Goudsche Courant, vrijdag 25 april 1884

N 3070 1884 Vrijdag 25 ipril m4üE mmm Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDLNG GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 A W VAN BEBKEL en A M H KLA VERWIJDEN die tevens hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele bigkeu van belangstelling bg hun Huwelflk ondervonden Gouda 22 April 1884 De ondergeteekenden betuigen bjj deze hunnen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling hg het Huwelijk hunner kinderen ondervonden Mevr de Wed A C KLAVBRWIJDEN SCHLÜTER A VAN BERKEL M W M VAN BERKEL Peteks Gouda en Utrecht 22 April 1884 Gez van Dantzig berichten de ONTVANGST DER NIEUWSTE MODELLEN VAN m mwm GEVRAAGD eene fatsoenlijke voor ZATERDAGS Adres onder No 959 aan het Bureau dezer courant Een eenig HEER zoekt eene Gemeu bileerde Kamer liefst in de onmiddellijke nabijheid van de Markt Adres onder No 960 aan het Bureau dezer courant Een FATSOENLIJKE BUEGEEDOCHTEE van middelbaren leeftijd wenscht zich door familieverandering zoo spoedig mogelgk geplaatst te zien ter assistentie in het Huishouden of als HUISHOUDSTER Adres met franco brieven onder letters C C aan KOOIJKER s Centraal Advertentie Bureau te Leiden Met MEI verlangt men bij stillevende lieden zonder kinderen een knap zindelijk Adres met franco brieven onder No 957 aan het Bureau dezer courant ADVEUTE TIEI in alle Binnen en Buitenlandsche C m ranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Rci sic lrrliiii ls ciu V tiZEiiEiiii fr iirF iiipi i oi II KT ia ii tegen Invaliditeit en OnErcliikken TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agent P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOÜT te Zevenhuizen Hoofd Agent H SMITS te Nieuwveen en VRIJLANDT te Moordrecht Agenten Ondergeteekenden hebben de eer te berichten de ontvangst der nieuwste modellen van Dames en Kinderhoeden GROOTENDORST Co RRflIl fl I KAI E GENEZING dmerkiezead wordt DniliLRLlIf OTereengekomei voor een bepaalde prya betaalbaar na genezing Daartoe zijo 20 kamers ter beschikking der patiënten gesteld WAEDSEGERS Heelmeester an breoken Gkoekplaats 35 te Antwerpen Behangselpapier nieuwste dessins ongieloofiyk goedkoop Monsterkaarten zenden wjj op verlangen gratis en franco maar niet aan behangers of handelaars in behangselpapier slechts enkel aan particuliere personen of aan bouwkundigen en aannemers daar het ons totaal onmogelijk is op deze enorm billijke prijzen en buitengewone prachtige waren nog korting te verleenen Bonner Beliangrselpapier en Vlagfgrenfabriek Sonri a d Rijn RIJRS ZEGELS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel van A BRIi KJIlA Dr J G POPP S Weenen I Bognerstraat No 2 Echt Aiiatberin Mondwater en Plantaardige Tandpoeder zya de deugdelijkale eo meest beroemde middelen tot genezing en reiniging mn de tanden Geneeskundig attest Het AMathennMonduiaier van den K K Hoflandmeester J G POPP in Weenen I Bognerstraat No 2 is zeer weldadig en oefent zyn heilzamen iu loed inzonderheid uu bg ziekten van bel tand tleesch het losraken der tanden en een slechten reuk van den mond Steunende op de ondervinding kan de ondergeteekende niet nalaten dit mondwater aan alle monden tandlgders met nadruk aan te bevelen POPP S Plantaardig Tandpoeder is ook een voortreffelijk middel om de tanden van den zoo laatigen tandsteen Ie bevryden en ze voortdurend wit te houden alsook om het verder voortwoekeren der kwaal te voorkomen Dr Jos STRASAK Stedelyk en Gereohlelyk Physicus Hohenmauth Bohemen Verkrijgbaar in de onderstaande depots te Gouda by L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Hotterdam by F E van Santen Kolff apoth en A Sohippereijn Co blauwe porceleinwinkel te s Hage by J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Kijn Ie Schiedam bij C Malta Gz j te Leiden by E Noordyk te Arasterdam bij F van Windheim Co en H H üloth Co apotheek te Schoonhoven bij S Wolf en Zoon te Alphen by L Varosaieau en Zoon te ütreht by 6 H N van Spanje idem Labry Porton Oroogiaten Snelpersdruk van A Bsinkman te Gouda