Goudsche Courant, zondag 11 mei 1884

1884 I Zondag U Mei JN 3077 GOUDSCHECOURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Goudsclie Macliinefabriek te ïouda IJzer en MetaalgieterU KeteJmakeriJ eo fabriek van Stoom en andere Werkluigpen Speciale inrichting voor het herstellen van machines en ketels van gtoombooten Leveren complete inrichtingen voor stoom bleekeryen Locomobiles Horizontale en Verticale Stoommacliines in voorraai Reparatiën worden snel en billijk uilgevoerd uriii iiiiuTïiiiiiEiir Opgfericht in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL ESN DLUOEN GULDEN volgeronrneerd Directeur Jhr Kir C HARTSEN Jbsz Tweede Directeur Hr i P POBTIEUE Kantoor Beguliersdwarsstraat hg het Koningsplein X 12 DOOBLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OP ZONDER HERVERZEKERING van BETAALDE PKEMIEN OF STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN GËIRML AGË T DE BEER T DRAIJËR TE 8 GRAVENH4GE BILLITÖITRAAT l Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Te Gouda de Heer W J Fortugn Droogleever Notaris Brielle Heeren de Kanter Veegens Delft Heeren van Rgn van Veen en Co Dordrecht Heer H Vriesendorp Gorinchem Heeren C de Güselaar Co Graeen iage Heer P J Landr Leiden Heeren Lezw jn Eigeman Rotterdam Jan van der Hoop Zoon j Schiedam P Loopu t Co Vlaardingen Heer Paulns Kikkert Woerden G Groeaeveld KEXmSGEFlIXG Stootntramwegmaatachappif Gouda JVaamlooze Vennootscbap goedgekeurd bg Z M Besluit van 13 November 1883 No 35 Ter kennisse van hejji publiek wordt gebracht dat voortaan geene kas N ie8 noch enkele noch retour noch abonnementskaartjes geldig zgn tenzg gemeiSt met de initialen van den mede ondergeteeke iden Commiss tris den Heer B H BEEB vervat in een gelgkvorthigen driehoek het randschrift voerende Stoomtram Gotida BodegTaven Amiierdam 28 April 1884 De Commissaeissb De Dieeoteuk Mr S KATZ A KAPTUN B H BEER Mr L ZEGERS VBECKENS Een plaagf der menschheid is voorzeter de Bhumatiek doch een zegen der menschheid zïjnde echte ABSHAUBBIN S WATTEN welke b doelmatig gebruik die plaag der menschheid geheel ontnemen en verkr gbaar zgn 30 ets per pakje bg r A G van Detb JHej de Wed Bosman Gouda W F J denUijl Schoouh A Prins Zevenhuizen M J Goudknde Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswijk C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoeterraeer A Kauling Alphen J B E C Sohlattman Bodegra en K Oosterling Haastreoht W H 5 Wilhelmus Woerden Hoofddepot A BREETVELT Az te Delft h B VAN E8 Aanleg van Waterleidingen Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van Naaimachines IJzer en Koverdraaiwerken spoedig accuraat bi Igk Heeren Kleeding Ma azljn EIEPNQOFEAT De prijzen zijn niet hoog er dan van goede Confectie kleeding J H00GËI B001II Mevrouw LULIUS van GOOR Crabethstraat vraagt tegen half JUNI een beneden de 16 jaar Mevrouw vaw TRICHT te Gouda Haven vraagt een mmBEMÊMBëM om dadelgk in dienst te treden Openbare Verkooping op DINSDAG 13 MEI 1884 des morgens te 9 Qi n aan het Lokaal wgk E Nr 255 aau de Peperstraat te Gouda van eenen netten bestaande in staande en draagbare Mahoniehonten en andere Meubelen als LINNENKAST CHIFFONNIÈRE BÜFPETKASTJE 2 BOEKENKASTEN flinke TAFELS Weeneren andere STOELEN CANAPÉ SPIEGELS 2 CLJLINDERMANGELS TREKMANGEL WASCHTAPELS KACHELS FORNUIS enz voorts Huisraad waaronder een CHEAVINSFILTER BEDDEN en BEDDEGOED en eene groote party BOEKEN alles meerendeels nagelaten door den Heer L A HISSINK Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜUN DROO HiEEVBR te Gouda Openbare Verkoopingf te GOUDA op WOENSDAG 14 MEI 1884 voorm ten Hen ure vóór en in het huis aan de Hoogstraat w k A No 130 aldaar van een zeer netten zoo goed als nieuwen verder van een gedeeltelpen WINKELOPSTAND van een PLETMOLEN TEEKBANK enGOÜDSMIDSGEREEDSCHAPPEN Tebebezicbtigen daags te voren van 10 12 en 2 4 nnr Inlichtingen geven Mr KIST Notaria en Mr E OPZOOMER Advocaat te Gouda Zuivere