Goudsche Courant, vrijdag 11 april 1884

m 84 N 3065 De Croudsche Macliïnefaijrïek te 0ouda IJiter en MeiaalgieteHJ KettHtnakerij en fabriek van Stoom en andere Werktuig en stoomketels Werktuigen Kramwielen Eiemchgven lilortel en Koekenmolens steeds voorhanden Specialiteit in het vervaardigen van Kl molens Persen en Steenvormmachines Hooge Druk Compound Machines met gegarandeerd kolenverbroik voor Stoombooten Reparatiën worden snel en billijk üitgfevoerd bleef belast met het onderwgs in de gymnastiek aan alU scholen behalve de beide burgerscholen voor meisjes Van versterking van onderwyskrachten van verbinding der gymnastiek aan de gewone scholen geen woord Blgkbaar is de Commissie met den bestaanden toestand tevreden Tout ettpour U mieuxdans Ie meilleur des mondet potsiblet Verbetering op dat gebied behoort niet tot de vurigste wenschen is zelfs geen Vurige wensch ja mag niet eens een wensdi der Commissie heeten Op dit terrein zagen wg gaarne wat meer warmte bg haar Lichaamsoefening naast geestesarbeid een gezande ziel in een gezond lichaam achten wg vin te groot ge icht dan dat wg vrede kunnen hebben met den tegenwoordigen toestand die voornamelijk het gevolg is van de geringe belangstelling bg de autoriteiten in onderwgszaken zie o a in het Verslag de mededeeling omtrent 16 Dec 83 TAN I Lange Tlendetèeg D 60 üOUUA Lange endeweg D Ï O Alle BOEKEN en TIJDSl ItlPTEË worden büneiL den kortst mogeiyken tp geleverd reconujjiandeert zie oor ff il 11 SliMni tegen zeer billö ke prpze iiI JELeeft mede voorhanden alle soorten vqn in alle BINNEN en BÜI ENLA DSCHE COtjRANTEN worden dadelökl i opgezonden aarvoor eén afschrift voldoende is j om eene critiek o id Dgen der Comnü H MÉi opvatten tnte e fc zgn Jdeij jiebwll l enlük iild hM e waarop de C nin Komendl ge8llcl t t dat bjondigjeiri l fnten ijt yr onze kaUtteekenilil het publiek Jtefe Jbi n lWg vplgen daarli jV eii hopen aldus fi dat wg het gelezen bebb t dit verslag of op de je te leveren dat wg deel y meenen de bnrgerg indien wj Ken zoowel aan de Eiie belangen van roormaat als aan het lideltak deU ioe3tand iil enkel W som lag ikan te tippen feiTfof opmerkingen o w4iging aan te h verslto op den it Dewgs ïe geven m t aldéfaapdacht welke i t belang der zaak verdient In § 2 lezen wvj het volgende Opnienw werd er door eenige Hoofden van Scholen bg ons aangedrongen dat d toelating vau nieuwe leerlingen slechts eens in het jkar zoude plaats hebben daar volgens hun gevoelen de classificatie der leerlingen Igdt door de toelating tweemaal per jaar Gaarne zouden wg hierbg het gevoelen der Comniteie over dit denkbeeld gehoord hebben met opgave der redenen waarom daaraan geen g evolg gegeven is Dat de Commissie ongeneigd of niet bg machte is aan den door de bedoelde hoofden van scholen geuiten wensch te voldoen scbgnt zeker anders toch zouden deze daarop niet opnieuw behoeven aan te dringen vroegere voorstellen van dien aard schgnen tot geen resultaat te hebben geleid Toch komt bet ons voor dat in qnaestiëo als deze het gevoelen der onderwijzers jp oot gewicht in de schaal leggen moet zjj toch de mannen van het vak die dagelgks de werking der tegenwoordige regeling in haar resultaten gadeslaan zgn in de eerste plaats bevoegd over de wenschelgkheid eener verandering te oordeelen Oppervlakkig als leeken sprekende zouden wg zeggen dat toelating van nieuwe leerlingen om het half jaar ook bevordering