Goudsche Courant, woensdag 30 april 1884

1884 Woensdag 30 April I IELW MERK GLORIA Buitengewoon lekkere puik brandende 2 CENT SIGAAR verkrijgbaar bij J F HERMAN en ZOON Lange Tiendeweg N 3072 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken S i ® Q ® Lang e Tiende weg te Gouda Heeft steeds voorhanden 3ïTaaJ 3 33 acii i3 Les tot de meest concarreerende prijzen Reparatie billijk en spoedig De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hy DONDERDAG 1 MBI a s Gouda met zjjne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zijn bjj den Heer F X HARDIJZER Café cVredebest op de Markt a Haob Oïticir Ondergeteekende beveelt zich minzaam aan voor de LEVERING van Gymnastiek Toestelleii VLAGGEN ZONSCHERMEN en WA3CHZAKKEN van Vlaamsch Linnen zeer bestand tegen water TAKELTOU WEN met Blokken BBANBSFUIT SLANeEN in 22 verschillende wjjdten Tevens verhuurder van DEKKLEEDEN J IJPELAAR JzN GOUDA WESTHAVEN B 143 ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAOX k f 27 per 48 Flessohen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefSesch kwftrt en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zün proefSesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellen s Boonekamp Elixter Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 P van WILLIGEN Vroawesteeg H No 187 Gouda sints jaren bij het Stucadoorsvak zijnde biedt zich aan tot het WITTEN van KAMERS en GANGEN en het repareeren van alle Stucadoorwerk belovende eene aoliede en billijke bediening De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het aan huis bezorgen van Bij vooruitbestelling dagelgks VEESGHE SOEP M DE KEIJZER Turfmarkt H 156 Van Qouda naar Amsterdam De ondergeteekende bericht dat hij in verbinding met het WadHingsveenscheveer zal VAREN van GOUDA naar AMSTERDAM VRIJDAGS in LADING op de GOUWE A Joh v HEIJNINGEN Veerschipper tVaddinxveen TechniscliBureaii van der Garden INGENIEUR K F W EOOSEBOOM CRABETHSTRAAT Q 266 Genoemd Bureau beveelt zich aan tot het ontwerpen van plannen voor alle werken behoorende tot het gebied van Spoor en Tramwegen en der Bnrgeriyke en Waterbouw kunde het houden van toezicht op de uitvoering van zoodanige werken en het geven v i n adviezen daaromtrent Or both Vrachtrijder van Hazertwoude Waddinxtieen Qouda des DONDERDAGS en des ZATERDAGS van Haxerawoiide GOEDEREN en PAKJES te bezorgen in den stal van het Hotel db Zalh te Gouda L B E8 VAN Aanleg van Waterleiding en Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van Naaimachines IJzer en Koi owT draalwerken spoedig accuraat i 11 n k Huiselijke vlijt is voorzeker eene der meest te waardeeren deugden der vrouwen looh trou de grootste vlgt is het de huisvrouw niet steeds mogelijk alle werkzaamheden op tjjd te verrichten in het bijzonder waar eene talrijke familie is eu zal derhalve elke hulp in deze welkom zijn Reeds vele machines worden daarom in de huishouding aangewend doch geene heeft bewezen zóó nuttig te ziJn als eene goede naaimachine daar deze tijdroovende handenarbeid en vreemde hulp bespaart en daarmede het soliedste naaiwerk bflna spelend kan verricht worden Een buitengewoon goed zoodanig werktuig leveren de depots der ondergeteekende Maatschappg waarin de gerenommeerde Echte Singer Naaimachines verkocht worden voor elk soort van naai en waar men werk de meest geschikte machines vindt Een zeer bijzonder voordeel biedt daarby de door ons in het belang derkoopers ingevoerde inrichting dat de machines zonder prjjsverhooging tegen zeer geringe termiJ nbetalingen afgeleverd worden zoodat de aanschaffing eener zoo ijverige helpster een ieder is mogelijk gemaakt en eene nauwelijks merkbare uitgave veroorzaakt Voor contante betaling wordt flinke