Goudsche Courant, woensdag 16 april 1884

tade k itc eer als wanneer hg zich op die dagteekening aan een politiebnrtau of elders bg eene bevoegde autoriteit had aangemeld Het gerechtshof heeft den veroordeelde W V vrggesproken vao de beschuldiging van desertie roet medeneming van een mouwvest boven de tenue van den dag van welk laatstgenoemd feil hg ook fas aangeklaagd maar hem schuldig verklaard aan overtreding van de krijgstuobt door het plegen van eerste desertie i t v v opgevolgd door vrijwillige lerugkomit binnen vier weken en hem de te dier rake ondergane detentie als genoegzame straf toegeknid Vorst Bismarck verstaat 4e kunst van waluiermaken maar op zgn eigenaardige manier Hij ins zoo verhaalt men van hem eens op de jacht met Benheer von Kleist Betzow en sprak s avonds metdelen die weinig geneigdheid toonde om s morgtosvroeg weer op te wezen af dat hij hem ivel tezeven uren zou laten opslaan BIn hoe meer apx dit weersprak des te beslister verklaarde de Vowt dat hg het vast en zekei doen zou Toen nu den volgenden margen roepen aan de kamerdeur van zijn metgezel niet hielp ging Bismarck in den tuin en schoot door het venster en kogel in de zoldering van dieus slaapvertrek vlak boven het bed Verschrikt door den knal en gerukt door de neervallende kalk sprong K ist Re zowU iit bed trok zgn kleeren aan en snelde naar peneAen om te zien wat er gebeurd was Goeden morgen riep daar Bismarck hem toe zonder een spier van zgn gelaat te vertrekken het is jllist zeven uur Blgkens het jaarverslag van ds i ij A van derChgs over den toestand van betiMElailkzinoigengesticht te Dordrecht werden er ip4 p83 opgenomen 67 en vertrokken 65 patiënten De bevolking bedraagt nu 224 Igders Herediteit werd nu eens als bgkoiuende dan weer als hoofdoorzaak van de geestesstoornis der opgenomenen in 16 gevallen p m H pCt vermeld Misbruik van sterken drank vrordt bg 9 mannen vermeld Bg 5 van dezen was het buiten kgf de eenige oorzaak terwgl het bij de 4 anderen gepaard ging met huiselgk verdriet of dergelgke complicaties De 5 eersten zgn allen hersteld en met de beste voornemens vertrokken van de anderen zijn 2 hersteld 1 overleden en 1 nog in behandeling Onder de verschillende bijzonderheden die omtrent de verschgnselen bg eenige patiënten worden medegedeeld wgst de geneesheer op een treffende eigenaardigheid bg sommige halluoinanten om met hun tgd mede te gaan bg de verklaring of liever bg het aangeven van de schuldige oorzaak hunner kwellende zinsverbeeldingen Vroeger was het gewoonlgk de invloed der vrgmetselarij of hekserij of ook wel de gewone telegraaf waaraan het lijden werd geweten thans echter moet de telefoon bel ontgelden Zoo komt onder de Igders dier categorie voor een man die dag en nacht getelefonneerd wordt Het is een Igder aan ohronischeu vervolgingswaanzin die hoewel uitermate doof inzgngeboorshallucinatien voortdurend voedsel vindt voor zgn geestesstoornis Lange jaren is hg in Amerika geweest o a ook bg de Mormonen aan het Zoutmeer Reeds daar achtervolgde hem een zeker persoon die zich valschelgk voor consul uitgaf een uiterst slecht mensob welke zich echter schuil houdt om hem des te beter te kunnen benadeelen Het repatrieeren heeft hem van dien kwelgeest niet kunnen verlossen hg is hem gevolgd wijl hg vreest dat de patient anders zgn vreeselgke schandalen aan het licht zal brengen Va rtdurend wordt hg nu door dien persoon per telefoon bewerkt Het houdt hem uit den slaap nauwelijks zal hij insluimeren of hg krijgt een schok in de hersenen even als men