om het half jaar ten gevolge hebben moet en dat dus het aantal klassen dubbel zoo groot moetr zgn dan bg aanneming eens per jaar Stel 6 klassen naar den leeftgd van 6 12 jaar als norm dan heeft de tegenwoordige regeling noodzakelijk indien de toestand zuiver is splitsing van elke klasse in twee afdeehngen ten gevolge zoodat er eigenIgk 12 klassen behooren te zyn waarin het kind bg regelmatige bevordenng telkens Vj jaar moet zitten Nu gelooven wg niet dat in eenige school alhier deze beginselen zuiver worden toege Ct lokalen noch personeel zgn daarop bered Wg kunnen ons dus zeer goed begrgpen dat de hoofden der scholen vooral in de eerste jaren moeite hebben met de classificatie en dat de gebrekkige toestand moet verholpen worden door op de een of andere wgze te schipperen door bg den overgang te geven en te nemen wat betreft den vereischten graad van ontwikkeling Vooral zal dit hetgeva zgn bg scholen zooals de 2e burgerscholen waar het aantal klassen en onderwuzers betrekkelgk gering is Veel gezonder in de toepassing zou zeker het stelsel zgn van toelating eens per jaar waardoor dan een verblgf van één jaar in elke klasse regel werd althans op de eenigszins tslryke scholen Wenschelyk ware dan natuurigk dat op de 2e burgerschool de beide eerste GOUDA 12 April 1884 De gemeenteraad van Berg Auibacht heeft de aanvraag om anbsidie voor de ontworpen tremlgn QoudaSchoonhoren van de hand geweten Ieder afzendar van een telegram kan in hei bianenlandach verkeer tegen betaling van 5 centa per telegram verlangen dat zgn telegram per tetephoon aan deo geadresseerde worde overgebraoht Hij stelt dan boven bet adrei tunchen haakjei de aanwijiing TelefhoonheiteUing of verkort T B Blijkt de beitellittg per telephoon onuitvoerbaar dan geickiadt wi per gawpaen besteller dook vindt gee terngbetaling van de geheven kotten plaats Het vooiioopiK verslag over de klaaaenbelaating it verecheoeD Tegen den tegenstand van een aantal leden die geen nieuwe of verhoogde belaatingen illen voordat de arhool et iihenien werd ernstig door de meerderheid der commiuie geprotetteerd Venterkingtmiddelen waren in elk geval noodig £ ukele leden lagen in de indiening eener inkom tenbelaatiog door deie regeering een blgk van wankelmoedigheid De meeste leden wilden de klaatenbeluting nog voor het tveede faalQaar van 1884 toepaaten Een aantal leden achtte dit noodig noch gewensoht Voor de toekomst achtten teer vele leden deze belasting oovermgdelijk anderen vonden baar door den tegenwoordigen finantieelen toestand niet gerechtvaardigd Zulk een impopulaire drukkende en diepingrijpende belasting moest enkel als uiterste redmiddel dienen met tuicigheid en eenige verhooging der bestaande belastingen kon men de begrootingen sluitend maken Een groot aantal leden keurde de ontwerpen goed als teer beknopt en duidrlgk Verscheidene anderen wilden eerst verhooging van het bedrag der indirecte belastingen De meeste leden gaven boven heffing van het patentrecht de voorkeur aan iertuniiig en verbetering sommigen wenschlen het aan de gemeenten af te sUan Anderen vonden de regeenDgsvoorttellen ook onaannemelijk met het oog op de bestaande regeling der gemeeotelgke belastingen Zoowel de heer Van Houten als 13 andere liberale leden hebben in nota s de grondslagen voor het plaatselgke belaslingweien besproken LaalstgeEoemdeD constateerden dat in hon nota geen vijandelgke strekking lag ten