Goudsche Courant, vrijdag 9 mei 1884

1884 VrUdag 9 Mei flibüE € M Ü JM 3076 f Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken laniK uden V M da JoDf en M d Grml Hirit M n A Boowaiu eo G Bijkelykhuiaii OVEBLEOBN i Mei M Oadyk 2 m H Blom wed D SteTeu 7 j 4 J B RoltbugMO 1 m T liOoe wed P Hootaeüer 67 J ADVERTENTIEN ♦ Op den 29 April 1884 orerleed na een langdurig doch geduldig doorgestaan l den van negen en een halre maand mgn geliefde Echtgenoot P NOBEL in den ouderdom van 32 jaren na eene gelukkige echtvereeniging van bgna 8 jaar Zyp laatste wensch was opentl k zgnharteI ken dank te betuigen aan zyne Ëchtgenoote en HARE Fahilix die alles hebben gedaan om zgn lee zooveel mogelgk te verzachten Hg werd gehaat doch meer bemind In dit kortstondig leven Ik weet dat God aan hem Een beter lot zal geven Zflne diepbedroefde Ëchtgenoote de Wed P NOBEL geb N W Fkkwebda Fabke Oerard Doustraat 135 Amsterdam Mevrouw van TRICHT te Gouda Haven vraagt een om dadelgk in dienst te treden Er BIEDT zich aan EENE NETTË voor de deftige stand Brieven franco onier No 965 aan het Bureau dezer Courant Ondergeteekende heeft de eer bg deze zgnen geachten Stadgenooten en Begunstigers te berichten dat hg zgne heeft overgedsian aan zgn Zoon H H van deb WOLF Dankbaar voor het sedert vele jaren genoten vertrouwen beveelt hg zgnen opvolger beleefdelgk aan H VAN DEB WOLF Gouda 7 Mei 1884 Reflecteereude aan bovenstaande advertentie beveelt de ondergeteekende zich beleefdelgk aan belovende alles in het werk te zullen stellen om zich het vertrouwen waardig te blgveo hetwelk vader in zoo ruime mate mocht bndervinden H H VAN DER WOLF Gouda 7 Meiïl884 AANGEBODEN Kost en Inwoning met gebruik van VRIJE KAMER en ALKOOF tegen brllgke prgs Adres franco brieven onder No 967 aan het Bureau dezer courant WïïEWEEZEE Ben bekwaam VUURWERKER van onbesproken gedrag kan dadelp voor vast geplaatst worden bg L B VAN ES Mevrouw LOTSÏJ Crabetttstraat verlangt wegens ongesteldheid der tegenwoordige zoo spoedig mogelgk eene § EENE mum BASES biedt zich aan om dadelgk in dienst te treden Adres onder No 966 aan het Bureau dezer Courant Eene oude Firma vraagt IEMAND voorden Verkoop van Wijnen en GBDISTELLEERD van bgzonder goedkoope prgz n Zaak geschikt voor Slgters Bierhandelaars Kruideniers of Banketbakkers Brieven onder No 500 aan het Bureau dezer Courant KEIMmSGEFlXG Stoomtfatnwegmaatachappif Gouda IVaafflIooze Vennootscbap goedgekeurd bg Z M Besluit van 13 November 1883 No 35 Ter kennisse van het publiek wordt gebracht dat voortaan geene kaartjes noch enkele noch retour noch abonnementskaartjes geldig zgn tenzg gemerkt met de initialen v n den mede ondergeteekendeu Commissaris den Heer B H BEER vervat in een gelgkvormigen driehoek het randschrift voerende Stoomtram Gp da BodegTaven Amsterdam 28 April 1884 De Commissarissen De Diebcteue Mr S KATZ A KAPTIJN B H HëËR Mr L ZEGEBS VbECKENS Mevrouw LULIUS van GOOR Crabethstraai vraagt tegen half JUNI een beneden de 16 jaar Het Sm Ale VAN S ALLSOFF SON S brouwers te London 4 Burton on Trent bekroond OuMden MedaUle Tarija 1867 Eerste Kla Lojidon 1862 ordt door ver ohillend dolwren in Nederland aanbevalen