Goudsche Courant, zondag 30 maart 1884

bet bewonen van een huis of gedeelte van een huis tot een minimum van iiuurwaarde het beginael aan om het kiesrecht nitsloitend aan familiehoofden toe te kenuen Hier pleit voor volgens het anti revolutionaire orgaan Dat het een wezenigk beginsel aan de hand doet overmiis het individu eerst als familiehoofd in het volkaverbaud een plaats inneemt die hem actief in dat volksorganisme doet optreden Dat het bijna geheel vrij bigft van politieke willekeur Immers het buwelgk draagt van zelf zgn ordinantie in zich en de verhoudingen tusschen man en vrottw en vader en kinderen zgn in de naiuur zelve gegeven Dat het de vrouw uitsluit op goede gronden en waar die gronden wegvallen haar terstond weer insluit Dat het geen meer of minder toelaat maar een absoluut beginael stelt dat voor verschuiving onvatbaar is Dat het ook met het bezit als factor rekent maar zóó dat het bezit ondergeeobikt blgft aan een hooger bedoelen Niet het stomme geld rekent mee maar het middel tot levensonderhoud voor den kiezer en de zijnen En 6 Dat het voor goed en op grond van een beginsel het algemeen stemrecht afsuijdt en nochtans geheel de menigte onzes volks kan bevredigen Staten Generaal Tweedi Kakib Zittingen van 27 en 28 Maart 1884 In de zitting van Donderdag is de beraadslaging voortgezet over het wetsontwerp houdende bepalingen omtrent het vervoer en in nit en doorvoer verkoop en opslag van buskruit en andere lioht ontvlambare ontplofbare stoffen Hoofdzakelijk werd discussie geveerd over art 3 regelande de wijze van vernietiging van de ontplofbare stoffen en de verbeurdverklaring van het in beslag genomen schip Het resultaat was in overleg tusschen de heer v d Loeff en den Minister van Justitie dat zoowel de verbeurdverklaring als de inbeslagneming facultatief zgn gesteld en dat tevens is bepaald dat volgens bg Kon besluit te stellen regelen het beslag tegen zekerheidssteiling wordt opgeheven Dat besluit wensohte de heet v d Loeff omdat het oumogelgk van reeders of agenten is te vorderen dat zij volledig oekend zgn met hetgeen in pakken of kisten heimelgk kan vervoerd worden van dynamiet enz Zoo gewijzigd werd het wetsontwerp eenparig aanI genomen Vervolgens w rden voor kennisgeving aangenomen de Begeenngsinlicbtingen op het adres van ingezetenen van Bodegraven over de bewaring van buskruit in de Wierikersohans De heer Huber wilde dat de forten ook geschikt werden gemaakt voor de bewaring van het buskruit dat het kruit rechtstreeks van den molen naar de garnizoenen werd vervoerd en dat de woningen van de magazijnmeesters en plaatselgke adjudanten buiten de forten worden gebracht De Min van Oorlog verklaarde dat op het eerste punt zal worden gelet dat het vervoer van de tegenwoordige geperfectioneerde patronen weinig schadelijk is maar dat er bussen worden vervaardigd waarin het buskruit direct uit den molen naar de bestemde plaats kan worden vervoerd voorts dat de kruitfabriek te Muiden zoo zal worden ingericht dat de aanmaak en het vervoer bijna nimmer gevaar zullen kunnen veroorzidcen In de zitting van gisteren zijn ingekomen wetsontwerpen tot onteigening voor het slation Roosendaal en tot vaststelling der beginselen van bet gevangeniswezen Langdurig is beraadslaagd over het ontwerp tot vestiging eener gemeente Schoouebeek door splitsing der gemeente Dalen De heer Van der Feitz en Van £ ok bestreden het ontwerp dat door den heer Gratama en den Minister verdedigd werd als gewenschl door beide deelen zonder dat daartegen bezwaren bestaan Het ontwerp zelf is aangenomen met 62 tegen 16 stemmen Voor de 99ste algemeene