Goudsche Courant, zondag 20 april 1884

V H d tte S hooDhoTendoor C Blanken ƒ 2000 Aibmentol G Toorn liet I960 Gouda J Karrfm n 1760 Ammerstol H Kuilenburg ƒ 1746 SohoonhoTcn W Oprel 1733 Sohoonkoven N Kanings H 1600 Gonda Aan de belde langste msohrgfers ia h t irerk gegund Tot Heemraden van den Eendrachtspolder zijn herkoKn de heeren K Markus en J Vente beiden te Zevenhuizen De Haagsobe Gemeenteraad stelde Donderdag de voortraarden ast waarop aan de IJselstoomtramwegmaatachappq eene drfinilieve vergunning woriit verleend Toor zooveel s Hage betreft voor aanleg en expbitalie van een stoomtramireg tusichen den Haag en Gouda De door B en VV voorgestelde roorwaatden werden onveranderd goedgekeurd leen werd op initiatief vaii den heer Van Malsen de intrekking der concessie dus de staking van den dientt beperkt tot de zwaarste overtred ngen Voorts werd bepaald dat voor 1 Juli 1884 de concessie moH zgn aanvaard I De kolonel van het Indische leger G Scliafer die van Angusths 138Ü tot Juli 1883 militair commandant van Aljeh was in die maand op zijn verzoek van deze betrekking ontheven werd en kort daarna wegens volbrachten diensttijd eervol ontslagen en gepensioneerd werd beeft de redenen die tot zgne verwijdering uit het leger hebben geleld openbaar gemaakt in eene brochure te Zutfeu b j W J Thieme Co verscheuen onder den lilel De militaire bureaucratie en m jn ontslag Reeds terstond na zqne komst hier te lande heeft bij zich met zgne grieven tot den Koning gewend omdat dit plotseling ontslag een blaam moest werpen op zgn dienst als commandant te Atjeh uu dat verzoekschrift zes maanden na de indiening zonder gevolg gebleven is maakt hij de zaak wereldkundig Hg schetst in zgne brochure in bgzonderheden de moeielgkheden waarmede de commandant in Atjeh te worstelen had niet van de Atjehers of van het civiel bestuur maar van het legerbestuur te Batavia en de bureaucratie van het departement van oorlog aldaar De vooistelleu door hem gedaan om den goeden geest onder de troepen levendig te houden en den Atjeher weder ontzag in te boezemen voor onze wapenen werden door het legerbestuur of afgeweten of door onmogelgke voorwaarden verg deld maar werden zoodra de kolonel Aljeh verlaten had bgna alle ingewilligd I Zoo wat betreft de vermindering der bezetting van Lambaroe het patrouilleeren de verpleging der troepen op voet van oorlog en het versterken der troepenmnoht in Atjeh alle maatregelen die blijkbaar zóó noodig waren dat zij later toch erden toegestaan Den kononel Schafer die er om vroeg werden zg echter geweigerd ot onuitvoerbaar gemaakt en bovendien werd hg in allerlei kleinigheden gedwarsboomd Ue keus hebbende tusschen zwijgen en generaal worden of spreken en desnoods gepensioneerd worden besloot kolonel Schafer uit plichtbesef zgn ontslag te vragen als commandant te Atjeh Dat verzoek werd hem euvel geduid en daarop is zgn ontslag uit den dienst ongevraagd gevolgd ïn hoeverre de belangen van anderen hebben meegewerkt schrgit de kolonel tot dit onrecht mij aangedaan laat ik in t midden maar verklaren wil ik bet dat mgne vervanging te Aljeh voornamelijk noodzakelgk is gemaakt door de verregaande betweterij der militaire bureaucratie die in haar zucht naar alleenbeerschappg zelfs door luiienants en kapiteins der verschillende bureaux van het dep van oorlog in Indie den goeden gang van zaken te Atjeh en op vele andere plaatsen in Indic belet De laatste conferentie over de financieele belangen der Zuidafrikaansche Republiek heeft Donderdag