om zijn voedende bestauddeeleo Verkrijgbaar TOor Gouda Omstreken bg de DepStJiouders SLOTElHAKER Co L B VAN ES Aanleg van Waterleiding en Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van Saatmachinea IJzer en Kopeidraaiwerken spoedig accuraat bill gk UITTEN EIÜFETTEN De ondergeteekende bericht zgnen geachten Stadgenooten dat hg met zgnen MATTENen TAPIJTENHANDEL VERPLAATST is van de Gouwe naar de RAAM Oostzgde bg de Willemsteeg belovende door eene prompte bediening het vertrouwen zgner Stadgenooten waardig te maken A PEES ilA ê Jï Tandmeester zal elke DONDERDAG van 9 totl2uren te consulteeren zgn in het Hotel dï Paaüw Markt te Gouda BADrkALE OÏNEZINQ daverkitieiid irordt overeengtkomeo oor een bepujde prys bc tatlBaar m genejiog Diart jgn 20 kjnocn tn beKhikkiDg der patientCD getteld WABKSEGBHS Heelmeeiter o breuken GaomruiTs 36 te kmvattjx Hotel PAULINA Café Restaurant te Oudewater Dit Hdtel bevattende verseheiden Apartementen en groote Amusante TUIN en WACHTKAMER der IJSEL STOOMTRAM wordt min zaam aanbevolen zoowel aan H H Reizigeften Familiën daar hetzelve op hét schoonste gedeelte der stad gelegen is Bagage of Koffers worden Franco afgehaald Belovende eene nette en prompte bediening UEd Dw Dienaar S STERRENBURG Eerste Nederlandsche I OP HET LBVE5PI tegen Invaliditeit en Ongelukken gevestigd te s Gravenhage Buitenhof No 42 Goedgekeurd bijK Besl van 24 Feb 1882 No 15 Direotenr B JANSE Johzn Bovengenoemde Maatschappg sluit contracten van Levenavertcekering van allerlei aard met 40 pCt Aandeel in de frinst Ook worden Verzekeringen tegen wekel premiebetaling alsmede JPeraootiliJke vernekeringen tegen tfngelukken van allerlei aard in en buiteü beroep en Vermekeringen tegen eegevaar MeiapoUsaen voor binnen en buitenland geldtg voor 4 8 30 90 en 360 dagen Informatiën worden verstrekt door de hh A K v D GARDEN te Go rffl Geni Agent P M SCHELLING tp id Hoofdagent P J K V WERKHOVEN te id Agent P ELSHOUT te e e Au8 er Hoofd Agent H SMITSte Nieuwveen en VRIJLANDT te Moordrecht Agente Snelpeïsdnik van A Bbinkuan te Gouda BINNENLAND GOUDA 8 Mei 1884 Mej C F Bokhoven albier heeft met KUnitig gerolg het acte examen ab oaderiryierei afgelegd Tot leden tub de jory der aanttaaiide loteniatiooale LandboBwtenloonttelling Ie Aratterdam igu o a benoemd voor vertchiilende nummert an het propramma de h h O P van C ft t ta Kapelle a ij H Voonpui te Groot Ammen A van der Bnrg ie Utienwoude A C Schonleo alhier J Herreiryo Jin te Aarianderreen l G Batelaar te Bodegrafe Fh an der Breggen en 1 M van der Torten Kz Ie Waddiuxreen L A ran den Berg te H illeskop SCHAAK C0RBE8P0NDB rTIE 31iie iet Alkmaar F 7 G 6 38 art Goud D 7 G 4 38 ir tfi Alkmaar de Koning ipeell 33 lét Gouda C 2 E 4 De ryftigate geweatelijke rergadariog ran hel NaderhodMh OnderwgieragenoolMhap in Zaid HolUod ui pjaatt hebben op Zaterdag 7 Juni dea roormiddagt te 10 oren in de taal Ktinstmtn ie Gonda Behandeld allen worden da rolgende rraagitokken Wordt b onl lager onderw roldoeiide gelei op de kennis ran de naatle ofigeriag lo te leiden door den heer F Gediking Het herhalingionderwijt In te letdea door dea hec 8 Poatbamui Na de pauze heeft er