Goudsche Courant, zondag 11 mei 1884

Zondag 11 Mei 1884 schoppen van Namen en Meohelen Hij beweerde onder meer dat het decreet van Messidor geen reden van bestaan meer had buitendien achtte bij elke concessie aan de geestelijkheid gedaan eeoe aanmoediging van hare onverdraagzaamheid De rainister FréreOrban herhaalde wat hij reeds in den senaat gezegd heeft en deelde mede dat de regeering gaarne deze zaak in het reine zou brengen In de kamer zgn thans gedeponeerd eeu voorstel van ilen heer Berge strekkende tot eenvoudige afschaffing van het decreet van Messidor ea een van den heer Janson om het genoemde decreet af ie schaffen en te bepalen dat het aan de regeering verboden is het leger bg dergelijke plechtigheden te laten dienst doen Geheel in strijd met de verwachting heefl de Kamer isteren met 60 tegen 58 stemmen beslist dat eV een aanleiding is het voorstel des heeren Goblet s in behandeling te nemen om eene parlemenmenlaire enquête in te stellen naar het bezit k ode doode hand Dit resul aat is te wijten aan de afwezigheid van 17 liberale afgevaardigden en aan de heeren Pirmez Hanssens Presteen en t Serstevens die hoewel de regeering b j monde van den miuisterpresideht den heer Frère Orban zich ten gunste van het voorstel verklaard had daartegen stemden De uiterste linkerzgde was voltallig op t appel zoadat de regeering dit échec aan de eigen vrienden te danken heeft Men kan zich voorstellen met elk gejuich deze uitslag der Iteramiug door de rechterzijde begroet werd Eergisteren hadden in Spanje de verkiezingen van de senatoriale kieziers plaats Deze moeien tot eene bepaalde klasse van belastingschuldigen de hoogst aangestagenen behooren en vormen mét de leden van de pro inciale en gemeenteraden het kiescollege van den Senaat Het aaatal te verkiezen senatoren is 180 dat ia de helft vaa de fierste Kamer De c w uH Byii uc vjrmiuca en zekere hooge slaatsamblenaren verder dezulkeo die door de kroon voor hun leven benoemd zgn Naar luid vao een bericht in de Tempt heeft dé regeeling bij de verkiezingen voor den tweeden trap een niet minder sterkeu druk uitgeoefend dan bg de reohtstreeksche verkiezingen voor de Kamer van afgevaardigden Het huis van vertegenwoordigers te Washington heeft hel wetsontwerp lol wijziging van het toltarief met 156 tegen 161 stemmen verworpen FOSTBK IsJJBJSr Lg s van brieven geadresseerd aan onbekenden vertonden gedurende de 1ste helft der maand April en door tusschenkomst van het Postkantodr Gouda terug te bekomen Van Nes Boskoop H Michael onderw Leiderdorp Wed Busink Lienden 3cliipper W Snabel Rotterdam Van het Hulpkanloor Moerkapelle Leen Hoogendgk s Gravenhage Verzonden geweest naar Amerika A Steenbergen Cook County Van het Hulpkantoor Haastrecht L H M Hartog Heijs Eureka Zuid Afrika Mr Avis Kimberbij = r Gouda den 8 Mei 1884 l c Direèleur T n i r Poslkantoor te Oouda SIMONS 1 Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 7 Mei 1884 Kantonrechter Mr J H VAM MIEROP Mr W C A SCHOLÏEN te Rotterdam VEROORDEELD Wegena in keuuelijken staat van dronkenschap zich bevinden op den openbaren weg te Gouda Lodewijk den Hond 40 jaar sjouwerman te Gouda tot 6 gulden of 3 dagen Frederik Kinnc 43 jaar sjouwerman te Gouda tot 6 gulden of 3 dagen Hendrik Nuvelslein 42 jaar sjouirerman te Gsuda tot l j gulden of 2 dagen Hendrikus Petrus Bekkers 44 jaar sigarenmaker te Gouda tot l a galden of 2 dagen i Heeren Kleeding