plaats gehad Naar het D v N verneemt zal hetgeen in die conferenties over den toestand en de toekomst der Transvaal is aan het licht gekomen weldra bekend warden gemaakt in eene broehure welke tijdens de afwezigheid der Deputatie zal verschgoen en die dienen zal tot verduidilgking van eene circulaire waarin de plannen voor de spoorwegleening zullen worden ontwikkeld De heer J G Bantjes jr van Zeerust zegt de Trsnsvaalache Volkiitem bevindt zioh op het oogenblik te Amsterdam Holland om eene erfenis in ontvangst te nemen van etentjes £ 430 000 Een bttover groot oudachter oom of neef had in 1784 een zeker bedrag voor zgne familie vastgesteld onder voorwaarde dat de erfenis eerst na honderd jaren met rente op rente tou worden uitbetaald Den 14den Januari II was als in het sprookje van de schoone slaapster de honderd jaar om en de heer Banijes voert nu als een tweede koningszoon de bekoorlijke prinses £ 430 000 1 1 met zich mede naar Transvaal Zeker zal menigeen den gelukkigen bezitter van zulk een lolialje beogden Naar tnleidiug van het onl erp tot wijziging der dr nkwet heeft het hoofdbestuur van het Volksbond tegen Drankmisbruik zicb bg uitvoerig gemotiveerd adres tot de Eerste Kamer gewend Het hoofdbestuur erkent dat het ontwerp docr aanneming van het ainemlement Van der Kaay vooral in het licht der duarbg gehouden discussie veel is verbeterd maar bigft toch aanneming ontraden Wordt het ontwerp tot wet verheven dau zullen h i de volgende nadeelen daarvan het gevolg zg n lo dat ook bet tappen en schenken van borrels in kruidenierswinkels na 1 Mei a s veroorloofd zal blijven ofschoon de meeste belanghebbende adressanten zelf het verderfelgke van dcrgelgkeii draukverkoop hebben erkend 2o dnt men door het verlengen van den termgn hoogst onbillijk wordt tegenover de neringdoenden die met het oog op de ettclgke bepalingen de inrichting hunner localiteit reeds hebben veranderd 3a dnt de beweging van de winkeliers drankverkoopers gevolgd zal worden door een nog veel grooter beweging en kiesagitaite onder de tappers en herbergiers die van de toegezegde herziening tullen willen gebruik maken om van de nuttige maar voor hun bedrgf lastige en drukkende wetsbepaliagen verlost te geraken 4o dat er een toestand van onzekerheid zal ontstaan waarin men volstrekt niet weet of de Drnnkwet in de naaste toekomst onverzwakt zal warden gehandhaafd dan wel de reactie zal zegevieren 5o dat ren wet welke voorloopig reeds gunstig werkt maar in de toekomst nog veel meer belooft reeds weder opnieuw in den parlementairen smeltkroes zal worden geworpen voordat de ervaring op de meeste punteit nog nog afdoende uitspraak heeft gedaan De bekende Engelache geleerde John Lubbock heeft op grond der proefnemingen met een zwarten poedel genomen de mogelijkheid bewezen om naar de methode die ten aanzien vaa de doofsloinmen door vele ouderwgzers wordt toegepast honden te lecren lezen Hij zette het dier twee scholels voor een met een kaart er op bevattende het woord voedsel de andere met een blanc kaart Weldra leerde de hond de twee kaarten onderscheiden en kort daarna bracht hij de beschreven kaart aan zijn meester als hg om eten wilde vragen Lubbock wierp nu de kaart met voedsel onder ecu menigle andere en op zekeren margen bracht het beest negen malen achter elkander de goede kaart Op dezelfde wgze leerde hij hem vragen om uit Ie gaan En zoo meent hij dal door langzame vermeerdering van t getal kaarten met woorden de poedel ten slotte alles per kaart zal vragen wat