Goudsche Courant, woensdag 9 april 1884

m 1884 N 3064 Vrijdag 11 April GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere r el meer Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN kan geschieden tot één nnr des namiddags ran den dag der uitgave WOONHUIS staande op een goeden stand met fraai aangelegen groeten TUIN alsmede te Koop een JACHTWAGENTJE geschikt voor Hit of klein Paardje Te bevragen onder No 954 aan hetBure u dezer Courant SLÖTÈliAkER en Co WESTHAVEN B 199 GOUDA BORDEAUX WIJNEN van af ƒ 22 per anker en hooger MADERA per fl 0 75 0 90 1 MADERA DRY per fl 1 40 2 PORT a PORT per ff 1 25 1 75 Fijne Roode en Witte PORT per fl 2 50 ROODE PORTWIJN per S 1 10 Verder exquis fijne RIJN MOZEL BOURGOGNE SHERRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz Prijs couranten worden op aanvraag franco toegezonden Specialiteit voor AANLEG VA1 WATERLEIDIJNG in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Magfazijn V Bevallen Tun een Zoon M M J W ▼ AM OOSTEN geliefde Echtgenoote van J VERMEULEN Hz Gouda 8 April 1884 Eenige kennisgeving De Beer A DORTLAND betuigt door deze welmeenenden dank aan allen die blgken van belangstelling gaven op zijn gedenkwaardigen dag van den eersten dezer maand Gouda 8 April 1884 DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen ter kennis van d ingelanden dat by de op 3 April 11 gehouden verkiezingen van 2 Hoofdingelanden en 2 Hoofdin gelandplaatsvervangers met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen zijn de volgende Heeren als Hoofdingélanden in het 6 district H Penninos 14 L Graaf VAN LiMBuaoSTiRüM als Hoofdingeland plaatsvervangers in het 6 district M Temminok 14 J H Willink DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen bjj dezen ter kennis van belanghebbenden l dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1883 op de Secretarie van het Hoogheemraadschap ter inzage van het algemeen zal worden nedergelegd van heden tot 21 April a s van des morgens 10 tot des namiddags 2 ure en aldaar tegen 15 cents voor elk exemplaar verkrijgbaar zal zjjn 2 dat de Ingelanden volgeus art 165 van het reglement van 6 Juli 1857 Staatsblad no 90 hunne bezwaren tegen deze rekening binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór 29 April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3o dat de Vereenigde Vergadering op Woensdag 30 April in het openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde rekening Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd DE CLEECQ Dijkgraaf W G DE BRÜYN KOPS Secr Leiden den Zi April 1884 Zwaar Blank l aaszout FUn Zout voor Boterbereiding gewoon Fijn Zout MIDDELZOUT GÉOF ZOUT zwaar en licht levert tot concurreerende prijzen inclusief NIEUWE ZAKKEN bij hoeveelheid P van der WANT G C zoon PAKHUIS NONNENWATER O No 2 Eor ste c le O II tri ƒ V tegen Invaliditeit en Ongelukken TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agent P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOÜTte Zevenhuizen HoofJ Aeentj H SMITS te NitHwveen en VRIJLANDT te Moordrecht Agenten YERGUMING OPENBARE VERGADERING van Kleinhandelaren in Sterken Drank op Woensdag den 9 April a s des avonds ten 7 ure op het bovenlokaal van den Heer F X HARDIJZER wordende ieder belangstellende tot bijwoning dezer Vergadering dringend uilgenoodigd Op vertoon der quitantie van t betaalde Vergunningsrecht wordt ieder toegelaten M PEETERS Jz P J VAN VREUMINGEN N J VAN DORP Zuivere Cacaopoeder VAN Uichard C van Haagen te J7XBBCHT Verkrijgbaar te Gouda by H W M STEEVENS Firma A Deecksen Hoogstraat H J KABEL Oosthaven B 36 J F HERMAN en Zoon Lange