korting toegestaan Klachten omtrent onvoldoende bediening gelieve men aan het Generaal Kantoor te Amsterdam Kalverstraat 62 te adresseeren Te GOUDA bevindt zich ons Dépöt uitsluitend 111 HOOGSTRAAT UI The Sinirer Mannfactnrioe Co New York Snelpersdrnk van A Brinkkan te Gouda BINNENLAND G0UD 1 29 April 1884 De gemeenteraad nam in zgne zitting ran hedenmidtlag een gonatige betchlkkiog op het adres der hh de Beoedllli en Beer te Amaterdam bnadende rerioek de concessie tot hel ezploiteeren van een stoamlraiii fan Gouda naar Bodegrave te mogen overdragen aan de stoomtramtreg maatichappy Gouda Voorts werd behandeld het roortlel run B eu W om de overkluiiing van het Kopaf watertje op de Saam te doen vernieawtn nl door aaubrengiog ran een oemeut riool Door den heer Oudijk werd dergelijk riool afgekeurd en betoogd dat een andere ijle nl vervanging van de tegenwoordige dqor ijieren leggers de voorkeur verdiende De raad Boodigde B en W uit in een volgende vergadering UM raming van kasten over te leggen betr het oorstel van den heer Ondylc Nog werd een voorstel aangenomen van B en W ter roonieuiog in den dienst der sluizen eo bruggen in de stad ten gerieve der scheepvaarttydensde stremming van den doortocht door de Mallegataluis He volgende stukken kwamen bij den raad in De rekening der Commissie van Toezicht overhet Museum van Oudheden over 1883 Ter visie De rekening der dd schutterij over 1883 Werd gesteld in handen eener Ckimmissie waarin werden benoemd de hb Ondyk Prince en Hoefbamer 3 Een voorstel tot wijtiging der gemeentebegrooling over 1883 Ter visie lo £ en aanbeveling voor Libryemeealer waarop voorkomen de hh 1 Dr D Terpstra S H W P Bonte Ter visie en benwiiiuag io de volg tagad riiig 5o Het verslag van den toestand der gemeente over 1683 Wordt aangenomen voor kennisgeving Tol lid voor de oommisaie van administratie over deiledelgke beleenbank werd herbenoemd de heer W Post Drost Blijlcens in dit nr ouder de advertenlien voorkomende aankondiging ui Maandag en Dinsdag 23 en H Juni van dit jaar alhier eene nationale kolfwedstrgd plaats hebbeu aangebodeo door de Kolfclub Gouda in de sociëteit Ons Genoegen Prgs en premie ter waarde van 300 Het weekblad de Bollander van 26 deier beval naar aanleiding van ons hoofdartikel over bet Verslag der schoolcommissie een slukje van zekeren Y dat een leerrgk staaltje geeft van de wg te waarop de antirevolniiounairen strgd voeren BIgkbaar heeft deze schrijver zich den hoofdman tgner partg tot model gekoten en zgn stuk dat gebaseerd is op woordverdraaiing en enkele uil hel verband gerukte zinsneden sou in de Standtard niet misplaalst zijn Het is een ondankbaar werk polemiek te voeren roet dergelgken tegenstander zoodal wij dan ook zgne ironische beschouwing over de arme openbare onüerwgiers waarin natuurlgk de hooge salarissen en de sohoolpaleizen niet vergeten worden zullen laten rusten Een paar woorden echter als proieat De HoUa der zegt Uit de Goudsche couracl en die kan hel weten vernemen wg dat bier d i waar sprake is van de tekortkomingen van enkele onderwijzers de vinger ia gelegd op woude plekken io het openbaar onderwg s te Gouds Wg moeten doen opmerken dat wg omtrent deze zaken niet anders weten dan hetgeen de oommisaie heeft medegedeeld en dal onze bedoeling teer duidelgk was namelgk aan de commissie den haar toekomenden lof te geven dat zg de schaduwzgdeo van hel onderwgs niet verzweeg Voorts had de heer Y die blgkeus gn aanhef het rapport der commissie zelie gelezen heeft moeten bedenken dal r sprake is van zeer enkele onderngzera terwijl de commiaaie van hel hulppersoneel in Üol algemeen een guuslig getuigenis aflegt en den gver en de bekwaamheid rau de hoofden der scholen