaterdag 92 de Ie Hyp exi 7SVj Denv Bio s waren voor aand l voor gecons obl P s en voor alg hyp 2 pCt hooger Florida Centr Weet profiteerden 2 2e pref St Louis S Fr 4 iu Missouri s was da omzet vrij belangrijk Shares en alg Hyp sluiten 1 inc bnds 1V hooger Induttrieele waarden Beide soorten van Maxwell s gingen 2 pCl vooruit Pbolongatie rentb Onveranderd T P S Een algemeene reactie was heden aan het woord in Amerikaansche sporen eu speculatieve Staatsfondsen Vooral Bio s Erie s Oregon s en Wabash ondervonden daarvan de gevolgen Mexicanen Colnmbianeu en Venezuela s a Vs flauwer Peruanen vast even als Russen Metallieken Hongaren en Spanjaarden Omtrent binnenlandsohe waarden valt als gewoonlijk weinig mede te deelen Aand Centraal s Rolt tram 4 j 118 Zuider 2 pCt hooger Van fin en industr waarden verbeterden Am Stoomb mij 1 aand Ind Handelsbk RECLAME ALGEMEEN KLAGEN Zoo diktrgU hoort mea de meuschen klagen g k ben niet wel ik heb geea eetlusï vrat moet ik doeu men neme eenige Zvitaersche pillen ran deu apotheker R Brandt en de Btoribg der spijsrerteeringsorganen zal dadelijk hersteld zgn Te krijgen per doos voor f 0 70 in elke apotheek A Bruxelles In de Groote Magazijnen A la BOURSE Huis F TfflERY et Co teBnissel komt te verschijnen den mooj en geillnstreerden CATALOGUS van de zomer nieuwigheden inhoudende meer dan 300 gravuren 18 stalen van buitengewone gelegenheden alsook de opgaaf van alle noodige artikelen tot het KLBEDEN van EEEItEN EN EMUEN Dezen Catalogus wordt gratis en franco g ezonden aan alle personen die hem vrag en Alle bestellingen van 10 Gulden worden franco van vracht en vrij van rechten uitgevoerd GEVOXDEN eu aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Sleutel een Portemonnaie een Manchetknoop een onderstuk van een Gouden Oorbel