Goudsche Courant, zondag 11 mei 1884

hebben op de goede toekomst der IJtelatoomtram weg maatschappg Bit renlag werd door den Voortitter aangevnld met eenige mededeelingen na den tyd wa irover het loopt aaruil het volgende wordt aangeatipt f De onderhandelingen met het gemeentebestuar van Sohoonhoven over aanleg van een lyn GondaSoho nhoven leidden tot toekenning eener subsidie van den kant van de gemeente Sohoonhoven van SO OOO eeiH welwillendheid die ruimsohoota opweegt tegen de weigering van subsidie door de gemeenten Stolwyk en Bergambacht Se opbrengst der lynen was over de eerste vier maanden deies jaars iu Januari ƒ 4776 Februari ƒ 4380 Maart 4922 en April ƒ 4896 Op voorstel van de oommissie tot het onderloeken der rekening werd als bewqs van waatdeering van de wjjite waarop de twee directeuren de heeren li F Hojel en mr F baron van Hogendorp de belangen van aandeelhouders trachten te behartigen besloten bun tractement te verhoogen waardoor die bezoldiging in betere verhouding ia gebracht tot de wedden van de technische ambtenaren sullende de verhooging gerekend worden reeds Ie zgn ingegaan met het vorige jaar Het hoofdbestuur van de Maalschapp tot bevordering der toonkunst heeft aan den Miniatei van Binuenlandscbe Zaken versacht van adspirant boofdonderwyters kennis der mutiek te eischen De Minister heeft hierop onder dagteekeniug van 6 Mei jl geantwoord dat aan goed zangonderw s van regceringswege hooge waarde wordt gehecht dat echter het bedoelde vak is opgenomen ouder die van het onderwyzersexamen van art 60 der wet en uitbreiding vau de eischen ter vrrkryging der hoofdonderw zersakte niet raadzaam voorkomt Voor de oorreclioneele Kamer der rechtbank te Amsterdam stond Woensdag den 8en Mei terecht il il oud 60 jaar portier in dienst der Amsterdamsohe Pljpgascompagnie wonende aan de Weesperxqde onder Nieuwer Amstel Hj was aangeklaagd van den 19 Maart 11 met een Flanberibuks met scherp eenige malen op een troepje kinderen te hebben geschoten dat op zijn terrein speelde en zich daarvan niet wilde verwijderen Een der kleinen zou daardoor aan den schouder zij verwond maar de kogel was in de wonde niet gevonden Beklaagde gaf voor eerst in de lucht en later in het zand te hebben geschoten en alleen met het doel om de kinderen te verschrikken Hij had volstrekt niet bemerkt dat een zguer kugels getroffen had en dat eerst later vernomen Na het hooren der getuigen en van een deskundige dr Westerdyk die de woud had verzorgd eiscbte het Openbaar Ministarie bg monde van mr Ort eeoe maand celstraf en ƒ 60 boete ZEd achtte het raalerieele feit bewezen maar niet dat tr eenige misdadige bedoeling was geweest Beklaagdes Verregaaitde roekeloosheid stond nagenoeg daarmede gelgk De verdediger des beklaagden mr Stuart drong op vrijspraak aan wegens gemis san bewgs en subsidiair dat de rechtbank alleen een boete zou opleggen Iu d n laatsten tgd werden de bewoners in de omstreken der gemeente Voortinrg verontrust door versobilleode baldadigheden op hunne erven gewoonlgk des nachts bedreven zonder dal het mcicht gelukken een spoor van de kwaadwilligen te ontdekken De vernielinguucht openbaarde zich bg voorkeur in het stukwerpen der ruilen van villa s het afmaken van eenden het ie water werpen van op buitenplaatsen aanwezige voorwerpen zooals wagens kortom in bet toebrengen van schade Aan den brigadier der rgksveldwacht gestationeerd te Voorburg is t met opoffering van menig uur zgner nachtrust thans mogen gelukken een van de vermoedelijke daders aan de justitie over te leveren