vergadering der maatschappij Tot Nut van t Algemeen welke op Dinsdag 12 Augustus te Amsterdam zal worden gehouden onder voorziltersohap van den beer J A Bohringer zgn de punten van beaohrgving verzonden Daaronder komt o a voor Voorstel van het hoofdbestuur om uit art 70 der wet te doen vervallen de woorden a Een Volksalmanak telken jare door de Maatschappg uit te geven Voorstel van het departement Leiden om het bedoelde artikel aldus te lezen Jaarlijks wordt van wege de Maatschappg een almanak uitgegeven en aan alle leden kosteloos uitgereikt Voorstel van het departement Loppersum om met den heer H D Tjeenk Willink te Haarlem teoon rende dat jaar weinig gewerkt De algemeene malaiae in handel en ngrerheid doei zich ook bg de gierindustrie gevoelen Ër ie weinig werk en dit weinige wordt voor teer lage prgzen afgelererd Vooral ii dit te bejammeren voor deze fabriek die reeds zoo lang alhier geveiligd waa en menigeen werk verschaft De poging om haar tot bloei te brengen ia daardoor gewaagder hoewel aan de levensvatbaarheid der inrichting alechlB weinig wordt gelwgfeld indien zg den ateun der fabrikanten vau 6ouda en omatreken verwerft De ttearine iaartenfabriek Gouda vtrwerkte over 1883 7 800 000 KG grondatofffn waarvan 4 600 000 KG palmolie 3 300 000 KG talk De palmolie was door jeen mislukte oogst dikwgis zeer aohaarsoh verkrggbaar dit ia dan ook de oorzaak dat de verwerkte hoeveelheid minder is dan in vorige jaren De afzet van al de prodncten had geregeld plaats eene overeenstemming tusschru de beslaande Belgische en de Apollofabriek te Schiedam werkte gnnatig op den toestand de prgzen verbeterden zich en den voortdnrenden drang der agenten tot lagere prijzen werd met vrucht het hoofd geboden Bg gelegenheid van het vgf en twintigjarig bestaan der Vennootschap werd er eene voorzorgskas ten behoeve der werklieden opgericht en door aandeelhouders eene som van vijftig duizend gulden daarin gestort bovendien zal die kas jaarlijks gestgfil worden door eene toevoeging van 10 pCt der zuivere winst Op 60jarigen leeftijd wordt den werkman zijn aandeel uitbetaald of naar het oordeel der directie voor hem belegd bij overlg den komt het hem komende aan de weduwe of kinderen De uilkomst over 1883 is buitengewoon gunstig de aandeelhouders en werklieden zullen met voldoening den uitslag vernemen De fabriek van KatiaarifMe bad minder orders dan in het vorige jaar zoodat het resultaat niet zoo gunstig was IFordt venolffd De kerkeraad der Herv kerk Ie Haastrecht heeft met algemeene stemmen besloten ziob aan te sluiten bg het adres van de kerkeraden van Assen en Brielle in zake de proponentsformule De verkiezingen voor de periodiek aftredende hoofdingelanden en hunne plaatsvervangers in de Krimpenerwaard zullen gehouden worden op 16 April a s Voor het Ie district ten gemeentehnize van Amraeratol aftredende leden A Nobel hoofding Ie Vlist en G Voorslugs Jz boofding plaalsv te Berg Arabaohl voor het 2e district ten huize van C Ooms te Gouderak aftredende leden M Verdoold Cz hoofding en G Gravelnnd Gz hoofdiug pl beiden te Stolwijk In het 3e district zgu ditmaal geene aftredingen De Eyks Normaalsohool met daaraan verbonden voorbereidingsklasse te Berg Ambacht zal op 1 April 48 leerlingen tellen Daarvan zgn 11 te Schoonhoven 9 te Lekkerkerk 7 te Stolwijk 6 te BergAmbacht 4 te Goudriaan 4 te Polsbroek 3 te Haastrecht 3 Ie Berkenwoude en 2 te Immerstol woonachtig De lessen aan de berhalingschool te Zevenhuizen zgn voor dezen winter weder afgeloopeu Als gewoonlgk stelde de schoolcommissie een onderzoek in naar de vorderingen der leerlingen waaruit bleek dat met