Goudsche Courant, vrijdag 25 april 1884

Het jongmeniob reracheea ten bestemden dage aan het departement werd beèedigd trad in functie en bleek ten slotte eeu teer goed ambtenaar te lyn Daarentegen was de werkelgk bedoelde A B C iemand aan wieu hel land weinig zou gehad hebben Aldus had in dit geral het toeral de fonlen na het protectiestclsel gekeerd Of misschien was de bode die de benoeming bezorgden moest j p grond ran bekeadheid met de beide gelgknamigen oogeroepen als deu tx mackina opgetreden om ware verdiensten te doen erkennen en voor de beste besteding Tan s lands geld te zorgen Jrnk Ct In zekere gemeente zou onlangs gecollecteerd orAen Om het zich gemakkelyk te maken platste ie burgemeester een bus aac het raadhuis en liet bekend maken dat iedereen gedurende een week zijn gare daarin kon storten Toeu de tyd om was werd de bus geopend eu men rond één cent Of bieronder ook de gift ran den burgemeester begrepen was wordt niet rermeld Door den heer F Scbnize te Manchester wordt roor de d pies eeue nieuwe aangename en nuttige bezigheid aangeboden die iu Engeland reel bijval rindt He ia een oostersoh tapijt breiwerk en bestaat in het rerraardigen Tan dikke zware tapijten eu haarkUeden iu alle patronen eu fraat en sterker dan die welke heelen uit Smyrna te komen Daartoe heelt men niets anders iioodig dan twee stalen breipenuen een hoeveelheid draden en dikke wol van verschillende lengte en eeu kluw sterk katoenen garen dat als het waf deu achtergrond van het tapgtwerk vormt waarin de korte draden wol gebreid worden met een zeer eenvoudige steek Deze dradeu zgn van rerschilleude kleur eu worden ingebreid volgens een gedrukt patroon Zoo kau men eeu warm sterk en artistiek haard of vloerkleed vervaardigen in reepen die later aaneengeuaaid worden Het werk is niet vermoeiend Eersibeginnenden kunnen het leeren uit het mode tijdschrift De Oracieitte geïllustreerde Agiaja waarvan in de iitmmers 9 en 10 eene volledige beschrgving voorkomt met verklarende afbeeldingen Omtrent het ongeluk op den Rijn met het zalmschip van den heef Op de Macks bigkt na grondig onderzoek dat iu deze hoogstwaarschijnlijk aan kwaadwilligheid valt te deukw Na lichting toch Tan het schip dat thans we r vlot ligt is aan het pompwerkiuig hetwelk men eerst meende dat aan êéne zijde onklaar was geraakt niet het minste defect evenmin als aan eenig ander deel van het vaartuig te bespeuren was De eerste pogingen welke werden gedaan om de schuit te lichten bleven vruchteloos totdat eindelgk meer eu meer hoogte werd gewonnen Toen ten slotte de uormale diepte was verkregen werd bemerkt dat een sterk ingedreven houten stop dienende tot overtolligen waterafvoer thans gemakkelgk met de hand daaruit kau worden genomen Voorzeker treurig is het dat dit ongeluk juist den nacht vóór het loslaten der zalmen moest gebeuren wijl ettelijke daarbij zijn omgekomen die verdroogd in elke voeg van het schip zitten De gunstige uitslag waarmede de heer M na jarenlange proefneming met deze tot heden eenige wijze van zalmkweekerij zijine moeite en zorgen nu beloond hoopte te zien had eeu beter financieel resultaat voor dezen kundigen ondernemer meer dan wenschelijk gemaakt Iu een levensschets van den dezer dagen te Parijs overleden Bonapartislisoben afgevaardigde Haeuljens een der weinigen die indertijd in het Wetgevend Lichaam tegen den oorlog met Pruisen stemden en die ook lot het fijftal behoorde welke te midden van het hoongelach van een meerderheid van 733 tegen de formeele afzetting van Napoleon III stemden worden als een bewijs van zgnegehechtheid aan de Bonapartiiche dynastie ook na haren val de volgende staaltjes medegedeeld Na deu dood van Napoleon III verspreidde hij o a eeu inillioen koperen penningen me het borstbeelil van den keizerlijken Prins Daar ty veel