Goudsche Courant, vrijdag 2 mei 1884

1884 Vrijdag Z Mei N 3073 Algemeene Vergadering Harddraverij Vereeniging Gouda Omstreken GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken WOENSDAG 30 APRIL 1884 des avonds te 8 uren Namens het Bestuur H J PETERS Voorzitter W BEGEER Secretaria Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe G 241 De inzending van advertentien kan geschieden tot éón uur des namiddags van den dag der uitgave Heden ovpdeed tot mgne groote droefheid mgae innig geliefde Tante Mejaffroaw P Q H TAN DEB MEER VAN KÜFFELER na eene hevige ziekte van weinig dagen J A F VAK DEB MEER VAK KÜFFELER F Cz Predikant Moordrecht 27 April 1884 Eeniqe en algemeene kennisgeving TERSTOND GEVRAAGD een Dienstmeisje niet beneden de 14 jaar tevens goed bekend met werken Adres Crabethstraat 243a GEVRAAGD eene fatsoenlijke voor ZATERDAGS Adres onder No 959 aan het Bareau dezer courant Voor een of twee HEEREN die hanne bezigheden buitens huis hebben bestaat er gelegenheid bö fataoenlflke BURGERLIEDEN tot Kost en Inwoning met een of twee vrije Gemeubileerde Kamers Brieven franco onder No 962 aan het Bureau dezer courant Logement HETROODEHERT op de Turfmarkt alhier Heropening Donderdag1 Mei a s Logies ontbgt en diners tegen billeken pr s Ook gelegenheid voor nette COMMENSAALS civiele bediening naar de eischen des tgds G M PEETERS Nationale Kolfwedstrijd aangeboden door de Kolfclub cG o v d a te Gouda op MAANDAG den 230 en DINSDAG den 24 JUNI 1884 in de Sociëteit tONs GeN0B0EN te Gouda om prys en premiën in zilver ter waarde van DRIE HONDEBO GOLDEN De aangifte moet geschieden volgens art 3 van het Reglement Reglementen zgn op franco aanvrage en onder toezending van vg f blauwe postzegels bg den ondergeteekende verkrijgbaar Namens het Bestuur der Kolfclub ïGouDA J C IJSSELSTIJN Secretarü adres Spoorwegstraat 204 GEVRAAGD by een bejaarde Dame een fatsoenlek beschaafd BÏÏEGEEMEISJE voor GEZELSCHAP van de P G liefst boven de 30 jaren om een hulpbehoevende Dame behulpzaam te zgn en ligt huiswerk te verrichten om terstond in dienst te treden Brieven franco bö den Heer V W D SCHENK op de Markt ES L B VAN Aanleg van Waterleidingen Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van Naaimachines IJzer en Koperdraatwerken spoedig accuraat billök Cfoudsclie Waterleiding MAAT8GHAPPIJ Gewone JoMrliJkaehe Vergadering den 14 MEI 1884 a middags ten l j ure in bet Café oe Habmoniü te Gouda De DIRECTIE UIT II im TE im een COMPLETE van KRUIDENIERS en GRUTTERS WAREN met alle toebehooten te bevragen bg P G TEEKENS te Beeiivijk TE KOOP een KRUI8SNARIGE PIAJflNO ingericht voor Indië voor slechts 300 met garantie Te zien bg Ph J A CAN DEL Stille Veerkade No 9 den Haag Openbare Verkoopingf te GOUDA op 6 MEI a 8 g voormiddags 10 ure in de Nieuwsteeg in het Venduhuis door de Notarissen MONTIJN en KIST van MEUBILAIRE en andere Roerende GOEDEREN Informatieu te bekomen bg den Vendumeester M VAK DANTZIG nnniIVIjlW RADIKALE oenezing duverkiezend worclt Dilllllnlllli o erecbgelioiiieii voor een bepulde prgt betaalbaar na geneaing Daartoe iijn 20 kamera ter beachikking der patiënten gesteld WABRSEGEBS Heelmeeiter fan brenken Gboemplaats 35 te Antwehfen ADVERTEk TIEi in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman te Gouda Ingevolge de bevelen van Z E den Minister van Waterstaat Handel en Nflverheid wordt onderstaande Aanbestediug hierbg ter algemeene kennis gebracht De Directeur van het ItijkiteUgraafkantoor Th van SCHOUWENBURG Ministerie van Waterstaat Handel en Nijvei heid Rijks telegraaf AANBESTEDING Op VRUDAG 9 MEI 1884 des namiddags te 1 uur zal onder nadere goedkeuring door of van wege den Minister van Waterstaat Handel en Ngverheid en in tegenwoordigheid van den R ksbouwmeester in het tweede district aan het lokaal van het Departement van Waterstaat