Goudsche Courant, woensdag 9 april 1884

0 TrexIh eano d ez L cp ls £a a t worden g eleverd met echt BIELEFELD Linnen borst in diverse kwaliteiten van ƒ 25 per Dozijn af Dito met Linnen SHAKESPEARE Boorden ƒ 27 per Dozijn en hoog er AGHTHEJIlDEi in alle prijzen Alles g egarandeerd soliede afgewerkt SCHENK en ZOON Specialiteit voor AAJNLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 1884 N 3063 Woensdag 9 April GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Heer en Mevronw J SAUERBIÊR betnigen hunnen dank voor de belangstellipg hnn oetoond bg de geboorte hunner kleindochter Gouda 4 April 1884 dieivstbode gevraagd in een Burger Huisgezin tegen MëI Adres onder No 161 bg den Uitgever dezer Contant In een BÜRGËROEZIN wordt eene gevraagd Adres onder No 955 aan het Bureau dezer courant Mevrouw van BOVENE op de Kleiweg vraagt tegen 1 Mei tegen hoog loon een zindelgk DIENSTMEISJE P G boven de 20 jaar die een goede burgerpot kan koken Aanbiedingen franco of in persoon hy V W D SCHENK op de Markt Finaie Uitverkoop van eene groote partg nog voorhanden SGHOENlNENLAAmN tot veel verminderde prgzen bg P DEN HOËT Peperstraat K 6 UU de hand te Koop of te Iluor een kapitaal hecht sterk en goed onderhouden W00NE7IS staande op een goeden stand met fraai aangelegen groo ten TUIN alsmede te Koop een JACHTWA GENTJE geschikt voor Hit of klein Paardje Te bevragen onder No 954 aan het Bureau dezer Courant N VEEMARKT Rotterdam Aan bezoekers van genoemde Markt wordt het HOTEL en CAFÉ St ALBEBTaauex PAARDENen VEESTALLING voorheen fiotel DoBTKOND ten zeerste aanbevolen Logies met ontbijt van ai ƒ 1 30 G B PINKSEN ei chef de 5 uisine v h Amstelhotel Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 28 APRIL 1884 des morgens te elf uren in het kofSehuis Hirhonie aan de Markt van SeiL Winkellmis en ERF met VERGUNNING tot verkoopvan Sterken Drank in het klein een HUIS GEBOUW en ERF daarachter en een KLEINGARENBAAN van 10 paden met Voor en Achterloods en een stak GROND ter gezamenlijke grootte van ruim 10 Aren alles staande en liggende aan de Varkenmarkt te Gouda en zulks in 2 perceelen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore vali den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda L B VAN ES Aanleg van Waterleidingen Reparaée van STOOM en ahdere Werktuigen Reparatje van Naaimachines IJzer ën Ko xdraaiwerken spoedig accuraat binj k 315 Staats Loterij De TREkKING der EERSTEKLASSE begint MAANDAG 7 APRIL e k BROODPRIJZEN Van af heden zgn de prgzen als volgt Best WITBROOD igCeutperKilo BRÜINBROOD 17 KRENTEBROOD 20 TARWEBROOD 13 BLOEM en TARWEBROOt 14 Gerezen en Ongerezen ROGGEBROOD H KREN EROGGE 14 PAARDEN of KOEIJEN BROOD 18 per 2 Kilo KADETTEN 2 Cent BESCHUIT 10 en 12 10 Cent A G OOSTRUM TURFMARKT Hoek Lange Dwarsstraat g Gedurende db Baaschdagen is er best PAASCHBROOÜ te verkrögen a 50 Cents de Kilo verzoeke de bestellingen zoo vroegt dig mogelgk te doen Openliare Verkooping op MAANDAG 21 APRIL 1884 s voormiddags 11 ure in het Logement cdb Paauw aan de Markt te Gouda van 1 Een HUIS en ERF in de Nieuwsteeg te Gouda E 16 kad Sectie C No 798 en 794 ged waarin sedert een aantal jaren met het beste succes is en nog wordt uitgeoefend de winkel en tappersaffaire laatst bewoond geweest door wjjlen Mej de Wed BÜZARD 2 Een HUIS daarnaast E 15 kad Sectie C No 794 