Nagazijn 54 l j EfJS7I A 54 ELEEBINB OF UAAT De prijzen zijn niet hooger dan van goede Confectie kleeding J H00GEI B001li Veiling te Rotterdam van circa 36000 stuks PETERSBURGER VUREN DEELEN min of meer beschadigd liggende op de Prins Hendrikkade te Rotterdam aangebracht van de straudingplaats door de schepen Naijadeeu Cimbria op WOENSDAG 14 MEI 1884 des middags ten 12 uur precies in het Café Pritschij aan de Maasbrug te Rotterdam Notitiën zijn te bekomen bg J C LACH Wgnharen hoek Gelderschekade ie Rotterdam Het 8M k Ale S ÜLLSOFF SON S brouwers te London 4 Burton on Trent bekroond Gouden Medaille Parijs 1867 Berate Klas London 1862 wordt door rerschillende doctoren in Nederland aanberolen om zijn roedende bestanddeelen Verkrijgbaar oor Oouda k Omstreken by de Depólhouders SLOTEMAKER Co Eeni Depot van THEE flen wordt verzocht op t MERK te letten BIT HET Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BBEEBAART LZ Botermarkt te Gouda TeclmiscliBureaii van der Garden INGENIEUR K F W EOOSEBOOM CRABETHSTRAAT Q 266 Genoemd Bureau beveelt zich aan tot hetontwerpen van plannen voor alle werken behoorende tot het gebied van Spoor en Tramwegen en der Burgerlijke en Waterbouw kuttde het houden van toezicht op de uitvoering van zoodanige werken en het geven van adviezen d aaromtrent Tegen AUGUSTUS wordt te dezer stede gevraagd eene 9 liefst van buiten die bereid is ook huiswerk te verrichten Adres OOSTHAVEN B 18 DE AMSTERDAMSCHE 5TR00HULZENFABIIIEE FirmaBAHBEKOOIJ Co 122 BINSEN AMSTEL 122 MAGAZIJN VAN HEEREN EN KINDER KLEED1N6STDKKEN VOOK H liTDEIIsr Groote en elegfante sorteeringf mmi immi m laeenoostüüus Busking Fantasie en Eeiscostuums IN ALLE AFMETINGEN DEMI SAISONS SCHÜWALOFFS MANTELJASSEN OCHTENDJASSEN Huls Tuin en RANTOORJASSEN OVEEHEMDEN EU DASSEN ALSMEDE voor Jongeheeren en Kinderen op de bovenmagazijnen geëtaleerd eene groote sorteering gekleede SCHOOL en WANDELPAKJES Alle Hleedingstukken zijn van zuiver WOL solide bewerking en goede coupe Zonder prijsverhooging worden alle Kleedingstukken desverJciezende op maat geleverd Steeds voorhanden een groote keuze in Engelsche Pransclie Duitsche en Weener Stoffen M CAHEN Gouda Markt 62 Leiden Nieuwe Rijn 62 Opgericht 1884 Opgericht 1 8 5 StoomlDoot Onderneming CQITCOEDIA Arntem is E isr tTisc3E iisra De Goederenboot van Gouda naar Dordrecht Gorinchem Zalt Bommel Tiel Druten Nijmegen Arnhem Wageniggen Rhenen Wijk bij Duurstede Kuilenburg en verder tusschengelegen plaatsen VERTREKT ook tijdens de sluiting der MalLEGATSLuis geregeld lEDEREN MAANDAG MORGEN De Directeur B H HAENIJESa mmm in tapijten GOEDIJUSTOFFEIT en BEHANGEESAETIKELEN B de JONG Behanger Gouwe C No 200 141iE€tiLi ii f Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in pax ticuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magazij n Gouwe C 241 l 5nelpersdruk van A Bbinkuan te Gonda RuiMnlandsch Iverzlchi Als Ie Pransche Senaat den 20 Mei a a weder bijeenkomt zal het ontwerp au wet betreffende de echtscheiding bet eerst aan de orde zijn Wij herinneren dal de Regeering bealolen heeft ïich legen de wedermroering van de tchtsoheiding niet te verletten maar lerlaugen zal dat eenvoudig iveder an kracht verklaard worde dein i 816 afgeschafte titel van het burgerlijk wetboek met weglating evenwel van de bepaling krachtens welke scheiding bij wederïijdich goedvinden geoorloofd was De minister van justitie zal hel