onder de aandacht SU den raad brengt Er behoefde djia van onze zijde volatrekt geen pogingen Ie worden aangewend om de openbare onder ijteri van smet te zuiveren Onze gemeente leed wederom een droevig verlies Gisteren overleed de lieer H W Kramer hoofd der Ie Burgerschool voor meisjes en directeur der Eg ka Normaalschool Was ziju gezondheidaloeatand reeds langen tijd zeer zorgwekkend toch viel de slag nog betrekkelgk onverwacht Met algenvpene deelneming werd do tijding Van tijn dood vernomen want de heer Kramers telde vele vrienden Hij waa ontegenzegigk een uitstekend ooderwgzer en bet moet voorzeker voor het onderwge in Gouda een voorrecht worden geacht dat hij zoowie jaren hier werkzaam was De verschillende sohool autoriteiten waardéérden hem dan ook ten zeerste zijne ambtgenooten stelden hem op hoogen prijs en zgne tegen oordige en oudleerlingen drotegen hem een bijzondere achting en toegenegenheid toe Overmorgen zou hg bet feest gevierd hebben van zijn 26jarige werkzaamheid als boofd onderwgzer aan een der Goudsche openbare scholen Voorzeker t woord gevierd zou bij zya droevige gezondheidstoestand in z er betrekkelijkeo zin moeten zijn opgevat maar toch t zou niet misplaalst zijn Van versahiNcnde kanten toch werden ijverig toebereidaelen gemnikt den waardigen man p ondubbelzibnige wgze te tooaeo hoeveel aympathi men voor hem haid hoezeer men zijn flink karakter en groote kunde op prijs stelde doch het heeft niet zoo mogen tijn Hij beefi den In Mei niet mogeo beleven Zg n overlijden maakte een einde aan e nuttig werkzaam leven waarvar de vruchten Gowlt lan goede komen Zijne nagedachtenis zal nog lang in gezegende berinnering biijijen f Gisteren werd alhier aan n Sergeant E Spaansvoor het front van de troqi de bronzen medaillevoor 12 jarige trouwe dienst iMgebtnd Iijgevolge aanschrijving an bet Departement van oorlog is aan alle onderoffieieren en minderen verboden zich met verlof naar Rotterdam te begeven of aldaar te verbigven wegens de daar heeraebende ma lelenepidemie De leden van de Tweede Kamer der Stalen Generaal zyn thans ter vergadering bgeeugeroepeo tegen Dinsdag 6 Mei s namiddags 2 uren Te Alfen a d Rgn ia in werking getreden eea verordening houdende de bepaling dat stoombooten waarmede in het vaarwater binnen de gemeente wordt aangelegd dadelgk op den voor eu achter of wtl op den middenbolder aan den wal gemeerd moeten worden terwiil zoo lang de boot vastligt de werktuigen geheel moeten stilstaan een en ander op verbeurte van 10 boete Deze verordening is geriohi tegen het ondermgiien van de walbesohoeiingen door het malen met de schroef gedurende den tgd dat een stoomboot aanlegt om vracht op te nemen oi af te zetten De gemeente Nienwerkerk a d IJsel leed eeu gevoelig verlies door hel afsterven van den beer E Hoogendgk Adrz in den ouderdi m van 47 jaren die geruimen tgd lid van den gemeenteraad was presidentkerkvoogd en voorzitter vau den polder Essegans en Blaardorp welke betrekkingen hg met deu meeaten grer waarnam Door Oedepuleerde Stalen zgn niet onirankelgk verklaard in de door hen ingebrachte bezwaren A de Kwant Ie Krimpen a d IJaei legen ds uitspraak van den militieraad in Eet 3de dialrici van ZuidHolland waarbg Adrianua Jacobus Trijeuhoek loteling uit genoemde gemeente der lichting van 1884 wegena gemia der gevorderde lengCe van den dienatie vrggesteld J J van logen en J C Joseph uit de gemeente Oudewaler tegen de uitspraak van den militiersad in het 3e diairiot van Zuid Holland waarbg een medeloteling Johannea Burger wegens gemiader vereischle lengte vau den dienst der nationalemilitie IS vrggesteld Eesste Kahek Zitting Staten Qeneraal van Zaterdag 26 April In deze zilling is aangenomen het