aantien van het regeeringtontwerp waaraan tg behoudens eenige ververbeteringen hun stem tonden geven Door het Kttunr der Kmeekeekool voor Zeevaart te Leiden ign bg circulaire een aantal inlichtingen verspreid ten dienste van hen die eene verbintenit bg Zr Ms Zeemacht wenschen aan te gaan Wy laten daaruit het een en ander bier volgen Behalve overlegging van een geboorteakte en een bewgs van goed gedrag zijn de vereischten voor aanneming als jongen bg de Zeemacht a Liohamelgke geschiktheid i Leefigd van 14 lot 18 jaar jongens van IS s jaar mogen alleen bij groote uitzondering worden aangenomen en dan alleen wanneer tg een krachtigen liohaamsboaw hebben over het algemeen goed ontwikkeld cijn en eene lengte van raim 1 4 meter hebben personen boven de IS jaar mogen op De Commissaris des Konlogs in de provincie Zoid HoIIaDd Brengt namens den Heer Minister van Waterstaat Handel en Ngverheid ter kennis van belanghebbenden dat de SCHEEPVAART door de Mallegatslilis te Gouda in het begin der maand MËI a s tot nadere aankondiging zal worden OESLOTEN Zoodra mogelgk zal de juiste dag van sluiting worden bekend gemaakt ê Gravenhage 8 Apiil 1884 De Commissaris des Eonings voornoemd FOCJC EEN BEKWAME zoekt huizen om aan huis te komen naaien zoowel voor Mantels als Costunms Adres met franco brieven onder letter IJ aan de Boekhandelaren A KOK CoMP te Gouda Mejuffrouw van OORSCHOT Bleekersingel VRAAGT een DIEITSTBODE H C AFSLAG van bij C A VERZIJL Spekslager Spieringstraai ADRESBOEK i Neerlandscli Indie f XadO voor den Handel bg de Uitgevers NIJGH VAN DITMAR te Rotterdam en verder alom L B VAN ES Aanleg van Waterleidingen Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van Naaimachines IJzer en Ko rdraaiwerken spoedig accuraat billijk Puike Evaporated Appelen VOOR APPELMOES 30 CENTEN PER 5 ONS In de Absliaubbin s of Anti Rlnunatisclie Watten is het redmiddel voor rhumatischp lyders gevonden Een I ieder beproeve deze bereiden watten met lichte of ernstige pgnen welke door koude zijn ontstaan en men zal zeer spoedig de heilzame uitwerking ondervinden Elk pakje met gebruiksaanwijzing kost slechts 30 et waarmede men zich kan overtuigen en zich tevens van eene of andere lastige pjjn ontdoen HooiddepÓt te DelH bij A BREETVELEAz en verder verkrygbaar bijr A G van Deth C B Verheul Oudewater Hel de Wed Bosman A Bos Berkel Gouda J vac Dorp Zoelermeer W F J den Uijl Sohoonh A Kauling Alphen A Prins Zevenhuizen J B E C Sohlattraan M J Goudkade Boskoop BodeftraTen O Hoogendijk Cappelle jK Oosterling Haastrecht S V d Kraats Bleiswijk W d G Wilhelmus Woerden Snelpersdmk van A Bri kuan te Gouda In het Keiz Kon AlKemeene Ziekenhui s Weeneo werden Dr POPP S TANDMIDDELEN di r den beroemden Professor UBASCHE onlangs aangewenp en bij Monden Tandziektea als het beate heelmiddel erkend Op verioheideu TeDtoonatelliugeD met medaillea bekroond Het door 36 jaar gerenommeerd Anatherin Mondwater ran Dr J G POPP KK Hofiandmeester te JFeenen Is het roartreflelijkste middel legen rhomatische tandpijn bij ontsteking twelleo en zireeren van h6t tandileeseh bet lost den aanwezigen tandsteen op en Toorkomt de nfeawe vorming daarvan maakt losstaande landen weder trast door rersterkiug ran het tandrieesch ran alle schadelijke stoffen reinigt geeft het den mond een aangename frissche reuk terw l het den onaangename reuk weldra doot terdvgnen 1 Groote flesoh k f 1 7B 1 flesoh ü 1 