OFBniTB A K E BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op ZATÜRDAG den 26 APRIL 1884 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bg inschrijving AAN TE BESTEDEN Het maken leveren en stellen van den ijzeren bovenbouw eener Ophaalbrug over het water van den Raam bij de Vlamingstraat Het Bestek is a ƒ 0 60 ter Secretarie en aan de Stads Timmerwerf verkrijgbaar Het Bestek met Teekening en Voorwaarden liggen dagelijks de Zondagen uitgezonderd dës voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De Inschrgvings Biljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den 25 APRIL 1884 uiterl k des namiddags ten 5 nre op gezegde Secretarie ingeleverd zjjn Ëeni Depol van THEE iHeu wordt verzocht op t MERK te letten UIT HET MaGAZIJK VAN M RAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijt twee en een half en een Ned ont met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende 1 BBEëBAART lz Botermarkt te Gouda Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE UOUSSGHE QLM of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOE CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents L B VAN ES Aanleg van Waterleidingen Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van NaaimacMnea IJzer en Ko f er dr aaitver ken spoedig accuraat billjjk BINNENLAND GOUD l 21 April 1884 In de dezer dagen gehouden rergaderiog van de Vereenigiag voor atatiatlek U lot lid daarran braoemd de beer F Tb Lafeber kauier alhier Door de politie ia prooet rerbaal opgemaakt tegen J T wiena vrouir eeue tappery heeft regens bet toedienen van sterken drank aan een jongen beneden den leeftqd van 16 jaren Hij had dien jongen in korte oogeoblikken niet minder dan een glaa bier en ier borrela toegediend waardoor hg leer bedwelmd wai geraakt en als een lijk bg een der bewoners van de Karnemelksloot was ingebracfaL 8CHAAK COREE8PONDENTIE Alkmaar 29 E 7 E 1 Schaak Gouda 30 G 1 H ï Zooals reeds uit bet bericht in bet vorig nummer deter oonrant bleek abandonneerde den Haag nadat 0 8 H 8 door Qonda was beantwoord met C 1 C S Staten Oeneraal Eekste Kam Zittingen fan Dinsdag 22 en Woensdag 23 April In de littiog van Dinsdag iqn aangenomen de wijsiging der mililiewet de grensterandering Gro cingenHareo en met IS tegen 15 stemmen die van Wassenaar sGrarenhage de vestiging der gemeente Sehoooebeek en bekrachtigd de beffiogen in Friesland In de liUing van gisteren is het wets ontwerp houdende baitrngewone maatregelen tot afwending van eenige basmcltetyk lickten met bgsa algemeeae steromen aangenomeo In deM tiding interpelleerde de beer Pqnappel de regeering betreffende de aanvraag tot oprichtiug eener djnamietfabriek op Bgksürood te Amsterdam bg het antwoord waarop bleek dat de noodige voortorgen worden genomen tegen gevaar terwgl het oorspronkelgk plai dat aanleiding gaf tot de interpellatie waartchgnIgk gewgtigd zal worden Ten slotte werden eenige kleine wettont werpen aangenomen M broehore welke aangekondigd waa van de Trantvaalaob Deputatie ia thaus versohenen en bevat uitvoerige mededeelingen over de geldmiddelen des lands en is getiteld Fimmcitele medeJeeliHffe mm de Deputatie der Z A Sepui iei De Dep verwacht niet dat de gevoelens van sympathie alleen haar de medewerking tallen bezorgen die de Republiek noodig heeft doch die medewerking zal moeten worden gevonden door zekerheid te geven voor de gevraagde geiden Voor den Uelagoa spoorweg wordt concessie gegeven aan eene in Nederland op te richten Ug op voorwaarden die zooveel doeolgk een geregeld rendement van den spoorweg verzekeren voor het grootste deel te garandeeren door de Republiek Om aan te toonen dat deze garantie reësla waarde beeft geeft de Dep eene uiteenzetting der financieele hulpbronnen der lUpubtiek By de behandeling der laatste justitie begrooting in de Tweede Kamer is een belangrijk debat gevoerd over bet tchadelgke van een strafstelsel dat de subsidiaire hechtenis bevordert toodat de gewoonte om een boete af te litleu meer en meer veld wint eu het zitten al minder schande wordt geacht