overeenkomst hadden me de om geraakten die penningeu gemakkelijk in omloop en ten slotte liep het zoo erg dat de Munt te moes doen intrekken Als tweede staaltje kan dienen het opkoopen van keizerlijke postzegels ter waarde van 60 000 fr Tot het einde ran tgn leren gebruikte de trouwe Bonaparlist in zijn correspondentie met eenig lid der onttroonde dynastie nooit andere postzegels dan deze Haesljens was niet minder populair als pbilantroop dan als politicus Toen hij maire van het dorp St Corneille was placht hij aan eiken boer van tnn gemeente die Tader wenl van een eerste kind 25 francs te schenken bg een tweede verdubbelde hg die by derde vierde enz evenzoo Een zgner stokpaardjes was een belastiug t heffen TU vrijgezellen en de oeiasting te rerminderen Tan personen die meer dan rier kinderen hadden Wie er tien den kost had te geren wilde hg geheel rrg van belasting zien In de Hygiène pratique wordt aaubcTolen om laarten eu schoenen waterdicht te maken ze gedurende eenige uren in eeue sterke zeepoplossing te leggen Hierdoor ontstaat in het leder eene vetverbilidiug die het voor water ondoordringbaar maakt Een opmerkelgke verkiezing heeft onlangs in het township Dundee in Illinois plaats gehad Al de gekozen ambtenaren heeten Smith Tol Supervisor is gekozen Wm B Smith j voor Town Clerk Elmer Smith voor Assessor O H Smith voor Collector Daniel Smith voor Highway commissioner E J Smith voor School Trustee S M Smith eu voor Library Trustees William Smith en J K Smith Na het oordeel der afdeelingen te hebben ingewonnen heeft het hoofdbestuur van het Ned Ondermjzengetwotichap aan de Tweede Kamer hare bedenkingen bekend gemaakt tegen het regeeringsoniwerp tot wgziging der wet op het lager onderwgs De vermindering van het aautal onderwgters zal volgeus het hoofdbestuur wel degelgk schade toebrengen aan eischen van voldoend onderwijs De wet moge nog niet geheel zijn uitgevoerd maar de ervaring heeft nu reeds geleerd dat waar art H volledig is toegepast de toestand van het onderwgs aanmerkelijk is verbeterd Goed olassicaal onderwgs kan niet worden gegeven indien de voorgestelde wijziging omtrent het aantal leerlingen op lederen ouderwijzer wet wordt Wel kau ook volmaakt tucht en orde wordeu gehandhaafd in klassen van 60 a 80 leerlingen maar hel onderwgs moet ontwikkelend opvoedend zijn daarvoor is noodig dat leerlingen van gelijke kennis en ontwikkeling te zamen worden geplaatst en ieder die met de praktijk der school eenigszins bekend is tal moeten toestemmen dat het getal van 40 leerlingen de uiterste grens is die niet mag wordeu overschreden zal het onderwijs voor alle leerlingen ontwikkelend zgn Het beroep op het buitenland geldt niet als do toestand daar gebrekkig is moet die dan hier daaraan gelgk wordeu Het IS niet de vraag hoe kan men niet al te ver beneden den eisch blijven f maar hoe kan men het onderwgs zoo volmaakt mogelijk doen zgn Even verkeerd acht het hoofdbestuur de voorgestelde wijziging omtrent de berekening van het getal bsnoodigde ondenrg rs De platlelandsscholen die juist de meeste versterking van onderwgskraoht noodig hebbeu zullen daardoor op sommige tgden juist genoeg werkkracht bezitten maar een groot deel des jaars te weinig mior het geven van goed ontwikkelend onderwgs De beperking der teruggaaf ran een deel der kosten tot de jaarwedden art 15 keurt het adres mede vaf De dyuamiel pat oneu veertig in getal die te Delfshaven iu beslag lijn genomen werden gevonden bij een reizend koopman iu lorren en beenderen die ze in commissie had ran een slaapstee houdster in de Peperstraat te Kotterdam De patronen hadden behoord tot de nalateusohap van een zeeman die daar overleden is De koopman wist niet wat zich in de hullen bevond en volgens de N R Ct moet nog uitgemaakt wordeu of het werkelgk dynamiet is dau