Tiendeweg J 62 Ancienne Maison vins de Bordeaux Rheims demande des Représentants conditions avantageuses Poste restante Bordeaux B O 10 References exigées APPELSTROOP T CREBA8 STEDELUK MUSEUM VAN Op den Isten en 2den PaBschdag4 13 en 14 APRIL zal het JttUySiJCalf s namiddags van 4 tot 6 uur weder voor den verminderden prjjs ra 10 cents de persoon vbor een ieder toegankelijk zgn De commissie L B VAN ES Aanifg van Waterlei Sngen Reparatie vSn STOOM en andere W erktuigen Repfjratie v n NoMimachines IJzer en Kovét raaiwerken spoedig accuraat bi lijk Openbare vrUwllllge Verkooplng De Notaris J P MAHLSTEDE te Berg ambacht is voornemens op VRIJDAG den IS APRIL 1884 des morgens ten 9 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door de Wed BLONK in Graauwkoop onder REEUWIJK ¥ in het openbaar te VERKOOPEN 22 KALFKOEIEN 4 VARE KOEIEN 1 Tweejarige STIER 5 PINKEN VÖQarig VOSMERRIEPAARD metwitte staart en manen Drachtige ZOGGEN Eenige KALVEREN ütrechlsch WAGENTJE op Veeren TILBÜRRIE ARRETIKKER en BELLENTÜIG Driewielde KAR Breede SCHOUW 2 ROEIBOOTEN BOUW en MELKERIJGEREEDSCHAPPEN en verdere Roerende Góéderen UU de hand te Koop of te Huor 9 1 Gouwe C 241 een kapitaal hecht sterk en goed onderhouden BROODPRIJZEN Van af heden zyn de prezen als volgt Best WITBROOD 19 Geut per Kilo gEÜINBROOD 17 SlENTEBROOD j Ó TARWEBROOD 13 Bl OEM en TARWEBROOD 14 p Gerezen en Ongerezen l ROGGEBROOD 11 i KRENTEROGGE 14 p PAARDEN of KOEIJEN BROOD 18 per2I ilo KADETTEN 2 Cent BESCHUIT W en 12 a 10 Cent A G OOSTRUM TÜRFMARKi Hoek Lange Dwarsstraat gtr Gedurende de Paaschdagen is er best PAASCHBROOD te verkrijgen a 50 Centa de Kilo verzoeke de bestellingen zoo vroegtijdig mogelgk te doen Önelpersdruk van A Bri nkmaij te Gouda De nitgare dezer Conrant geschiedt ZONDAQ WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 De iiuendling van adverteatiëa BINNENLAND GOUDA 10 April 1884 Door bet Proviociaal beatunr van Zuid Holland werd dner dageo herbettced het atdammen droogmaken onderioekeo en ber lellen der Mallegaulnis te Gotfda behoorend tol de werken van den waterweg tan Amsterdam naar Botterdam Minite intchryver waa de heer T Volker te Dordrecht voor ƒ 38 700 De Soheepvaart door de Mallegatelnii at ao in bet begin der maand Mei geiloten worden De juiste dag van tluiling cal nader worden bekend gemaakt Gisteravond had in een der bovenbkalen van den heer Hardqier de aangekondigde vergadering plaats der rereeniging rVerganning waartoe het initiatief was genomen door de bekende Bolterdamsche vereeniging Hoewel de vergadering slechts door nagen en twintig takgenooten werd d oobt is toch faeslalen eene Znsterrereeniging op te richten Tot bestuursleden tyn gekoien de navolgende beeren J Switser Ai late Voorsilter H van Wgngaarden 2de Voorittter F Uermay de Groot Fz Secretaris P J ran Vreamingen Pcnningm W de Frankrijker te Boskoop Comm van orde SCHAAK CORKESPONDBNTIE den Haag 30ste zet zwart F 6 Ë 6 Gouda Siste wit D S E 6 Alkmaar 27ste eet zwart O 7 £ 7 Gouda 28ste wit H 7 H 4 Alkmav 28sie zwart F 8 F 7 Gpud 29ste wit H 8 O 8 Op de markt reeds door lal van schoone winkels versierd Is opnieuw een magazijn verreten nl dat van den heer M Caheo waar men ruime kens heeft in alle soprten kleedingslnkken Dinsdagavond K rd het geopend e de schitterende verlichting de smaakvolle étalage enz trokken natnurlyk aller attentie tot zich De firma is le Leiden reeds tal an jaren gunstig bekend en Bet is te verwaoblen dal zg ook hier spoedig een goeden naam zal lieDl eu De nota der 18 Kamerleden die zal gevoegd worden bij het voorloopig verslag over de klassenbelastinj vangt aan