ged Breeder bg billetten en nadere informatien te bekomen ten kantore van Notaris MONTIJN te Gouda 1 GAOAO L mim I Het gemakkelijkbereidbaar CACAO POEDER A URIESSEN is vaö de betU cacaoboonen gemaakt en blakens attesten der heeren F J DÜPONT Med Dr S HOOGE WERPF Dr Phil te Rotterdam en D DE LOOS Dr Phil et Pharm te Leiden verdient het uit j een gez ondheidknndig oogpunt de voorkeur hoven de met potasch bereide zoogenaamd zuivere oplosbare Cacaopoeders Bovenbedoeld poeder en andere chocolaad A DRIESSEN bekroond met de goudefi MedaiUe Tent Amsterdam 1883 is verkrijgbaar hö Gebr KAMPHUIZÈlfc Hofleveranciers Gouda ADVERTE TIEI in alle Binnen en Buitenlandache Cou ranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdrnk van A Bwskkan ie Gouda TechnischBiLreaii van der Garden INGENIEUR K F W EOOSEBOOM C3 OTJJDJL CRABETHSTRAAT Q 266 Genoemd Bureau beveelt zich aan tot hetontwerpen van plannen voor alle werken behoorende tot het gebied van Spoor en Tramwegen en der Bargerlgke en Waterbouw kunde het houden van toezicht op de nitvoering van zoodanige werken en het geven vanadviezen daaromtrent Openbare Verkoopingp te GOUDA op DINSDAG 8 APRIL 1884 des morgens te 10 uren bfl het koffiehuis de Kap en den tiramermanswinkel van DESSING aan de Karnemelksloot van eene aanzienlyke parig AFBRAAK bestaande in eikenhouten Palen Sloven Draaistukken Planken enz afkomstig vaü de gesloopte Molens van den Polder Stein en zeer geschikt voor brugleggers hek en schoeiingspalen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOG LEEVER te Qocda OpenlDare Verhuring VAN EKNVITËRWAARD ouder de Gemeente HAASTRECHT in de onmiddellflke nabgheid van Gouda behooreude aan den Heer C J van VLIET Dz groot p In 2 Hectare 66 Are op DONDERDAG den 10 APRIL 1884 des namiddags ten 1 ure ten huize van den Heer C F van dbn BERGH Stalhouder aan Stolwijkeriluis hyGouda Nadere informatien geeft Notaris SPRUIJT te Ouderkerk a d IJiel Eenrg Depol van THE ¥ Men wordt verzocht op t HERK te letten DIT uÈt Magazijn van M aAVENSWAAY ZOIMEN O0RINCË EM Deze THEEËN warden afgeleverd in verzegelde pakjes isa vijf tmee en een half en een Ned ont met vermelding van Nommer en i Prfls voorzien van netenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Boteimarkt te Gouda BINNENLAND GOUDA 8 April 1884 De gemeenteraad beitoot in zijne zitting ran heden 1 Tot vrijzigiDg der begrooting van het St Caibarina gaathnis dienst 1B83 2 Tot wijziging der onlangs vastgestelde verordening op de Trambanen In deze zitting trerd vastgesteld bet kohier der pi dir belasting op de iukomsten dienst 1884 De raad besloot aan de Wed Starrenburg den gevraagden gerioleerden grond op de gebruikelijke voor aarden te verhuren doch onder deze voorivaarde dat zy het gedeelte gerioleerden grond daarnaast gelegen zoo de eigenaar Van bet huis waarachter die grond ligt dien niet wil hebben ook In huur neemt Deze voorwaarde werd aangenomen met het ogg op ket feit dat dergelijke door niemand begeerde stnkjes gerioleerde grond slechts aanleiding geven tot het vormen van mestvaalten en vuilnishoopen dat zooveel mogelijk voorkomen moet worden De stukken die bij den Kaad inkwamen waren de volgende lo Ëent missive van de Commissie voor de stede lljke Beleenbank kennisgerende dat het Lid der Commissie de heer W Fost Drost aan de beart van aftreding is