wel de eene of andere verfstof Iu de laatst verschenen aflevering der Bevue d hygüne staat een hoogst belangrijk uitvoerig verslag betreffende de hondsdolheid uitgebracht door dr DujardinBeanmetz waaruil o a blgkt dat in 1881 in het departement van de Seine een en twintig personen door lyssa dolheid werdeu aangetast tengevolge van den beet van een dollen hond of kat In 1882 bedroeg het aantal slachtoffers 9 in 1883 slechts 4 In deze 84 gevallen werd de besmetting 31 maal door een dollen hond en slechts 3 maal door eene kat overgebracht De meeste verwondingen werden aangebracht in de hand 18 daarna iu hel gezicht 14 eu slechts 1 maal ia het been By een geval van overlgden aan dolheid was de plaats der verwonding onbekend Dat zoo zelden nadeelige gevolgen van een beet naar de beeueu werden waargenomen wordt toegeschreven aan de beschuttende werking der kleedereu waarin meesllgds de smetstof sohgnt opgenomen te worden of wel waardoor het doordringen van den beet tol de huid werd verhinderd De verwonding der huid bleek even gevaarlgk als groote bloedende wonden Oeen der personen aan dolheid Igdende had de noodige voorzorgen in acht genomen Vele hunner hadden in het geheel geene geneeskundige hulp ingeroepen sommigen hadden zich met door apothekers verstrekte wasschingen van cnrbolznnr oplossing en dergelijken tevreden gesteld De duur der incubatie tijdperk verbopende tusschen verwonding en optre den der ziekeverscbgnseleu wisselde af tusschen iS dagen en ruim 2 jaar Bg die gevallen echter waarin het incubatie tijdperk bg hooge uitzondering langer dan 141 dagen heeft geduurd oppert de rapporteur twgfel of misschien niet later den lijder onbewust de smetstof werd toegevoerd Van de 34 gevallen waarover de statistiek loopt openbaarden zich toch reeds bij 29 gevallen de zid M schijnselen kinnen de 4 maanden bg 21 Sl Bn zelfs binnen de 2 ma andeo na de terwonding Slechts bg gevallen wordt het incubatie tijdperk als boven de 141 dagen aangegeven waarvan 1 geval bij eeu persoon voortdurend met honden in aanraking De rapporteur geeft daarna een overzicht der vreesllgke verschijnselen van overprikkeüng angiten benauwdheid bij de verschillende lyders waargenomen en van de onderzoekingen door Galtier in 1880 Maurice Bagnaud en Lannelouque en Pasteur in 1881 en van de laatste beslissende experimenten van Pasteur c s in 1882 in hel werk gesteld waaruit achtereenvolgens bleek dal niet zoo zeer hel bloed en het speeksel der dolle honden voorheen bovenal als woekerplaats eu depots der smetstof aangezien de tot ontwikkeling der smetstof mees geschikte media zgn dan wel bovenal hel zenuwweefsel Dat bleek o 8 ui de verrassende resultaten door Pasteur verkregen met overdracht der hersenzelfstandigheid van aan hondsdolheid lijdende dieren op hersenzelfstandigheid van getonde handen die spoedig daarna door hondsdolheid iu herigeu graad werden aangetast Te recht dringt de rapporteur er op aan dat men toch nooit rerzuime zoo spoedig mogelijk ook in twyfelachtige gerallen de hu p van eeu geneesheer iu te roepen en is die niet onmiddelgk te verkrggen door het gloeiend ijter ouder welken vorm dau ook gloeiende pook of wa van dien aard bg de baud is aan te wenden tot verii iging der bacterie die de dolheid van dier op mensoh overbrengt leti over de Hoender In het geheele Oude Testament wordt nergens over hoenders gesproken De Semietische volken keuden derhalve waarschgnigk het hoendergeslacht nog uiet Ook op Egyptische muurschilderingen die out voor het overige in alle bgzonderhedeu van hel openbaar en hniaelgk leren der toenmalige bewoners van het lana der Pharo s inwijden is haan noch hen te ontdekken Men vindt daarop wel kudden ganzen afgebeeld die van de weide naar huis gedreven worden doch nergens hoenders De huishaan is nil Indie afkomstig