Goudsche Courant, woensdag 14 mei 1884

N 3078 De voonissen van den Kantonreohler olhier waarvan in bovenstaande regelen spraice is gaven aanleiding dat ons van een paar zijden briev Werden geschreven over die zaak o a ook naar aauleiding van hetgeen de Standaard daarover schreef waarvan de opneming ons onnoodig voorkomt na hetgeen wij zelf hierboven tot toelichting van die zaak schreven Alleen willrn w uit een dier brieven welkevau volkomen bevoegde zijde lot ons komt nog hetvolgende opnemen omdat daaruit big kt duidelg kerdau over t algemeen bekend j is waardoor dt veroordeelden zich de steef op den bals haalden De schrijver zegt daarin o a Toepassing der Zondagswei die toch niet kanbeschouwd worden als niet meer bestaande zoolang dewel niet door eene andere is vervangen was in hetgeval van Waddinxveen te verdedigen omdat dtbeklaagden bekend waren met de bepaling van die wel welke openbaren arbeid die niet noodzakelijk is opZondag verbiedt en zij in hun tuin hadden gewerkttijdens het aangaan der kerk zoodal verschillendekerkgangers die den tuin voorbijkwamen daaroverwaren geërgerd Daar de boete van 10 cents opgelegdaan personen die weinig gegoed zijn verzwaord wordtmet eeu veel grooler bedrag aan gerechtskosten is dieboete niet als zoo builengel oan gering te beschouwefl De Zondagswel bedreigt tegen overtreding van hare bepalingen eene boete van hoogstens 25 gulden maarschi ft geen minimum voor s De vrouw die eene kraai levend met den kopnaar beneden aan een paal in haar tuin bund enzoo liet hangen om als vogelverschrikker te dienen over welke wreedaardige handelwg ze eene klacht biJ de Politie te Waddinxveen H érd ingediend is veroordeeld tot eene boete van 10 gulden omdat eene mindere boete niet koi wordeo opgelegd Wanneer de Politieverordeoing van Waddinxveen die in deze zaak van toepassing was tegen het mishandelenvan eeu dier iu plaats van eene boete van 10 gulden eene boete van ééa lot 10 gulden had bedreigd zouwaarschijnlijk eene mindere boete dan 10 gulden zijnopgelegd Aan hel Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1883 ontleenen wij het volgende Het getal geborenen binnen de Gemeente bedroeg Manu Vrouw Seide Gesl Levend 388 398 786 Levenloqs aangegeven 15 15 30 vrachtrijder van Hazerswoude Waddinxveen Gouda VERTREKT van af 17 Mei a s geregeld ZATERDAGS en DONDERDAGS van Hazerswoude Voor Gouda goederen en pakjes te bezorgen in den stal vau het Hotel de Zal TUmZAND EN GEËNT HOUT en verder alle soorten van BOUWMATERIALEN Puike Eng Porti Cement alles in t groot en klein Bleekerssingel J MULDER Tot het Plombeeren van holle Tanden is er een meer doellreffend en beter middel dan het Tandplombeersel den K K Hoftandmeester Dr J Gv Popp te Weeneo Stad Bogner BENNISGEVIXG BÜRGEMEESTEH ïn WETHOUDERS der gemeente Gouda Qetien Artikel 1S2 der Wet van den 29sten Juoy 1861 St aUblad no 85 Breojtm ter kennii lan de Ingezetenen dat het UITVOERIG en BEREDENEERD VERSLAG van den toestand der Gemeente in 1883 ter Plaatielijke Seeretarie in druk Terkrqgbaar is tegen betaling T n ƒ 1 Goada den 10 Mei 1884 Burgemeester en Wethouder voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KENNISGEVING INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op Art 6 en 7 der Wet van den ia Juni 1875 Staatsblad ao 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegiT een vereoek met bglagen van de irectie der Stearine Kaarsenfabriek Gouda om vergunning tot wederopbouw van het afgebrande gedeelte dier door stoom gedreven fabriek en uitbreiding dier inrichtingen toevoeging daaraan van een gebouw tot vettnnrkokery bestemd eeu en ander op het perceel gelegen aan den Hoogeu Sbhielandsche Zeedgk Kadasler Sectie No 1282 Dat op Zaterdag den 21 Mei 1884 