in een hondeneenversaiie te pas komt Buitenlandsch Overzichf Het groole Frdntchï iienws is het eindigen van de geraarlgke werkstakiVig te Auzin Dinsdag is het Syndicaat van de werkslakeude mgnwerkers van Anzin te Denain vergaderd geweest en besloot met 26 tegen 15 alemmep bet werk onmiddellijk te hervatten dit besluit Werd denzelfden avond aan de algemeene vergadering der werkstakers medegedeeld die door meer dan vierduizend personen bezocht was Daar werd hrt besluit van het Syndicaat zonder oppositie goedgekenrd zoodat de werkstaking zoo goed als geëindigd is Verschillende redenen hebben tot deze oplossing medegewerkt In de eersie plaats de weigering van de Syndicale Kamers van mijnweikers uil de overige Frantche Departementen om tot een algemeene werkstaking over te gaan Hien oor zgn zij gedwongen aan de beslaande crisis een einde Ie maken zg zijn gedreven door het groote zwaord den honger De toekomst ziet er intusschin donker uil de arbeiders hebben hun spnarpenningen opgeteerd de meeslen hun huisraad beleend of zijn op andere wijze in de schuld geraakt De maatschappij heeft ook groote verliezen geleden zoodat van dien kant geen hulp is te wachten De eenigen die van de werkstaking voordeel hebben gehad zgn de Belgische kolenmaatschappgen Terwgl men in deze vacanliedngen in Prankrgk zich aan dm eenen kant druk bezig houdt met de redevoeringen die door Jules Ferry en generaal Campenon bij de onthalling van Gambetta s standbeeld te Cahora zgn uitgesproken doch die alleen van het standpunt der parlijschnppen in het land zelf eenig belang hebben is aan den aiidiren kant de aandacht gevestigd op de gebeurtenissen in Oostelijk Azië De crisis die te Peking heeraoht tengevolge van het succes der Fransche wapenen in Touking wekt natuurlgk zeer veel belaugslelling Het schijnt een geheele omkeering Ie zgn in de regeeringskringen volgens de laatste tgdingen zijn de hooge ambtenaren bg tienlallen door de keizerin van hunne waardigheden vervallen verklaard en zelfs wordt gesproken van doodstraf die aan de generaals welke de citadellen in Tonking deden verloren gaan moet orden voltrokken Hieruit blgkt wel zeer duidelgk dnt China bekent deelgenomen te hebben aan den opatand der Zwarte Vlaggen aan den oorlog die daarvan het gevolg is gewiest Al hadden de Franschen bij Sontny bg BacNinh of Hong hon niet de onweereprektlgke bewijzen gevonden dan zoude thana de heerschende crisis te Peking bewgs genoeg zijn van China s deelgenootschap in de Tonking znak Hoor dit te constateeren kan men het bericht verklaren dat de Franschen Amoy hebben bezet ten einde van de Chineesche regeering een flinke schadevergoeding te eischen Dit is evenwel ook weer tegengesproken doch hoe d t zg er blgkt nu een eind te zgn gekomen aan de langdradige Touking expeditie die veranderd is in een financieele quaestie tusschen Frankrgk en China De heer Forster het liberale parlementslid voor Bradford heeft aan de Tinwt een belangrgk schrgven gericht orer ds Oongo quaestie Hg herinnert dat Lord Granville op 15 Maart van het vorige jaar aan den Portugeeschen gezant d Antas schreef er kan geen voordeel gelegen zgn in hel sluiten van een tractaat dat niet tevens door de andere mogendheden werd aangenomen Portugal zoo redeneerde de En elsche minister van buitenlandsche zaken zou fr niets bij winnen inditn Engeland in zijne erkenning alleen bleef slaan Het resultaat zou zijn dat de Engelsche kaoplieden zich eenvoudig plaatsten onder de vlag eener natie die de erkenning van Portugal