bg magnetiseurs op kermissen gevoelt dan begint die vervolger geluiden als door de telefoon te maken ook te roepen en hem op allerlei wg zen te kwellen Gelukkig bigft patient onder al die martelingen vrij kalm maar heeft behoefte af en toe in lange mededeeliugen aan zgn geprangd gemoed lucht te geven en om hulp te smeeken tegen den onverlaat Vier Ëngelsobe leveusverzekering maatschappgen hebben haar verzekerden in twee klassen gerangschikt naar gelang deze zich al dan niet van sterken drank onthouden de ondervinding sinds mim 15 jaren heeft nu bewezen dat aan de eerste klasse uilkeeringen kunnen warden gedaan daar voor niet drinkers de sterftekans kleiner bleek te zgn De Volknriend dit vermeldende voegt er bg In Engeland ia geen vereeniging van levensverzekering meer die zelfs tegen hooger premie het ieven van drankverkoopers verzekert daar de statistiek onloochenbaar bewezen heeft dal de gevaarIgkste maatschappelijke bedrijven nog minder sterfgevallen leveren dan het gild der drankverkoopers Ondanks alles wat hun bedrgf schgnt voor te hebben sterven zoovele drankverkoopers in de kracht des levens dat het verzekeren van hun leven een zoo zekere schadepost gebleken is dat achtereenvolgens alle levensverzekeringen geweigerd hebben hen op te nemen In navolging van de door eene zekere Miss Carpenter te Bristol opgerichte Day Feeding Schools heeft zich te Londen eene commissie gevormd om aan de meest behoeftige kinderen op de openbare armenscholen dagelgks middageten te verschaffen Door eene liefdadige vereeniging de London Samartlan Society werd dit op vernshillende scholen reeds kosteloos gedaan doch toch Ichgnt men er stelselmatig mee aan het werk te willeu gaan en de heer Mnndella wordt genoemd als een der warme V Oorstanders van de zitkk Met Ust oog echter op de zeer ernstige mèreele en mntl cbappelijke bezwaren tegen het kostAos voeden def kinderen wil men voor het v rst f cte eten en zoo noodig voor kleeren de ouders den kostenden prg s laten betalen Die prgs nu is waar de voeding op eenigszins groote schaal plaats beeftl zeer gering Te Kousdon waar men inel verschillibde spgzen proeved nam kwam hei nMddagmaal itfpi 3S in lérén genUddrld slechts op 37 stuivers t Staat Daarvoor iwerdhett volgende jopgedischt Maandag goede sofp Diusvlags rèuzelbblleu mei suiker Woensdags gekookte rijst metyai Donderdags vleeschpodding 1 en Vrijdass appelpodding Ëlk liiind kreeg voor nog geen stuiver d ags dus van deze sma kelijki kosten ene portie van 8 Eng ohcen mé r dun de meeaten iankondrn Is de vereisohte betaling aljeoo uit rstiii gering men wil zich en zee te irec t ten st gsteiuanhe beginsel houden bm in pen igeval i zelfs nietwaar de ouders werkelijk en Ibuiten huwie Schuldgeheelj onvermogend bigken bet voel sel koste oaste veratirekken Dat het vaed el in de iohool ppp eelien gezetten tgd gegeteii zal irijoetMi wordeè spreekt el van zelf j J De bJdoelde commissie zal over de uiïVoerbaarheid ieft zaak verslag uitbrengen eu vervolgens trachten hetiinoodige kapitaal bgeen te Urengen In Texas worden de misdadigers die het wagen uit de gevangenissen te ontsnappen met behulp van bipedhottden opgevangen Deze dieren doen dat zoo goed en zgn zoo gevreesd dat slechts zelden een gevangene zich door de vlucht tracht te redden De bloedhonden worden op deze jaoht atgerichl Een ooggetuige verhaalt daaromtrent het volgende Gevangenbewaarders hondendrijvers en toeschouwers begeven zich naar het vrge veld Ëen tuchthuisboef wordt gehaald en hem wordt een halve Engelsche