Handel en Nijverheid Binnenhof te eGravenfuxge worden AANBESTEED Het onderhouden en herstellen van het Rij kstelegraafkantoor met directeurswoning te Gouda van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 December 1886 Raming 890 gl De aanbesteding zal geschieden bg enkele inschrgving overeenkomstig § § 434 en 435 der Algemeene Voorschriften vastgesteld bjj beschikking van den Minister van Waterstaat Handel en Ngverheid dd 12 September 1882 n 6 afdeeling Waterstaat A Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal van het Departement van Waterstaat Handel en Ngverheid aan het bureel der Landsgebouwen Fluweelen Burgwal n 16 te t Gravenhage m in de lokalen der besturen van de verschillende Provinciën en is voorts op franco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen bg de boekhandelaren Gebroeders van CLEEF Spui n 28 a te s Gravenhage en door hunne tusschenkomst in de voornaamste gemeenten des Rgks Nadere inlichtingen worden gegeven door den Rgksbouwmeester in het tweede district te sGravenhage en door den Opzichter voor de Landsgebouwen J BARTELS te Rotterdam Aanwgzing zal worden gedaan op Vrgdag 2 Mei 1884 des voormiddags te 11 uur s Gravenhage Voor den Minister 10 April 1884 De Secretaris Generaal DE BOSCH KEMPÏÏE De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUD 1 Mei 1884 Door de directie der UtelsloomtramwegMaat lebippy te e Hage werd Dintdag aanbesteed hetuitroeren der werken beschreven ia Bestek NoSI het bnuweu eener remise met bergplaataeo eshet mtken vao eene draaischuifluip te Oodewater Mioste iuscbrjjrer de heer H J Xederborst te Ooad oor ƒ 8540 Voor het kte Ëxamen L O in deze prorinoie iqn S8 en 29 April geixamiDetrd 13 heeren afgeweten 9 toegelaten 4 Onder de laatstgenoeinde komt roor de heer C Kmgt van Beeuwgli SCHAAK C0RBE8P0NDENTIE mam 30ite n £ 1 iwiiit i 2 M 81 t C 8 D 7 Mbtaïl Ifaandagavond had rr met den trein fan den£hguspoorweg van 6 40 uit Utrecht een oponthoud plaats aan het station alhier ontstaan doorhet breken ran den rem bij t glippen ea hetdientengerolge tonder rem of locomotief doortoopen ran den trein Een der reiiigers die ons ditmededeelt en orerigens bnide brengt aan de houding ran al de ambtenaren van den Uhqnspoor geeft der Directie in orerweging de te laten glippen treinen niet met ééa rem maar met twee remwagens te doen rijden Dagil Dinidagarocd werd in een vergadering ran t Departement OoHda der Maatschappij lot Nut ran t Algemeen verslag uitgebracht over den toestand der Spaaren Hnipbank in 1883 Aan dete Verslageu ontleenen wij het volgende DE SPAARBANK In de S3 zittingen werd ingebracht 66766 12 teingbeUald werd 66097 23 waaronder aan interest 212 28 BIgfl 56794 96 Zoodat de aan de Bank toerertronwde om vermeerderde met ƒ 10961 17 202 nieuwe inleggers hebben lioh aangemeld waardoor hel aantal boekjes klom tot 4766 waarran ar op uU December 1639 liepen Er werd geplaatst Op prolongatie ƒ 25500 Op hypotheek 13300 Op obligatie aan de Hnipbank 3250 Op beleeuing 6000 ƒ 48060 Op uU December was het actief aldus samengesteld Kat ƒ 7884 82 Hypotheek 101050 Prolongatie 82000 Beleening 7200 Obligatie 1600 Interest te goed 828 12 ƒ 200662 94 Aan rente werd verkregw ƒ 7942 36 Ten voordeele d inleggers rertcheen 4961 17 Blijft ƒ 2981 19 Salaristen en Onkosten 788 01 Vermeerdering r h reserrsfiinds ƒ 2213 18 Het kapitaal d Bank bedraagt thans ƒ 19662 58 En de schuld aan crediteuten ƒ 180900 36 ƒ 200562 94 DE HÜLPBANK Het Kapitaal deier inrichting bestand uit 121 aandeelen a ƒ 26 ƒ 3026 eigen kapitaal afgeloste aandeelen 525 en afloBsingsfonds waaruit o 31 December 3 aandeelen werden gelost 84 09 ƒ 3634 09 Daareoboven heeft de Bink bg de alhier gerettigde Spaarbank een doorloopeud cediet ran ƒ 4000 waarran in Januari ƒ 200 iu April ƒ 600 in Augnstnt ƒ 700 in September 150 