Goudsche Courant, zondag 27 april 1884

HOOFD MÜGAZIJN Zondag 27 4 n7 1884 bM e Tl P o l I Ipalenl worde uitgedrukt op de boete vnn ƒ 5Ö0 VAN HEEREN BURGER en Einder Eleedingstpkkeii in alle afmetingen voorhanden alsmede GROOTE KEUZE der nieuw uitgekomen STOFFEi Uitrustingen voor Oost en West Indi è M CAHEN LEIDEN Nieuwe Rijn 32 LEIDEN J jPBjT SEDERT 8 APRIL 1884 GEVESTIGD Jt HET MAGAZIJIT DE STAD PAUIJs MA GAZIJN van EEE8EN BUIISEE EN KINDER KIEEDIN SSTÜKEEN GOUDA Markt 6S GOUDA Snelpersdnik van A Bbinekan te Gouda Bullealandscli Overzicht Het Franache Kabinet hield zich Donderdag liezig Wet een onderwerp dat aan Ai politielt ten eenenmale vreemd ia nl een stierengetecht Door den prefect ran politie waa officiena vergunning verleend tot het rerachaffen aan de Paryzenaara van zulle eeu rchonwapel waarin de Spanjaarden zooveel behagen acheppen doch die vergunning maakte in hel buitenland een zoo alechten indruk dat de ministera gemeend hebben zich roet de zaak te moeten inlaten Giateren bealoot de regeering tot het intrekken van de vergunning zoodat het atierengevecht te Parij ia verboden De preaideut der Franache Republiek heefi ook audiëntie verleend aan de Tranavaalache deputatie eu zich ongeveer een half uur met de heeren Krnger Dutoil en Smit onderhouden Naar men verneemt verklaarde Qtéiy zich bereid tot bet aloilen van een handelatractaat op den voet der meeat begnnatigde natie en tot het benoemen van een consulgeneraal van Frankryk te Praetoria Hel ontwerp van wet betrelfende de veeziekte ia in den waren sin dea woorda een zwarte atip aan den hemel van het Britiche parlement Hen weet dat dit ontwerp atrekkende tot het verleenen van meer macht au de regeering om vreemd vee niet toe te laten werd ingediend ten gevolge van de presaie door zekere protectioniateu op het miuiaterie uitgeoefend en dat het kabinet zelf er voUtrelU niet made ingenomen ia Het Hoogerhnia waar de mi het eerat in behandeling kwam veracherpte nog de ontworpen bepalingen door het aannemen van verscheidene amendementen van den hertog van Richnond In het Lagerhuis was eergialeren het wetaontwerp aan de orde en wel het eerat de wgzigingen welke het Hoogerbuia iu art 1 gebracht heefl De regtefidjf hnif groote bezwaren tegen dfê w tigingen en verzocht hel Huia ze niet te bekrachtigen maar te vergeefs Met 186 tegen il alemmen viel het bealuit waarbg art 1 irordl goedgekeurd zooala het door de Lorda is vattgealeld De Kegeering wilde zich na de geleden nederlaag niet dadelijk overwonnen verklaren en verzocht nilslel tot beraad Het Huis gaf hieraan toe en ilna blijft de bealaande wetgeving Jop den invoer van buileulundsoh vee voorloopig nog van kracht blad er bij de onderhandelingen zullen geen goeden uitslag kunnen hebben tcnzg de Regeering zich geheel losmake van de fouten de aarzelingen en de halve maatregelen die Egypte in zulk een Ireurigen toestand hebben gebracht De Prnnsohe bladen laten zich weer zeer scherp over de Egyptiaohe politiek van Engeland uit onder het voorwendael van Egypte voor verwarring te beworen zegt men heefl Engeland Over de conferentie te Landen wordt nog veel geachraven zonder dat men er eigenlyk het rechte van weet dat blgkt uit de achromelijke verwarring welke er in de berichten heerachl De internationale bladen zijn alecht ingeliolit en geven soms in twee oorreepondenties onder elkander geheel icgenatrydige berichten Waarsohynlijk moet dit daaraan worden toegetchrsven dat er van de conferentie op toogenblik niet veel nog kan geweten worden en men er zonder dit rondweg te bekennen manr oploa schrgft Zio wordt door aommige IConatafntinopel genoemd ala do plaats der conferentie Volgeua den een ia de Franache Regeering zeer veratoord dal Oladatone de Mogendheden tot een confereiitie heeft nitgenoodi id omdat de Mogendheden niet te maken hebben met een zaak die Engeland eu Frankryk alleen aangaaat volgens anderen zal Frankrijk