s aanspraken weigert zoadat het tractaat tolkomen onvruchtbaar zou wezen De onderstelling dat indien Engeland voorgaat de overige mogendheden zullen volgen acht de heer Forster volkomen onbewezen Met nadruk wijst hij er op dat zulk eene erkenning van de zgde van Holland niet heeft plaats gehad Het geheele tractaat is gegrond op mogelgkhfden niet op feiten Portugal bezit in de genoemde streken geen duimbreed gronds In Nederland is men ten opzichte van de door Engeland gesloten overeenkomst ongunstig geatemd eu in Frankrijk heeft de heer Challemel Lacour zich in geheel anderen geeat uitgelaten dan zijn voorganger Duclerc en uitdrukkelgk ontkend dat Frankrijk de Aanspraken van Portugal op dit Kcdeelte der Afrikaansche kust voor geldig houdt Hoe men in Amerika over de quaestie denkt is uil het votum van den Senaat gebleken Uit dit alles trekt de heer Forster het besluit dat de erkenning der Fortingeesche souvereiniteit door de overige mogendheden onmisbaar ia voor hel in werking stellen tan het gesloten tractaat maar desnieltemin onwaarschgulgk is en bIgft Hg hoopt dus dat de ratificatie voorloopig zal worden uitgesttld Volgens eene mededeeling in de Timtt wil Stanley alvorens naar Europa terug Ie keercD nog eene nieuwe ontdekkingsreis ondernemen Hg wil namelgk van den Congo uil een der Egyptische stations in bet Moubuttoeland aan de Welle Makoea trachten te bereiken en aldus het raadsel oplossen of deze Welle door Schweinfurlh reeds beschreven een tak van den Conga i dau wel of z volgens hel vermoeden van d i Interen Russisohen reiziger Junker hare uitwatering vindt in het meer Tsad LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Maart 1884 verzonden en door lusschenkomst van het Posikantoor te Gouda terug te bekomen P van Dam Amsterdam Mej L Paling Gouds J Visser Rijsoort As de Jong Rotterdam J N Agutha Kramer Van de Hulpkantoren REEUWIJK D Nieuwendgk ZEVENHUIZEN B van Znnte s Gravenhage BRIEFKAARTEN Joh Bastert Amsterdam C Vermaal Leiden Verzonden geweest naar Duitachland Schipper Nicolaas Borsch Kruien a R Dr Ernst W Buchner en Dr Paul Ebell Pfiiigstnt ng Darmslat FRANKRIJK S van Minden Pargs RUSLAND Mad H de RicI St Petersburg Gouda 18 April 1884 De Directeur van het Postkantoor te Gonda SIMONS Kantongerectit te louda Terechtzitting van Woensdag 9 April 1884 2e Gedeelte Kantonrechter Mr J H tan MIEROP Ambtenaar van hrt Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTBN te Kolterdaio VEROORDEELD 1 wegens in keuuelgken staat van dronkenaohap zich bevindtn op den openbaren weg Ie Gouda Wilhelmus Hermanns tan Sark 40 jaar smid te Gouda tot 2 boelen van 5 gulden of 6 dagen Fieter Molenveld 33 jaar timmerman te Gouda tot 5 gulden of 3 dagen Mattheus Johannes Truijen 30 jaar sjouwerman te Gouda tot 6 gulden of 3 dagen Lodeivgk den Hond 40 jaar sjouwerman te Gouda tot 5 gulden of 3 dagen Teunis Grendel 50 jaar metselaar te Gouda l s gulden of 2 dagen Johannes Blom 47 jaar pgpmaker te Gouda tot 5 gulden of 3 dagen Adrianua Rietveld 66 jaar timmerman te Gouda tot 5 gulden of 8 dagen Fie er Zwanenburg 32 jaar sjouwerman te Gouda tol 1 gulden of l dag Frans van der Heij 30 jaar ajousermaii te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Adrianua van Vliet 39 joar arbeider Ic Gouda lot 1 gulden of 1 dag Johanna van der Toorn huisvrouw tan C de Jong 58 jaar te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Oerrlt Snaterse 47 jaar touwspinncr te Moordrecht tot 6 gulden of 3 dagen Marinus Timmermans 47 jaar metselaar