te weten den ISjarigen B uit Leidschendam die óch indertgd vermaakte met het lichten der lampen uit de straatlantaarns in zgue woonplaats welke hg vervolgens door de ruiten van de eerste de beste woning smeet Twee zgner kameraden wellicht niet geheel vreemd aan de uachlelgke expeditien zgn als getuigen in dezaak betrokken Jhr mr A F de Savornin Lohman lid der staatscommissie voor de grondwetsherziening kzet in de Simd naar aanleiding van de bedeukingen door bet anti revolulionair orgaan daartegen ingebracht het stelsel au kiesrechtregeling door de commissie voorgesteld aldus uileen Het stelsel der commissie komt hierop neer Elk meerderjarig Nederlander van het mannelijk geslacht in het volle bezit var zgne burgerlijke rechleu is kiesbevoegd loodra hg er eece afzonderigke woning op nahoudt mits hg niet met hel oog up zijn financieelen toestand vau een deel der gewone belasting is vrggesteld m a w van staatswege indirect bedeeld nordt Ieder zelfstandige bewoner zal dus kiesbevoegd zgn naar bet stelsel der commissie Niet iedere belastingbetaler Niet de eigenaar maar de huurder de bewoner Maar zoodrs een gezin tó6 hulpbehoevend is dat de wetgever zelfs afziet van de mogelgkheid om de gewone belasting te innen en dan masr liever geheele of gedeeltelgke vrijstelling geeft van de verplichting om bg te dragen tot die gewone belasting vervalt ook bet recht van het hoofd van zoodanig gezin mede te kiezen Die geen taxpayer is moet ook geeu fitaxlsyer zgn Alzoo wordt met het bezit wel gerekend sis factor maar zoo dat het bezit onderschikt blgft aan een booger bedoelen Niet het stomme geld rekent mee maar het middel lol levensonderhoud voor den kiezer en de zgnen Gevolg van dit stelsel zal dan ook zgn dat in Amsterdam en Botlerdam zullen uitgesloten zgn niet zg die huizen Deneden de ƒ 100 bewonen Alzoo zal een groot deel vsn den werkmsnsstaud en geheel de kleine burgerg kiesbevoegd zgn Het asntsl kiezers zal niet verdubbeld maar vervierdubbeld worden en naar ik meen S a 400 000 bedragen Omtrent den overlooper Cohen die gernimen tgd onder de Aljehers beeft doorgebrsoht maar onlangs door eenigen hunner is uitgeleverd schrgft de Atjehsche correspondent van het HU het volgende Den 6en Maart had ik het genoegen den vroeger van Lepong arra gedeserteerden en reeds dood gewaanden Europ fuselier Cohen geboortig uit Botterdam met den trein te zien aankomen Zooals n wellicht weet heette bij bij de Aljehers na zgn overgsng bg het Mohammedanisme Toekoe Alie en bad bg bij Kengkoe di Tiroh die hg zgn vriend noemde veel in de melk te brokken Dat hij echter niet allgd gebruikt werd om te vechten blgkt daaruit dat hg in den laatsten tgd kains ssrongs verkocht en zich te Ajer Leboe ophield ver van het oorlogsgewoel Meenende een wandelend skelet voor mg te zullen zien werd ik daarin zeer bedrogen daar Coben er flink en robust uitzag zoodat zijn tweejarig verblgf hem eerder goed dan kwaèd heeft gedaan Toen hg vertrok was hij toch een geraamte gelgk De wgze waarop hg verder in onze handen is gekomen zal ik u thans mededeelen Het was den contralenr der Oostkust door spionnen namelgk bekend dat Cohen en Vriezekolk een oprechte Haarlemmer zich te Ajer Leooe een aan ons gezag onderworpen en rijk kustplaatsje sobitil hielden De controleur gelastle daarop den radja van die streek die mensohen de Europeanen uit tij lederen wilde hg niet evenals eene vroegere maal wederom eenige honderden dollars boete betalen cq zien dat thans zgn kampong werd getuchtigd De Radja die op dit dreigement angstig werd voor