Tegen dit euvel kunnen de wetgever en de rechter niet alles maar toch wel iels doen Ook de gemeentewetgever zooals in de discussie werd opgemerkt Het lid van den Amiterdamaohec gemeenteraad mr Willenmier beeft op dit belang de aandacht van den raad der hoofdstad gevestigd en met hel oog daarop voorgesteld bg de strafverordeoingen door den ned uitgevaardigd looveel mogelgk het maxiinum der boete te verlagen en de naast de boete bedreigde gevangenisstraf weg te laten Op die wgze gewoonte in de hand gewerkt om door vrgwillige voldoening van het h ogste bedrag de vervolging af te koopen en wordt bg veroordeeling de kant dat men gaat niitten verntinderd Een van den Oouverneir van A eh en Onderhoorigheden ontvangen telegnm verzonden 14 dezsr meldt het volgchde Fegasnt gisteren van T nom hier aangekomen Maxwell en fiioford hebben drie dagen bg Toekoe Imam Moeda aan wal vertoefd Gevangenen Nisero allen gezond en wel Toekoe Imam Moeda doet nog onmogelijker eisehen dan vroeger Bevolking en mindere Hoofden schenen eohter eene beëindiging der zaak te verlangen Pegaans tal naar Tenom terngkeeren om voor bet laatst mede t deelen aan Radja welke conoesaies ik voor uitlevering der gevangen doen wil Toekoe Oemar schreef vyf dagen geleden dat hg zich weder onderwerpen wilde Ik heb geantwoord dat ik hem niet meer ootvangtn wilde met gewapend geleide en eerbewgien Hg antwoordde dat hg toch zon komen met slechts drie ongewapende volgelingen en dal ik dan naar goedvinden met bem kon handelen Giaieren it bg werk gk komen en heden door mij ontvangen Maandat zal ik bem voorwaardrn mededeelen waaronder ik zgne onderwerping aanneem Op de vergadering van reotoreo van gymnasia die jaarlgks na Paaohen gebonden wordt zal dit jaar o a een voontel behandeld worden OD bg de regeering aan te dringen op zekere wgtigiiigen in hel leerplan der gymnaaia De strekking van het voorstel is in de eerste plaats om voor de vier onderste klasten het getal les oren tot bgwoning waarvan de leerlingen verplicht zgn terug brengen tot it a 28 thant bedraagt het 28 a 32 Voorts zon voor de aanstaande juristen theologen en literatoren het onderwgs in de nalnuilgke historie vervallen en dat in de wiskunde lot de vier eerste studiejaren Deptrkl worden Uu Niflicht onderwijs in de vreemde moderne talen zou voor elke taal toi twee studiejaren doch met een vermeerderd getal lesuren beperkt worden voor hel Fransoh tot de twee eerste studiejaren voor bel Hoogduitich tot bel derde en vierde jaar voor het Eagdaeh lot het vjjfde en zesde Het openbaar ministerie by het Hof Ie Amsterdam heeft in de zaak van Devers voormalig boekhouder van Oostmeger de schuld aan vervalschiug in getohriften volgahouden en 2 jaar eelatraf eene boete van 300 en 3 van ƒ 2 S0 geëisehl De verdediger achtte de feiten onbewezen en vroeg vrijspraak Woensdag uitspraak Gecommiteerden van den Rotterdamseken Kerkeraad hebben ter vooniening in drie vacatures bg hun College overeenkomatig het reglement een voordracht van drie dubbeltallen bg den Bgzondereo Kerkeraad ingediend Deze heeft toen uit tgn midden een Comniiisie benoemd bestaande uit een predikant en twee ouderlingen om door een persoonlgk onderhond met de genomineerden of op zoodanige andere wgze als de Commissie meest geschikt tal achten tich te overtuigen of tg al dan niet onbesproken tgn in de leer en verder te ondertoeken of zg onbesproken zgn in leven Deze Commissie heeft zich van haar taak gekweten door de genomineerden nit te noodigen zich persoonlijk of tchriflelgk Ie verantwoorden omtrent belijdenis en gedrag In het hdiel St Lueai te Rotterdam ia door twee Duitsche kellners een portefeuille gestolen met ongeveer 500 die een reiziger in tgn kamer had laten liggen Beiden zijn gearresteerd Omtrent de viering van het honderdjarig beslaan der Maaltciappy lot Ifut tan t Algemeen heeft het hoofdbestuur eenige voorloopige plannen gemaakt waarvan het N e d Dag het volgende mededeelt Op den avond van den dag der Aigemeene Vergadering Dinsdag 12 Augnttus zal in hel paleis voor Volkavigt een