te Rotterdam tot 1 gulden of 1 dag Wegens in kennelgkeu staat van dronkenschap zich beiindin op den openbaren weg te Nieuwerkerk Huibcrt Jongeneel 17 jaar arbeider te Zevenhuizen lol 1 gulden of 1 dag Jan de Bruin 66 jaar arbeider te Nieuwerkerk tot 1 gnldeu of 1 dag VRIJGESPROKEN C V D arbeider te Gouda tan de aanklacht in kennelg ken staat van dronkenschap zich bevonden Ie hebben op den openbaren weg te Gouda Het bleek op de zitting dat degeen die dronken was geweest aan den agent tan politie ralschelgk had opgegeten dat zgn naam was C v D arbeider Ie Ocuda Burgerlijke Stand QKBOREN 16 April Msrlioa ouders A Spee en I fiD Leeuwen Gerrit Hendrik ouders P Tom en J Sehooadcrwoerd 18 CsthsriM Wilheloini ouders A T Polet a i Stuik OVERLEDEN 17 April M C Kerpcr 2 m 18 M C Zeegers i j 0 DERTROUWD 18 April 1 Roggeteen te Wuddioiteeo 41 j eu C tin Kranenborg SI j A vin Ëwijk J2 I eu B Kroeze 2Sj P den Briber te Moordrecht il j ao H Bonlngne 20 j II Uliield te Bode graie 27 j en M Hondijk 23 j 8 tan Tonfierloo 29 en r Eerdnians te Amsterdam 22 j L Sinit 65 j s D Keuser 62 j K P P Oongelmans 29 j en S W Peters 25 j 8 tan den Berg te Moordrecht 22 j en C taa der Wegden 18 j A Lacan 73 J en C Huyreour 56 j L E Hgdelaar 26 j ea J C Kramers 28 j Oudertroawd L E HU DELAAR JOH C KRAMERS Gouda 18 April 1884 Ret ptie 27 April 1884 Wachtelatraat P 182 ADVERTENTIÊN V Heden overleed na eene korte ou eateldheid en na voorzien te zyn van de Heilige Sacramenten der Stervenden ten huize van Mejuffrouw K KROMHOUT te Gouda mgne geliefde Zuster MARIA CATHARINA ZEEQËRS in den onderdom van 49 jaren Wed VAN TENGNAGELL db RAADZeeoess Woemel bg Eindhoven 18 April 1884 Voor de menigvuldige blgkeii an belangstelling bg het overlijden onzer geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw de Weduwe J DIJXHOORN VAN Bentum betuigen wg onzen weigemeenden dank Qouda Uit aller naam 19 April 1884 C DIJXHOORNr Sociëteit Ons G enoegen Aan belanghebbenden wordt bj deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 10 MEI a s en de Ballotage Lgst aanstaanden ZATERDAG 26 APRIL gesloten wordt Namens bet Bestuur J C IJS8ELSTIJN Secrttaru Gouda 19 April 1884 Behangselpapier ntevwste dessins ong eloofiyk goedkoop Monsterkaarten zenden wjj op verlangen gratis en franco maar niet aan behangers of handelaars in behangselpapier slechts enkel aan particuliere personen of aan bouwkundigen en aannemers daar het ons totaal onmogelgk is op deze enorm billgke prgzen en buitengewone prachtige waren nog korting te verleenen fionner Belianirselpapler en Vlajj enfiibriek Bonn a d Rijn ONTVANGEN de nieuwste Pargzer Modellen van Dames en Emderhoeden benevens alle ARTIKELEN tot het vak behoorende in ruime kenze voorradig Ons steeds minzaam aanbevelende voor het MAKEN van Costumes en Mantels A en B van HAASBERGEN voorheen A ÜLIFIERS Gouda Hoogstraat A 119 De Notaris H J F HEIJMAN gevestigd te Haeutrecht zal te Gouda ten herberge van de Wed W GRAVESTEIJN aan den Bleekerssingel op WOENSDAGEN 30 APRIL en 7 MEI 1884 telkens des voorm 11 ure bij tnxet en afslag VERKOOPEN EEN BUIS HET mSEN en ongeveer 10 Hectaren Bouw Wei en Hooiland staande en liggende onder de gemeenten rouc a lieeuwijk Haastrecht en Hekendorp alles breeder bg biljetten omschreven en informatiën te bekomen tien kantore van voomJ Notaris L B VAN ES Aanleg van Waterleiding en Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van faaim€icMnes IJzer en Kopeidraatwerken spoedig accuraat b i 11 ij k Huiselijke vlijt is