de uitvoering Toorts begeerig was om de 1000 dollars belooning te ontvangen voor de uitlevering en het ook lang niet prettig vond dal de beide Europeanen zich bg hem ophielden beloofde den controleur hunne uitlevering Ziet hier hoe hg dit aanlegde Op den bewnsien avond dan zaten Cohen Vriezekolk en eenige Aljehers in een rapahzaal en beraadslaagden het een en ander toen er een Aijeber kwam en vroeg of zg ook cognac wilden hebbeu daar dit door een schuitje op den wal was gezet Begeerig naar dien nectar zeiden zg gaarne hier iels v n te willen hebben waarop de Atjeher hen uituoodigde naar den wal Ie gaan Cohen ging vooruit in de duisternis bet was pi m 6 g uur in den avond en viel onder het gaan over een over den weg gespannen touw dat zg met opzet hadden gedaan Nauwelgks gevallen vlogen er tien Atjehers op hem af en bonden hem in een oogwenk waarna hg aan de zee werd gebracht en overgenomen werd door onze marine die klaar lag om hem in ontvangst te nemen Cohen verweerde zich wanhopig en smeekte den Aljehers om bem met de klewang af te maken liever dan hem over te leveren in handen der compagnie waar hem de strop wacht Vriezekolk scheen lont geroken te hebben en verdween in de richting drr bergen zoodal die nog altgd daar rondloopt Den 6de dasrop kwam Cohen stevig geboeid en door mariniers geëscorteerd per trein van Oleb leh en werd hij op de meest onaangename wgze door zyn eigen makkers ontvangen Men hoorde ten minste niets anders dan ploert overlooper hang hem op geef hem mnar aan ons den hond I en dergelgke liefelgke uitdrukkingen meer Hg was gekleed in eèn zijden Aijehsche broek met bloot bovenlijf op bloole voeten en met een Atjehsche muts op Hg had het uiterlgk van een echten ploert eu zoo hij veroordeeld wordt tot den strop dan heeft hg zijn verdiende loon Onmiddelijk na zgn aankomst bij den kolonel en den gouverneur gebracht bleff bij daar ruim 2 uren waarna hg achter bet slot werd gezet Sedert is bem een vel papier gegeven met een potlood om dst wat hem Ie binnen niorhl schieten op papier Ie zetten en het den kolonel in te leveren Hij beweert nstuur Igk steeds in het belang van het gouvernement te hebben gehandeld ee nin mer eenige vgandelijkheid tegen ons te hebben gepleegd Mocht ik in de volgende dagen iels van hem en zgne omzwervingen te weten komen dan zal ik niet nalaten dit u melden De ondernemende Italiaan Francesco Cirio ook in Nederland geen vreemdeling heeft het plan opgevat een tegelgkerlgd landbouwkundige en industrieele inrichting in het leven Ie roepen eii tot doel den handenarbeid te gebruikeu van de strafkolonie van Castiadas op bet eiland Sardinië Cirio vraagt aan het Ilaliaaneche gouvernement de concessie op eigen risico en voor een tgdperk van 30 jaren van genoemde strafkolonie op voorwaarde dat bem jsarlgks een som wordt uitgekeerd equivaleerende met hel bedrag der uilgajen die de Staat gedurende bet laatste jasr vóór d foncessie zal hebben gedaan Het geheele personeel zou behouden bigven met zijn traktementen ea salarissen de gevangenen zouden gevoed eu gekleed worden als lot dusver maar op kasten van den ondernemer De Staat zou ontheven worden van den last der inrichting zou geeu andere kosten hebben dan deze nu heeft hg zou slechts het recht vau toezicht en controle behouden Wat Cirio uit die gronden al niet halen en op die gronden al niet oprichten wil grenst aan bet ongelaoflgke Bovendien moet zgn plan ook de veefokkerij in het groot omvatten kortom als de concessie toegestaan en het plan verwezenlgkt wordt zal het eiland Sardinië