Goudsche Courant, zondag 27 april 1884

1884 ADVERTENTXËN Zondag 27 April N 3071 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken j Ondertrouwd DAVID M ZOETMULDER MARIE L VAN CATZ g J24 April 1884 Eenige kennisgeving men bgeengevoegd worden of drie klassen wanneer de leerhngen twee jaar bjj elk onderwgzer verblgven Boe nu reeds de inrichting der school overeen kan komen met ons voorstel is ons een raadsel tenzg men de Duitsche klasse er bg rekent die volgens ons niet mag meetellen omdat zg niet berekend is voor jouwens beneden de 12 jaar en feitelgk de zoodanige niet bevat De derde opmerking van den geacbten schrgver bewgst alleen dat bekwaamheid en gver bg de onderwgzers veel gebrekkige in de klassenverdeeling en het leerplan verhelpen kan Wg hebben geen reden om te twjjfelen aan des briefschrgvers verzekering dat de 2e burgerschool goede leerlingen aflevert aan hoogere burgerschool en progymnasium maar dan is dat niet tengevolge maar in weerwil van de inrichting dezer school Des te grooter eer du voor de betrokken onderwgzers maar geen reden om den gebrekkigen toestand te bestendigen Voor een particuliere school die op eigen wieken drgft en roeit met de riemen die ze heeft mag misschien de stelling gelden dat alleen gelet wordt op de resultaten zonder dat men zich inlaat met de interiora aan eene stedelgke inrichting opgericht met het bepaalde doel een goede inrichting van onderwgs te hebben voor meergegoeden mag de eisch worden gesteld dat er een goed a erond leerplan eene in beginsel juiste en van het aantal leerlingen onafhankelijke classificatie met bgbehoorend personeel voorhanden zg In dat opzicht achten wg de Ie borgBrschool batar bedeeld Daw is meer personeel bg minder uitgebreid leerplan en het ger ld volgen van een cursus in verschillende aaneensluitende klassen is daar beter verzekerd Het is ons altgd voorgekomen dat men bg het oprichten der 2e school met het oog op de gunstige voorstellingen die sommige voorstanders in den raad gegeven hadden vandefinancieele gevolgen der zaak en op den tegenstand van anderen zoo weinig kosten heeft willen maken als mogelgk was en dat men daarom wat al te schriel is te werk gegaan Volgeus onze meening heeft ook hier de zuinigheid de wijsheid bedrogen BINNENLAND G0ÜD 26 April 1884 VERGADERING van ben GF M£ENrER A0 Dinsd j dea 29 April 1884 dra namiddags lei 1 are Aan de orde Hel vooratcl betreffende de feranderiug van het tooKbrugje op de Raam ofer het Kopaf Walertje Het adres ran de beereii de Benedilty en Beer te Amsterdam betreffende de overdracht der concessie Sloomlram Gouda Bodegraven aan eene naamlooie vennootschap Een voorstel betreffende de voorjiening in den dienst der siniten en bruggen in de stad leu gerieve der scheepvaart tijdens de atremmicg vau den doortocht door e Malleg itsluis De benoeming van een Lid in de Commissie von Administratie der Stedclyiie Beleenbank Zondag 20 April jl werd in het Vereenigiugsgebou alhier het Reglement vastgesteld voor de Coöperatieve Vereen ginit welke Vereeniïing levens eene afdeeling is van het Algemeen Nederlaudsch WerkliedenVerbond Reeds 43 ledeu tyn ingeschreven verwacht dat een grooter aautal de Vereeniging zullea aansluiten Het Bestuur is samengesteld als vol t A Husselson President J 1b I uholz Secretaris J A de Peer Penningmeester en H C Bongers J van het Bestuur personen iich bg Getiüuwti A W VAK BERKEL en A M H KLAVERWIJDEN die tevens hunnen hartel ken dank betuigen voor de vele bljjken van belangstelling bij hun Huwel k ondervonden Oouda 22 April 1884 Voorspoedig bevallen van een Dochter J VT C KROPMANGouda 24 April 1884 Tam Bevallen van eene Dochter M J VAN DEN BERGH BOONDEES Tiaurg 23 April 1884 ♦ Den 22n April overleed te s Gravenhage onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mejuffrouw M J SCHRAAGEN Bowls A HÜBER ScnEAAGEN H J W HÜBER Eenige kennisgeving De ondergeteekenden betuigen bij deze hunnen hartelgken dank voor de vele blaken