voorzeker eene der meest te waardeeren deugden der vrouwen dooh trota de grootste vlgt is het de huisvrouw niet steeds mogelgk alle werkzaamheden op tgd te verrichten in het bgzonder waar eene talrgke familie is eu zal derhalve elke hnlp in deze welkom zgn Reeds vele machines worden daarom in de huishouding aangewend doch geene heeft bewezen zóó nuttig te zgn als eene goede naaimachine daar deze tjjdroovende handenarbeid en vreemde hulp bespaart eu daarmede het soliedste naaiwerk bgna spelend kan verricht worden Een buitengewoon goed zoodanig werktuig leveren de depots der ondergeteekende Maatschappg waarin de gerenommeerde Echte Singer Naaimachines verkocht worden en waar men voor elk soort van naaiwerk de meest geschikte machines vindt Een zeer bgzonder voordeel biedt daarbij de door ons in het belang der koopers ingevoerde inrichting dat de machines zonder prgsverhooging tegen zeer geringe termg nbetalingen afgeleverd worden zoodat de aanschaffing eener zoo gierige helpster een ieder is mogelgk gemaakt en eene nauwelijks merkbare uitgave veroorzaakt Voor contante betaling wordt flinke korting toegestaan Klachten omtrent onvoldoende bediening gelieve men aan het Generaal Kantoor te Amsterdam Kalverstraat 62 te adresseeren Te GOUDA bevindt zich ons Dëpót uitsluitend 111 HOOGSTRAAT 111 The Singer HanufacturinK Co New York Ondergeteekende neemt bij deze de vrgheid zgnen geachten stadgenooten mede te deelen dat hjj zgne BLEEKERIJ gelegen in de KeesFaassens Rolwagen F No 34 den 4 MEI hoopt OPEN te stellen Een prompte en civiele bediening belovende hoopt hij door velen begunstigd te worden C VAN EIJSDEN W J VAN LEEUWEN SPIBRINGSTRAAT F 41 beveelt zich minzaam aan tot het Aanleggen van Waterleiding De Commissaris des Koning in de provincie Zuid Holiand Brengt in verband met zijne aankondiging van den 8 APRIL U ter kennis van belanghebbenden dat de SCHEEPVAART door de Mallegatsluis te Cïouda bij den aanvang van den len Mei 1884 te middernacht tot nadere aankondiging zal worden GESLOTEN s Gravenhage den 18 April 1884 De Commissaris des Konings voornoemd FOpKI G ELDEHSCHE EOTEH 65 Cent de 5 Ons wederom voorhanden bg T GREBA8 A De Notaris H J F HEUMAN gevestigd te Haastrecht zal te Moordrecht op DINSDAG 22 APRIL 1884 des voorm om 9 ure ten huize van den Heer K TROMP om jr r rf 3i W verkoopen EEN NETTEN INBOEDEL bestaande in TAFELS STOELEN CANAPÉ antieke groote LINNENKAST PERS ELECTRISEERMACHINE SPIEGELS SCHILDERIJEN in olieverf en anderen Voorts eene eldnaatn voorkomende partij Japansch DtAftseh en ander antiek Porceleln ruim 1000 stuks een volledig DESSERTSERVIES met opengewerkte randec 74 stnks enz Openbare Verkooping op MAANDAG 21 APRIL 1884 svoormiddagsll ure in het Logement dk Paauw aan de Markt te Gouda van 1 Een HUIS en ERF in de Nieuwsteeg te Gouda E 16 kad Sectie C No 798 en 794 ged waarin sedert een aantal jaren met het beste succes is en og wordt uitgeoefend de winkel en tappersaffaire lastfei woond geweest door wglen Mej de Wed BpZARD 2 Een HUIS daarnaast E 15 Xad Sectie C No 794 ged Breeder bg billetten en nadere iafórmatien te bekomen ten kantore van Notari MONTIJN te Gouda TecliniscliBureau van der Gfarden INGENIEUR IL F W EOOSEBOCM OOTJID A CRABETHSTRAAT Q 266 Genoemd Bureau beveelt zich aan tot het ontwerpen van plannen voor alle werken beboorende tot het gebied van Spoor en Tramwegen en der Burgerlgke en Waterbonw kunde het houden van toezicht op de uitvoering van zoodanige werken en het geven van adviezen daaromtrent ik