Goudsche Courant, woensdag 23 april 1884

fxr gemeente ene enz en in de verordening staat der gemfenle Het Vaderland prolesiteert ten krachtigste tegen de wyte waarop de Begeering gemeend beeft tegen bet sDciaal democralisoh bond Ie moeten optreden De Regeeriog heeft der vereeuiging reohtspersoonlgkbeid geweigerd d w t ij belel haar borgerreohtelgk als tedelijk lichaam op te treden en inmiddels blijft de vereeniging ongemoeid bestaan blgft zg haar vergaderingen houden en haar orgaan uitgeven en drs volgens de Regeeriog aansporen tot bet plegen van handelingen die met een vreednme uitoefening van de bg de Grondwet en andere wetten gewaarborgde rechten niet vereeuigbaar zg n Het blad vindt dat meer dan onrecht en noemt het een lafieii en een domheid Een lafheid wijl de Vereeniging niet met kracht wordt bestreden maar kleingeestig wordt geplaagd Ëen domheid da ir de saciaal democraten tot martelaars worden verheven Het schgnt dat de vrees de raadgeefster der Regcering is geweest en tg is altijd een 8l chte raadgeefster gebleken Want ne Uegeeriiig bereikt met haar willekeurigen maatregel niets Dat de sociaal democraten de vijanden der maatschappelgke orde zijn is mogelijk maar daarom ia dat nog niet voldoende ben te vervolgen Inderdaad was de maatschappelijke orde niet bestand tegen aroote woorden reeus lang ware zij bezweken Zoolang de bedreigingen geen concreten vorm aannemen zal geen criminalist er opruiing in zien Van dergelgke bedreigingen tot dadelijkheden is een zeer lange weg vooral op een kalm volk ats het onze Het Vad meenl dat het eenige misdrijf waaraan onze sociaal democraten zich tot nog toe schuldig maakten dit is dat zij ontevreden zgn over de bestaande orde der dingen Hel ziet er fraai met de vrgheid uit waar dit niet meer geoorloofd is Of is dergelijke ontevredenheid strijdig met het algemeen belang Dan is de weigering van rechtspersoonlgkheid een fraai middel om die ontevredenheid weg te nemen Het blad stelt tich geen pang voor ile theorieën der sociaal democraten Men noeme hun denkdeelden de buitensporigbeid zelve maar al ware ze honderdmaal builensporiger hen daarvoor te vervolgen al is het dan ook op eeiie wijze die maar de carioatuur eener vervolging raag heeten is onrecht Het blad meent dat men deze handelwijse der Regeering dan ook niet raag laten voor hetgeen zg is Het verwacht djt de Eerste Kamer die juist dezer dagen bgeen is zich de zaak der verdrukten zal aantrekken Haar zal meu allerminst verdenken dut zg zou beuten met de vijanden van het kapitaal Des te eigenaardiger komt haar taak toe de Regeering ter verantwoording te roepen Want ter verantwoording moet de Regeering worden geroepen niet ter wille der sociaal democratie maar ter wille van het recht ja zelfs ter wille van dat algemeen belang waarvoor zij is geroepen te waken en dat zg heeft vertreden Naar aanleiding der weigering van rechtspersoonlijkheid aan het Sociaal democratische Bond bebandelt het H eekblad van het Regt de volgende rechtsvraag Is de Regeering bij de beoordeeling der der vraag of het algemeen belang grond geeft om aan eene vereeniging reobtapersoonlgkheid te ontzeggen gebonden aan de statuten of kan en behoort zg deze vraag iuiten de ttaivten aan andere feiten en omstandigheden welke ook te toetsen Hel fVeekblad verschilt in deze van de meening der Nieuwe Rolt Crt die de statuten als basis aannam en verdedigt feitelgke ba i voor de weigering der rechtspersoonlytheid is volgens de wet van 1866 al wat de Regeering voor feitelgke basis wil aannemen Het tracht die stelling te bewijzen door een beroep op de letter