ontwerp houdende nadere bepalingen omtrent den accijns op het geslacht Daarna hield de heer Muller zijn Congo interpellatie Hg herinnerde aan hel groot verzet sedert de vorige inlerpellalie dat het Congo traotaat had ondervonden en dat volkomen gerechtvaardigd was en drong aau op openlijke verklaring dal Nederland de souvereiniteit van Portugal niet erkent Minister Van der Does antwoordde dal Frankrgk reeds in 1786 de souvereinileit van Portugal erkend bad mits Portugal geen stoornis bracht in den franachen handel dat velerlei belangen bij de zaak betrokken ign dat de nederlandsche handel ongelwgfeld recht had op erkenning dal de Eegeering daarom volkomen bevond is de Iwlangen van den nederlakdschen handel waar het pas geeft voor te staan dat zij dit heeft gedaan en zal blijven doen Nederland maakt geen aanspraak op de sonvereiciteit maar wil alleen waken voor de handelsbelangen die door het iraclaat zijn miskend De Regtericg voorziet alle gebeurlijkheilen zg bljft volkomen vrg in haar beslissing en draagt daarvan de verantwooidelijkheid De interpellatie is daarmede afgeloopen Het ontwerp houdende nadere bepalingen omireni den aniker accgns werd aterk als onrechtvaardig beatreden door de heeren Viruly Muller en Pijnappel eu verdedigd aU een tgdeiyke maatregel door de heeren Van Naamen en den minisier Ten slotte werd het aangenomen met 22 tegen 19 stemmen Over besmettelijkheid der longterigg doet dr Whec e eene mededeeling waaruit bigkt dat het gevaar der besmetting gelukkig mei zoo groot zou zg n als wel door velen ingevolge de gedane onderzoekingen wordt veron dersteld ro W hede ploaiste namelgk in tMimStrnm mSSa teringlijders in het laatste Igdperk der ziekte verkeerend werden verpleegd borden met glycerine en liet deze aldaar eeu of twee dagen staan tot hg bespeurde dal de inbond troebel en grg sachlig was geworden waarna hg met deze vloeistof inentingcu deed op dieren voor lering zeer bevattelg k Bg geen dieren werd echter de lering overgebracht Bedenkt men daarbg dat de slerfteslalistiek van het personeel in Engeland aan de hoapilaleu voor leringlgdera verbonden leert dal de hospilaaloppaasera en hel andere personeel dat voortdurend tich in de omgeving der teringlgders beweegt slechts zelden aau die ziekte sterft dan komt men tot de overtuiging dat verschillende omstandigheden moeten aamenkomen om de besmetting te veroorzaken Volgens een oorreapondeut van de Frank Ct wordt door een Duitscher den heer Wetter met goed gevolg te Cairo eeu airnisrogelpark aangelegd De eigeuaar die thans reeds 210 struisvogels brzit begon in 18S0 met slechts 21 dezer dieren Elke struisvogel brengt omstreeks 700 francs op aan veeren en werpt een netto winst nf vau 300 frca De hen legt ongeveer 43 eieren waarvan slecht is Van de oierblg vende 36 eieren wordt de helfi langs den natuurlgken weg eu de andere helft langs kunsimaligen weg uilgebroeid In hel laatste geval worden de eieren in door water van bureu gewarmde en met wol bedekte zandkaaten gelegd en ateeda op dezelfde temperatuur gehouden De aanleg van hel park ia airaalagewgze De vogela zg n naar den leeftijd in verschillende afdeeliugeii bgeen Alleen tg deus het broeien blijven zg afgezonderd van de anderen eo zgn dan zeer wild eu gevaarlgk De onaangenaamste arbeid is hel uittrekken dtr veeren waarbg vaak drie arabieren de handen vol werk hfbben aau ééu vogel Wg ontvingen het 2e verslag van de Utreohtsohe Hypotheekbank voor Nederland te ütrecbt uilgebraelu in de algemeene vergadering vau aandeelhouders De win en verliesrekening oier 1883 en de balans per 31 December 1333 werden goedgekeurd Het uit Ie keeren dividend over 1333 is vastgesteld op 6 pCt of ƒ 10 per aandeel eu ƒ 0 45 per