t zgn dat op dr conferentie zal voorstellen om behalve de financicele ook de politieke aangelegenheden van Egypte te bespreken Dat Bismarck en daarmee behalve Duitacbland ook Oostenryk en Italië voor de beperking van hel program der conferentie tot de finnncieele zakfn zouden zijn wordt van meer dan éen zyde gemeld Wy herinneren verder dat de Engelache Regeering in haar nota van 3 Jan 1883 heeft verklaard dat zij de Mogendheden zou raadplegen bg de eindregeliug van de Egyptische zaken Hieruit zou men de conclusie kunnen trekken dat thans alleen de liquidaliewet zal worden behandeld en do politieke zaken later worden besproken De Timet is met de conferentie tor regeling vnn Egypte gestort in een grenzenlooze regeeringloosheid 1 wijders de belanghebbende i Bii fle ArrM Is lnöj n h i n i i ST M gneuucmie verwezen naar de bepalingen Bi de derde lezing n het Britsche Parlement van ari 18 en 37 der Wet van den 21n Mei 1819 StaattUad no 34 handelende zoo van de verplichting van hen welke bg de algemeene beschrijving zgn overgeslagen ala van de boeten tegen het verzuim van en gebreke in de aangifte zelve Ie verbeuren 4n Dat de eigenaars vaste huurders of andere vaste gebruikers van biniien vaartuigen zich ter bekoming van patent zullen moeten aangeven op het Raadhuis dezer gemeente ten bureele vnn HH Zetters medebrengende hunnen meetbrief en hun patent van het vorige jaar eu zulks van den l tot den 16 Mei 1884 De Zon en Feestdagen uitgezonderd 6o Dat de kramers alhier niet gedamiciliëerde ondernemers van vermatelykheden en debitanten van lolerybriefjea die beroepen niet mogen uitoefenen alvorena het verschuldigde patentrecht te hebben voldaan zg zullen zich tot het doen hunner aangifte almede ten bureele van HH Zetters moeten vervoegen wordende de kermis en marktbezoekende patentplichtigen herinnerd dat de Markmeester hen niet vermag toe te laten lietzy met of zouder loodsen tenten kramen of stallen wanneer zg niet van patent aclen voorzien zgn 6o Dat bg het indienen vnn bezwaarschriften ingevolge art 1 der Wet van den 4n April 1870 StaatMai no 60 moet worden overgelegd een duplicaat van het aanslagbiljet togen betaling van 5 cents bg den Ontvanger der Directe Belaatingen verkrggbtar gesteld Oouda den 22 April 18S4 Burgemeeater en Wethondera voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOKN De aeorelnria BBODWEB van het wetsontwerp tot hervorming van het kiesstelsel zal weder een poging worden gedaan om aan de vrouwen het stemrecht te verschaffen De heer Woondall vertegenwoordiger van Stoke onTrent zal een daartoe strekkend amendement vooratellen dal door baron e Worms ondersteund zal worden Ter bevordering van deze zaak werd jl Zaterdag te Hampstead Londen een vergadering van vrouwen gehouden Mistress Westlado voerde daar het woord en bestreed de voortdurende uitsluiting der vrouw van de uitoefening der burgerschapsrechten rn hare gelijkstelling met minderjarigen veroordeelden en krankzinnigen Is het niet schande riep zij o a uit dat ik de eigenares van een huis en belastingplichiige hel stemrecht niet bezit terwijl mgo koetsier dit voorrecht genieir De heer Wills liberaal lid van het Lagerhuis deed opmerken dal vele zijner liberale medeleden tegen de verlangde nieuwigheid zijn dewgt de vrouwen zooals bekend is nog al conservatieve begrippen huldigen en de liberalen dus vreezen door het ondersteunen van de beweging zich zelven te benadeeten Een der vrouwen gunstige motie werd door de vergadering aangenomen Door de Tweede Kamer van den Zweedschen Rgkjdag was vóór de parlemenlsvacantie een vooratel aangenomen atrekkende lol vermindering van de grondlielasijng Doch tot zulk een maatregel ten nadeele van s lande iukomateu kan niet door den Ryksdag eeuzgdig beslaten worden maar is ook de goedkeuring der Regeering noodig Op grond hiervan heeft de Eerste Kamer het voorilel verworpen met 96 tegen 27 alemmen BurgerI ij ke