met een critiek der regeeringsplannen tot hervorming van ons belastingstelsel om dan vorklaren dat voor eeR dergelgke hervorming in de eerste plaats noodzakelijk is dat de volksvertegenwoordiging de kracht gevoele in zloh zelve Uie noodig 18 om zulk een gewiohligen maatregel tot stand te brengen waartoe zg zloh bewust moet ♦ Un gezag te hebben in het land en op den tlean lier ingezetenen te kunnen staat maken Geelt de grondwetsherziening ons land een krachtige en gezaghebbenao volksvertegenwoordiging terug dan mag ook weder het optreden eener regeering worden verwachi welke met vastf id en klem s lands zaken lemt en zich daardoor in staat gevoelt ingrijpende Hervormingen te verwezenlijken Terwijl bet belang der ingezetenen een betere erdeeling van lasten eisoht naar het oogenbllk voor Mn hervorming an hot samenstel der belastingen 09 nog niet ie aangebroken moetea aan de schat kist ook tot verzekering vaa het Staataerediet by een aanstaand beroep op de geldmarkt reeds dadelijk meerdere inkomsten wordett verzekerd Het doel achynt volgens de nota zonder de toekomst te prejndicieeren bereikb r Om daartoe te geraken ware de tegenwoordige nitkeering van s gedeelten der ryksbelastmg van het personad aan de gemeenten op te heffen Als aequivalent soide de heffing eener algenwene inkomstenbelasting Boeten dienen van welker hoofdsom het overgroot gedeelte aan de gemeenten ten goede zonde konen Daarbjj zou aan deze laatsien meerdere vrybeid in de telfitig van opcenten op kabelastingen iHeneo te warden ge ohonken en de b laande belasting op het pateo4 ditnen te vervallen t e inkomstenbelasting ia badoeld als aeqnivalent voor de gemeenten het sek ot echter geraden volgens de nota ten einde de bezwaren te ontgaan waarmede de he ng vaa geveentelyke directe belastingen nog heeft té karapeii en daaraan ife voordeeleo te vefbiuden walic de aitkceóag vao het personeel tham aan de gnoeeoten verzekert baar te laten innen door de zorg van Bijksambtenarea Een zeker bedrag niet al te ruim genomen dient alsdan ten behoeve van het Byk te worden afgezonderd zoowel om de koste der heffing te dekken alii om bet wettelijk karakter der belasting die nu in den vorm een heffing van het Byk zal wezen ook in verband met bat bestaande kiesstelsel te bewaren Aan de gemeenten al voorts moeten worden overgelaten opeenten te heffen hetzij op het personeel hetzij op de inkomstenbelasting Deze nieuwe belasting zal moeten opbrengen ongeveer 9 millioen dus bijna 1 millioen voor het Byk Haar grondslagen moeten de volgende zyn Zy zal worden geheven gelgkmalig van het geheel der inkomsten van de individuen niet naar de braonen van inkomst zy zal worden geheven van alle op zichzelf staande perBan eo en van rechtspersonen met uitzondering van instellingen van weldadigheid zy zal progressief zyn zoo dat een som van circa ƒ 600 vrjj is van de unmiddellyk daarboven komende inkomsten V pCt wordt geheven en verder ho gere bedragen gelykmatig hoogtr worden aangeslagen tot een zekere grens byv van 10 000 gld waarboven 3 pCt wordt geheven de aanslag zal ambtshalve plaau hebben door colleges van zetters door de gemeenteraden aangesteld die inlichtingen kunnen vragen maar niet eischen terwyl tegen den aanslag beroep mogelijk zal zijn én van de zijde van den aangeslagene én vun de zijde der administratie De patentbelasting zal geheel verdwijnen ook de heffing krachtens tabel IX Het stelsel tan plaatselijke vergunningsrechten kau daartegenover worden uitgebreid De nota is onderteekend door de volgende leden De Bruijn Kops Van der Kaaij Buma Van Heeokeren van Keil Van Ooenbrnggon Mirandolle