der wet hare getchiedeni en den geest waarin zg werd ontworpen Wat de letter der wet betreft heeft men scherp te onderscheiden tussohen art 6 en 7 der wel van 1S66 Art 6 handelt oiet Ae goedkeuring art 7 over de meigering In dit geval heeft men dus alleen op art 7 te letten en dit artikel zegt De erkenning wordt door ons alleen geweigerd op gronden ontleend aan het algenuen ielatig Het besluit tan weigering is met redenen ontkleed Er staat dus niet op gronden ontleent aan de ttatuien Tegen de letter der wet heeft naar het oordeel vun het rFeatilad de minister van justitie das niet iiehandeld Zelfs als art 6 in aanmerking mocht orden genomen zou het beroep op die bepaling weinig afdoen Die bepaling toch regelt niet zoozeer de voorwaarden waarvan de erkenning afhankelgk is als wel den vorm waarin de erkenning geschiedt En al nam men eens aan dat zg de voorwaarden wel regelde dan zou nog de beoordeeling der geickrijten van het Bond gerechtvaardigd zgn geweest omdat deze statuten naar de atgave van een orgaan in casu weekblad Reckt mm allen uildrukkelgk verwgzen Het Bond toch stelt zich volgens zg ne statuten ten doel de sloffelgke staalkundige en zedelijke verbetering der maatscbappg en tracht dat doel te bereiken o a door het uitgeven van een orgaan en van geschriften tot ontwikkeling en propaganda Ook de geichiedeni der wet stelt den minister niet in het ongelgic Men moet de wet nemen zooals zg is samengesteld door een niet vrgzinuige regeeriog met medewerking van eene Kamer zooals deze uit bet eerste ontbindingsproces van April 1863 zoogenaamd gelouterd was te voorscbgn gekomen Eindelijk meent het Weekblad dat hettel de algemeen belaug waarop de Regeering heeft acht te slaan pleit voor het gevoelen dat de weigering nog aan andere gegevens moet warden getoetst dan aan de statuten Die statuten toch kunnen bet doel der vereeniging bemantelen of verbloemen Gesteld rechtspersoonlijkheid wordt aangevraagd door eene vereeniging die zich ten doel stelt onder bare leden gezelligheid te bevorderen Het blrek intusscheu aan de Regeering dat de zoogenaamde gezellige vereeuiging de groote gezelligheid vond in het bevorderen van prostitutie Zou dan de Regeeriog afgaande op de onschuldige nanvallige statuten waarin over mets dan leesbibliotheken sociëteiten gezellige bijeenkomsten werd gesproken ondanks het licht dat de politie over haar deed opgaan aan die vereeniging toch maar rechtspersoonlijkheid moeten toekennen Het blad meent ten slotte dat liet niet op zijn weg ligt de vraag te beantwoorden of aan het Bond de rechtspersoonlijkheid te recht is geweigerd Daarvoor toch zou men eerst al de jaargangen van Recht van Jllen moeten doorworstelen ten einde daaruit de algemeene richting en het doorgaand streven der Nederlandschesocialisten teleeren kennen Een man heeft uit een winkel Ie Amsterdam een luiwagen gestolen met het doel onder dak te komen Aan zgn verlangen is voldaan Dit kunstje is geen nieuwe vinding van den man Zeer diknijls is bet reeds toegepast en de politie is verplicht de dupe er van te zijn en de rechters zgn eveneens verplicht om de zaak te behandelen alsof het eene ernstige zaak is er moeten oflioieele bescheiden van worden opgemaakt en ia optima forma moet het vonnis worden uitgesproken Zou er vraagt de Arnh Ct niels aan te doen zgn om hou die vrg logies en vertering met een diefstal betalen dit te beletten P Dezer dagen lazen wij in hoe eene Amerikaansche stad de landloopers van beroep a n het werk werden gesteld zg werden veroordeeld om de hardste steeneo te bikken Sinds de invoering van dieu maatregel