Goudsche Courant, woensdag 2 april 1884

1884 Vrijdag 4 April N 3061 14Ü GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 USELSTOOMTEAM B wijse van proef xal er Donderdags a morgens om 6 30 van Oudewater naar Gouda eene extra tram 2e klasse loopen De DIRECTIE Openbare vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op VRIJDAG den 18n APRIL 1884 des morgens ten 9 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door de Wed BLONK in Graauwkoop onder REEUfTIJK in het openbaar te VERKOOPEN 22 KALFKOEIEN 4 VARE KOEIEN 1 Tweejarige STIER 5 PINKEN VflQarig VOSMERRIEPAARD metwitte staart en manen Drachtige ZOGGEN Eenige KALVEREN Utrechlsch WAGENTJE op Veeren TILBüRRIE ARRETIKKER en BELLENTüIG Driewielde KAR Breede SCHOUW 2 BOEIBOOTEN BOUWen MELKERIJGEREEDSCHAPPEN en verdere Roerende Goederen In eiken Boekwinkel ia verkrijgbaar SOCIALISTISCE ONVERSTAND DOOR Cr ïïOBBEilj Tweede vermeerderde druk goedkoope uitgaaf met een nieuw voorwoord van Dr H J Bbtz Prijs 0 40 25 ex 9 50 ex 16 100 ex 30 Het werkje bevat bijdragen van wijlen Dr VAN VLOTEN Dr H J BETZ Dr H HARTOGH HEUS VAN ZOUTEVEEN Jhr Mr M A DE SAVORNIN LOHMAN Mevrouw BOSBOOM ToössAiNT Mej Elise A HAIGHTON enz enz L B VAN E8 Aanleg van Waterleiding en Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van NaaimMChines IJzer en IS O peTdraaiwerken spoedig accuraat b i 11 ij k Behangselpapier nieuwste dessins ungelootiijli goedlioop Monsterkaarten zenden wij op verlangen gratis en franco maar niet aan behangers of handelaars in behangsrlpapier slechts enkel aan particuliere personen of aan bouwkundigen en aannemers daar het ons totaal onmogelijk is op deze enorm billijke prijzen en buitengewone prachtige waren nog korting te verleenen Bonner Beliaugselpapier en Vlag g enfabriel Bonn a d Rijn BI ER Eene groote HOLLANDSCHE BIERBROUWERIJ vraagt te Gouda soliede AFNEMERS tegen biUgke conditiën Brieven franco onder No 95 0 aan het Bureau dezer courant In eene Winkel wordt gevraagd een BURGERMEISJE eenigsints bekend met het Hoedenvak en den Verkoop Brieven franco onder No 952 aan het Bureau dezer courant Mevrouw JAEGER WACfiTELSTRAAT Vraagt met MEI eene bekwame DIEI STBODE Zwaar Blank Kaaszout Fijn Zout voor Boterberelding gewoon Fijn Zont MIDDELZOUT GROF ZOUT zwaar en licht levert tot concurreerende prijzen iticlmief NIeTüWE ZAKKEN bij hoeveelheid P van lerVVA T G C Züün PAKHUIS NONNENWATER O No 2 Fakschuit op Leiden Zomerdienst aanvang 16 April ligplaats Turfmarkt Vertrek Woensdag en Vrijdag 10 45 ure Gouda 31 Maart 1884 A H KABEL Helnielvaartsdag wordt niet gevaren Eerste JVederlandsche mMK mmppij OP HET LEVEN tegen Invaliditeit en Ongelukken gevestigd te s Gravenhage Buitenhof No 42 24 Fel 1882 No 15 Directeur B JANSE Johzn Bovengenoemde Maatschappjj sluit contracten van Levensverzekering van allerlei aard met 40 pCt Aandeel in de winst Ook worden Verzekeringen tegen wekel premiebetaling gesloten alsmede Persoonlijke verxekeringen tegen ongelukken van allerlei aard in en bniten beroep en Verzekeringen tegen aeegevaar Beispoltssen voor binnen en buitenland geldig voor 4 8 30 90 en 360 dagen Information worden verstrekt door de hh A K v D GARDEN te Gou ia Gen Agent P M SCHELLING te id Hoofdagent P J K v WERKHOVEN te id Agent P ELSHOUT te Zevenhuizen Hoofd Agent H SMITS te Nieuwveen en VRIJLANDT te Moordrecht Agenten Snetpersdruk van A Briikhan te Gouda Er BIEDT zich aan eene WERKSTER Goede getuigen staan ten dienste Te bevragen onder No 953 by den Uitgever dezer Courant Fhospho Guano Animal Deze voor weilanden uitmuntende meststof wordt door den ondergeteekende tegen rembours afgezonden aan vijf gulden per 100 kilo bg groote partijen geschiedt de levering franco en behoudens goede referentiën op krediet Felix van Wijlick Quai St Leonard 67 Luik eveelt zich tevens aan voor de levering van hydraulischen en witten vetten Kluitkalk Hardsteen enz enz Hotel PAULINA Café Restaurant te Oudewater Dit Hotel