Wordt besloten dat de benoeming in de volgende vergadering zal plaats hebben 3o Een voorstel van B en W hen te machtigen tot overkinizing van het zoogenaamde Kop af watertje op de Eaam Ter visj 3o Ëen adres der hh de Benldetti en Beer te Amsterdam verzoekende vergunning de concessie voor een tramlijn Oonda Bodegraven voorzoover de wegen binnen deze gemeente aangaat te mogen overdragen aau de Stoomtramweg Maatschappij Gouda Ter visie De Voorzitter deelt mede dat B en Vl legen die overdracht geene bedenking hebben Tot regentee van het vereenigd Wees en iïllraoezeniershuis werd benoemd Mevr A W de Jong Schotsman De zitting werd bijgewoond door H leden de hh Uemsing Straver eo v Straalen waren afwezig Laatstgenoemde met kennisgeving wegens ongesteldheid De Voorzitter zeide zeker te zyn het gevoelen van alle raadsleden uit te drukken door te zeggen dat de reden van de verhindering van den heer van Straaten zeer werd betreurd terwyl hij de hoop uitte dat het hem spoedig gegeven mocht zijn de vergaderingen weder bg te wonen Tot opzichter van het waterschap Haanwyk Cattenbroek en Rapijnen liggende onder Linschoten ii benoemd de heer H Paul Jr architect werktuigkundige te Zevenhuizen Naar de Maathode verneemt zouden Katholieke Kamerleden voornemens zijn na het Paaachreoes de Begeering te interpelleeren in zake de Propaganda De Minister van Binoenlandsche Zaken heeft het denkbeeld ontworpen een gedeelte der lokalen van de kazerne Prinoenbof te Delft by gelegenheid van den SOOn jaardag van den dood van Prins Willem te meubelen en in te richten in de gedaante welke zij hadden in den tijd toen zij door den Vader des Vaderlands werden bewoond en ze dan voortaan als een historisch gedenkteeken viJh Bijkswege te onderhoudefl en toegankelijk te stellen De Delftsohe gemeenteraad beefi nu besloten Dtdoelde lokalen kosteloos aan het Rp in gebruik te geven Maart was bijzonder helder met sleohls tien regendagen en dan nog weinig regen Er viel een lerde minder dan gewoonlijk het meest nog den len 9en 12en aien en 22en Sneeuw of hagel beeft men h jna niet gezien dan omstreeks de twee la itgenofmde dag n Ook was de treffelijke vochtigheid gering derlien malen bleef die op den middag onder de 60 pCt en daarvan twee malen onder de 50 PW De barometer verontrustte ons niet want zgn stand was bgna voortdurend ver de geheele maand 1 mM booger dan gewoonlgk sleehts een weinige minder dan de drie vorige maanden De hoogste en laagste standen 768 en 7i3 raM en de verschillen met de zuidelijke plaateen waren gering of positief Zoo kwamen dan ook de winden gedurende de drie eerstedagen en in de tweede helft der maand uit hetoostelijk gedeelte van den horizon overigens bijnazonder uitzondering uit het Sssten en Zuidwestenen waren zg niet lerk Toet deden zij ons dikwerf onaangenaam aan zooals gewoonlijk in Maart omdat de temperatjur der liiiit nog zooveel lageris dan die van ons lichaam Op bwehntte plaatsenwas het evenwel eiken dag zeer matig Ieder heefteen aangenamen indruk van dete maand ontvangenen menigeen meent dat deze winter teer buitengewoon zacht is geweest Gedeellilgk i dal waar Welwas het eerste en vooral het tweede tiental dagenslechts weinig warmer dan gewoonlijk maar tochden aOsten en Sisten en van 11 tot 20 week detemperatuur zeer sterk positief af zelfs herhaaldelijk vmi 8 tot 