van belangstelling b het Huweljjk hunner kinderen ondervonden Mevr de Wed A C KLAVER WIJ DEN SCHLÜTEE A VAN BERKEL M W M VAN BERKEL PïTEKS Gouda en Utrecht 22 April 1884 De Bouwmanswoning genaamd N OOIT RU8T geteekend C No 105 met KOESTALLING KABNMOLEN SCHUUR HOOIBERG verdere getimmerten ERVEN TUIN alsmede diverse perceelen WEI en HOOILAND alles bfl elkander staande en gelegen beneden het Kralingscbe Veer te Kralingen laatstleden Dinsdag door de Notarissen van WIJNGAARDEN VAN VOLLENHOVEN in het huis der Notarissen aan de Geldersche kade te Rotterdam in 7 perceelen geveild en alstoen te zamen in bod gesteld op ƒ 40 660 zullen op DINSDAG den 29 APRIL 1884 des voormiddags ten 11 ure ter zelfder plaatse worden afgeslagen en wel eerst elk perceel afzonderlek en daarna in combinatiën Hotel PAULINA Café Eestaurant te Oudewater Dit Hotel bevattende verscheiden Apartementen en groote Amusante TUIN on WACHTKAMER der IJSEL STOOMTRAM wordt minzaam aanbevolen zoowel aan H H Reizigers en Familiën daar hetzelve op het schoonste gedeelte der atad gelegen is Bagage of Koffers worden Franc afgehaald Belovende eene nette en prompte bediening UEd Dw Dienaar S STERRENBURG Bekroond op 9 verschillende LandboutotentooniitelUngen Steeds voorhanden eene ruime sorteering TUIGWJBRKEN en wat verder tot het gerjj behoort Eenig depöthouder te Gouda voor den VERKOOP van der INTBRNATIONALB LANDBOUW TEN TOONSTELLIN G te Amsterdam waarvan de TREKKING zal plaats hebben in AUGUSTUS 1884 Prijs 1 Gulden het Lot D KöRING Zadelmaker Lange Tiendeweg Gouda Dagelijks VERSCHE te verkrijgen bjj J RIETVELD Westhaven en A RIETVELD Lange Tiendeweg Mevrouw SCHELLING Crabethstraat vraagt met 1 MEI een spreekuur s avonds 9 tot 10 uur Gevraagd een fatsoenlijk DAGMEISJE Adres onder No 961 aan het Bureau dezer courant Door sterfgeval wordt zoo spoedig mogelgk GEVRAAGD eene voor het maken bn garneeren van HOEDEN Kennis v H Costumes maken strekt tot aanbeveling Brieven franco onder letter K aan de Boekhandelaars J van BENTüM en Zoon te Gouda GEVRAAGD eene fatsoenlijke voor ZATERDAGS Adres onder No 959 aan bet Bureau dezer courant Openbare Verkooping te GOUDA op 6 MEI a s b voormiddags 10 ure in de Nieuwsteeg in het Venduhuis door Notaris MONTIJN van MEUBILAIRE en andere aoeremle GOEDEREN Informatien te bekomen bg den Vendumeester M VAK DANTZIG L B VAN ES Aanleg van Waterleiding en Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van Naaimachines IJzer en KoToerdraaiwerken spoedig accuraat billijk Zuivere Cacaopoeder VAN Uichard G Yan Haagfen te UTRECHT Verkrflgbaar te Gouda bg H W M STEEVENS Firma A Deecksen Hoogstraat H J KABEL Oosthaven B 36 J F HERMAN en Zoon Lange Tiendeweg D 62 De Notaris H J F HEIJMAN te fiaojrtwcAi zal aldaar op MAANDAG 28 APRIL 1884 des voormidd 11 ure ten Herberge van de Wed L BLANKEN in het openbaar VEILEN en VERKOOPEN Een flink eii sterk BUEGEEWOONHUIS met WERKSCHUUR ERVEN TUIN en GROND waarin sedert eenige jaren een Tim mermansaffaire is en nog wordt uitgeoefend staande en liggende aan de zuidzgdevan de Hoogstraat te Haastrecht kad groot 1 Are 58 Centiaren in twee perceelen en gecombineerd Te aanvaarden 1 Mei a s of eerder Betaaldag kooppenningen 10 Juni 1884 Zgnde inmiddels uit de band TE KOOP Ingevolge de bevelen van Z E den Minister van Waterstaat Handel en Ngverbeid wordt onderstaande Aanbesteding hierby ter algemeene kennis gebracht De Directeur van het Rijkstelegraafkantoor Th vak SCHOUWENBURG Ministerie van Waterstaat Handel en Nijverheid Rijkstelegraaf AAITBESTEDING Op VRIJDAG 9 MEI 1884 des namiddags te 1 uur zal onder nadere goedkeuring door of van wege den Minister van Waterstaat Handel en Ngverheid en in tegenwoordigheid van den Rgksbouwmeester in het tweede district aan het lokaal van het Departement van Waterstaat Handel en N verheid Binnenhof te sGravenhage worden AANBESTEED Het onderliouden en herstellen van bet Rijkstelegraaf kantoor met direoteurswoning te Oouda