eene rergaderiog Uata rao Ï n bealuur en afgevaardigden aarin oerena hniioudd ke arerkuamheden behandeld cal rofdea etn teonul ran het gew bealnnr om aan de ge Com Biaaie ran het oaderaleouingifonda een krediet teopesen ran hoogetena 30 i jaart ter bealrijdiiigr oukotten Verrolgena konen de rolgende onderwerpen ter iprake Orer de inrichting en grootte der achoollokaleB 1 Hel groolate roordMi dat de lagere uhool der maat Khappü door hare oproedeude ttrekking reracbalfeD ku ordt getchaad door rerroeerdering van het UDtal leerlingen per ooderirijier 2 Het aanlal leerliogen moet niet grooter dan 40 tgn 3 Plaatsing der rerschilleode klaaten in geheel van elkander tfgezonderde lokalen is hat meett wensohelyk 4 Uoeten alle lokalen eren groot zyn of ia t wen ehelgk die voor de lagere klassen grooter te maken P Hoe moet in t laatste geral de rerhouding ign In Ie leiden door den heer W de Vletter Hel niet reierlel maar veel moet op de lagere lebool mat oniichtigheid worden toegepast In ta lieden door den heer U G Veensira Na de rergadering ui er gelegenheid lün tot deel inning aan een gemeenaohappelykeu matliyd legen 2 50 per coureri met Inbegrip ran i Snob yo In Ie zitling der Rotterdamsohê Arr Rechtbauk n Dinsdag morgen werden reroordeeldf L M kramer ie Waddinxreen bekl ran mickandeling ran zgn neef aldaar tot 3 dag ge cell K koopman te Hekendorp en A V bouwman te Langernigeweide bekl ran het zonder rergnnniiig loopen langt den Bgnspoorweg de lebekl tot ƒ 10 botte en de 2e bekl tot ƒ I boele A V baisrr ran G v W winkelierster Ie Nieuwerkerk a d IJsel bekl van hel rerkoopen ran iterkeri drank beneden de 2 lilers zonder rergnnpiug 101 15 boete Verrolgena stonden terecht D r W kramer te Waddinxreen bekl ran openlnfe dronkenschap Eisch 7 dagen ger cell J B sjouwer Ie Gonda bekl ran gebeid pi legen MD bed beambte Eisch I maand ger cell Ia bovenal zaken orer 8 dagen uitspraak Staten Oeneraal Tweede Kamis Zitting n Dinsdag 6 Mei 1884 De Tweede Kamer beeft Woensdag bare werk aamliedeu hervat De heer Kolkman heeft als lid zitting genomen l Ingekomen ie een haodelatraoiui met Spanje De centrale teetie it samengaileld uit de heeren rag der Loeff ras Deldan ran der Linden ran der Sehrieek en Corrar Hooft Hedeu of morgen zal de regeling der werkzaamheden plaats hebben De commissie door de FranMie Hegeering belast met een ooderioek omtrent deutoettaad der rerschillende takken ran ngrerheidjpoorde ook oolanga den rermaardeu modelereraocier Worth ais geinige Deze autoriteit rerklaarde dal fcigent zgn meening rerbetering in den loeatand va zijn rak gebracht kon worden door de tmklemeuten ran den President der Bepabliek en der Ministers te rerhoogen leu einde hen ia slaat te stellen meer balste geren Op de twee partgen b r die de hee Oréry nu elk jaar geeft is ba zoo rol dal dedames zich geen nieuwe japoniifo er roor aanschaffen Betaal den president hater en hij zal meer bals geren en niet zooreel omiachen tegelgk rragea Heiielfde geldt roor de Itiniifari en dat zon hetmodevsk zeer ten goede komai Door het twMda kaatongeredil te Bolterdam werd heden een koopaao uit WaddiaSfeen rero rdeeld tot eene boete van 2t of subs