mijl op de handen voorgegeven De hond volgt huilend het spoor zOodra hg aangehitst wordt Hoe de boef ook door plotseling zijwegen in te slaan den honden het spoor bgsler zoekt te maken de dieren komen huilend en met den kop op den grond hem steeds weer op de hielen De boef trachtte een boom te beklimmen maar achtte zich daar niet veilig nu kroop hg ia een kar en ging onder dekkleeden liggen De handen bleven eerst bg den boom stilstaan maar vervolgden ras hun weg Zg bereikten den wagtn liepen er om heen eu sprongen er eindelg k op de boef was gevangen De honden pakten hoe hij zich ook met de dekkleeden verweerde hem bg de broek vast en lietes niet los vóór de gevangenbewaarder den vluobleling had overgenomen Het grootste circus der wereld is dat van den Amerikaan Barnum Het telt 700 bedienden acrobaten kunstrg ders reuzen wildemannen dierentemmers oppassers enz Het aantal paarden bedraagt 400 der olifanten 30 De menagerie telt eenige honderden dieren waaronder 18 leeuwen 20 kameelen 12 drommedarisseo verder tggers beren panters giraffen zebras enz In den winter vertoeft Barnum te New York in zomer en herfst bereist hij de Vereenigde Staten en geeft in ongeveer 150 steden voorstellingen Te Boston ontving hg verleden jaar op één dag ƒ 40000 j in tien dagen bedroegen de ontvangsten aldaar ƒ 260000 Gedurende den reislgd bedroegen de dagelg ksche uitgaven ƒ 11800 de inkomsten gemiddeld dagelgks f 22900 zoodat hij eiken dag een zuivere winst behaalde van f 11100 Het is een feil dat op den bodem der diepe zeeën zeer helder gekleurde dieren leven Bood en oranjegeel zgn de meest gewone kleuren Purper zgn 76 pet der dieren die op de grootste diepten zooals van 500 tct 1000 meter leven Dit verschgnsel is ihans verklaard door de onderzoekingen van Dr C Keiler te Zurich Secchi Pourtaics en Bougner hebben reeds waargenomen dat onze oogen op eene diepte van 86 100 meter geen licht meer kunnen waarnemen En juist op de diepte van 70 150 meter beginnen de meeste dieren rood oranje of geel te worden lerwgl zooals wg reeds zeiden op nog grootere diepten de dieren byaa allen pnrpcrkleurig zyn De theorie der complementaire lilenren moet hier volgens Keiler als rerklaring gelden Groenblauw en rood zgn oomplemeolaire kleuren evenzoo oranje en blaiiw Te eamen vormen eg de wiite kleur Door een rood glas geiieo verdwenen voor ons oog de groenblauwe voorirerpen door eeu blaunr glas de oranjekleurige Men reet dat het water hoa dieper men komt groen groeoblauiv blauw woiat voor ons jOg De dieren welke op die diepte l ven bigven dus voor ons oog verbjorgen en zij vinden in hunne heldere kleuren juist éen besobuttingsmiddel evenals zoovele dieren op onze aarde door de kleur van hunne huid overeenkomend met de omgeving waarin zq gewoonlyk geplaatst zijn beschermd worden H £ en onderzoek door professor Thomson ingesteld heeft tot den zeer bedenkelyk uilslag geleid dat in Amerika althans kleurenblindheid onder spoorwegbeambten zeer veelvuldig voorkomt Van de 16 000 beambten op den PenKiylvania EaÜKay waren er met minder dan 25 pCt in gevaarlyke mate met deze kwaal behebt Professor Thomson onderzocht de mannen met behulp van Vlaggen en van lichten 2roeu wit en rood Gelgk nfen weet wordt eene Ijntte vlag die veiligheid Ijeteelifent bg gebruik i sjboedig grauw en scbgnt zij altoos zoo op eeiieu a aland Soipmige kleurenblinden nu zien rood of en voor grijs aan dat wil zeggen zij houden tie groene vlag die behoedzaamheid fen eeue 9de vlag die gevaar stoppe i b ieekeilt illicht or eene