Zgn voorvader is de Baokivshaan die op deu huldigen dag nog in Achter Indië eu op de Indische eilanden lot nabg Kasohmir leeft Eerst mei de Medisch Perzische veroveringslochteu verbreidde tich het hoendergeslacht verder naar het westen en de eerste berichten omtrent de aanwezigheid van haan eu hen in Europa gaf de Orieksohe dichter Theognis iu de tweede helft van de zesde eeuw voor Christus Spoedig na hun verschgning iu Griekenland werden de gevleugelde huisdieren over zee naar Sicilië en BenedenIlalié vervoerd Toen tg van daar naar Rome waren overgebracht kregen de dieren een bgzondere godsdienstige beteekeuis De oud Romeinsche priesters de Augurs die uit de vlucht en het geluid des vogels de toekomst onthulden gebruikten te om den afloop van een ondernomen kryg te voorspellen Daar tij zelreu de gevaren van den veldtocht ontweken gaven zy den uittrekkenden legert hoenders in kooien mede eu rermaanden de veldhwren op de bewegingen der dieren nauwkeurig acht te geven Aten de hoenders zoo guitig dat brokken van het voorgezette voedsel uil hun bek op den grond vielen dan was di een goed teeken en zou de onderneming slagen In hel tegenovergestelde geval moest men zich als gewaarschuwd beschouwen én den tocht als ongeraden staken Het goochelspel der priesters bestond in den zeer eenvoudigeu kunstgreep van de dieren te laten honger lyden of ze zoo sterk te voeden dat zg weiuig trek hadden om meer te vreten De beroemde redenaar Cicero steekt dan ook in zyn geschriften dapper den draak met het boenderorakel en de aohrgver Plinins merkt bgleud op dat de beslissende veldslagen door hoenders werden geleid en de wercidbeheersoheis nieis uitriohlten wanneer haan en hen hun niet te hulp kwamen Evenals de Romeinen hebben ook de Grieken zeer spoedig na de invoering dier dieren het voordeel van de hoenderleelt ingezien en daaraan ernstige zorgen gewgd Dit bewg ien tairgke plaa 8en in de werken van die dichters die niet lang na Teognis optraden Aesobyius Pindarus en hun tgdgenoolen Bij d meeste Grieksche dichters wordt de haan steeds de Penisohe vogel genoemd Hg kreeg echter zooalt bg de Romeinen ook in Griekenland zeer spoedig een zekere godsdienstige waarde en werd in het byzander den god des lichts gewgd terwijl de herslilde krenken den god der geneeskunde een haan offerden De Grieksche geschiedschrijver Fausanias verhaalt dal men op de wijnbergen den baan gebruikte als ten toovermiddel Ora den nadeeligen invloed van den ruwen wind op den wynstok eg6n te gaan sneden twee mannen een haan in tween en liepen elk met een helft van hel dier van legenorergestelde kanten den wgnberg om en begroeven bet op de plek waar zg elkander ontmoeten De invoering van de hoenders in Duitschland moet blijkens de laatste nasporingen in de ryfde eeuw voor Christus geschied zijn De verspreiding volgt echter veel langzamer den bg de hoogbetohaafde voliMa fa Zuidelgk Europa want in het toen barbaarsche noorden dierven de bewoners lang een vaste woonnjaats en leidden een zwervend leven Zeer eigenaardig is nog de o ustandigheid dat de naam van onze populairste huisdieren reeds bij de oude Germanen dezelfde was als nog bg ons hun nakomelingen In het oud Gothisoh heet die vogel namelyk Hnna en de vrouwelijke Hoon H Buitenlandsch Overzicht Zoodra de Frantche Kamer van afgevaardigden bare werkzaamheden hervat heeft zal de Minister twee kredietaanvragen iudirnen de eene betreft Madagascar de andere Tonkin Ter bestryding van de kosten der expeditie tegeu Madagascar gedurende bel loopende jaar zijn nog fr 4 700 000 noodig Thans liggen elt oorlogsschepen bij het eiland en het effectief van het expeditiekorps zal lot 3100 man gebracht worden Het ontwerp ran wet roor Tonkin is nog niet gereed Üe in November 1883 rerleende kredieten bedragen twintig millioen en