dat hoewel vruchtbaar door zgn ongezondheid tot dusver veroordeeld was lot isolement en werkeloosheid van lieverlede een geheele gedaanteverwisseling ondergaan Vacantie uitstapjes voor zvt akke schoolkinderen Ouder dit opschrift bevatte een drietal weken geleden Met Vaderland een artikel van bevoegde hand dat veler aandacht trok en naar ons inzien ten volle waard is ook in deze gemeente gelezen te warden Immers evenzeer als elders worden ook in Gouda zwakke schoollcinderen uit den behoeftigen stand aangetroffen voor wie een uilslapje zeer heilzaam zou zgn doch waaraan in hunne omstandigheden thans niet Ie denken valt Wie weet of eronder de burgers van Gouda waaronder zoo velen die reeds dikwgls op ondubbelzinnige wgze toonden iets over Ie hebben voor een goed doel niet enkele zgn die na de lezing van de volgende regelen sympathie opvatten voor de zaak en pogingen aanwenden om ook eenige Go idsche kinderen in de gelegenheid te stellen een dergelijk heilzaam uitstapje te maken Wij meenen in allen geval dat de zaak alle overweging verdient De schrgver zegt in genoemd artikel o a het vol Velen van hen die dit lezen hebben waarsohgnlgk wel eens iets vernomen vau de zoogenaamde kinderkoloniën iu de zomervacaniie Zij welen dat men in Duitschland dien naam gegeven heeft aan groepjes kinderen uit de achterbuurten der groote sleden die men op de sladsscholen uit de meest tengere bad nitgezoobt om hunne bleeke flelse luohthongerige gezichtjes en in den zomer drie of vier weken had doen doorbrengen in een gezonde streek onder het genot van de vrge natuur ran frissohe lucht en degelgk voedsel De eerste die aan zulke groepen van kinderen als hier bedoeld worden die weldaad verschafte was een Zwitsersch geeslelgke Bion genaamd die jarenlang in het kanton Appenzell had gewoond en bg zgn ver plaatsing naar Zurich daar juist het oj gezondste nauwste armste gedeelte der stad onder zgn toezicht kreeg Daar trof hem levendig brt slappe ziekelgke uiterlgk van vele kindereu en hg dacht kon ik die kinderen maar eens al ware het voor korten tg i brengen naar mgn vorige standplaats in de bergen in dë friss che lucht Kent g c i vooral gg lezeres de sehterbuurten onzer groote steden P Hebt gg die wel eens bezocht biet het doel om te z i e n om die buurten te leeren kennen P De straat is vuil en vies en dikwgls smal De Stadsreiniging doet daar haar werk nieK et veel zorg Er is ook geen e r mee Ie behalen want de strant is de groote vuilnisbak van de bewoners In die straat vindt ge om de buis of wat een zoogenaamd hofle dat wil zeggeii een verzameling van twintig of dertig woningen met toegang aan de straat die somigds nog met 70 centimeters breed is Er zgn er In Den Haag die maar 60 centimeters breed zijn en waar sommigen uwer zich slechts met moeite of zelfs in het geheel niet zouden kunnen doorheen werken Die toegang is over een groot deel zgner lengtfl of ook wel geheel overdekt en de kleine opjlBuimte waarheen bg u voert en die met wouingjes is volgebouwd zoo vol als het kan is aan alle kanten door hobge huizen uwe huizen misschien ingesloten Elke woning is zoo groot als uw buisknmpr Neen de meeste zgn veel kleiner Daarin huizen vader moeder en soms 6 of 8 kinderen die bg groepjes van 3 of 4 in éen bed slapen Daar worden alle hniselgke bezigheden verricht daar wordt de lucht nooit flink ververscht deels omdat men niet weet wat dat is en er geen behoefte aan voelt deels ook omdat het raam van ouderdom niet open kon de égenaar het stuk lood had gespaard uoodiar om het iu evenwicht te