vracht onderwgs wordt gegeven Aan vijf leerlingen werden als blijk van tevredenheid en tot aanmoediging boekwerken uitgereikt Woensdag had te Zevenhuizen een billardoouooura plaats uitgeschreven door de hh H van der Ben eli J A Keg De uilslag was als volgt Ie prijs de heer H Blonk uit Zoelerraeer Ie premie de heer de Raad uit Rotterdam 2e premie de heer H de Groot uit Gouda Verder werden behaald door den heer de Raad uit Rotterdam een prijs en een tweede premie door den heer van Maurik uit Utrecht een prga en een tweede premie door den heer Homeman uit Gouda een eerste premie door den heer H Blonk uit Zoelermeer een eerste premie door den heer P Langendam uit Zevenhuizen een prijs en door den heer van Leeuwen uit Zevenhuizen een premie Gisterenochlend tnssehen 7 en 8 ure had ts Nieuwerkerk a d IJsel een schipper het ongeluk met zijn schip op een hoofd te stooten Het schip dat geladen was met kolSe verkeerde terstond in zinkenden toestand maar na groote krachtsinspanning en met behulp van eene sleepboot mocht het gelukken het schip op den wal te doen loopen Persoonlgke ongelukken zijn niet te betrenren De Stmd beveelt tegenover het stelsel dat de groBdxetscommissie voor de kiesrechtherziening voorstaat nl om het kiesrecht afhankelgk te stellen van tracteeren over de levering van een voldoend aantal exemplaren van diens almanak Voorstel van het hoofdbestuur in zake een Nederlandsch pensioenfonds voor werklieden aldus luidende lo De Maatschappg aanvaarde het lidmaatschap dir Nederlandsohe penaioen vereeniging voor werklieden 2o zij neme deel in bet waarborgfonds van het Nederlandsohe Werkliedenlonds door inaohrgving eener aom van ƒ 5000 2Vj pCt grootboek der Ned Werk Schuld met dien verataude dat deze gelden nimmer zullen mogen dienen tot verbooging van penaioenen 3o zg verklare zich bereid gedurende tien jaren bjj te dragen in de adminiatratiekosten van het Nederlandsch Werkliedeofonds in dezer voege dat die bijdrage het eerste jaar op ƒ 500 bepaald en elk volgend jaar met lO g van het hoofdbedrag verminderd wordt ld om een onderzoek in te stellen naar hetgeen door eigenaars of directeuren van ngverheidsonder nemingen gedaan wordt in het belang van het welzgn hunner werklieden en aan de resultaten van dat onderzoek de noodige openbaarheid te geven ld om gedurende 5 jaren jaarlijks f 500 op de begrooting te brengen voor eventueele subsidie aan vereenigingen tot bevordering van het onderwgs aan schipperskinderen Van de ten postkantore te Breda vermiste gelden is voor een bedrag van ƒ 4000 terecht gekomen die volgeus de opgegeven nummers toebehoorden aan den heer B A Ponlie ontvanger der registratie te Bergen opZoom Men moet zich weten te behelpen Op een kouden Februaridag ontmoet een Araerikaansch landbouwer van t veld komende een vreemdeling ip wiens gezelschap hg voortwandelde De vreemdeling klaagde dat de kou den perzikenoogst zoozeer had doen mislukken Ja ziel ge zei de boer ik vreesde er aauvankelgk ook voor maar k geloof toch dat de oogst nog wel zal meevallen Hoe dat f vroeg de vreemdeling 0oh ziet ge hernam de landbouwer ik zal de bodems in oe perzikenmacdjea wat hooger laten maken Naar de tüaarl Ct verneemt ia op de van 14 21 Maart II door de TuinbouwMaatsohappg te Weenen gehouden groote tentoonstelling van hyacinten en andere bol en knolgewasseo aan de firma £ H Krelage en Zoon te Haarlem toegekend een eerediploma de hoogste daar verleende onderscheiding voor haar inzending van acht nieuwe soorten van hyacinten conquesten nog niet in den handel De uitmuntende bloei dier nieuwigheden heeft algemeen den bgval der talrgke bezoekers