biermede kan in al de uilgaren roortien worden tot I Joli a s toodat de aanvrage niet tpoedeischend is Iu Frankryk werd de zitting der algemeene of deparlemeolale raden geopend drie uitgezonderd Seine Corsica en Algerie Deze zitting is de minst belangrijke van de twee welke ieder jaar gehouden wordeu en mag niet langer dan veertien dagen dnren in de meeste departementen loopt zy in vyf of zes dagen af Van de 90 algemeene raden hebben ihaus 79 repnblikeinsche bureaux in slechts II is de meerderheid bcnapartittiscb en derhalvebebooreu ook de leden der bureaux tot deze party De beer Gladstone heeft in het Britsche Lagerhuis eenige mededeelingen gedaan over Egypte Hij verklaarde o a dat de gemeenschap met Shendy is afgebroken dat voor de insluiting van Berber vrees beslaat en dat Khartoem door vyanden omringd is hoewel generaal Gordon voor t oogenblik nog niet in gevaar verkeert Ten opzichte van de finaneteele regeling kan hy nog niet naders beriohien De Pali Mall Oaiette verklaarde dat zg reden beeft om het bericht betreffende bet plan tot het houden van eene Europeesche conferentie te beschouwen als op waarheid gegrond Indien wy er byvoegeu zegt het blad dat men de beraadslagingen dezer conferentie striktelyk tot financieele aangelegenheden hoopt te bepalen dan zal dit strekken om de bedeukingen te verontydigen welke het plan aan vele tyden lou kannen doen ryten Wy tyn nog niet in staat mee te deelen of al de onderteekeoaais van het liquidatietractaat lol deelneming znllrn worden nilgenoodigd of dat de conferentie zal Deperkt worden tol de vertegenwoordigers der groote Mogendheden Mocht er tol bet laatste besloten warden dan tal het natuurlyk niet gemakkelijk vallen de disoassiën binnen de vourgsschreven grenzen Ie beperken Volgens de Ttnui is er goede grond om Ie onderstellen dat hoewel er geen bepaalde stappen nog genomen zyn de Begeering bezig is de meeuing der andere mogendheden in Ie winnen omtrent de beste wijze van onderling overleg hetzy doormiddel van eene conferentie of anderszins De regeering zou echter het overleg willen beperken lot louter financieele liaugelegenheden en dan ryst er tegen eene conferentie het ernstige bezwaar dat zulk eene bgsenkomst tich moeielgk geheel van politieke beschouwingen onthouden kan De Daily New acht Ijonden voor eene eventneele conferentie de geschiktste plaats De Standard wil zoo er eene oonfereutie plaats mocht vinden haar zonder omwegen doen weten dat er aad Engeland carte blanche moet gegeven warden om in Egypte te doen wat het noodig oordeelt In de Pruisische bladen duurt de bespreking van den nieuweu Staatsraad voort Bismarck zon den wettig nog bestaanden maar in onbruik geraakten Staatsraad willen aanvullen met niel bureaucratische personen zoadat er niet eens een nieuwe wet voor noodig zou zgn Sommigen willen welep dat niet de Kroonprins maar Bismarck president van den Staatsraad zon zgn De Duitsche Rgksdag eu de Pruisisohe Landdag komen weder bgeen Waarschgnigk zal de Landdag s voormiddags de Rgksdag s namiddags zitting houden om elkander niet in de wielen te rgden Verder hoopt men dat de zitting van den Landdag niet lang meer zal duren daar er van de nienwe belastingontwerpen toch niets komt De socialistenwet zal waarschgnigk op het laatst van de volgende week in deu Rgksdag aan de orde komen Het centrum blijft bigkens de clericale bladen aandringen op een wgziging van de wet het is vboruamelgli te doen om den kleinen staat van beleg uit de wet te nemen ten einde de verdry ving van de socialisten te verhinderen De nationaal liberale bladen maken de opmerking dat de Regeering in het geheel niet dien eisch kan toestaan hei is het meest praktische wapen van de wet en wanneer men de ontwikkeling van het s wialisme nagaat dat in den laatsten tyd den moord verdedigt en