20 1 kleine flesch a 0 60 Plantaardig Tandpoeder markt na gj kort gebruik de Tanden blinkend wit zonder ie g te beschadigen Prgs per doos ƒ 0 80 Anatherin Tandzeep ie glazen doezen ran ƒ 1 20 peproefd Tandzuireringsmiddel Q 1 De echte aromatische Tandzeep ran Dr J j IG POPP zg maakt de tanden zuirer wit zonder jhet émail aan te doen bewaart ze roor ziekelgke m aandoeningen en houdt den mond frisch Hel Utuk kost 40 ets i Tandplombeering practisch en zekerst g middel roor zelfplombeering ran holle kiezen a Prijs per élui ƒ 2 60 Krilidenzeep aangenaam en beet middel M roor haarworm uitslah zomersproeten en puisten hoofd en baardsohilfer en korsten huidkrankheden M en alle onrernheden der boren huid Prgs per t stuk 36 cents Het geëerde publiek woret reryocht uitdrukkelijk K K Hoftandmeester POPP s geneesmiddel te verlangen slechts die aan In nemen welke ran mgu fabriekmerk zijn roorzien Depot van alleen Anatherin Preparaten te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Hotterdam bü F E ran Santen Kolff apoth en A Sohippeieijn Co blauwe poreeleinwinkel te s Hage bg J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Sgn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bg E Noordijk te Amsterdam bg P van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bij S Wolf en Zoon te Alphen bjj L Vnrossieau en Zoon te ütreht bij G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisteii Huiselijke vlijt is voorzeker eene der meest te waardeeren deugden der vrouwen doch trots de grootste viyt is het de huisvrouw niet steeds mogelgk alle werkzaamheden op tyd te verrichten in het bgzonder waar eene talrijke familie is en zal derhalve elke hulp in deze welkom zyn Reeds vele machines worden daarom in de huishouding aangewend doch geeue heeft bewezen zóó nuttig te zjjn als een goede naaimachine daar dezetydroovende handenarbeid en vreemde hulp bespaart en daarmede het soliedste naai werk bgna spelend kan verricht worden Een buitengewoon goed zoodanig werktuig leveren de depots der ondergeteekende Maatschappij waarin de gerenommeerde Echte Singer Naaimachine verkocht worden en waar men voor elk soort van naaiwerk de meest geschikte machines vindt Een zeer bgzonder voordeel biedt d rbg de door ons in het belang der koopers ingevoerde inrichting dat de macbjnes zonderprysverEooging tegen zeer geringe termijnbetalingen afgeleverd worden zoodat de aanschaffing eener zoo ijverige helpster een ieder is mogelijk gemaakt en eene nauwelgks merkbare uitgave veroorzaakt Voor cxintante betaling wordt flinke korting toegestaan Te GOUDA bevindt zich ons Dépót uitsluitend 111 Hoogstraat UI The Singer IHanufacturiiigr Co New York j Zondag 13 Aprll I GPUPSCHE COURANT iNteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken iet verslag der Schoolcommissie n enkele vorige nnmmers hebben wü in mnio heli verslag medegedeeld dat de CompBsie van toezicht op het lager onderwgs te izer stede over het afgeloopen jaar heeft uitilbracht Onze i lezers zullen het met ons eens n dat dit stijk met zorg is iewerkt en de ffiken geeft dat deM Commissie haar taak ift licht opva maar et gver de belangen Aartlgt van feu takAvan dienst die aan 4r toezicht Ss toevertnj wd Het is dan ook jaren vervielen en dus op die inrichting de Ie klasse aansloot aan de 2e klasse der Ie burgerschool anders toch vervalt men daar in hetzelfde ongerief temg het aantal klassen en