is het getal landloopers aanzienlijk verminderd Onze wetgeving laat zulke maatregelen niet toe wij blijven de premie op de gefingeerde diefstallen handhaven en maken onze gevangenissen zoo aangenaam dat ze voor velen een beter tehuis opleveren dan eene eigene woning Als het nieuwe strafwetboek wor t ingevoerd zal er echter gelegenheid zgn om het voordeel voor de dieven tot een minimum te beperken t Is dikwgis ergerif k zegt de Tijd hoeverre de onkunde gaat van bnitenlandsche bladen omtrent alles wat met onze Nederlandsche toestanden in belrekking staat Zoo bevatte nn vóór en paar dagen Ze Temp hel deftigste en ernstigale der republikeinsche bladen in f rankrgk een correspondentie over waarschgolgk niet uit Nederland welke heden zonder blikken of blozen en zonder vermelding van herkomst door de Belgische Précurtenr wordt overgenomen en waarin onder meer het volgende te lezen staat er is in Nederland een voorstel tot grondwetsberziening ingediend waarover binnen weinig dagen idant quelque jouri de Kamera een eindbeslissing zullen te nemen hebben Dit voorstel dankt zgn oorsprong voornamelijk aan de vrees van door Duilsohland geannexeerd te worden Ie spectre de Vannexation Uur eit apparu Onze tegenwoordige Kroonprins Prins Alexander is troonopvolger geworden ingevolge het overlgden van Prins Hendrik Een der bepalingen van het denkbeeldige voorstel tot grondswetsherziening zou luiden dat wanneer in het Huis van Oranje het mannelgk oir uitsterft Luxemburg niet langer deel zal uitmaken van Nederland Le Luxembourg ne fera plui partie de la Hollanden Indien de kennis der politieke toestanden van andere Staten mag afgemeten worden naar hetgeen groote Frantohe en Belgische bladen aan hun lezers omtrent Nederland opdissohen dan is bet inderdaad met de journalistiek in frankrijk en België treurig gesteld Van de bepaling door de spoorweg maatschappgen gemaakt dat officieren in uniform of in dienst reizende slechts de halve vracht hebben te betalen schgnt misbruik le zijn gemaakt zoodat een der spoorwegbestu ren zich daarover met beklag tot den minister van oorlog heeft gewend De Minister heeft naar aanleiding daarvan in eene circulaire aan alle officieren van het leger zgn misnoegen daarover te kennen gegeven en de gemaakte bepalingen nadrukkelijk in herinnering gebracht Donderdag is eene vergadering gehouden van belangstellenden in de christelgke verzorging van krankzinnigen blinden en doofstommen De vergadering werd geleid door den president der voorloopige commissie den beer Lindeboom De aanwezigen ongeveer 50 in getal waren het in beginsel l over de zaak volkomen eens met algemeene stemmen werd de volgende motie aangenomen voorgesteld door dr van den Bergh De vergadering erkent lo de christelijke verzorging der krankzinnigen blinden en doofstommen noodzakelgk 2o Verklaart in het ontbreken daarvan de schuld van Chr Nederland voor God den Heere te zien 3o Acht ook tevens zeer wenschelgk de bestrijding der oorzaken waardoor bedoelde ongelukkigen bestaan Over de vraag van wie de zaak moet uitgaan bleek verschil van gevoelen le beslaan van de eene zijde werd de meeniog voorgestaan dat de verzorging vnn krankzinnigen aan het diaconaat behoort anderen wenscbten een vrij standpunt in le nemen opdat alle ware christenen zouden kunnen medewerken Tot eene beslissing kwam deze vraag ditmaal niet besloten werd aan de voorloopige commissie aangevuld met de hh dr W van den Bergh en W Oosterwijk Brngn M J Ohevallior Jr en dr J C Barkens op te dragen materiaal bijeen te brengen voor verder onderzoek en belangstelling in de zaak op te