hel vooral op het vermoorden van bankiers voortien heeft om aac geld te komen dan u er geen reden om de wel te verzwakken Men houdt zich te Berlijn dan ook Overtuigd dat de Regeering blyven tal bij ja of neen In het Noorweegsche Christiania heeft zich eeu liberale vereeniging gevormd die zich ten doel stelt als middelparty tusschen de radicalen en de conservatieven op te treden Deze vereeniging telde bg de oprichting reeds meer dan 3000 leden Hel voornemen beslaat ook in andere plaatsen van het ryk dergelijke Vereeuigiagen te stielen die zich aan de centrale vereeniging van de hoofdstad zullen aansluiten Het voorbereidende verkiezingswerk in Spanje heeft plaats gehad namelijk het samenstellen van de stembnreaux dat aan de kiescolleges wordt overgelaten Te Madrid heeft de regeering in al de wijken de meerderheid gekregen alsook in de provinciën in zoover de berichten daarvan reedt bekend waren Verwondering kan di niet wekken als men in aanmerking neemt dal de bovendrijvende party in Spanje steeds meester van hel terrein weel t blgveu Intusschen hebben de dyuastitche liberale party en de repnblikeineu van de richting ran Castelar op vele plaatsen eene niet onaanzienlijke minderheid verkregen Het Italiaanscbe kabinet moet zich op een niterst hefligen strgd voorbereiden Een nienwe Oppositie club is gevormd en deze hield jl Zondag hare eerste vergadering te Napels Behalve 24 afgeraardigden waren zeer reel leden opgekomen De hertog De San Uonalo presideerde voorloopig doch met algemeene stemmen werd bet roorzitlerschap aan Crispi opgedragen deze was niet tegenwoordig maar bad schriftelyk tyne toetreding te kennen gegeven Catroli Baocarini en Nicotera waren de voornaamste sprekers ty verklaarden dal hunne partij in het Parlement vooral drie wetsontwerpen ten sterkste moet bestrijden nl dat lot vermeerdering van het getal ministerieele departementen dat betreffende de spoorweger ea llat betreffende de hervorming der Bank AFKOAIDIGII G Bü RGEMEESTEE en WETHOUDERS van Oouda Oezit het beiluit van Sen Heer Commiuarit dei Koning in de Promneie Zuid Holland van den 6 Maart 1884 A No 225 1 3e J d Prov Blad No 19 betreffende de beickryving voor de Pertoneele Belatiing dienttjaar 1884 85 doen te weten lo Dal de Ontvanger der Directe Belastingen aan de woningen der ingetetenen op Donderdag den 8 Mei aanstaande en volgende dagen Ier invulling tal doen bezorgen een BetehrijvingtbUjet inhoudende eene korte schets van de grondslagen der voornoemde belasting heUelk acht dagen na de uitreiking dobr of van wege dien ontvanger tal worden afgehaald terwyl ty welke by de beschryving geen biljet tullen hebben ontvangen gehouden tgn om de vereischte beboorlgk ingevulde verklaringen vóór of uiterlgk op den Sisten Mei dezes jaars in te dienen ten kantore van den Ontvanger alwaar de biljetten Ier invulling steeds verkrijgbaar tullen zijn 2o Dat t t tegenschatters tgn aangesteld de Heeren P M ROOSENDAAL P A BÜRGHOüT H J NEDERHORST eo G VAN GENT Wordende de belanghebbenden voorti in het bglonder aandachtig gemaakt lo Op de wgtigingeu welke bg de we van 9 April 1868 StaaUblad no 69 en in de wet van 29 Maart 1833 StaaUblad no 4 tgn gebracht als a aan art 17 der wet van 1833 is toegevoegd de volgende bepaïlng Wegens Vroüwelgke dienstboden die op den ln Mei des jaars waarover de belasting loopt ouder dan 18 en jonger dan 21 jaren tyn bedraagt de belasting ƒ 5 00 tonder toepassing van het opklimmend tarief 4 art 19 lett g en dier wel aangevuld bg art 10 der wel van 1843 wordt gelezen als volgt Dienst en werkboden in gebouwen instellingen gestichten of inriohtingeo vermeld onder let c en d van art 5 § 2 voor tooveel ty geen belastbare diensten verrichten rechtstreeks ten behoeve van hen die aldaar in eenige betrekking of als leden werkzaam zgn De eenige