garangenitatraf ran 4 dagen omdat hij op de reemarkt Ie Kotterdam een ziek paard ter markt had gebtacht Tot dezelfde atraf werden veroordeeld een koopman nit Nieuwerkerk a d IJtel es een Uodbouwef oit Ketel wegene hal Ier markt breugen rao ticka koeien Onder besobaldiging ran dieftial uit de militaire broodbakkerij te Vliaaingen zqo ilisleron aldaar in arreat geaomen de meetlerkneeht een sergeant ran foiixu B aca koatbt baiger Xg waidaa fcnUcbt brood aan particulieren rerkoehl ie hebbeo Een gereohtelgk ondeiroek wordt ingesteld Ben den 22aten Maart van den militairen commandant van Aljeh en onderhoorigheden onirangen Ie Pesang aangeboden telegram luidt als volgt Een en twintig Maart zeren colonaea geageerd tegen den rijand Taasohen Ltpovgara en Tjot Baseloei versterkte alellingen met redoalet atormeuderhand genomen Vgand geheel rerdreren Twee colonnea direraie in Lepong en Loeboek Twee bentiugs in in Loeboek genomen en rgand ternggedreren Twee colonnes dirersie naar Lambira en Loelhoe door onbegaanbaar terrein es zware rerliezen genoodzaakt ran binneurgkken Lambira af te ilen Onzerzijda geaoeureld negen minderen gewond 2e Initeuanta S A Drgher en A J Gijsen teren es dertig roinderiii en 4 dwangarbaiders Tijaud zware rerlieien Volgens bg bestuur ingekomen berichten zeventien doodeo waaronder drie panglima s en Xntt en twintig geirondeu waaronder één panglima Het Mei ikommer ran de Vngm des Tydt berat een aluk ran L G Greere orer het straffen der openbare drookensohap naar aanleiding ran de klachten bg de behandeling ran de begrooling ran 1884 in de Tweede Kamer geuit orer de stijging der gerangeniskosleu boafdtakelg k reroorzaakl door de drankwet die in 1888 eene executie van 28 000 atrafdageo bijna alle ahbsidiaire straf heeft noodig gemaakt Hg el daarin uiteen dat kosten reroorzaakl door oplegging ran subsidiaire gevangenis alleen dan ten laste komen fan s Rijks schatkist wanneer zij het gevolg zijn van het straffen ran een teit dat og eene rijkiwet is rerboden koateo ran andere subsidiaire gerangenis komen ten laste ran de gemeente waterschappen enz die de feilen waartoor ée straf norilt ondergaan bij hunne verordening of keureii hebben verboden Daar nu hei straffen der openbare dronkenschap buitensporige kosten met zich brengt is bet eeni e middel ora die kosten te roorkomen de eenvoudige openbare dronkenschap niet meer bg een rijKswel strafbanr te stellen Het niet verbieden der openbare dronkenschap bg een wel is nan te bevelen omdal 1 dat verbod ongelijk en alzoo onbillgk werkt 2 omdat hel doel hel beteugelen der openbare dronkenschap door z7odaifig verbod niet bereikt wordt i oibdat allgd zoo zg dat willen de gemeenten in hare verordeningen een rerhod tegen de openbare dronkenschap kunnen opnemen waardoor de kosten die de toepassing ran dal rerboU vereischt dan uitsluitend roor hare rekening komen Uit Leeuwarden meldt men Hoe hoogst belangrijk de rerzending ran kieritseieten ran hier naar Engeland is kan hieruit blgken dat Vrijdag jl alleen door den heer T ran der Werff handelaar in eieren en rogels 72 000 stuk derwaarts zijn rer zonden Bedarende het tegenwoordige seizoen wer4 ID door