van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 December 1886 Raming 890 gl De aanbesteding zal geschieden by enkele inschrgving overeenkomstig § § 434 en 435 der Algemeene Voorschriften vastgesteld bg beschikking van den Minister van Waterstaat Handel en Ngverheid dd 12 September 1882 n 6 afdeeling Waterstaat A Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal van het Departement van Waterstaat Handel en Ngverheid aan het bureel der Landsgebonwen Flnweelen Burgwal n 16 te s Gravenhage ea in de lokalen der besturen van de verschillende Provinciën en is voorts op franco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen bg de boekhandelaren Gebroeders van CLEEF Spui n 28 a te s Gravenhage en door hunne tnsschenkomst in de voornaamste gemeenten des Rgks Nadere inlichtingen worden gegeven door den Rgksbouwmeester in het tweede district t eGravenhage en door den Opzichter vOor de Landsgebouwen J BARTELS te Rotterdam Aanwgzing zal worden gedaan op Vrgdag 2 Mei 1884 des voormiddags te 11 uur sGravenhage Voor den Minister 10 April 1884 De Secretaris Generaal DE BOSCH KEMPER ADVERTE TIËWr in alle Binnen en Buitenlandsohe Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Beinkhan te Gouda B deze Courant behoort een BUvoeirgel EENE VERANTWOORDING Wjj hebben naar aanleiding van ons laatste hoofdartikel een schrjjven ontvangen waarin men ons doet opmerken lo dat iemand die ïicfa geroepen acht het publiek voor te lichten in de eerste plaats verplicht is zich nauwkeurig op de hoogte te stellen van de zaken die fag bespreekt hetgeen volgens onzen correspondent bg ons niet het geval geweest is 2o dat volgens des briefschrgvers inlichtingen ons voorstel omtrent de 2e burgerschool geene verbetering zelts niet eens eene noemenswaardige verandering mag heeten om de eenvoudige reden dat de tegenwoordige inrichting der school bgna geheel overeenkomt met ons voorstel met de kleine uitzondering dat de leerlingen der klasse Slop die 12 jaar en ouder zgn reeds iets aan t Duitsch gaan doen 3o dat de grooter doelmatigheid der klassenverdeeling op de Ie Burgerschool voor jongens hem niet duidelgk is daar een weinig kennis van het Duitsch geen beletsel is voor toelating bg M en H O en volgens zgne berichten leerlingen van den beer Leopold op dè hoogere burgerschool en het progymnasium goede vorderingen maken De geachte schrgver deelde ons deze opmerkingen mede tot onze eigen inlichting en wenschte niet dat zgn brief in de courant zou worden opgenomen Hg houde ons evenwel teo goede dat w zgn naam venwraeoda acte nemen van zgn bezwaren en ons daarop in het publiek verantwoorden Wg stellen er steeds prgs op goed te worden verstaan en zgn dankbaar voor de terechtwgzingen onzer lezers vooral als zg in zoo humanen vorm tot ons komen Wat het eerste betreft dit geven wg gaaf toe Welk schrgver zou zich niet verplicht achten zich op de hoogte te stellen van de zaken die hg bespreekt Wg althans kunnen de verzekering geven dat wg steeds de beste inlichtingen zoeken te verkrygen omtrent de onderwerpen die wg in ons blad behandelen Het den meesten ernst zoeken wg naar de waarheid maar dit neemt niet weg dat wg evenals alle stervelingen blootstaan aan misvattingen en dwaling Vooral aan een klein blad als het onze waar de redactie slechts over zeer beperkte krachten beschikt en niet voor ieder vak specialiteiten bg de hand heeft mogen geen overdreven eiscben gesteld worden Dit verliest het publiek wel eens uit het oog Het heeft er evenwel recht op dat een dagblad geen zaken behandelt op een wjjze die bg deskundigen een glimlach te voorschgn roept of hunne verontwaardiging gaande maakt Wg kiezen daarom steeds onderwerpen waarover wg meenen het recht te hebben mede te spreken en streven daarbg naar waarheid onpartgdigheid en dnidelgkheid Wg geven onze meening nooit uit voor de waarheid maar wenschen die beschouwd te zien als de vrucht van ernstig onderzoek en nadenken steeds zgn wjj bgous