11 tot 10 graden toe dat zij gemiddeld V graad hooger was dan gewoonlgk bijna 5 gr hooger dan in Maart IfISS Ook ia bet wmar dat de drie vorige maanden tn zeOr zacht waren en de thermometer boven zijn gemiddelden stand maar toch waren Maart 1859 62 68 71 72 73 82 vooral warmer en ook is zi k een opvolging ♦ warme maanden niet zoo zeldziam In 1861 69 en 78 was de standvastigheid vin karakter even groot en io 1862 63 74 en 82 viel de te hooge temperatuur even vroeg omstreek November in en bleefzg tot April of Mei j oortdi L Ct De jaarlijksche algemeene vergadering van het Nederlandsch Genootsobap tot zedelijke verbetering der gevangenen zal Donderdag 15 Mei te Amsterdam worden gehouden De afdeeling Leeuwarden zal het volgende voorstel ter tafel brengen De naam des Genootschaps worde gewijzigd en wel zoo dat in art 1 van het reglement gelezen worde Het Genootsohap draagt den naam van Nederlaudsch Genootschap tot zedelijke verbetering en tot ondersteuning van gevangenen en van ontslagenen Voorts stelt het hoofdbestuur voor de vraag te bespreken of de algem vergadering bij de Regeering nog zal opkomen tegen de in het nieuwe Wetboek van Strafrecht voorkomende bepaling welke het toepassen van celstraf aan kinderen beneden den leeftijd van M jaar onvoorwaardelijk verbiedt Over den invloed van het electrisch licht op de oogen van den mensch is nog weinig bekend gemaakt Daarom verdient belangstelling wat de benemde prof Cohn te Breslan daaromtrent heeft medegedeeld Bij twee officieren die langen tgd zonder besohuttenden bril den vlamboog hadden geregeld openbaarden zich hoofilpijn steken in het oog en lichtschuwheid al hetwelk echter na 2 dagen weer verdween Deze verblindende stralen kunnen trouwens door middel van glazen klokken ballons onschadelijk gemaakt worden Maar dsarbg gaat 30 tot 60 pCt van het voortgebracht licht weder verloren Intusscfaen verdient bet electrisch licht in elk geval waarin dioht bij de lamp gearbeid moet worden de voorkeur boven elk ander licht omdat het bg na niet verhit Ook wordt de gezichtsscherpte werkelijk verbeterd omdat het liobt zooveel sterker is Volgens Cohn is het eenige gebrek Van het licht nog het op den duur voor de oogen onverdragelijke dansen van de vlam dat echter ook wel uit den weg zal geruimd worden In een scbrgven aan de Banier behandelt de heer mr A F de Savornin Lohman het vraagstuk van den finanoieelen band tusscben den Staat en de kerkgenootschappen Hij dealt daar mede dat in de oommissie voor de grondweislRrzienlng waarin zoo vele kundige mauflen zilling hadden die bijna allen vóór het behoud van trnktements uitkeering waren niemand in staat is geweest bet betoog te leveren dat die ilkeeringen als afkomstig uit kerkelijke goederen nog steeds verschuldigd zg n De slotsom waartoe de heer Lohman bij de overweging van dit vraagstuk komt is dat hij blijft hopen dat de Staat wel aau de tegenwoordige genieters de traktementen bigve uilkeeren dat eischt het recht dat hij slechts langzamerhand en geleidelijk de gemeenten tot een anderen toestand voorbereide dat eischt de billijkheid maar dat hij over eenige jaren in het geheel geen Staatsfondsen betzij dan gekapitaliseerd of niet voor de gemeenten meer beschikbaar stelle dit is eisch des gelooft in onzen Heer J C Het sociaal democraliache orgaan Recht voor Alle bevestigt