bevattende verscheiden Apartementen en groote Amusante TUIN on WACHTKAMER der IJSEL STOOMTRAM wordt minzaam aanbevolen zoowel aan H H Reizigers en Familiën daar hetzelve op het schoonste gedeelte der stad gelegen is Bagage of Koffers worden Franco afgehaald Belovende eene nette en prompte bediening UEd Dw Dienaar S STERRENBURG 315 Staats JL40 erij De TREKKING dei EERSTE KLASSE begint MAANDAG 7 APRIL e k Het kantoor wordt gehouden Turfmarkt H 35 Een BEKWAME KUIPKNECHT Gevraagd bij J WILLEMS Bleeker te Gouda Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE mum MSLi of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude Ijenevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Carton teekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirl en Wouter Crabeth DOOE CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Pr js 80 Cents BINNENLAND 1 G0UD 3 April 1884 Hel di idend der Stearine kuraeiifabriek vOonda loor ISS il bepaald op ƒ 1216 per aandeel van 6000 Volgen de lijat welke op Je Secretarie alhier orefMakonistii het 3e lid i u art 81 der Wet op bel Lager Onder iJi ter lezing ligt bevonden lioh op 1 Januari jl in de gemeente Oouda 2128 kinderea boven de zea en beneden de twaalf jaren Van d kindereu genoten 263 geen onderwgi onder welk getal 28 kindereu van aohipperi welke alhier gedomicilieerd doch mecital afwetig lyu Het jaartyktch eind examen der Burgeravood choleu werd van 26 Maart lot 2 April jl det avonds aan de hier gevettigde acbool afgenomen doof eene Commini lameDgeateld uit een lid der Gomminie van toezicht waartoe ditmaal door haar dr U Uatel de Schepper waa aangeweien als voortitter den directeur eu ile leeraren der school Gedurende de eerate dagen werdea d candidaien elf in getal allen leerlingeu der aehool achrifteiyk geëxamineerd gedurende de drie iaattte dagen werd bet mondeling examen in het openbaar afgenomen De uilalag waa dat het diploma werd uitgereikt aan J Graveateyn A Steyl W Haaxmau J 6 de Jong C van Balen en L Haaxmau Eene aandoenlijke plechtigheid bad giaterenmiddag ten 12 ure op bet kerkhof alhier plaala Uaar waren bijeengekomeo de Curatoren van het progymnaaiam de Commiaaie van toeticht op het miildelbaar onderwqa alle leeraren en laer vele leerlingen van het progymnaainm en der hoogere burgeracbool om de laatate eer te bewijten aan deu deur dagen in de kracht dea levena overleden leeraar aan genoemde aeholen L K Hiaaink In 1881 ving bij zgn werkkring alhier het onderwya in de Ncderlandiche taal en letterkunde aan en apoedig bleek nirt alleen nvt hoeveel recht hem dit ouderwga aa opgedragen maar ook dat by ticb de vriendaohap lijner collega s de genegenheid zyuer leerlingen wiat te verwerven Ook giateren bleek dit opnieuw uit het drietal kranacn van de leerlingen uit de hartelijke woorden door dr Terpatrs ala rector van het progymnaaium door dr Jaliua ala directeur van de H B S door da Haverkamp Begemann ala preaident curatorendoor M Zwarenatein als eerate leerling der H B S gesproken Op waardige wyze vertolkten ty de gevoelens der aanwezigen die een kundig man een goed docent een bartelyken vriend beireuren De hoogbejaarde vader van den overledene sprak etu kort woord van dank eu vol weemoed niet het minst voor de weduwe en het vyftal kinderen van den overledene verliet men de begraafplaata De Eotlerdamache Bechtbank beeft Dinadag D S uit Oouda verwezen toi 10 dagen celstraf en verder zyn plaataing gelaat in een Kijka werkiorichting voor deu tyd van 3 maanden SCHAAK COREESPONDENTIE Den Haag 29ate iet Qoudtt 30 F 8 F 6 F C 6 Alkmaar 25 Gouda 26 eu indien A C 8 volgt 27ste zet B7 D7 Cl C 8 El E 7 De werkzaamheden der Kamer van Koophandel waren gedurende 1883 hoofdzakelijk de volgende Hore reeda in het vorig Verslag medegedeelde pogingen om verbetering te brengen in de verlichting van het stoombootenveer aan de Vestlijn met gunstigeta uitslag bekroond het Besluit om een request te zenden aan de Frovineiale Staten