schrjjven doordrongen van onze verantwoordelijkheid en van de hooge roeping der pers Wie met ejnige aandacht onze artikelen leest zal overtuigd zgn van onze goede trouw dwalen wg dan Ijonden wij ons voor terechtwgling aanbevolen en troosten ons met de gedachte aan de bekende spreuk errare humanum tst en vinden in onze goede bedoeling onze beste verontschuldiging Onze lezers behooren aan onze beschouwingen niet meer maar ook niet minder waarde te hechten dan aan het wel OTerwogen oordeel van een eexlgk man dat hun ter behartiging wordt aangeboden aan het publiek blgft de taak om onze meeniug aan de zgne te toetsen en het kaf te scheiden van het koren Met eenige uitvoerigheid hebben wg hierbg stilgestaan omdat wg telkens bemerken dat sommigen steeds de schouders ophalen over conrontengeschr f en anderen te groote waarde hechten aan al wat gedrukt te Dunner kennis komt Noui ne mérilons ni eet exeèê d lumneur ni cette indigmté In het onderhavige geval gn wg nog niet van dwaling overtnigd en hidrmede komen wg op de beide andere objection van den schrgver Volgens zgne mededeeling n de leerlingen van 12 jaar en daarboven geplaatst in de derde klasse naar ook algebra en Ofitsch onderwezen wordt das de leerlingen van 6tot 12 jaar vormen de beide onderste klassen waar twee onderwgzers met hunne opleiding belast z n Juist zooals wg zeiden Elk half jaar na kunnen nieuwe leerlingen aankomen De gelgkheid bestaat dus dat jaarljjks twee afdeelingen gevormd word B die onderling in graad van ontwikkeling verschillen Waitneer die regelmatig opschniven ontstaan er dus in 6 jaar 6X2= 12 verschillende afdeelingen altgd onder beheer van twee onderwgzers Dil zal wel niet de feitelgke toestand zgn maar om dat te vermgden is schipperen met de classificatie is kunst en vliegwerk noodig bg de indeeling onder twee rubrieken want op de kweekelingen mag als onderwgskracht niet gerekend worden Üet regelil die in beginoeL da tegenwaozdige m kina ons onhoudbaar voor vooral als de sebtfol door verlaging van schoolgeld misschien talrgker bezet wordt Wat in eene kleine school mogelgk is waar wellicht een enkel leerling een afdeeling vormt is niet uitvoerbaar bg grooter aanvoer Vandaar ons voorstel aonueming eens per jaar drie onderwgzers die elk twee afdeelingen voor hunne rekening hebben Het kwam ons voor dat dit in de bestaande omstandigheden het verstandigst was in afwachting van betere tgden wanneer aan den eisch eener goede school voldaan kon worden dat namelgk iedere klasse ziJn eigen onderwgzer heeft Klassen toch met 2 afdeelingen van jongens die één jaar in leeftgd en ontwikkeUng verschillen hebbeu noodzakelgk verdeeling van den leectjjd ten gevolge klassikaal onderwjjs en zoogenaamde stille werkzaamheden moeten elkander afwisselen En nooit hebben wg gehoord dat dit een modelregeling is het is een redmiddel bg gebrek aan personeel maar in een inrichting als deze moest bet anders zgn en in de toekomst behoort het o i anders te worden Indien op het oogenblik met hal aarlgksche toelating en slechts 2 onderwgzers voor de jongens van 6 12 jaar ons plan reeds uitvoerbaar is dan bewgst dit óf dat niet geregeld nieuwe leerlingen aankomen en daarover klaagt juist de Commissie en als zg haar wensch verkrjjgt wordt de toestand anders en zjjn dus andere maatregelen noodig ói de uiteenloopende afdeelingen worden na korter of langer tgdsverloop bg elkander gevoegd en dit is in beginsel verkeerd Bereikt men nu met verlaging van schoolgeld het doel geregelde aanmelding van nieuwe leerlingen dan kan het niet anders of voor de lagere klassen ontstaat gebrek aan personeel ook als tegelgk jaarlgksche toelating regel wordt Zelfs de bekwaamste mathematicus kan ons niet voorrekenen dat 6 afdeelingen bg twee onderwgzers zou zjjn twee per hoofd Een zesjarige curaus met aanneming eens per jaar geeft onvermjjdeljjk zes klassen dus zes onderwgzers wanneer niet verschillende lichtingen om ze zoo eens te noe rW l 1 f i l