witte Herhaaldelgk Igebenrde bét volgende Thomson nrdifde i peenjgen afstand ipn den te biiderzoekejk persoon eeue gwene vlag m vroeg die beteekende Het Mivimi luidde d l mee I iohtig behoedzaambefai ipan werd lr eene wi te vlag gewapperd f en het auwoord rood gevaar Kw m eiidelgk deirooïe vlag e bibnrt dan heette h et k wit alles wel Uomen Ziedaar de erTating met honderdeniV misten stookers wisselwachi er conducteurs en i p opzichters op deze Ign of geoann Metzelfde hadW et lichten van verschillenUe kleur plaats Iu eeDCif donkere kamer werden de onderzochten tegen f overl eene lantaren geplaatst wier licht grooter en kleiner gemaakt werd overeenkomende met de versterking en vermindering iM seinlichten op zekere afstanden Na verloonen van verschillende gekleurde lichten deed prof Thomsoi J de roode lens flikkeren en vroeg toen aan een oud in vertrouwd machinist Wat zoudt gg met uwen t Cein doen indien ge het licht zaagt zoo als nuP Ik zou recht dootstoomeu antwoordde man ieet wel Waas dan uu zoo goed het licht langzaam te naderen De man gehoorzaamde bg naderde het licht totdat hg tot schrik en verbazing der omstanders de handen omhoog sloeg en half in zwgm vallend uitriep Mgo God Is het mogelgk I Het is rood I Tengevolge van den buitengewoon zachten winter en het gunstige voorjaarsweder zgn de weilanden in den Z W hoek van Frieshind zóó schoon met gras bezet als men in gewone jaren slechts om deozelfden tgd in Mei ziet Uitstekend komt dit den veehouders te stade omdat de hooioogst den vorigen zomer zeer middelmatig was kunnen ze nu het vee naar de weide zenden In den veehandel begint leven ie komen en menige boer die zich vroiger hoofdzakelijk op de zuivelbereiding toelegde heeft de bordjes verhangen en gaat van het fokken hoofdzaak maken omdat hg bg ervaring weet dat puik Friesch vee naar buiten gewild is en zgn rekening dan beter sinit Het bouwland is ten gevolge van hel droge voorjaar zeer goed ter bewerking geschikt de gewone bezigheden daarop hebben in onzen boek allerwegen plaats Reeds ziet men enkele vroe e aardappelsoorten boven den grond Het winterkoren slaat uitstekend te velde ook de vruohtbsomen beloven een goeden oogst t is te wensohen dat geen nachtvorsten aan de verwachting den bodem inslaan Dat het bggeloof in Zweden nog niet is uitgeroeid blijkt uit het volgende geval Eenige weken geleden had een vrouw in Smaland het ongeluk hare hand in eene dorschmaohine te verwonden Zoo als gewoonlijk op het platte land nam men eerst zgne toevlucht tot een kwakzalver en het treurig gevolg was dat het koudvuur aan het gewonde lichaamsdeel kwam Toen de vrouw eindelijk in het gasthuis belandde was alle hulp tevergeefsch en de vrouw stierf kort na hare aankomst aldaar De man haalde het Igk weg en begroef het Maar wat gebeurde De doode spookte en liet haar treurenden echtgenoot in zgn huis niet met rust Moeder is zeker boos omdat zg in baar oude kleeren begraven is zei de weduwnaar en deze meening vond zooveel ingang bg de familie en de baren dat b verzocht zgne vrouw nog eens te begraven daar haar geest geen schik had in haar daagsobe kleeren Toen alle overreding ka inw f I i t bnanik 9 rii4 ail iivknak i v t c i JI i Hl 4t iMk r aéM wf i h s M m Km i Kwdhisvl ra UrAm auw p i tifs li N hstuwktvna m mM It MbM w k Bf tM ÏM anti nau ddea ai rfeiea i OMMftr T Hon4 aanf fce oahcd af It § mdsiaict nip er M Ij l i lii lgia i Mt i a stl liek l iMi M I M d htr a lS7fi düt te faiVfM 4Mal Mb dat gvladis ia le adl hif i i ti f dadh M Se fsehaap i moed zeer smi