der provincie Zuid Holland buitengewoon vergaderd ter behandeling van de verhetsring van den waterweg lusacheo het Y en de Znid Hollandaehe rivieren in verband met bet bij de Stater Generaal aanhaugic wetsontwerp tot onteigening voor bet maken van een aieuwe verbinding van den Hollandschen IJsel met de Gouwe De Kamer vond aanleiding tot deze petitie in het voorstel van Gedeputeerde St leu dat naar hare meening minder aandacht schaDk aan de Goudscbe belangen dan haie vroegere voorsielleu Zij drong er dan ook op aan dat de S ten loudeu vasthupden aan haar vroeger vastgesteld plan Overeenkoroslig baren wenach werd door de Slatfn bealolen doch er werd tevens vaatgesteld at ala deze zoo gewenachte richting door y iaten Generaal mocht worden verworpen het eene pen vraag bleef of de Provinciale Staten deauiettegenstaaade den weg zouden subeidieeren III Door de Heercn A T Brodie te Amaterdam en P H Hooa en Zoon te L iden waa aan de Kamer gezonden een afdruk van h o adres aan de TweedeKamer over btt handel drijven door slalionschefs De Kamer besloot djt adrea te oudrrsleunen IV De Kamer te Zntfen veMigde de aandachtop de kosten van het brievenvervoer naar Indie en deze Kamer besloot hare pogiageo eerst bij denMinister van Walerslaal Handel en Nijverheid later ook bij de Tweede Kamer Ie ondersteunen Tot haar leedwezen bebbea deze pogingen tot nog toe geen gunatig gevolg had Het feu dat andere landen door geen zeeport te heffeu goedkooper met onze O I bezittingen correapondeeren dan wij wordt beatendigd V Door den Miniater vas Waterataat Handelen Nijverheid werden aan de Kamer inlichtingen gevraagd omtrent hetgeen zij zoude wenachen op te nemen in een handelaverdrag met de Argeutijuache Republiek l e Kamer antwoordde di het zeer weuachelyk zou zijn eventueete pogingen lol vrrliooging der rechten op Stearine kaanen met kracht te beairijden en in het algemeen te waken legen het goedkeuren vati bepalingen die tea nadeele van het vryhandela aielael jouden ziju VI Overeenkomatig het verzoek van de Kamerte Winachoten wendde de Kamer zich andermaaltot den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid over het betwarende fan de zegelbelasling voorden kleinhandel De Kamer herinnerde den Minister aan hare vroeger ontvouwde bezwaren en voegdeer den wenach by dat Kssignatien beneden 10 ook zouden worden vrijgesteld Tot haar leedwezen waa de Minister ongenegen de geweuachte veranderingm voor te stellen Vil De adressen der steenfabrikauten over het gebruik van bazalt bij van Rijkswege ondernomen werken en over het gebruik van Belgiaohe steen werden door de Kamer niet onderateund Wel meende zij dat het Rijk zich bedieuen moeat van in het binnenland vervaardigde producten indien deze aan dezelfde eiaoben voldeden ala baitenlandach fabrikaat maar hare onbekendheid met den aard der gebruikte steeu eenerzijds en de min of meer protectionistische strekking dier adreasen anderzijds deden haar besluiten zich van ondersteuning te oulhouden Later werd door de Atnhemaohe Kamer nogmaala de aandacht op dit onderwerp geveatigd doch toen deze Kamer van dat aohrijven kennis nam was door den Miniater reeds de toezegging gedaan dat voor het bouwen van scholen geen Belgische steen zou worden gebezigd De Kamer achtte het toen onnoodig zich oog lot de Regeering of de Volksvertegenwoordiging Ie wenden Het bekende proteclionistiache adrea der Kamer van koophandel en fabrieken te Helmondwerd door deze Kamer met onderaieund Geleidelyke opheffing van alle belemmeringen van het ruilverkeer ochl zij het eenige middel om op den duur bevorderiijk te zyn oan vermeerdering van welvaart en alzoo aan den bloei van handel en nyverheid Een onderwerp van plaatselijken aard dat de kamer bezighield waa de maatregel door deRijnspoorwegmaatschappij aan haar slation Gouda ingevoerd om niemand tot het perron of de wachtkamers toe te laten die niet voorzien was van eenkaartje De zoogenaamde ferroitiaartje erden