verworven en deed ze als groote aanwinsten beschoawen Te Amsterdam heefi volgens de A R Ct een geval van oplichting plaats gehad dat van groote vindingrijkheid getuigt Twee heeren spelen in een kofRehnis een partg biljart Eea hunner stoot bg ongeluk met zgn queue een groolen spiegel in De eigenaar van het café komt tot hem eu verzoekt hem de schade ten bedrage van honderd gulden te voldoen waartoe de beer terstond bereid is Hij beeft echter zooveel geld niet bg zich maar zal het gaan halen en biedt aan lijn horloge en keltiog in pand te geven De persoon met wien hg gespeeld heeft verklaart in staat te zgn hem het benoodigde geld te leenen dat de ander met veel verontschuldigingen en betuigingen van dankbaarheid aanneemt De gedienatige persoon zal terstond de zaak uit de wereld maken als de koffiehuisbonder maar geld terug heeft van een bankbiljet van duizend gulden Deze in zgn schik dat hg zoo spoedig zijn schade ziet vergoed geeft ƒ 900 terug en schenkt den heeren een glas witten Port Na eenigen tgd gaan de heeren weg Het bankbiljet is valacb dat had de koffiehnishouder in zgn blijdschap zoo gauw niet bemerkt Schade een gebroken spiegel en ƒ 900 Te Lyon verscheen dezer dagen een dagblad l An iiir de Lyon dat re da teratond na het versohguen van zijn eerste nummers eene oplaag van 30 000 exemplaren bad Dit succes werd eenvoudig daardoor bereikt dat men al de rouranteo naar vervolg nnmmerde en alle dagen op het bureel der redattie ééa nummer uitlootte welks gelukkige bezitter dan recht bad op de uitbetaling van 100 fr Het vooruitzicht van met 5 centimes voor een nummer van den Aveitir betaald 100 fr te winnen waa te verlokkelgk dan dat niet niet duizenden er gebruik van maakten In navolging van V Avenir wilde de Pargache Oauloii een dagelijkschen prijs van 300 fr uitloten Dat zou bg de speelwoede onzer dagen zeker eene goed speoulatie geweest zgn Als de Regeering maar niet deze verkapte loterg verboden had V Avtnir is 00 geschorat ea wordt vervolgd wegeni overtreding van de wet op de lotergen Vliegen als overdragers van smetstof Reeds voor eenigen tgd vesiigde Davaine de aandacht op de vliegen als overdragers der smetstof van het miltvuur thans heeft dr Grassi aangetoond hoe ook de kiemen van andere ziekten door de vlie en overgebracht kannen worden Hg plaatste tot da t doel een bord met eitjes van de triokochephtUut dispar een ingewandsworm van den meusch in zijn laboratorium en legde 10 de keuken op omstreeks 10 meter afstand van zgn laboratorium verscheidene vellen wit papier alt Na weinige uren waren op dit papier tal van zwarte punten door de vliegen afgezet waarin met behulp van het microscoop de bedoelde eitjrs herkend werden Ook in de ingewanden der vliegen rondom het laboratorium en in de keuken rondom het papier vliegende vond hg die eitjes terug Hg herhaalde vervolgens de proeven met eitjes vnn andere ingevandswormen o a van de oxyuris vermicularis en taenia solium en verkreeg dezelfde resultaten De uitkomsten dezer proeven zgn dus wederom eene beIsogrgke aanbeveling voor de ontsmetting der uitwerpselen en ziekelgke afscheidingen van den meusch waardoor de smetstofien niet alleen meer of minder onichodelgk warden gemaakt maar ook de insecten daarvan verwgderd gehouden worden INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Wil mij een plaatsje toestaan in uw geacht blad om sommigen die ter terechtzitting van het Kantongerecht op Woensdag II tegenwoordig waren nit een verkeerden waan te brengen Het is mg namelgk gebleken dat eenige toehoorders bij geuoemde zitting van meening zgn dat de Ambtenaar van het openbaar