Stand GKBOBBN S3 ApnI Dirkje Geertraida oudere R Bon i Iggw CD L Uadul Arie TlieadoniN oadif Btnter en H fao Banreo 24 Leeotje ouders L Bugtelaar en M TBD den Berg Jacobus ouders P de Broin en C H de Waal Geertraids ouders L Hofstede en G Keijae Caecilia Tfaeodora Maria ouders J G Kropraae en J W C Tack OVERLEDEN 22 April M E de Bruin 6 j 25 H Prins 28 j ONDERTROUWD 85 Apnl H J de Vroom 24 J eu K Bouwman 26 J D M Zoetmulder te Schiedam 28 j en M L van Catz 22 j J SIcgt te Goaderak 24 j en N M tan Veen 20 j P N Reeb en 42 j en S van der Kist 31 j C van Eijsden 26 j eu L ran llemert 2 $ j BüROEMEESTEk WETHOUDERS van ouda Gezien het bealuit van den beer Oommisaaris dea Konings in de Provincie Zuid Holland van den 6n Maart 1884 A n 225 2 3e afd Prov blad n 18 betreffende de beschrijving voor het Pateulrecht over 1884 dat is van den In Mei 1881 tol den 30 April 1885 brengen Ieralgemeeoe kennis Advertentiën Ondergeteekende neemt bij deze de vrgheid zijiien geachten stadgenooten mede te deelen dat hij zijne BLEEKBBIJ gelegen indeKeesPaassens Bolwagen F No 34 den 4 MEI hoopt OPEN te stellen Een prompte en civiele bediening belovende hoopt hg door velen begunstigd te worden C VAN EIJSD EN G IËÖ AAIMGEWE D tegen schoader en aangezigtspi kramp of verstijving der leden en verdere ongemakken door gevatte konde ontstaan zjjn de ABSHAUBBIN S of Anti Rhumatlsche Watten het tot nog toe zekerste middel om van die lastige kwalen ontslagen te worden Verkrijgbaar a 30 ets aan het hoofddepot A BRBETVELT Az te Delft en verder bij r A G van Detb C B Verheul Oudewater Hej de WeU Bosnian A Bos Berkel Gouda J van Dorp Zoelermeer W F J den Uijl Sohoonh A Kauling Alphen A Prina Zevenhuizen J B E C Schlatlman M J Goudkade Boskoop Bodegraven O Hoogendyk Cappelle K Ooaterling Haaatrecht S v d Kraats Bleiswyk Wed G Wilhelmua Woerden lo Dat op den In Mei aanstaande een aanvang zal worden gemaakt met de beschrijving der patentplichligtH Tabel 14 no 37 lot 40 zynde de Igters tappers koffiehuis kroeghouders enz eu mei hel rondbrengen aan de huizen van dr declaratoiren die na verloop van drie dagen van wege den Ontvanger der Direcle Belastingen weder zullen worden afgehaald waarbij gemelde pateniplichligen worden herinnerd aan de bepalingen vao art 2 der Wet van den 24 April 1843 Slattttilad uo 16 dal zij hun beroep niet mogen uitoefenen dan nadat zy de helft van bunnen aanslag over het dienstjaar 1884 hebben voldaan en nadat het verschuldigde over het voorgaande jaar ten volle zal zijn aangezuiverd waarvan zal moeten blijken alvorens de patent aoten aan hen zullen kunnen worden afgegeven Dat zoo spoedig mogelyk hunne aanslagbiljetten zullen worden bezorgd de patenl aoten in gereedheid gebracht en het igdstip bekend gemaakt waarop die zullen worden uitgereikt 2o Dat met de beachryving van de gevoaepatentplicktigeit over den jare 1884 begonnen zal wolden den 3 Mei aanstaande en de verklaringen aan do huizen der Ingezetenen zullen worden rondgebracht dat de wederinzameling dier verklaringen zal plaats hebbeu acht dagen na de uitgifte op welke verklaring die kooplieden of winkeliers welke buskruit willen verknopen of vuurwerken maken zulks zullen moeien vermelden ten einde dit op hun patent uitgedrukt worde hen hierby herinnerende aan art 21 der Wet van den 29n Januari 1816 Staatsblad no 7 luidende Koop lieden of winkeliers in sleden plaatsen often platten lande welke buskrnit willen verknopen of vuurwerken raaken zullen deze nering niet vermogen te doen iioch dit beroep uitoefenen zonder dat zulks op bun enz Ook zullen diegenen welke hunne goederen of waren tevens op de wyze der kramera verkoopen gehouden zyn op hunne verklaringen daarvan melding te maken en zich deswegens aan te geven onverschillig of dil alleen iu de gemeente hunner woning dan elders plaals heefl So Dut de registora der pateniplichligen zullen worden gesloten den Sin Mei aauataande wordende