Cacaopoeder VAN Kichard C van Haagsen te UTSECJELT Verkrijgbaar te Gouda bg H W M STEEVENS Firmaj A DiaiCKSEN Hoogstraat H J KABEL Oosthaven B 36 1 F HERMAN en Zoon Lange Tiendeweg D 62 Snetpersdrnk van A übixkuak te Gouda Prachtige Blaau ve CATALOmÉ DBUIVEIT dagelgks VËBSCHË AARDBEZIËN bg J RIETVELD Haven en A RIETVELD Tiendeweg boogbeemraadscbap RUnland KENNISGEVING omtrent het GAABDERBOEK DIJKGBAAF en H006HEEMBADEN van BIJNLAND lettende op het bepaalde in artikel 155 laatste alinea van het Reglement voor dit Hoogheemraadschap brengen ter kennisse van belanghebbende dat het Gaarderboek voor het loopende jaar van den Sen tot den 23en Mei aanstaande dagelgks de Zondagen uitgesloten van 10 tot 1 ure ter Secretarie van Bgnland te Leiden ter iu e zal liggen benevens uittreksels daarvan op d GemeenteSecretariën van de hoofdplaatsen der districten en voor zooveel den Haarlemmermeerpolder aau gaat in de gebouwen van de stoomgemaalwerktuigen de Cruqaiuê de Lynden en de Leeghwater en zulks ten eii de de ingelanden in de gelegenheid te stellen hunne bedenkingen daartegen in te brengen wordende z j daarbg tevens uitgenoodigd die bedenkingen binnen acht dagen na de ter visie ligging en dus vóór den len Juni schriftelijk en met de noodige bewijsstukken gestaafd aan deVereenigde Vergadering in te zenden AJvertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche CoU ranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda By deze Courant behoort een BUvoeKsel BINNENLAND GOÜD 10 Mei 1884 VERGADERING van den GEMEENTERAAD Dinsdag 13 Mei 1884 des uamiddags ten 1 ure Aan de orde De Rekening i a het Sledelgk Muaeum van Ondheden dienst 1888 Hel foorslel lot wgzIgiDg der gemeente begrooling dienal 1383 Voortzetting der behandeling van het TooMlel betreffende de ferandering ran het loogbrugje op de Raam orer hel Kop af waterije Benoeming an eenen Libryemeuter Benoeming van eenen Commissaris voor de Gemeente bij de Goudsphe Waterleiding Maatschappij B j Kon besluit is benoemd lot hoogheemraad ran het hoogheemrandecbap de Krimpeuerwaard de heer F J Smits tot hoogheemraad ran hel hooghesmraadschap Sohieinnd de beer H J ran Gennep De Commissaris ran politie alhier waarschuwt de ingezetenen tegen de zoogeusamde firma Heijsleuk eu Co die uit rerschillende plaatsen bestellingen doet op elk gebied en nimmer betaalt In deze gemeente heeft die firma dezer dagen ook heslellingeu a oontant dut is zes weken gedaan om te rerzenden naar Dordrecht terwgi de briefkaart het postmerk Amsterdam droeg In de gisterenarond gehouden vergadering der Afd Gouds en Omstreken der rereenigiug VolksxONDiswua werden benoemd tot Bestnursledea de hh Dr a Muel d Sahsppu en A L su Uren tot Penningmeester In de plaats ran den heer J A Roest ran Limburg die wegens rertrek nit deze gemeente zijn ontslag aam de heer 1 Pott ran der Burg en tot Afgevaardigde ter Algemeene vergadering Ie Amsterdam de heer mr W J Fortugo Droogleever Genoemde heeren allen ter vergadering tegenwoordig verklaarden zich bereid de benoeming aan te nemen In deze rergadering werd de beschrijvingtbrief roor de Alg rergadering behandeld uit de discussie bletk dat men gunstig gestemd as roor het voorstel van het Hoofdbestuur om rael het oog op de groote kosten ran hel Folkiblai ook in 1886 in plaats van j wedecom j der ooutributie door de Afdeeliagen ia de algemeene kas te doen storten Mej E F J Jager alhier deed met gunstig gerolg het aote exameu als onderwgzeres Bgde aanbesteding ran het onderhoud eni van hel Rgkitelegraafkantoor alhier werd ingeaohreren door G Lugendijk voor ƒ 1050 A Aifiesz roor ƒ 1Ó24 W do Jong Wz roor 874 A Vermeer J roor ƒ 812 en N Konings Hz roor 794 alleu te Gouda Laastgenoemden inschrgrer is bet werk gegund Gisteien middag is zekeren v d Palm ran beroep schoenmaker in bet water ran de Gouwe gerallen en zoude zeker verdronken zjjn indien schipper ran Santen hem niet gered bad De heer M Both te Moordrecht