het gerucht dat rechtspersoonlijl heid is geweigerd aan de Sociaal democratische Vereeniging Het motief moet luiden omdat in het door de Vereeniging uitgegeven orgaan en de door baar verspreide geschriften steeds wordt aangespoord tot bet plegen van handelingen die met eene vreedzame uitoefening van de bij de Grondwet en andere wetten gewaarborgde rechten niet vereenigbsar zgn De nieuwe maatregelen tot vorming van kader uit de militie hebben bij de meeste korpsen reeds tot zeer gunstige uitkomsten geleid Zoo o a werden bij het in den Haag liggende 3e reg veld artillerte van de plaatsvervangers en nunvmerverwisselaars die in Mei 1883 waren in dienst gesteld 20 adspiranten voor bet militiekader tot eene afzonderlgke klasse vereenigd en onder de leiding van den kapitein voor speciale diensten door daartoe alleszins geschikt personeel praciisch en theoretis onderwezen met het gevolg dat na een afgelegd examen ten overstaan eener commissie bestaand nii 1 majoor 2 kapiteins en 1 eerste luitenant op 14 Maart 16 hunner tol miliciens korporaals zgu aangesteld en over de verschillende batWiijlu compagnieën van bet regiment zijn verdeeld om daarbij verder tot milicien wachtmeester te worden opgeleid Van de in October 1883 opgekomen lotelingen van bedoeld korps zijn een 12tal insgelyks tot eene afzonderlijke klasse vereenigd voor hunne opleiding tot milicienkorporaal Het hoofdbestuur van het Ned Onderwijzeragenooischap heeft alvorens zoo noodig adresisen over de voorgestelde wijzigingen derl wet op bet lager onderwijs in Ie dienen het gevoelen der afdeelingen ingewonnen over de vraag of bij mogelijke invoering vau eene of meer der voorgestelde wijzigingen de opleiding in de gewone volksklasse tot haar eisch kan komen en alzoo het volksonderwijs als voldoende gefegeld zal kunnen worden beschouwd Daartoe heeft het reeds in Februari de afdeelingabesturen uitgenoodigd uiterlijk vóór 16 Maart een antwoord in te zenden op de volgende vragen lo Zijn de voorgestelde wijzigingen in art 24 lid 1 en 2 der bestaande wet waarbij een grooter aantal leerlingen op eiken onderwijzer zal komen zoo nadeelig dat daardoor de opleiding van de leerlingen ook bg krachtige inspanning van den onderwijzer niet tot haar volle reoht zal kunnen komen 2o Zal dit nadeel niet nog vermeerderen door de voorgestelda wijziging van art 24 lid 6 waarbg als maatstaf voor bet voorgaande het gemiddeld aantal leerlingen over de 4 laatste kwartalen wordt aangenoAien Men vestige dïarbij het oog inzonderheid op de scholen ten platten lande op veld en tninarbeid en schipperskinderen 3o Zal de schoolinrichling zoodanig benadeeld worden dat de opleiding der leerlingen jniet meer tot haar vollen eisch kan komen wanileer lid 1 van het nieuwe artikel 45 wordt bekrachtigd wanneer alleen door het Rijk een deel der jaarwedde van de onderwijzers worden vergoed terwijl alle overige kosten in den regel komen ten laste van de gemeenten P De overige alinea s van genoemd nieuw art 45 blijven buiten beschouwing 4o Ia bet noodig of nuttig dal volgens de vastgestelde i ijzigiAg van art BS lid 1 de uitvoering van art 24 al of niet veranderd worde verschoVen tot 1 Januari 1890 Qp 26 Maart waren waren van ruim 60 afdeeling antwoorden ontvangen Dezer dagen overleed te den Bosch een oude vrouw di naar de j Hert Ct meld door niet minde