ouderwgzers vermeerderd werd Hoe het ig ongegrond lykt ons het bezwaar der ouderwgzers niet en wg hopen dat hun denkbeeld in ernstige overweging zal genomen worden BINNENLAND I In § 3 trof ons het nwdegedeelde omtrent de vacatnreGordon Het deed ons leed te vernemen dat gijfcêk aan sollicitanten de reden was van deze langdurig vacature Waarom heeft het gemeantebestuur dan peen hooger salaris uitgeloofd Met d Commissie zgn wg het eens dat eenje goede indeeUng der klassen geroeide vervulling der l ige plaatsen gebiedend voorMïhryft en dat i het betrekkelgk gering aantal leeiUngen geen reden mag zgn om de noodige ond erwgskrachten aan eene school te onthouden Uf een andn leerplan met drie klassen óf eene onderwgzeres meer dat is de eisch dunkt ons van goed onderwgs en zoolang noch het n noch het ander geschiedt terznimt het gemeentebeitnnr den plicht om jvoor voldoend onderwys te zorgen U In diezelfde paragraaf i erkten wjj met geno en op d t de Oommissie niet schroomt jden vinger te leggen op wonde plekken in ons openbaar onderwgs Wg lezen daar van gemis aan de noodzakeiyke opgewektheid en toewgding bg zeer enkele ouderwgzers en onderwgzeressen en van gebrek aan den noodigen tact in den omgang met het hulppersoneel en de leerlingen bg andere Wg hopen dat de Commissie het niet gelaten heeft bg de i opmerking in een Mbhek stuk waarin nadere vingerwnzing niet te pas komt Wel zullen zg wien net geldt onmiddellgk gevoeld hebben waar de schoen wringt maar wg houden ons overtnigd dat de Commissie in het belang van het onderwgs en der betrokken personen haar blaam onder vier oogen en op gepaste wgze aan het rechte adres heeft doen toekomen Mochten er redenen te vinden zgn waarom er dit jaar meer dan vroeger dergelyk verschgnsel is waargenomen wellicht kan er wat aan verholpen worden Te geringe bezoldiging die ge deiyke zorgen baart en moedeloos stemt het opleggen van een taak die minder met aard en aanleg overeenkomt onverdiende antipathie van het publiek ongezonde en slecht geventileerde lokalen honderd andere dingen meer kunnen afbreuk doen aan de opgewektheid eens onderwyzers en het is eene edele taak voor de Commissie om helpend en verbeterend in dezen op f treden een taak die teer is en veel beleid en menschenkennis vordert maar wier stille vervulling zeker de rykste vruchten vOor het onderwjjs dragen kan In alle gevallen het verschgnsel is ernstig en verdient voortdurend in toog gehouden te worden de mededeeling der Commissie strekt ons ten waarborg dat zg niet zal verzuimen met al hare kracht deze kwalen te bestrgden Gelukkig dat daartegenover staat het gunstig getuigenis over de groote meerderheid der onderwyzers uitgesproken Voor wy van deze paragraaf afscheid nemen nog een enkel woord over het haudteekenen en de gymnastiek Met voldoening zagen wg dat de Commissie den wensch uitspreekt naar versterking van de onderwyskrachten voor het teekenen Dit is inderdaad noodig Rechtmatigen lof zwaait de Commissie toe aan den bekwamen onderwgzer in dit vak die reeds sedert meer dan 25 jaren met gver en toewgding zgn taak vervult maar wil het onderwgs goede vruchten dragen dan moet er meer aan gedaan worden en de krachten van één onderwgzer voor bgna alle scholen schieten daarvoor te kort t Verwondert ons echter dat de Commissie omtrent het gymnastiekonderwgs zich bepaalt tot de volgende kalme wg zonden haast zeggen leuke mededeeling de heer S