regeeringavoorsiel toelichten en verdedigen Hoewel hek nog niet mogelijk is eene volledige statistiek op te maken van den uitslag der gemeentelijke verkiezingen in Frankrijk stellen de laalste raededeelingen toch in staat om dien in groote trekken aan te geven Het is buiten twyfel zegt het Journal det Débati dat de reactiounaire partij over il raet meer ijver dau vroeger aan den stryd deelgenomen en dat zij ook enkele voordeelen lu de departementen van het westen behaald heefl Daarentegen schijnt de republikeinsche partij gewonnen te hebbeu in het oosten en een gedcelle lan het zuiden des lands Evenwel zijn de wijzigingen in het personeel der gemeenteraden over het giheel van weinig beUng Afgescheiden van de steden waar de herstemmingen zeer talrijk zgn blykt duidelijk de zucht om het mandaat der aftredeuden te hernieuwen Ook in Algerié is die stemming merkbaar Op Corsica waren de staalkundige harlstochten sterk in gisting ten gevolge van de bekende zaak van Samt Elme en daarom is het wellicht met onbelangrgk den uitslag der verkiezingen Ie Ajaccio te vermelden Slechls twee oandidaten wier namen voorkomen op de door den burgemeester voorgestane Igst zgn by ec r v inVieuz te rLH Zk li ZJ t JH T verwierf zeven herstemmingen moeten plaats hebbeo Het Britsche Lagerhuis beeft hare goedkeuring verleend aan het wetsvoorstel houdende wettigverklaring van het huwelg k met de zuster eener overleden vrou Men weel dat dergelgk ontwerp voornaraelgk dour den steun van de bisschoppen der Angticaaiische kerk io hel Hoogerhuis herhaaldelgk verworpen werd Het Lagerhuis vordert langzaam met de behaudeling van de artikelen der kieswe Een aineuderaeut van Sir Richard Cross weru met eeu meerderheid van 114 slemmen verworpen een tweede amendement werd ingetrokken voorloopig gaat dus alles naar den zin van Gladstone Churchill nam geen deel aan de stemming over bet amend Oross De Duitsche Rgksilag heeft een aanvang gemaakt met de tweede lezing van de sooialisteuwet Na de bekende verklaring van den heer Windthorst namens het centrum afgelegd en welke hg gisteren aanvulde i u toeliohtle is de aanneming van hel untwerp hoewel cenigszius gewgzigd te verwachten zoodat de bepalingen ter brstrgding v in het woelen der socialisten opnieuw van kracht zullen zgn Men berekent dat van de 100 leden waaruit bet centrum bestaai 20 voor en 20 legen zullen slemmen en de overige 60 nug op tiet bevel van Windthorst waohlcn die vóór Ie hoofdelijke omvraag nog eens het woord zal voeren Van de liberale party zullen 16 a 26 leden tot de voorslemmers behooren De 18 Folcn de 16 ElzasLolharingerJ de 9 democraten en de 12 socialisten zullen onvoorivaardelgk zich tegen de regeeriugsvoordraoht verklaren De meerderheid welke oan Bismarck de zege verschaft zal dus niet groot zijn Volgens berichten uit Berlgii wordt er luasohen de verschillende Regeeriiigen onderhandeld over het vaststellen van inlernntioiiale regelen voor den haridil met ontplofbare stoffen Het voorstel is uitgegaan van Rusland en raen wil overal het veri n irdigen van en hondeldrgven met ontplofbare stoffen afbankelgk maken van Staatsvergimningen De oiKlerhandelingen zijn reeds ver genoeg gevorderd om het slagen voor verzekerd Ie houden De Ihiilsche wet op de ontplofbare stoffen zal spoe lig deu Rgksdag bereiken en daar met groote meerderheid worden aangenomen wanneer de verwerping van de socinlislenwet geen spaak in t wiel sieekt