vrouwelijke bediende overigens naar de eerste derde of vierde klasse belastbaar in dienst van den be laslingplichtige welke geene andere bedienden handt en vier of meer eigen of aangehuwde kinderen kindskinderen of pupillen bg zich heeft inwonen die op den In Mei des jaars waarover de belasting loopt jonger dan 21 jaren zijn e De twee eerste paragraphen van art 27 der wet van 29 Maart 1833 StaaUblad no 4 zijn gewgzigd als volgt § 1 Die na deu 16n Mei een perceel iu gebruik neemt is voor dit perceel de belasting naar de vier eerste grondslagen voor den Igd des diensljaars die dau nog over is verschuldigd § 2 Aan den belastingplichtige die in den loop des dienstjaara een perceel verlaat zonder daarin eenige roerende goederen of iemand in zijn dienst achter te laten wordt ontheffing verleend van zijn aanslag naar de vier eerste grondslagen voor den tijd des diensljaars die dan nog over is indien daarvan door hem binnen den tijd van eene maand volgende op dien waarin hij het perceel verliet tegen bewijs scbriftelgke aangifte i gedaan ten kantore des Ontvangers op een aldaar kasteloos verkrggbaar biljet De ontheffing wordt ook verleend over hel drie maandelijksche lijdvak waarin het perceel werd verlaten indien de belastingplichtige daarna doch in den loop van datzelfde tijdvak een ander perceel waarvoor hy belastingplichtig is in ge bruik neemt Bij overlijden van den belastingplichtige treden zyne erfgenamen in dezelfde rechten en ver plichtingen De aangifte volgens het Ie en 3e lid inge diend worden als gewone bezwaarschriften aan gemerkt en behandeld d Aan 1 van art 28 der bovengenoemde wet van 1883 zijn de navolgende bepalingen toegevoegd Ten aanzien van den eersten grondslag kunnen behalve de jaarlijksche onzuivere huurwaarde ook maandof weekhuren worden aangegeven Andere aangiften worden aangemerkt als niet gedaan Voor zoover de belastingplichtige de aangegeven maandof weekhuren met zelf tot jaarhuren heeft herleid wordt de eerste door vermenigvuldiging met tien en de laatste door vermenigvuldiging met i rie en dertig tot jaarhnnr herleid en alzoo herleid als de aangegeven jaarlijksche onzuivere huurwaarde aangemerkt 2 Op de verplichting om bg hunne bezwaarschriften ingerolge art 1 der wet van den 4u April 1870 Staattblad no 60 over te leggen een duplicaat ran bun aanslagbiljet tegen betaling van 6 cents bg den Ontvanger der Directe Belasting verkrijgbaar gesteld Gouda den 22 April 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De secretaris BRODWER MARKTBÜBICHTËN Oouda 25 April 1884 De eenigzins willigere stemming van de Rotlerdamsche markt deed hier weinig invloed gelden bij lusteloote stemming bleven pryzen Isvoren De beste ZeeuiFtche iarwe 8 90 a 9 40 Gewone en goede polder ƒ 8 60 a 9 Mindere naar kwaliteit Rogge nominaal ƒ 6 50 a ƒ 600 Gerst 6 25 a ƒ 6 Chevalier tot ƒ 7 60 Haver 3 76 i ƒ 4 40 Mals ƒ 6 90 k f 6 20 Erwten eu booneu verlaten Zaden tonder handel De veemark met goeden aanvoer hoewel de pryzen enorm hoog waren was echter de handel traag vette varkens 23 a 26 cis varkens voor Londen 19 a 21 ct per half kilo magere varkens en biggen vlug biggen ƒ 0 90 a ƒ 1 30 per week schapen vlug Aangevoerd 81 partgen kaas eerste kwaliteit ƒ 24 a ƒ 26 2de idem ƒ 21 a ƒ 24 Noordhollandsche ƒ 28 i 37 Goeboter ƒ 1 20 i ƒ 1 30 Weiboter f l l f 1 10 Burgerlijke Stand GEBOREN il April Tons PetreDslli oailsrs A de Jong eo C M Schaap 28 Aagje oaders A Hortiia en A Verweg Carel onder A Wieaer en D Mgngsard JoaDoes Wilbelmns oodeii C P W Deasiug en C M Wennelcers 23 Hermanua ouders C van den Heovel en A M Marks Johannes onders A Wijnhoff en M KoKfsar 24 Cornelia Hendrik ouders H Wiezer en H van der Kley OVERLEDEN 22 April S W Hooimeyer 2 m M E de Brnin 6 j 21 M van der Steen wed C A Simons 81 j B J van der Ree 3 m