wekken en dan nog voor het einde van het jaar te Utrecht bijeen te komen om verder te beraadslagen over t geen gedaan moet worden lot verwezculgking van het denkbeeld Men sohrgft uit Terapel De arintegraad in den stal is van overwegend belang voor den boer en voor t vee In koude stallen moet bet vee zwaarder gevoerd worden oradat de dieren een te groot deel van het voeder voor de warmte produoten moeten gebruiken die bijgevolg voor de vet vleesch of raelkvorming verloren gaat Bg te groote warmte verliest het vee den eetlust en worden bet door de sterkere uitwaseming vele stoffen onttrokken De volgende warmte voegt het best de stal voor werkpaarden 10 a 14 gr R den koestal 12 a 17 gr R in den stal voor jong vee 16 a 17 gr R Voor rgpaarden 12 a 16 gr R in den schapenslal 8 a 10 gr R en voor varkens 10 4 14 gr R Eene goede luchtverrerKbing zonder tocht is zeer aanbevelenswaardig alsuok het strooien van gips dat de lucht zuivert en daarentegen t gehalte van den mest beter maakt De Franscha Regeering beeft dezer dagen een eenigszins zonderlingen maatregel genomen door n l de zeer oude wet weder op te rakelen waarbg verboden wordt gaatjes te slaan in gouden en zilveren munten om ze als sieraden te dragen en tevens daarbg te voegen dat ook zg die Fransohen gouden munten versmelten gereohtelgk vervolgd zullen worden Werd aan dit laatste werkelgk de hand gehouden dan zouden de geldhandeiaars de goudsmeden de horlogemakers enz kortom allen die goud gebruiken voor industrieele doeleinden zeer worden geschaad Men berekent dat ongeveer de helft der hoeveelheid goud voor de ngverhéid gebruikt dus ongeveer 22 mill franca na wordt verkregen door het verimelteu van 20 francs Hakken Na eenige maanden rnst zijn de slierengeveohten te Madrid weer begonnen en met even groolen toevloed van personen als altgd Hoeveel er ook tegen de zaak geschreven is en wordt het zal lang duren eer de Spanjaarden zich van dien harlstooht laten genezen In zeven voorstellingen voor geabonneerden heett de directie van de plaza de toro 86 000 duro s 1 duro is ƒ 2 60 ontvangen Als een staaltje van den invloed der torendoret in Spanje diene het volgende Een genootschap van vrome dames wenschle eene kapel te stichten ter eere van de H Maagd la Virge del Socorro en om tot dit doel geld bgeen te krggen hebben zg zich gericht tot de groolen des rgks lot de bankiers f Neen zy hebben Frascnelo en Lagartijo gesmeekt eene voorstelling te geven Wie in Spanje veel geld wil verzamelen doet het best zich te wenden tot de edelmoedigheid der toreros die er geen bezwaar in zien een paar stieren te dooden wanneer zij daarmee tevens een goed werk kannen verrichten In de volgende maand zal Frascnelo voorstellingen gemn in het Hippodrome te Pargs en beproeven of bg het Fransohe publiek evenzeer als het Spaanschs weet te betooveren Bultenlandsch Overzicht Indien een verspreid gerucht niet ongegrond is dau zal de heer Ferry zioh over igne rede welke Jij te Périguenx hield tegenover zgne ambtgeBOOien hebben te verantwoorden Eenige ministers looden naar men beweert volstrekt niet goedkeureu tal door hunnen voortziller daar werd gezegd en heden in den kabinetsraad hunne bezwaren kenbaar naken Vooral de heeren Tirard eii Méline ministers van financiën en van landbouw zijn ouievreden jlmr van een anderen kant wordt de opmerking dsl de beer Méline uit Parijs afwezig ue vergadering vau heden niet bijwoont en dat wat den hftir Tirard betreft deze reeds gedurende ruim een jasr hel met den premier over vele dingen niet eens kan worden Inderdaad werd dan ook dikwgls verteld dat de