houden Eu men houdt ook wat te beprgpen is in ons liefelijk klimaat de zoo dikwgls gure buitenlnclit maar zooveel mogelijk builen want als bet vnnr niet meer noodig is om bet eteu klaar te maken of het warm te houden voor vader die zooals gewoonlgk op zich laat wachten omdat hg op weg naar buis eerst nog in het voorbggaan een slokje neemt dan wordt er niet gestookt om de volkomen geldige reden dat er geen brandstof is In dat hofje vindt gg voor elk half dozijn woningen soms ook wel voor alle twintig tegelijk een pomp met slecht dikwgl stinkend water dat blglfbaar onder den grond intime kennis beeft gemaakt met hetgeen sgpelt uit het door verrotte planken halfgedekte riool dat de poort in haar geheele lengte doorloopt Daar vindt gij ook een of twee privaten voor algemeen gebruik voortien vsn tonnen die hel niet helpen kuunen dat zij zoo dikwgls overloopen omdat zij niet dikwijls genoeg verwisseld worden een privaat dat niemand reinigt omdat het voor allen dient en iedere bewoonster op hare beurt u verzekert dat niet baar gezin maar dat van die vuile buurvrouw het onrein maakt Ginds in een boek is nog een mestvaalt waar al het vuil opgehoopt wordt totdat het aan de beurt is om er een beetje van weg te ruimen In zulke woningen in zulk een omgeving leeft een deel kinderen die onze stadsscbolen bevolken zonder andere versche lucht dan die de wandeling geeft van eenige minuten van het hoQe naar de school in de buurt en van daar weer naar het boQe vier malen op een dag en nog niet eens eiken dag langs onfrissche straten en onze stinkende grachten Die kinderen qntmoet gg niet in Voorhout of Maliebaan niet in het boscb of aan het strand Ze zijn dssrvoor te schamel gekleed als ze niet op school zijn zijn ze thuis of worden ze hoogstens de deur uitgezonden om op het hoQe of op de straat waaraan het ligt met buurkinderen te spelen zonder speelgoed Bedenk daarbij dat het voedsel bgna enkel bestaat uit brood aardappelen en rgst en de drank uit slappe koffie en slecht water Is hel vreemd dat vele van die kinderen tenger Z jn en bleek flets en lusteloos P Zoo is bet in den Haag zoo is het in vele steden en zoo vond de menschenvriend Bion bet in Zurich Kon ik dacht hij die stumperds maar eens een paar weken brengen in de vrge natuur in de frisscbe lucht dan zou er wel wat meer stevigheid komen in die slappe spiereu wat meer kleur op die bleeke wangetjes wat meer leven en levenslust in die flauwe oogen En hg ging aan het werk Een oproeping in een dagblad verscbsfle hem het noodige geld Voor goede zaken is altgd wel geld te krggen In Juli 1876 kon hij 34 jongens en 80 meisjes en iu 1877 39 jongens en 66 meisjes onder toezicht van de noodige onderwgzers en onderwijzeressen telkens voor veertien dagen naar de door hem uitgezochte plaats zenden waar hg de menseben kende en wist dat de kinderen het goed zouden hebben Zelfs in 100 korten tgd waren de gevolgen toch zeergelukkig Spoedig werd het voo Tbeeld van Zurich in Duitschland nagevolgd Het eerst door dr Varrentrapp in Frankfort a M die opzettelgk naar Zurich was gegaan om zich nauwkeurig de ondervinding te laten mededeelen die Bion had opgedaan vooral betreffende de voeding de uitrusting en hel toezicht Te Frankfort teruggekomen ging hij aan het werk en de proefneming had plaats De uitkomst van deze eerste proefneming was zeer gelukkig De kinderen die voor hun vertrek en na hunne terugkomst gewogen werden badden in de 26 dagen van hun verblijf buiten eenige malen de jongste kinderen zelfs zeven malen I zooveel iu gewicht gewonnen als