hem in het geheel ruim 360 000 stukt naar genoemd land geexpedieerd De gezamenlijke waarde daarraa ook weinig minder dan ƒ 50 000 worden geateld Hier ea elders in de prorincie zgn nog reel eierhandelaren die mede belangrgke partiien naar Ëngfeland uitroeren om niet te tpreken van het rerbrnik in de provincie celre en ran de groote tijeu die naar Holland enz gaan Men kan hieruit pmakea welke groote voordeelen de kievit aan FriertMid oplevert Eene rergiftiging door gat waardoor in twee woDJngeu waarin geen gat werd gebruikt en geen leiding wat aaagebraehl 6 pertonen ttikten heeft onlangt gedurende den nacht plaala gehad in AII OftB B j hei onderzoek naar den loop der treurige zaak is gebleken dat de gatpgp op de alraat róór de twee woningen gesprongen en het nitalmomeoda g door lossen grond onder in da woniagea ra t Ia bekend dat als gaa in eene woning dringt oit den ondergrond het geraar is da warmste vertrekken het grootste is Uit WageningcD meldt men dat H M de Koaiagia Mrioga eaa gevMr oataimpte De purden voor hel rgtuig van H M rerschriklen De Koningin eii 3a hofdame die haar rergezeide stapten tentend iit het rgtuig dat kort daarna omver riel De zaak is gelukkig zonder ongelukken afgeloopen Blgkent het rerslag ran de maatregelen tot berordering rao de stadsreiniging Ie Leeuwarden orer 1883 ging de inroering rao bet wisseltonnenslelarl geregeld roorl Er werden weder 805 tonnen aangebracht waardoor het totaal op 31 Dec bedroeg 3695 Gemiddeld werden dagelijks 905 tonnen rerwist ld Voor het zaireren en desiufecleeren der tonnen werd de noqdige zorg gedragen Voor het stèdelgk ziekenhnii bet hulpziekenbuit en het garnitoensbospitaal werden de daarroor bijzonder gererfde tonnen gebezigd Opdat bü epidemische tiekieu geen toaoen nit besmette huizen bij andere tonuen worden geplaatst onirangt de direotenr der atadireinigioC onmiddellijk na aangiften ran die ziekten van de gemeenteaecretarie eene opgare ran die huizen De ezploilaiiekoalen per hoofd en per jaar bedroegen erenalt rroeger 36 cent en met bgroeging ran derente ran het aanleKkapitaai en ran de afiassioitorer 20 jaren 44 cent Er werden gemaakt 6178 last ran 1770 kg compost of zoogenaamd straalruilnis en bpgeraugen en afgeleverd 2218 last itr Delolale ootrangtlen bedroegen 61 663 97 d totale uitgaven ƒ 39 492 04 dn meer cntrangen 12 171 92 ij In Indië ia de eierdans niet zooals men uit den uaatfl die er aan gegeren ia zou afleiden een dans op die broze voorwerpen Hg wordt op de volgende wgze uitgevoerd De danseres In een kenrsje en een teer kort rokje gekleed heefi een klein rad van mandewerk horizontaal op bet hoofd Roudora dit rad zgn draden vastgemaakt op geleken afstand van elkander en aan het einde van elk dier dfad ii is een strik die door een glazfn knop wordt fpen gebonden Zoo uitgerust treedt bet meisje naar de toeschouwers toe met eene mand vol eieren die zij laat zien om te tooneo dat zg echt zgfl De muziek speelt eene eentonige melodie en de danseres bfgini mei groote snelheid rond te draaien Dan gfijpl zg een ei steekt hel ip ee vau de strikken en werpt het meteen vlugge ei eging van zich op znlk eene n g ze dat zg den strik vA