heer Tirard de portefeuille zou nederleggen Ferry s rede te Périgneux heeft inderdaad eeu groote politieke beteekenis oradat hy daarin o a ha herhaling aan de uiterste linkerzijde den oorlog verklaart De Pargsche bladen wgden uitvoerigt beschouwingen aan de woorden des eersten ministers De iniransiaenten zijn natuurlgk uiiersl verbolgen op hem en vinden in hunne aanvallen steun bij de monaroholen wier woelen en uryveu insgelijks Oherp door hem gelaakt werden De Tempt legen tander der grondwetsherziening en de XtXe Siècle ina teleorgesteld door de standvastigheid waarmede Ferry ile noodzakelykbeid rn hel nut dezer herziening blgfi beloogen Paris de Republique rangaise en andere minislerieele organen daarentegen zgn onuilpnlielgk in hun lof Hel Journal des Débats orgaan n Léon Say vreesl dat ludien de grondwet mocht herzien worden het kabinet uirl bg machte tal iga den Senuat naar eisch le beschermen De léligrafhe hel blad van de Freycinel den eifrmier aan wien in Feiry s rede menig verwijl wordt gedaan tracht hem te verdedigen met d herinnering dat Ferry als lid van het Kabinet de Freycinel solidair met den minister president geweest is Blykens eene dépêche uit Cairo van 19 dezer is Itr Evelyn Baring naar Londen ontboden om met bel Britiche kabinet van gedachten te wisselen over ilen tegenwoordigeu toestand in Egypte De Times zegt dat sedert de laatste mededeeliugen van den heer Gladstone in hel Lagerhuis de loestand le Kharloem nog hachelijker is geworden Het aantal rebellen die de stad insluiten groeit dageIgb aaa Wg mogen niet aannrmen zegt bel blad dat hel besluit der regeering om geen troepen tot ontzet van Khartoem af te zenden onherroepelijk il wij beschouwen de deswege gedane verklaring all eene soort van dwaling waarin niet zal volhard worden want het zon onverantwoordelgk zgn indien neo generaal Gordon aan zgn lol overliet nadat bij de hem opgedragen taak beeft vervuld Volgens bericht aau de Standard zou OsmanDigna weder beschikken over 2000 man Een ge Hammen zonde zich iiamelgk weder bg hem hebben gevoegd toen zg vernamen dat de Eugelsche troepen te Sotakim docr Egyptische zouden vervangen worden Mca acht het zelh niet onwaarsohgulgk dat OamanDigna een aanval op Soeakim ton doen zoodra de Bogelschen die stad ontraimd hebben In een le Manchester gehauden vergadering beeft de markies van Salisbury vrg belangryke verklarin en afgelegd ten opzichte van het wetsontwerp op it kieshervorming De leider der oppositie zeide wel is waar niet dat het Hoogerhuis het regeerings oontel zon verwerpen maar hg gaf daidelgk te Tentaan dat bet Huis zioh geen zou laten aanjagen door de bedreigingen tegen zgn bestaan gericht Het Huis was niet onvoorwaardelgk tegen elke uitbreiding van het kiesrecht maar wel tegen eiken mastregel die niet werkelgk door de openbare meening icéiichl wordt De Keizerin van Duitaobland is vrg ernstig ongesteld Haar oestand boezemt zelfs ongerustheid io De reis van den Keizer die weder geheel keriteld is naar Wiesbaden gaal niet door De Oermania houdt vol dat het bericht van brdioaal Ledochowaki s ontslag als aarubisschop ran Gneaen Posen uit znik een goe le bron komi dal bei oubegrgpelgk is hoe de Kuryer hei kan tegenspreken De AWiW deelt de tegenMrljdige betichten der derioale bladen eenvoudig iwde met do opmerking dal men nadere opheldering zal dienen af te wachten En de Montteur ie Rome zelf die het bericht het eerst bevatte noemt t thans gedeelielgk voorbarig wat de zaak urlgk niet dnidelyker maakt De Noorsohe hoogleeraar in de rechtsgeleerde fsoulteit aan de nnivereiteit le Christiauia