bg kinderen van hunnen leeftijd het normale is en zij zagen er voortreffelijk uit Hier zij nog vermeld dat de geheele kosten voor 97 jongens en 8 onderwijzers bedroegen 6373 20 Mark dat is ƒ 3223 98 De goede uitkomst van deze eerste jiroeve n die de verwachting nog overtrof had tengevolge dat de vacantie koloniën thans niet alleen tot de vaste instellingen viyi Frankfort behooren en de Vereeniging die deze regelt jaarlijks een verslag daaromtrent bekend maakt f W dat ook in vele MeD viDdt een nadere besph V ving in het CorrespondeDZblitt f Schweiier AeAte 1877 p 400 eo 1878 p 211 De lezer die nader met het onderwerp wen t kenoiA te maken zy verwezen naar het aangehaalde opstel in De Gezondheid en vooral naar he Dentsche Vlertelj flchr f offentl Gesundhtepfl 1878 p 735 1883 p 37 steden van Zwitserland en Duitschland jaarlijks troepen arme kinderen gedurende drie of vier weken naar buiten warden gezonden Het spreekt wel vanzelf dal wot in Duitschland met zoo uituemendeu uitslag geschiedde spoedig ook in Nederland de aandacht trok In het tijdschrift De Gezondheid deel III biz 363 verscheen in 1881 een opstel getiteld Kinderkolonien in de zomervacantie waarin een overzicht werd gegeven van betg en lot dien lijd in deze zaak was gedaan en van de daarmede verkregen uitkomsten Het orgaan vau de Vereeniging tot bevordering van het Volksonderwijs het Volksblad gaf daaromtrent ook kleine mededeelingen en al spoedig vernam men dat men in Amsterdam het plan had gevormd het goede voorbeeld na te volgen Dit is in den vorigen zomer geschied Het Volksblad van 6 Augustus 1883 vermeldde hoe den 27n Juli twintig kinderen van 9 tot II jaar van Amsterdam vert rokken naar de Pyramide van Austerlitz een logement aan dtn straatweg tusscben Zeisien Woudenberg om daaronder het genot van boschen heidelucht bij goede voeding en onder vertrouwd toezicht drie weken door te brengen en deelde eenjen ander mede omtrent de wijze waarop de zaak voorbereid en haar welslagen zooveel mogelijk verzekerd werd En reeds het Volksblad van 25 Augustus bracht ons met den rechtmatigen triomfkreet goed geslaagd als opschrift het bericht van de terugkomst der kinderen en de verzekering van hen die de zaak hadden lot stand gebracht dat de proef goed was gelukt Het verblijf gedurende 22 dagen van deze twintig fAmsterdamsobe kinderen in de bosschen en op de heide van Austerlitz zegt hst verslag heeft aan de verwachting beantwoord Vooreerst met betrekking tot hetgeen bij het ontwerpen van het plan op den voorgroiid stond de bevordering van der kinderen lUchamelijk welzijn Hoe ongezond was Hun ge laatbkleur hoe slap voelden hun spieren hoe droeg hun gansche wezen te teekenen vau een verarmd gestel toen de tocht werd aahvaard I En hoe gansch anders was der meesten uiterlijk hoeveel krachtiger en flinker waren zij geworden toen zij te Amsterdam weder uit den trein stapten l Doch al was bet gezondbeidsmotief voor hen die de zaak Ier hand hadden genomen de hoofdzaak zoo gaat de verslaggever voort het een en bet alles was het voor hen toch niet Nog iets anders stelden zij zich voor ook de hoop op gunstigen invloed uit een opvoedkundig oogpunt dreef hen tot de poging waarvan zij o k in dit opzicht geen berouw behoeven te h bben En geen wonder Denk aan bet samenleven van den vroegen ochtend tot den laten avond een leerschool om ook buiten den kleinen kring van het huisgezin inschik kelijkheid voor anderer wensohen te betrachten al komen eigen begeerten daarmede in strijd Denk aan de maatregelen iu het belang der reinheid