is benoemd tol onderwijüSr aan de openbare school te Zegreld Eene tragische gebeurtenis had dezer dagen te Hekeudorp plaats tragisch in dubbele mate waar hel gold de begrafenis van den door zijn krankzinnigen zoon vermoorden molenaar en waar tgdene de ter aarde bestelling bet span paarden dat voor den lijkwagen itond len gevolge van sohrjk roor den stoomtram op bol sloeg zoodat paarden en Igkwagen te water geraakten Naar men verneemt beeft de rrouw van den rermoorden molenaar zich door bijtijds te rlnohten behoed roo r een gelgk lot als haar man onderging Uit Krimpen a d IJael schryit men dd 9 Mei Hf t aantal gelegenheden tot deq rerkoop van sterken drank beefi alhier met lo Mei jl geene vermindering ondergaan zoodat er aog acht huizen met het rergunningsbordje prijken Neemtt men erenwel in aanmerking dat sedert 1 Norembtf 1882 zestien drankwinkels werden opgeheven das bestaat er toch overrloedige reden om de werking der draukwet in deze gemeente te roemen Voor de verkiezing van een Hd der Tweede Kamer n het hoofdkieadistriot Alnieloo zijn uitgebracht 046 geldige stemm Daarvan verkregen de heeren r A Van Laar liiera y 969 Van Sonsbeeck katholiei 913 Van Alphen mtt revoluiionair 170 itemmen Tusschen de beide terstgenoemden moet dzoo herstemming plaats hebben Donderdagavond verscheen de Memorie van Antvoord aangaande de Schoolwet wijziging waarbg met n een oritiek van het roorstel Mackaj c s wordt etreden Zoo dit laatste mpcht worden orerge racht in den vorm van anaendementen op zgn mtwerp zou de Minister dat roorstel b j het mondeling debat ontmoeten In deze memorie beogfert de Minisier het voordeel dat de voorgesteldie wgziging roor de schatkist zal opleveren op ten minste ƒ 400 000 sjaars De berekening is deze Bg onreraaderd behoud ran art 4S zou nadat naar de wet ran 1878 alle schoolgebouwen zullen zgn herrormd en het getal onderwijzers compleet is jaarlijks voor sohoolboaw 1 376 000 voor jaarwedden ƒ 8 695 000 roor andere kosten 2 915 000 of te zamen ƒ 12 985 000 ooodig zijn Tegen 30 pCt kost dit net Rp dan 3 870 000 Vergoedt daarentegen het Bi k enkel 40 pCt der jaarwedden behottdens art 49 dan zal dit naar de gewijzigde wat barekeol iu 622 000 bedragen 3 44 8 800 Dtis rerschil 421 200 t Getoetst aan de resultaten van 1881 geven de twee Btelsela deze uitkomsten 30 pCt naar de bestaande wet ƒ 2 641 000 40 pCt naat het ontwerp ƒ 2 342 500 rerschil ƒ 298 500 Staten Generaal Tweeoi Kamer Zitting ran Donderdag 8 Mei 1884 In de zitting ran Donderdag is ingekomen de novelle van het strafwetboek Door den heer Schaepman is ingetrokken zgne motie omtrent het hooger onderwijs Maandag a s zijn tal ran conclusien aan de orde inlerpellatien ran de heeren Donner en Bahlmanu de motie van den heer Donner over art 168 der grondwet de conclusien der Spoorweg enquête en het voorstel Van Eek omtrent de wijziging van het reglement van orde Artikel 113 van het ieilaande Wetboek vanstrafrecht CodePiSml bepaalt Ieder burger diein de verkiezingen eene stem roor welk eenenprijs onk gekocht of rerkooht heeft zal gestraftworden met omzetting van de rechten ran burgeren van alle openbare ambten of bedieningen tenminste roor rijf en ten hoogste roor tien jaren Bovendien zullen de verkooper eu de Icooper derstem ieder tot eene boete worden veroordeeld tenbedrage van de dubbele waarde van hetgeen gegevtfi of beloofd is Krachtens dit artikel ia een rerrolgicg ingesteld tegen een 22 jarig ingezetene van Veere die dezer dagen roor de rechtbank te Middelburg terecht stond beklaagd ran bij gelegenheid der verkiezing Van leden roor den gemeenteraad te Veere op 17 Juli jl op den daaraan roorafgaanden dfig den kiezer roor dien raad B orergehaald te hebben bg die verkiezing zijne stem op een der oandidaien uit te brengen door hem een gulden te beloven indien hg dezen stemde welken gulden hg dan i ok aan B heeft gegeven toen deze hem z n stembiljet had overhandigd ora daarin