Brandt heeft een belangryk opstel geleverd over de door hel Kijkagerichl genomen besliss ug in zake bet groote HiDisl n rooeK Hg brengt in herinnering dat hg WMiah i M robtgenooten van de juridische faouït t van oordeel is dat den Koning een onbeperkt weht van Mto bg de herziening der Grondwet toe omt en dat hy daarom de door het Rgksgerioht genomen beslissing om bare motieven moet afkeuren li erklaart dat naar zyne meeniug de Slaals miniaters en de Staatsraden hnnne ontzetting uit hun ambt volkomen verdiend hebben omdat het door hen aan den Koning gegeven advies om de bekrachtiging van het Slorlhiugs bcsluit waarbg do aanwezigheid der Ministers bij de beraadslagingen van het Storthing verplichtend werd gesteld te weigeren ongetwijfeld voor het land nodeelig is geweest en de wet op de minislerieele verantwoordeIgkheid ontzeiting uit het ambt in dit geval voorschryft Verder schrijft prof Brandt dat al kunnen door hel vonnis van het Rijksgericht de in de Grondwet aangenomen beginselen niet veranderd en de prerogatieven van de Kroon niet opgeheven worden dit vonnis len gevolge zal hebbeo dat de wil van het volk als wettige macht in den Noorschen Staat is erkend en dat geen Noorsch Kabinet zich op den duur zal kunnen handhaven wanneer het in openlijken stryd met de meerderheid van de Volksvertegenwoordiging leeft De Effectenbeurs XIV Amsterdam 21 April 1884 In de afgeloopen week was de handel iets uitgebreider maar de stemming flauwer en voor Amerikaansche sparen zeer ongunstig BINNE NLAND3CHE WAABPEN Staats provinciale en gemeenUfondsen Onze Slaatspapieren ondergingen een verlies van l pCt voor integralen van Vs voor drieën en van i r oude vieren en 78era Men Brengt deze daling in verband mei de geruchten omtrent eene minislerieele crisis die de rondte deden doch spoedig werden tegengesproken en ongegrond bleken Van de andere soorten verbeterden Noordzeekennal n Kott 83 doch verloor 3 j pCt Amst Premieleeni gtn Amst loten zgn na de trekking van Dinsdag een weinig terug geloopen het verlies bedraagt 1 a ai Paleislolen zgn 1 pCt flauwer doch Kolt tooger Spooraegleeningen Behalve Rgnsporen die l i pCt van hun avans prijs gaven is de stemming gunstig Haarl Zandv steeg 7 pCt Tramwegleeitingen varieerden weinig Industneele en finantiede aarden De aand der Ned Ind Haudelsbk stegen l i Havensloomb 4 pCt Afr Hv sluit 3 Kasv 2 Kol Bk 4 Stoomv Java 7 pCt flauwer ait het verslag blijkt dat zelfs de rente der obligatiéo niet kan betaald worden Aand en oert Twenfsehe Bk waren V e 2 pCl flauwer EuROPEEsoHE WAARPKN Staats ondsen Hongaren zgn voor papierrente ij P g en voor 4 pCt do flauwer Orig Italianen verloren s Lamaison ook melallieken zyn iets lager Rossen hielden zioh beter 6e serie 62 V Oosterl circa l s 73 I g 60 PO Vs 80 1 ♦ 2 44 2 booger 64 en 66 ie 8 nieuwe leening door Rusland worden aangegaan De optreding van de Seekandlung Societal als emi siehnia voor die leening bevestigt het vertrouwen iu finssische fondsen Spaansche perpetueelen waren i williger Turken verloren bun avans B pCt daalden pCi s pCi Egypt PC Premieleeningen Hooger noteerden Oostenr 64 Vj do orediet inst i = Boden cr s Knss 64 Madrid l lt Geueefsche i g Hongaarsche 3 Slahlw 1 Turken Spooncegleeningen Obl Fr Oostenr zyn lager Elis sp l pCl hooger Warschau Weenen Industrieels en fnantieele aarden De paudbr der Buss centrale Bk zgn 2 pOt gestegen Ahkïikaansche waabdeN StaaUlondsen Mexicanen verflauwden Columbianen 1 Peruanen Vu Tenezuela s profiteerden Van de Brazilianen zgn 66 en 75 resp en Vu flauwer 79 s j SpoormgUeningen Belangrgk zgn de verliezen die