In de Belgisch kamer hetft de heer Berge ile rej gecring geïnterpelleerd over de deelneming van Ket leger en den gouverneur aan de installatie der ia lÖ Johannes Radix 28 jaar sjouwerman te Gouda tot l i gulden of 2 dagen Leenden Lekkerkerk 68 jaar koopman te Oouda tot 1 gulden of 1 dag Johannes Blok 28 jaar sjouwerman te Gouda tot l g galden of 2 dagen Adrianas Cornelis Josephus van de Pavoordt 29 jaar zonder beroep Ie Gouda tot 1 gulden of 1 dag Jan Verzaal 56 jaar pgpmaker te Gouda lot l gulden of 1 dag Dirk Meijer 35 jaar touwslager te Gouda tot l gulden of 1 dag Johannes Nieuwenhuizen 33 jaar schepenjager te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Paulas Baggert 36 jaar pijpmaker Ie Gouda tot 1 galden of 1 dag Malthijs de Jong 49 jmr touwslager te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Cornelia van den Broek 68 j r Ignbreider te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Adrianus de Kroon 33 jaar mattenmaker Ie Gouda tot Vi galden of 1 dag Adrianus van Vliet 39 jaar touivslager te Gonda tot 1 gulden of I dag Arie de Mol 37 jaar arbeider te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Hendrik Catsburg 42 jaar arbeider te Eeeuwgk tot l s galden of 2 dagen Leenden Bip 33 jaar leeper te Rotterdam lot 1 gulden of 1 dag r Wegens dronkenschap J Bleiswgk Andreas Johannes van Mazijk 45 j r wagenmaker te Bleiswgk tot IVs galden of 2 dagen Wegens dronkenschap te Nieawerkerk a d IJssel Paulua Hoogerwaard 28 jaar koopman te Nienwerkerk a d IJssel tot 1 galden of 1 dag Jan vaa Tol 38 jaar arbeider te Zevmhaizen tot Vl gulden of 1 dag Wegens dronkenschap te Moordrecht SCHOUW BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op Art 1 der Verordening op het zuiver honden van Wateringen Sloolen en andere Wateren die aan bg zondere personen toebehooreo Brengen ter kennis van de eigenaren der ilooten langt de Lange e Korte Korte Akkeren de Heerenkade de Jan Pkiiiptkade ie Solmikade en de Bleekertkade dat op Woensdag den 14 Mei aanstaande over die wateren zal warden gedreven eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of ie behoorlijk gezuiverd zgn van drgveod vuil en andere stoffen die de doorstrooming van het water kannen belemmeren of stank of schadelijke uitdampingen veroorzaken en welke zuivering door en ten koste van gezegde eigeiwren behoort te gescbiedeo Gouda den 7 Mei 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Tennis Terlouw 21 jaar arbeider te Nieuwerkerk a d IJsel tot 1 guld n ofr 1 d ag w 3iEMEn b4 op art W ei BUBGEME Gelet op art WÈTSBïriJERS van Gouda jrordening op het zuiver houden van Wateringen Sloolen en luidere Watereu die aan byzondere personen toebehiwren Brengen ter kennis van de eigenaren der tloote gelegen langt de Ie 2e 3e en 4e Kade hij ie Karnemelktloot iie langt en achter de Boelekade en die tutichen ie Katientingel en ie Wetering tan af ie Spoortiraat tot aan ie aietkttraat dat op Vrgdag den 16 Mei aanstaande over die wateren zal worden gedreve eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of zsH hoorlgk gezuiverd zgn van drijvend vuil en andere stoffen die de doorstroomiig van het water kunnen belemmeren of stank of sobadclijke uitdampingen veroorzaken en welke zuivering door en ten koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden Gouda den 7 Mei 18S4 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZËNDOOBN Ve aeorelaris BBOUWKE