Tak van Poortvliet Bergsma Huraalda van Eysinga Lieftiuck De Meyier Bombaoh en Wiobers Uit de Krimpenerwaard meldt men van 6 April Nog zelden was een voorjaar voor den land bouwenden aiand in deze waard zoo veelbelovend als thans Nagenoeg al bet vee is reeds in de weide v die evenals het hoolland dik met malsch gras beiet il Al het vee is gezond en de aanfok van kalveren in oneindig gelukkiger dan in het vorige jaar tpen de meeste kalveren stierven Voor de aardappelteelt is de wtérgeateldheid mede zeer gunstig Do vruchtboomen komen of staan reeds iu bloei Bekent men daarby de besparing van hooi pulp en lijnkoek nu het vee 3 weken vóór Mei den stal verlaat dan bestaat er groote reden tot tevredenheid Men spreekt te s Hage algemeen over den diefstal die den In April moet hebben plaats gehad ten nadeele van de wed Be B by gelegenheid van haar verhuizing uit de woning van baar schoonzoon den gewezen talbouder v d H Bij de overbrenging van het meubilair van het eenei naar hei andere buis in het Hujgenspark werd de portefeuille waarin de galden en geldswaarden dèr weduwe geborgen wann vermist H t lag voor de band dat de schoonzoon zelf het eerst in verdenking viel en aangehouden werd omdat hy by de verhuizing behulpzaam was geweest Bewa spoedig bleek echter dat er geen grond was om te vermoeden dat by de dadet zoo zjjn Thaos worden de pogingen dm de dieven of den dief op te sporen in andere richtingdoor de politie voortgezet Het is niet onmogelijk dat de diefstal reeds dagen voor de verhuizing heen plaats gehad llfeer mi men er voor het oogenblik in het belang der justitie niet van zeggen Alleen zij nog vermeld dat de nummers ene van de meeste effecten die vermist worden by de polifie bekend zyn en ook ter kennisneming aan de handelaren en commissionairs in fondsen zyn gebracht In eene particni corr uit Aljeh voorkomende in de Z t Ct komt het volgende voor Den 4en Maart werd te Ager Laboe naby Segli gevangen genomen Mozes Cohen by de Aijehers bekend onder den naam van Toekoe Ali Deze in het laatst van 1880 gedeserteerden militair heeft in de laatste jaren bij onze vyanden eene niet onbelangrijke rol gespeeld en veel van zich doen spreken en schrijven Omtrent zijn gevangenisoeming het volgende Den 4en dezer was hy met Vriezekalk eveneens een berucht deserteur te Ager Laboe iu gezelschap van eenige Atjescbe hoofden bezig te beraadslagen toen de Atjeher binnenkwam en meldde dat er buiten iemand was die brandy verkocht Ofschoon Vriezekalk geen lust toonde zich aan dat edele vocht te goed te doen kon blijkbaar Cohen zyn Eutopeeschen aard nog niet geheel verlaoohenen en ging bij naar buiten om een snaps voorzeker niet vermoedende welk een strik hem gespannen werd Of Vriezekalk er de lucht van bad weet ik niet ipoveel is zeker dat hy er zich niet aan gewaagd heeft en den dans ia ontsprongen Nauwelijks was Cohen boven gekomen of hy werd door een achttal Atjehers aangegrepen en gekneveld m een sampan geworpen en naar boord van de Palembung gebracht waarmede h j den 6n te Oleh leh aankwam Voor den prijs op zijne uitlevering door ons gouvernement gesteld werd hij alzoo door het volk waarvoor hy zijn land verried aan zijne en hunne vyanden overgeleverd Cohen was geheel Atjeher geworden en wie hem ontmoet had zonder hem te kenneitt zou moeilyk den Europeaan in hem hebben gezien Te Kotta Badja Werd hij aangebracht gekleed met een pantalon Aijehmodel en een zwart Singapoersch topje mutsje op Het bovenlijf s geheel cankt de muts bedekte alleen een gedeelte van bet hoofd zoodat de haren er onder uit te voorschijn kwamen Baardeioos in die kleediiig met hel