zangnitvoeriog plaats hebben waarbg een feestoantale gecomponeerd door den heer Dan de Lange en Mendelssohn s I bgesang ten gehoors tullen worden gebracht terwgl na afloop daarvan een concert in den aangreotenden tuin aanleiding kan geven tot geiellig samenbigven Woensdag den ISden Augnktui omstreeks het mid daguur tal de Aigemeene Voorzitter in een der zalen van Artu eene feestrede uitspreken gevolgd door eene uitvoering o a van Benoit s ktbdercantate De wereld in te tingen door leerlingen van openbare scholen Tot besluit eindelyk van de feestviering tal dieotelfden dag in het gebouw Stroucken een gemeenschappelgke maaltgd van afgevaardigden gehouden worden Het Departement Amsterdam is voornemens npr Maandag 11 Augustus de afgevaardigden in eene feestelijke bgeenkomst te ontvangen De secretaris der Nederl Uaattekappy ter èevordering tan nijterkeid maakt in het Tgdïckrift deur Maatschappij den volgenden brief openbaar van palKm A J van Koolwgk op het eiland Aruba In het belang van het algemeen kan ik met nalaten aan de Maatschappij ter bevordering van ngverheid de volgende mededeeling te doen Een jaar geleden had ik voor mgn raam een oleander rosea geplant en dagelgka doen besproeien toodat hij apoedig tol een hoogen struik opgroeide en de tcboonite en twaartte bloemtrosseu droeg Vóór eenigen Igd begon de struik te kwgnen en niettegenstaande den dagelgkechen regen te verdorren ontelbata boomlniten hadden tich op takken en apruiieo geveatigd itUet 4ap van de aloe vulgaris die hier in menigte wordt aangekweekt waa mü bekend als teer bitter en een sterken reuk verspreidend Ik nam de bladeren dezer plant eu wreef den oleander met hel binnenste van het gespleten blad twee maal met een paar dagen tusschenruimte langzaam in van beneden naar boven over takken en spruiten strjjkend irDete operatie volbracht bemerkte ik spoedig dat da attnik een nieuw leven had ostvangn ihaaa is hg zonder iets geleden te hebben van een wissen dood gered Het versche aloësap is dna een uitstekend middel tot verdelging van boom en bladinizen en misschien ook wel in het bgtonder voor de druiflois Uen gelieve proeven te nemen De aloëplant is in Nederland als sierplant bekend zoodra de weit indiscke mailhoot onze eilanden bezoekt zal het gemakkelijk wez n planten te verkrijgen in den zomer zal men ze geloof ik zelfs in een mand zonder aarde kunnen verzenden dete plant is teer tegen droogte bestand Misschien is ook het gekookte alocsap van den handel tot hetteifde doel dienstig Nog valt op te merken dal op de aloëplant nimmer inaekten worden aangetroffen daarom kan misschien de nabijheid dezer plant andere vrgwaren De Iwgfel is opgeheven de scherpe N O wind blaast met een grauwe lucht en bgwijlen vallen er sneeuwvlokken Terwgl hel groene het bont versiert en de boomen met geopende bloesems overdekt tgn waarvan die der vroege peren reeds beginnen te ruien kan nu het oude spreekwoord nogbest bewaarheid worden Aprilletje zoet geeft nogwel eena een witten hoed Nu breekt de koudepas aan die dezen winter wegbleef niet kwam bghet begin van de lente toen het vee in de weide huppelde en zich uitstelde toodat menigeen op afstel rekende Arme bloemen die too vroeg bloeiden enteeder loof dat too vroeg uitbotte Z Cl Het dwaie geval van den bij vergissing tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw benoemden Belgischen schilder herinnert aan een dergelijk geval dat een twintigtal jaren geleden in Den Haag voorkwam of althans algemeen verteld werd Naar een vaceerend klerkschap aan hel departement van Financien solliciteerde een jongmcnsob dien we A B C tullen noemen JHg had een goeden kruiwagen en werd benoemd doch bg vergissing werd het besluit dir benoeming bezorgd ten huite van een mede in de hofstad woonachligeo oom wiens zoon van denielfden leeftgd als de sollitant ook A B C heette Groote verbazing in den huize misschien ook bewondering van de soherptinnigheid des ministers die de verdiensten van den niet solliciteerenden jongeling had weten te ontdekken en hem boven alle sollicitanten verkoos 4