mhtéMi n iMltfa t atkchani tiie n raoi n zalk iK t tuiMtfi i U i a t i i G B ff Beesheer 1 hdMMt u nekttn lAt aagilW w dan by de ntoriKÖ w m mm k tqi y a t laii i nl herb ntéa ai bcgmiacB on melk vaar fc werd vraektdaoa den bAagerdogil i niet de vroav ie te zogen i k dat zoo de vma i len draf k alsof t aaae werd het de lamoMRn laa amailjt mdiri i Voltaire kecft aaaa d i is bel gtoi Haar ook kit Men oordetie aiif Twee jagen aan keertn De eea nel r Pocf den ander aaar it hg ik kon ail kc Boack a Bood wtti iaat roevers aangevaika Hoerecl warea eiJ Sept Hoevcdnfl ge Je dia Mfl IKx acpl Neca aaa dü Ceat oil Xeea acta aac dis ttfl Lieve keiarll tt tia tfi h bagi nc aief ttft t a dix ec Sefi orat dix x Maar ja vilt aw aiel rtniaaa je dis ttfi sans dix Dix acpl ecal dix Je naakl wat nmmi je Ie d Uft aaaadixlepi Dix ft ecal dix cpif Ja daa bezi ikdat je bet kaïd ic Tcnatvoordia kckc cck Jni a BülteilaiÉsch Oveniclt De laatMe ketieklts il Soa Taf laidca ga at voor de Fruaek wapnea Vi daf i deaw wan de beide bnfét dx vaa iSéftia ea vaa Bvièfe gecoDeeatrcerd toodat de aaarü op de citadel vaa HongHoa koa plaaii kekkca De Zwarte Vl jgca haddes oodeneködcae Kraterkiagea ofgewotpea Haag Ho ad ZaKTdag taa d a esKtaa 10 tst in naaiddag 4 aar tikiakailliiid ca ditatesgevolge in braad gaekoua Da daifcs ia dca oml vaa de stad gia ca in vlaaiaaea op De vgud baad gum tegcaMaid ea kg veriiM Hoag Uoa na waar kei noKri k na dca baad in d aiad DOEgeUaaekl u kckbea at Ckiaceara timktta ma it hMsboca bra ta tegemver HoogHoaaaaeektaekt aaardn Uakowver van de Koode nvier aaar Pka Laag Andem trokken tieh lerag aaar Dos Vaag es Tkaa Hoa Dt parteaMDtavaeaaik keeit in Eoxetaad tatmaA i den partgairfd voor bet oof ntbttk do opaoado naar de apcaaekoniaf al aiet van taafcec daar ex Woeatdag of Daaderdaa a a zal lord labarr hoofd der oppoaitfe ta het HooferltBit te Maoeketter ersehcideac natea ket oord voeren Lord Baa mada as £ nauw mÊOf maaai Ta aar twbwiii teaas raaea 1 utm na na I 4a paalke 4 f falpiHi naoii mtötmt iwnwvw sas aii ïcram mz Sun ia ter Wl kcnp a oaianwiaadtsi iai éta ji na tmuÈaim i lUf ttisjp jrwtt feidit wwasa és mmtst éa laisBBiis iRWwSia h M aessrqi a lu a bmbk aba a De Effsctembeiirs i z autiaiicT r kkUik m mk Hl R èie iMeÈig a aalB 9mÊmiéi f wj ét M iaiit u k t aMOtehnvr Mk 1 ii a XHL ktt t m i mf tofaMww mia ita fcW rami M immét m mmm n iéiE m rt i ma k r If t i j aifcgtai mm de Twiu c 1 lu l Wfoa a auomaca a m sniHi ii iaan s aa ét km Fumn dm RdtseOnr pnnitsaHKaKa x i t v t 4t i Bt m w BT 4a afo Kn a K aiwera ia ioika w nsT misiag m jKimuim nJkn Qtiae fnmnümrfnm Ui ai k M lij i tmmimt m cabat Jaöm £ éeamt aet mftri l fc agB ras aa BUM ip éf jn iteHta = OaCRiLS is j Er 5s waemi m ais gswqoalqk mas I SS iM SémlM Sctr aaa de aesB Sboi fc liet door dca knr de Vipc He irnéb pt iii lm l t i in i i iL b t J i Tr i fB9 ai tiiiBk MWi iem mtaraa S Z ZT Lr t Kd i pCt 4cr M anwi af aA na On lilt tida f aar kn tiplnp many Msii ia fcïewSil saadu T Tt u if rw imBa mL Dt maé M amtm mm mé ï S i i k ii £ ér mam a nï a jg i jt I ail iitfi njir rw 1 ï T I Cl iaaora C iuim£ aaiK a ma aaii t üsb TOOT a M oa aZ u 4 n r i i Samwit f an t j J s Kia c tó Trmmnftmmfm GwasAa Imüa ïrfi m ixpamiuis ap iaKm ii ét k lam kj kat Isyr dit aaeX t acoewa a s M i M r A5r Hv Dr et a iaaof aa kaar pkesi Cl Icaaaca ix ii ifts iMpa tl Ita mii it ier da n ta leetal s k Oir Kaaer htth umt tVÊtfxt aaa i vvamt aft Ite vitue vetaaiieirëa e a ia hoé Hv AmtL EaL iac ft aami i X ïad Hwkdsktt U Jmm mmi