Ministerie W C A Schollen over mg sprekende zou gezegd hebben De beschuldigde is geen geloofwaardig persoon Vooralsnog heeft hg dit echter niet gezegd doch wel dat het bent gehoord de getuigenissen van vier geloofwaardige personen tóórheam ik geen geloofwaardig persoon was Ik wenschte hierbg op te merken dat deze zgne meening mg daarom geheel onverschillig is aangezien ik de eer niet heb genoemden heer persoour lijk te kennen en dus niet weet in hoeverre zgn gunstig of ongunstig oordeel over ingue geloofwaardigheid voor mg van bet geringste belang is EvenzOo stel ik mij voor het ZËd onverschillig zal zgn wanneer ik zeg dat het mij voorkomt Z£d bij het nemen van zgn requiailoir èeue zeer ongepaste speech heeft afgestoken Wat ZEd daartoe wel heeft mogeu bewegen is mg een raadsel Vele der toen aanwezigen vroegen mg of ik ook iets met den heer Soholten had gehad Men dacht er toen zeker niet aan dat men van een Ambtenaar van het Openbaar Ministerie sprak alsof ingeval dit zoo ware geweest het bij eene zaak als deze eenig gewicht in de schaal had kunnen leggen De vraag is evenwel Ie karakteristiek om baar niet even aan te teekeoen Misschien dan heeft deze oratie tot proeve moeten dienen vau de kennia op s mans aoademiacben loopbaan vergaard Het ia mg wel doch ik twgfel niet of zgne boordere zouden minder in hunne verwachtingen zgn teleurgesteld wanneer ZEd in wat wellevender vormen en beteren toon zijn doel had trachten te bereiken Wel wil ik bekennen het mg niet zou hebben verwonderd wanneer hg op zgn te groeten gver door den heer Kantonrechter ware opmerkzaam gemaakt doch het houden van misplaalste toespraken bg rechtszittingen schijnt in den laatsten Igd in de lacht te zitten en mag daarom wellicht wat door de vingers gezien worden Alleen nog dit Aan kwade trouw te gelooven van iemand dien men volstrekt niet kent ia op zgn zaohtat genomen hoogst onvoorzichtig doch verraadt naar het mg voorkomt bg een man van het openbaar gezag geene leringe oppervlakkigheid vooral wanneer hg dat bg eene publieke terechtzittiug in eene opgewonden rede luide uitspreekt Geloof mg inmiddels met de meeste hoogachting M de R Uw dienstwillige C W VAN DE VELDE KENNISGEVINQ Nationale Militie TWEEDE ZITTING van den MILITIERAAD BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen Ier algemeere kennis dat de TWEEDE ZITTING van den Militieraad bedoeld b j art 86 der Wet van den 19den Augustus 1861 StaatsUud no 72 zal plaots hebben op het Raadhuis te Leiden en wel lo Op DINSDAG den 15 April 1884 des namiddags tan l g ure roor de Lotelingen omtrent wier zaak in de eerste zitting geene uitspraak kon worden gedaan en voor ben die wegens gemis der gevorderde lengte of het hebben van gebreken nog persoonlgk moeten worden onderzocht 2o Op WOENSDAG den 23 April daaraanvolgende des voormiddsgs ten 11 ure o Voor de LotetiogeD die een Plaatsvervanger of Nnmmerverwisselaar verlangen voor te stellen b Voor hen die ala Plaatsvervanger of Nnmmerverwisselaar verlangen op te treden De Lotelingen die voor bovengenoemden Militieraad moesten verschijnen doch niet verschenen zijn worden gehouden geene redenen tot vrgstelling te hebben eu voor den dienst aangewezen het niet ontvangen eener bgzondere kennisgeving of van een oproepingsbiljet ontheft geeuzins van de verplichting tot het verschijnen voor den Militieraad of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrgstelling gevorderde bewgsstukken De Loteling omtrent wien de Militieraad in de eerste Zitting reeds uitspraak heeft gedaan behoeft niet in de Tweede Zitting te verschgnen ten ware bij daarin een Plaatsvervanger