vele dezer waarden in deaf geloopen week ondergingen Buffalo s daalden l s e P =f P W 2 Akron IV Rio oert 2 obl 2 geoons 8 enalg Hyp 6 pCt Illinois 1 St Louis 8 Fr obl 1 Mich oentr 2 Missouri sh 21 4 do alg hyp 4V4 do inc bnds 4 4 d P 5 York Pensylv 1 ptef Oregon s 1 Tol Peor 1 Un Pac oert 3 en Wabash 6 pCt Deze laatste maatschappy is de hoofdoorzaak der reactie Er zounl voor haar een receiver worden benoemd d w z dat zy failliet zou gaan l nkel soorten zgniets tooger zooals centr Pao die 1 Chic N W die l j Winona die e Industrieele KaarM Maxwells waren circa 1 pCt hooger Prolongatie bente Onveranderd 1 P S Heden was de stemming niets gunstiger Russen hielden zich goed maar overigens gingen Staatsfondsen achteruit perpetueelen j a Venezuela s verbeterden 1 pCt 34 Vi De reactie in Amerik sporen hield aan Wabasoh sluit 161 Missouris sh 17 central sh 17 e Canadian s 49V8 Akron Sl j Rio cert I6 V Un Poe eert 67 i dan allen l a 2 pCi lager Van binnenl waarden daalden centraal aaud l j a 1 pCl Rijnspoor do a en konden aand Java zich Vs verheflfen 9 Afloop van Openbare Verkoopingen vau Onroerende Ooederen VERKOOP 21 APRIL Twee Huizen en Erven Nieuwateeg E 16 en 16 ƒ 2830 k M J Oosterling B E C L A M E Wat hebt g ij ing enomen Gij ziet er nu weder zoo goed uil wos de zich dagelyks zeer dikwijls herhalende vraag die gedaan werd aan een jongmensch dal langen lijd geleden had aan maaglijden Het antwoord luidde 1 de Zwilsersche pillen van H Brandt alleen hebben mij genezen Verkrijgbaar legen ƒ 0 70 de doos in elke apotheek Men lette er op dat elke dooa als etiquel draagt een wil kruis op rood veld en het faciimile van Rich Brandt KElMMSGEf lIMG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen Ier kennis van de ingezetenen dal het primitief Kohier der plaatselijke directe belasting op de inkomsten in deze Gemeente voor bet diensijaar 1884 door Gedeputeerde Stalen van Zuidholland goedgekeurd in afschrift gedurende vgf maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan den Gemeente Onlvaoger Gouda den 21 April 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOEN De secretaris BROLWER Bargerlijice Stand Oouda GEBOHEN 18 April Antomell Helen ooder J J Geortie eo S A Joriog 19 Johannei Martinii ondera S kelder en G Uithol Gersrdoe oodtrs A Hoodyli en M Hoogeniwom 20 Adrianm ondera L Scienkcl en M van der kint 21 Johannes Theodoru ouden T H Prinleolierg en E Jansen OVEHLBDEN 18 Aprd W vso Reden 1 1 11 m T J kulik 1 j 2 m 20 H M kore aar hnii r van E van Maren 61 j M tan der Heijden wed C van ïnnren 81 j P J Verhart 7 d GEHUWD 82 April A W an Berkel ec A M H Klaierwijden Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van van 3 tot 17 April 1884 Moordrecht GEBOREN Lgntje oodrrs B Molondgk en A Vente Jan ooders 1 Dissel ea B Hol OVERLEDEN A van der Kwast 67 j Stolwijk GEBOREN Gerrit onders B Hoffland on A Honkoon OVERLEDEN W van Brk 67 j A Nienwland 1 j B Swiao 6 m Haastrecht GEBOREN Anthonina Theodorus ondera H Rietveld en M Vergeer OVBELEDKN Adriann Steelionwer 16 w Maria Klazina van der Sprong 1 m ONDERTROUWD W Verborg van Re o ijk on W H Hoogendgk VUst OVERLEDEN Adrianos tan Schaik 36 j ONDERTROUWD G Boer en C Zoidbroek C J Scboonderwoerd te Ondewater en M R kelgkhnixen Zevenhuizen GEBOREN Johannes Andreas Nicolaas ooders B van Zanten ea E A J de Jong OVERLEDEN A Keraelioom 5 m ONDERTROUWD F Hofman en J Dollaard A Dnllaard en A Maller ADVERTENTIfiW Heden overleed onze oudste lieveling HENBI in den jeugdigen leeftgd van 6 jaar en negen maanden H TAN BAABZEL C VAN BAARZEL Waddingsveen 19 April 1884 Frhung