ingevoerd voor hen die op het perron of in de wacht kamers wilden vertoeven zonder op reis te gaan Voor deze kaartjes moet f 0 50 worden gedeponeerd die evenw terug worden gegeven indien hel kaartje binnen het uur aan het hureau wordt aangeboden Hoewel erkend moest worden dat deze maatregel een groot ongerief veroorzaakte meende de Kamer toch dat de Reglemeteo op de spoorwegei geen aan liiding gaven om daarover by de Regeering te klagen X Een ander onderwerp van plaatselijk belang werd bij de Kamer aanhangig gemaakt door het verzoek der afdeeling Gouda en Omstreken van de Hollandsche Maatschappij in Landbouw vm de middelen te overwegen die zouden kunnen leiden tot verbetering van den toestand onzer weekmarkten Sedert jaren is achteruitgang onzer markten waargenomen en vruchteloos waren steeds de beraadslagingen over de middelen om haar tot vroegeren bloei terug te brengen Reeds in het Verslag over 1870 wordt hier over geklaagd en als oorzaak der achteruitgang opgegeven de verbetering der middelen van vervoer De Kamer meent dat hierin inderdaad nog steeds de oorzaak der achteruitgang moet worden gezoclit Verbetering van wegen en vaarten aanleg van spoorea tramlijnen baengen de bewonera van het platteland in gemakkelijke m raking met de groote steden des lands de middelp0iteu van het handelsverkeer Het IS dus niet te verwonderen dat zij de producten van landbouw en veeteelt die vroeger alhier werden gemarkt aldaar ter markt te brengen maar dan is ook tevens aangetoond dat de pogingen om in den natuurlyken toestand verbetering te brengen geheel vruchteloos zouden zijn Noch premien op den aanvoer uoch afschaffing der weinig drukkende marktgeldeu zouden in staat zyn deu handel op onze marktan te verlevendigen Met de verplaataing van den handel is echter het marktbezoek niet verminderd De booten varen op marktdagen meer heen en weer de opbrengst der tallen ging vooruit en het winkeldebiet is toegenomen al moge door vermeerdering van winkelneringen de klandisie meer dan vroeger verdeeld zijn Volgens verklaring van den inspecteur van het geneeskundig ataatstoezicht is de mazelen epidemie te Stolwyk geweken In t geheel kwamen 5 sterfgevallen aan die ziekte voor V Den heer J Kemps staiionschef der Nederl ifhijnapoorwegmaatschappy te Deo Haag die Dinsdag deo dag vau zijne 40 jarige ambtsvervulling herdacht vielen de meest ondubbelzinnige blijkan van hartelijke deelneming en hoogachting te beurt niet alleen van de zijde van het personeel bij hetwelk de jubilaris door zijne voortreffelijke hoedanigheden zich zoo bemind heeft weten Ie maken doch ook uit wijdere kringen zoowel uit de residentie als van elders Uit naam van het geheele personeel ontving hij een praoblige saloufautenil met een album statioosgewijze de namen der deelnemers bevattend Een aantal ingezetenen behoorende zoowel tot de diplomatie den adel ala le industrie de besturen van land provincie en gemeente vereerde den heer Kemps als herinnering aan zyna 40 jangedienstvervulliug een schilderij van hooge waarde In het verslag over den toestand van het Middelbaar onderwijs te Wageningea wordt van de Rykslandbouwscbool gezegd dat het aantal leerlingen steeds klimmende is ook uit de Overzeescbe bezittingen waar deze school meer en meer op prys wordt gesteld Van de 151 leerlingen zijn er 20 uit Indic afkomstig terwijl voor zooverre meu nu reeds mag verwachten een 50 lal na het afioopen der school hun werkkring in de kolomen zullen zoeken Van hen die Je laatste maal een diploma als landbouwkundige bekwamen gingen 2 naar Hongarije 2 naar Ocst lndie lerwgl 2 zich toeleggen op de suikerfabricaiie hier te lande beiden echter met hel Vocrnemeii naar Indie te vertrekken Staten Generaal Tweedx Kauek Zittingen van 1 en 2 April 1884 In de zitting van Dinsdag is na uitvoerige discussie en nudal de Minister van Waterstaat de beslissing aan de Kamer had overgelaten het voor stelRutgers tot wyziging der rijpting van het Mer