of Nnmmerverwisselaar mocht willen vooralellen Gouda deu 28 Maart 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Seerelaris BROUWER KENNISOEVING INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN Bü RGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat de beschikking van hun Collegie dd 31 October j 1 waarbg aon G J D Arends vergunning is verleend voor de plaatsing van een stoomwerktnig in zijne smederg aan de Nieuwe Haven wgk N uo 120 tegen welke beschikking J N van der List aldaar in beroep is gekomen bg Koninklijk besluit vau 17 Maart j 1 uo 13 is gehandhaafd met bgvoeging der voorwaarde dat de bewegiug niet anders dan door ricmschijven op de werktuigen mag worden overgebracht Geschiedende deze kennisgeving ter voldoening aan Art 8 in velband met Art 16 der Wet van 2 Juni 1875 Staatsblad uo 95 Gouda 29 Maart 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER ADVERTENTIËN Wjj betaigen onzen dsnk voor de be wgzen van deelneming by het overlijden van onzen Broeder en Behuwdbroeder den Heer P DROOGLEEVER FORTüIJN ontvangen Gonda 29 Maart 1884 X DROOGIjEEVER FORTÜIJN W J PORTÜUN DROOGLEEVER en EcHTGBSOOT De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat h DOtlDERDAG 3 APRIL a 8 Gouda met z jne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn by den Heer F X HARDIJZER Café cVredebest op de Markt s Haok Opticihn oTliotaris C A tanBLARICÜM te Oudetoaier bericht dat het HEERENHÜIS No 305 met SCHUUR ERF GROND en TUIN groot 4 Aren 6 Centiaren te Oudeioater aan de Haven is ingemet op 5000 en dat de toeslag bepaald biyft op j Maandag 31 Maart 1884 des avonds ten 6 ure in het Hotel Doblbn i te Oudewater Nadere inlichtingen bg genoemden Notaris ADVERfE MTIEJ in alle Binnen en Buitenlandache Coti ranten worden dadelflk opgezonden door den I Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda BBlElBeitl GEVRAAGD voor dadelgk of voor vast eene Keukenmeid genegen huiswerk te verrichten Adres met franco brieven onder letter G aan de Boekhandelaren A KOK CoMF te Gouda Er biedt zich aan om met MEI in dienst te treden een Bargerdochter als Kinder of Werkmeid of in een WIUKBL van goede gstnigen voorzien Adres onder No 951 aan het Bareau dezer Courant Openbare Verlmriiig VAN EËiWITËRWAARD onder de Gemeente HAASTRECHT in de onmiddeliyke nabgheid van Gouda behoorende aan den Heer C J van VLIET Dz groot p m 2 Hectare 66 Are op DONDERDAG den 10 APRIL 1884 des namiddags ten 1 ure teo hnize van den Heer C F van den BERGH Stalhouder aan Stolwijkersluie bg Gouda Nadere informatiën geeft Notaris SPRUIJT te Ouderkerk a d IJeel Wordt gevraagd een fatsoenlgk JONGMENSCH voor een V inkel Eenige kennis van de Eervery strekt tot aanbeveling Brieven franco onder No 948 aan het Bureau dezer conrant IMlMSSËÏT Het gemakkelijkbereidbaar CACAOPOEDER A ÜRIESSEN is van de bette cacaoboonen gemaakt en biykens attesten der heeren F J DÜPONT Med Dr 8 H00GEWERFF Dr Phil te Rotterdam en D DE LOOS Dr Phil et Pharm te Leiden verdient het uit een gezondheidkundig oogpunt de voorkeur boven de met potasch bereide zoogenaamd zuivere oplosbare Cacaopoeders Bovenbedoeld poeder en andere chocolaad A DRIESSEN bekroond met de gouden Medaille Tent Amsterdam 1S83 is verkrygbaar bg Gebr KAMPHUIZEN Hofleveranciers Gouda L B VAN ES Aanleg van Waterleidingen Re aratie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van NaaimMChinea IJzer en Ko i draaiwerken spoedig accuraat biiiyk INKOOP tot de HOOGSTE PRIJZEN van INBOEDELS RESTANTEN VAN WINKELS en Te geUjkertyd UITVERKOOP van Glas Blik en Aardewerk tot spotprgs by M A TRIJBITS Lange Groenendaal 114 te Gouda