en in Norember ƒ 150 werd opgenomen Op 31 December was ulett rertohnidigd Er werden Al aanrragen goedgekeurd U minder dan het rorig jaar 6 personen hadden rroeger geen leening bq de Bank aangegaan Er werden gesloten 2 leeningen a 30 60 1 40 40 5 60 250 60 0 80 160 9 100 90O 160 600 200 600 1 260 250 300 1800 3 860 1060 10 400 4000 47 ƒ 9770 In 1882 was ƒ 11670 ter leen verstrekt Aan boeten werd ƒ 3 80 ontrangen De borgen ran drie nalatige debiteuren moesten aangesproken worden De interest ten behoeve der Bank rersoherien bedroeg ƒ 363 20 makende met de boeten 3 30 ƒ 356 50 Na aftrek der salaritien en onkosten 189 43 Blijft 167 07 Daarran uit te keeren aan 120 aandeelhouders een der aandeelhouders stelde igne coupons ter beschikking ran de Bank 2 o f 82 60 Vermeerdering van het aflossingsfonds ƒ 84 67 Maandagarond omstreeks half twaalf is het schuur Ije Tan den daglooner F de G te Haastrecht af gebrand Het gebouwtje stond geheel alleen en re ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN verwijderd ran de woning en waa dien dag noch door den eigenaar noch door ééa der huisgenooten becocht toodat hier aan kwaadwilligheid gedacht wordt In de zitting der Arr Btehtbank te Botterdam ran Dinsdagmorgen stond o a terecht L M kramer te Waddioxveen brkl van mishandeling ran zgn neef aldaar Ëiseh 7 dag ger cell K koopman te Hekendorp en A V bouwman te Langeruigeweide bekt ran het tonder rergunning loopen langs den Bhgnspoorweg Eiach ƒ 5 boete voor ieder In Dorenataande taken orer 8 dagen uitspraak Voor d arronditaements rechtbank te Botterdam werd Dinsdag ook behandeld de taak tegen A V huisvrouw ran G r W te Berg Ambacht aangeklaagd ran ran verkoopen van sterken drank in t klein zonder vergunning Ter terechtzitting bleek dat beklaagde op 24 Maart 1884 te B rg Ambaoht in den door haren man gehouden winkel waarroor geese rergunning tot rerkoop ran sterken drank in t klein door Barg en Weth ran Berg Ambacht was rerleend aan een persoon voor ƒ 0 35 bitter jenerer had rerkocht Het O M eitchie hare reroordeeling tot ƒ 15 boete aubs 5 dagen gerangenisstral Bij de Dinsdag in het hoofdkieadistrict Ngmegen gehouden rerkiezing van een lid der Tweede Kamer ter rerranging ran wglen jhr mr Van Nispen ran Sevenaer is gekozen de heer mr M J M C Kolkman met 1328 ran de 1717 uitgebrachte geldige stemmen Ue heer mr W J J ö Most rerkreeg 309 stemmen Heden herdenkt de heer A M Buis controleur der Nederlandsche Rgnspoorweg maatsohappg den dag waarop hg róór 40 jaren bg die Maatschappij in dienst trad Met jeugdigen grer is de geachW jubilaris nog steeds in tqne gewichtige en moeielgke betrekking werkzaam en hg heeft zich in zijne langdurige en eerrolle loopbaan de achting en genegenheid zoo ran hen die boren en nevens ala van hen die onder hem werkzaam waren steeds weten te verwerven In eene gisteren te Amsteidam gehouden vergadering ia door het uitvoerend comité en de commiatie ran rertegenwoordiging der Nederlandsche landbonwmaatacbappgen besloten eene afdeeling pinimgedierte nuttig voor den landbouw aan het programma der internationale landbouwtentoonstelling Amsterdam 1884 toe te voegen Dit besluit werd genomen op bepaald verzoek der door de Fransche regeering benoemde commissie en op aandringen ran het Engelsche comité Het programma zal zoo spoedig mogelijk rerkrggbaar worden gesteld Nog werd besloten eene oommissie uit te noodigen om het comité behulpzaam te zgn bg de regeling van harddrarergen die op het terrein der tentoonstelling zullen worden gehouden Voor die harddrarergen die bepaald zgn op 4 5 en 6 September wordeh prijzen tot een bedrag van ƒ 3000 uitgeloofd Het fonds voor onderofficieren enz die onder toekenning van gagement of van gratificatie uit dei militairen dienst worden ontslagen sloot in 188ó meteen ontvangst ran ƒ 75 312 19 eene uitgaar