tweemaal s weeks een bad dagelijks gebruik van spons en haarborstel van tahden en nagelschuier bier werd een beschavende behoefte gewekt den meesten vroeger volslagen vreemd in het begin geenszins maar allengs in klimmende mate met kin derlijke ingenomenheid gewaardeerd Denk aan den onafgebroken omgang met de volwassen geleiders wier toewijding den kinderen een praotische levens les gaf wier gesprekken eo aanwijzingen hun oog openden voor de beteekenis van zooveel om hen heen Denk aan het gevoel van zedelijke verademing dat ook ons bevoorrechte stedelingen vervult wanneer wij het genot van het buiten ziJn deelachtig worden en dat deze kinderschaar aan den nog zooveel beperkter horizon der grootsteedsche achterbuurt gewend te sterker treffen moest Denk aan die velerlei indrukken van al het vreemde dat hen omgaf Denk eindelijk aan de winst voor het ontvankelijke kinderge moed nu vreemden liefdevol Tien verzorgden nu een ieder die met beu in aanraking kwam een vrien delgken blik en een vriendelijk woord voor hén had Zie wij weten wel dat bevordering der gezondheid van misdeelde kinderen in onze samenleving de leus dezer vacaniiekolonies zijn en biü n moet Maar wij vertrouwen i tevens dat zij opvoedkundig heil zaam werken Dat vertrouwen heeft de ervaiing van dit drietal weken versterkt Wat dunkt u lezers van het bovenstaande Wekt het niet tot navolging op f Juist toen dit stukje geschreven was vermeldden de dagbladen uit Amsterdam dat de commissie die daar voorleden jaar de zaak ter hand nam zooveel steuü vond dat zg in dezen zomer een honderdzestigtal kinderen hetzij naar de zee hetzg naar de heide hoopt te kunnen zebden Zou men niet in den nu naderenden zomer al ware bet maar voor een twaalftal magere bleeke stadgenootjes ook iels dergelijks kunnen doen Oerouden voorwerpen ami bureau vac politie gedeponeerd en nog niet afgehaald Eenige Rozenkransen en B C Kerkboekjes een Brcikous een Porlemonuaie met 66 cents een Portemonnai met ƒ 3 60 een goud Oorbellelje met bloedkoraaltjes een fantasie Armbsnd een zwart Schort een Lorguel een Knipmesje een paarach Jak een Sleutel een Kinderzakje waarin een Zakdoek en Boozenkrans eeu Handschoen een zilveren Sigarenpijp met bouten mondstuk ADVERTENTIÊN Sartelijken dank aan alien die ons 4 Mei bewijsen van belangstelling toonden J 8 KAMPO en McMgenoote V De Heer en Mevrouw NOOTHOVEN VAN GOOB Bo£ST VAN LiMBOEG en Mejufvrouw 8 C EOEST VAN LIMBURG betuigen hunnen dank voor de blgken van belangstelliog bg het overiyden van hunne Tante Mejufvrouw P Q H VAN DES MEER VAN KÜFFELEB te Moordrecht De ondergeteekende B HOOGERWAARD Mr Timmerman te Gouda maakt zgne geachte begunstigers bekend dat hg VERHUIST naar Achter de Vischmarkt wgk I No 132 Minsaam aanbevelende voor alles wat tot het vak behoort belovende eene nette en flinke bediening Achtend B HOOGERWAARD Mr Timmerman Oouda Er biedt zich aan een fatsoenlgke P G tegen half Juni voor KEUKENMEID of MEIDALLEEN Adres franco brieven onder No 969 aan het Bureau dezer Courant Ameublementen BEKLEEDING van alle soorten van MEü BELS onverschillig in welke stgl solide bewerkt bg W VAN VLIET Westhaven Stoffeerder en Behanger EENE FATSOENLIJKE I AAISTER nog eenige dagen disponibel hebbende zag zich gaarne geplaatst Adres onder No 968 aan het Bureau dezer Courant Ten spoedigste gevraagd een bekwame SCHOENMEBSEMT bij W ROBBREGTS Gouwe te Goyda t L B VAiv ES Aanleg van Waterleidingen Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van Naaimachines IJzer en Kovetdraaiwerken spoedig accuraat billgk