Taeaaiie Bfc ÜasTO H ft Xeé K hok EnonBaxi ussis mÉ ném Haaf oK Ina siaa 1 p X bpr doek da r mn m xoa faaofCT M t ffi faa cÏRa Wka i pO Oc 1 taor SpCt a a jp t j iróoBcr tmm ém mt g i m Tiskaekc btcs iMaa I j pCk ktofir vaoiti nikefia ia Aac a 9 aac i PMopt t Pirïicttott i jCt unfa Ck étm w nftafifa ai iix vmot emu KKSer lU s knag v do Boén er leapou c H i Ï3 a V Serv Matr l aa k I i4 3 f am t n a ÜÉMimim Seeka saksSs zi üuiea ifoi aofr k lenoe am jpaofscm se irien M Pr Oqac pradCiKiitiea l aaad Wirsdiaiï WKgits law tact j T B a ai II a mmd gr m Be GiaL Ck Awv CoRt Ct Cf 4 i taagBü Riti TA JcL Ovtl CS Maak Saai il fCi faggi laAiOmiAi m fitamttét aar ea De wad ia Itetaskv SijUit uKerrea ex lixv Ïi4 AjizaaLi isacax wx ajos Jfiuttr méua BcaiEaaoa oaderjuigta owf v aaiienji Mt irmtuMf ilVEtcs kat t £ dt aact aatt oohRlaagv vk op deteUüc katnta I ia ca Tcsazaela am l atr ie eerstelt j i de a a£ea l Dtt vtrtig aa cja aociaalt viiuica ta Gaiaiku Biaiüis ais praminit foarwtjitemdgim Oe necstt ijz tBg i M rmk ander eta pciecoc Snak laiuL OkL Ckat X W pt msita I Bral Quibc I Akiaa 3 Itatèda C BHBii i i a Wel Plraaa i Q tSnr f dal er eaa aaaatbec l c puwm la iliikla tea dnie aar Ai ncdt en aag os kit li ioaa dl ataiaca mt aoarin m ap ad Tf Haar da g jaa dat oa kat iiia ata aa staat iiïtwürf aekienü xeot tt ia Knal goaakl ca m Itec Oijzaaiifr godt da na die Bsat mk aiive cegcnca amr vaar i Bc i TJfftffJ Ma dc cs kaadcb anwMasrf laik oa ifk Siadce Wi iaaai i ict aaiwk 14k d Daiteke eakod hm tot itaad gekoan r lUliig aiet na kiacktif g c guakui aim iq ihaaa a I Dsarcabana kccA Dasca hHui iqn Ilxaii r poHtis awt dea eaaotiipuaaeelea maar deu iser n B iimarcK te l r b Uens steeitt ket uv Grootu les ien vaa fHicauica Iiuen tiaitmi aa aa aaea ToigcliBgca aas de wie CboUaa ais de jaagr Fitl too I taaaaa zoo Beaeanaltidd Maar B I aarcfe heeft door t b8iteni emeeiu tnachappeOt door kct gewiekt t ner yai i aaih ik k i a li daar i a CUt X W Ca alaar I Ca Ak graic den kxnaeiiefuewliUeeapadakl taakt lau eert 1 uek zeiven H zal leiccf k ff i n a aaabag x w C t Lsma c kt paft r Mai r gm ta J t aakauiiit PlososSAXiiiucm Oavtnodcad X F S Uedeo g ea beuü K £ C L A M £ Waarom zijn ze beter tb êmèat asidtitB Baie vnig kekbiB ij iika gfkaaid tb er sprake aa van dt Zvttacncfee pt a vaa den Apocheker EL Bnoijt EennjiidTg daarom arndat i aiet a aeüo p ca scherp erken Hbo als zaateot attervater uungt of aodeie pcHen cj vemvakken de dorraoi ant ea vecaacaiksa huoib nttt laregendeel nog mts vetst ppui0 X vnareritsit de gewndtttB en mokst v E vtrkéi het gsbiatk vaa ceatf gsatameHii aii u kt d ig Tcrkngjkaar yt datata 1 SlTO ia de a th k E knckt seksoden dca haa dar Segcen kauaa lactekn Maar daa at aki OaiadtlwKl va at 4e Earapenekt p tiek aadaa asoder koaï De Wemcr bia£a ncacidia aoi stesia s a wak t ui kanCnde cca fcabiaetaveraa 2 na te 3C PHentei Gnaf Tolaot ousiaier van bianeiLuUKisuUe sues na aftiedta ea lot goaveroeor u den irooapnia kcascaad ocdca dece snit ra M a a anr i deipiii Tkaaa bcriektea kidacUe biadm ia tei paaiaes al Kariaada koofilMad éu giaaf Tafatoc deze bitrekkiag met tl aaaiVaardea ia aaa kct arabtekioze leven de voorkear geeft Ab iga opvolger a a h£t hoofd vu het ministsneei diipiirtemeat ofdt genoemd de heer Grott seenttJtna vao taat ca direetcar der lutelhagea van ekiad ketd ol geacraal KakkasoC Waedt aan fvaeiaai Kakbanod de portefeaiUe tocTenraawd daa beteekeni dit k t saltan vao eta Ubeniier rfektia Voorta wordt at itker geaield dat ook gcaeraal Poawet asiiustet