den naaip ran dien candidaat te vermelden en dus bg die verkiezing de slem van B te hebben gekoobt Uit de verklaringen der gehoorde getuigen den kiezer B zijne vrouw eu den secretaris van Veere bleek dat de eerstgenoemde zonder eene politieke overtuiging te hebben en zonder eenige voorkeur roor een of ander der genoemde personen na samenapreking met d n laatslen getuige diens candidaat als de zgne rerkoos en hem verzocht den naam J op zijn stembiljet in te rullen Du gebeurde Een dag echter róor de verkiezing kwam beklaagde bij deu kiezer met verzoek den anderen candidaat te steunen DaarvooV bood beklaagde hem een galden aan en die verleiding een som ran 100 centen waa den kiezer te steik Het openbaar ministerie achtte het te laste gelegde wettig en orertnigend bewezen en reroordeeling tol ƒ 2 boete suba 1 dag gevangeniastraf in de kosten van het geding en ontzetting van zijne burger en burgerschapsrechten voor den tijd ran rijf jaren De heer mr M J De Wilt Hamer die ali veidediger ran beklaagde optrad trachtte te betoogen dat de beklaagde van rechtarerrolging moest worden ontslagen omdat art 113 spreekt ran een burger en daaronder enkel te verstaan is hij die de volle burgerschapsrechten geniet dus zelf kiezer is wat met den minderjarigen beklaagde niet het geval ia Uitspraak 14 Mei Donderdag werd te s Hage onder voorzitterschap ran den heer kolonel W C Hojel de tweede algemeene vergadering van aandeelhouders in de IJselatoomtramweg Maatschappg in hare burreleo aan hel Buitenhof gehouden Het aantal aanwezige aandeelhouders rertegenwoordigde 206 stemmen Na afdoening van eenige noodzakelgke werkzaamheden van huiahoodelijken aard brachten comraisarissen verslag uit over den toestand der vennootschap over 1883 Onder berinnering aan d Ignen die in exploitatie zijn gebracht en aan de redenen die de voltooiing Van de lijn tot a Grarenhage hebben bemaei kt berichten commissarissen dat thans alles gereed is om Voorburg terstond met de sloomtramlgn aan Den Haag te rerbicden Het rooroemen bestaat om de in December jl in exploitatie gebrachte lijn UtrechtVreeswijk in rechtatreeksche rerbiuding te brengen met den grooten spoorweg roornamelgk ook tot uitbreiding xao hel goederenvervoer de aansluiting wacht alleen op de voltooiing der werken aan het fort bg Jutfaas Omlrent de Ign Gouda Oudewaler in het laatst van December 1883 geopend met uitzondering ran de atadisectie die eenige weken later in gebruik werd genomen wordt gemeld dol de baan zeer goeil roldoet ofschoon groote moeilijkheden te overwinnen waren De werkzaamheden ter uilroering van hel project OudewaterUtrechl zijn gestaakt in afwachting van mildere voorwaarden van de zijde der autoriteileu De aanleg van de Ujn BotterdamOnwerschie Delfl met een zijtak naar Schiedam wordt zorgvuldig voorbereid zoodat de exploitatie ran dat vak spoedig te rerwachlen is Het rerslag spreekt wgders de meening uil dat een lijn Delft Voorburg orer Zoetermeer later de westelijke Ign moet voltooien Aan rollend materieel waren in dienst 10 locomotieven 16 personen en 13 goederen wagens Het bestuur big ft op inkrimping van personeel bedacht zoodra de atand ran werkzaamheden dit zal toelaten l avolgena aardig is ongetwijfeld de m atregel strekkende om het treinpersoneel ie verzekeren tegen invaliditeit en ongevallen tegen zekere korting op zyn bezoldiging De resuliaten ran de exploitatie waren u a roor de lijnen Leiden Voorscboten Wasaenaar een rerropr van 96 990 eectie reizigera Utjecht Vreeawgk een verroer van 16 371 idem en Gouda Oudewaler in de laatste 6 dagen van December 1883 een vervoer van 2827 aeclie reizigera De Maatschappg atelt zich veel voor van het vervoer van goederen tusschen Gouda eu Oudewater De cxploitati van alle lijnen heeft eene biite opgeleverd vac ƒ 2580 90 welke eohttt niet als winstop de balay verschijnt Hoewel veel raoeilgkheden te overwinnen w ren hopen Commissarissen het vertrouwen gevestigd te