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid is om beswaren tegen Ae gevrsagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter lake ingekomen Sohriftnren kan w rden kennis genomen Gouda den 9 Mei 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Uurgerlijke Stand GEBOREN 7 Mei Dirk ouden G van Erkel en J NabIh 8 Alida Sophii onJeri C W Giesen en £ A H van Helden 9 Nicolasine Bertha Wilhelmina ouders P ScklosKr en A Fennet OVERLEDEN 7 Hei A Moont 3S j 8 A Broere 3 w F n Maaren 6 m W F Lentziewer 78 j H de Jong lm C M Clant hnuvr ran J Buus 40 j ONKKTBOÜWD 9 Mei M Gonesen Ie Cnyk 27 j en J J R Hooduk 24 j K Mul 21 en C J lan Hofwe è 28 j B Terlouw 81 j en A Kooijman te Assen 21 1 Amesj 29 j en N de Quant 23 j W Sliedreeht 23 j on C Janssen 26 j C Bakker 20 j enJ Wieier 22 j W de Grugl 33 j en E J Bijswuk 37 J Advertentiën OPENBARE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ÖofA zfln voornemens op ZATÜRDAG den 1 MEI 1884 des namiddags ten een ure in bet Raadhuis aldaar bg inschrgring AAN TB BESTEDEN a Het vernieuwen van 74 strekkende Meter SCHOEIJINQ bij de aanlegplaats der stoombooten langs de Turfsingelgracht Het maken van 50 strekkende Meter SCHOEIJ ING langs de Blee kerskade Het bestek yfoiet de Voorwaarden znljen dageigks de Zc agen uitgezonderd des jroormiddags Tan fo tot des namiddags 1 ure ter Plaatseiyke Secretarie en aan de StadsTim merwerf ter inzage liggen Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect D Inschrgvlngs Biljetten znjlen op zegel geachroven dooV den Inschryvej en zgne Borgen geteekend en behoorlgk geslotep den 16 Mei 1864 vóór des namidd s 5 ure op gezegde Secretarie moeten zgn ingeleverd Snetpersdrok van A Bri nkmaN ta Gouda ZCIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAOX è ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en ft anco Van alle merken zijn proeflBlesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig De pot v an Wellen s Eoonekam p Elizter Huiselijke vlijt is voorzeker eene der meest te waardeeren deugden der vrouwen doch trots de pjrootsie vliji is het de huisvrouw niet steeds mogelgk alle werkzaamheden op tgd te verrichten in het bgzonder waar eene talrgke familie is en zal derhalve elke hulp in deze welkom zgn Reeds vele machines worden daarom in de huishouding aangewend doch geene heeft bewezen zóó nuttig te zijn als eene goede naaimachine daar deze tgdroovende handenarbeid en vreeiiide hulp bespaart en daarmede het soliedste naaiwerk bnna spelend kan verricht worden Buitengewoon goede zoodanige werktuigen leveren de depots der ondorgeteekende Maatschappij alwaar de gerenommeerde echte Singer Naaimachines verkocht worden die zooals bekend is niet alleen voor familiegebruik eenewereldvermaardheid genieten maar ook voor de volmaakate Naaimachines voor handwerkers en voor de mee t verschillende indu striëele d oeleinden jelden Onze machines hebben daarom ook reeds meer dan 200 loogste Eere prijzen verworven en werden ook op de laatste Wereldtentoonstelling te Amsterdam weder met den hoojtsten prgs het E ere diploma bekroond Een zeer bizonder voordeel biedt daarbg de door ons in het belang der koopers ingevoerde inrichting dat de machines zonder pfgsverhooging tegen zeer geringe termijnbetalingen afgeleverd worden zoodat de aanschaffing eener zoo gverige helpster een ieder is mogelgk gemaakt en eene nauwelnks nferkbare uitgave veroorzaakt Voor contante betaling wordt flinke korting toegestaan Onze machines worden ook opzicht geleverd en gratis onderricht verstrekt zoodat men de machine kan leeren kennen en zelf beoordeelen alvorensmeukoopt Te O oud a bevindt zich ons Dépót uitsluitend im HOOGSTRAAT UI qRK THE SINGER MJ NUFACTU NG Co NEW Y gasse No i Ieder kan zich zelf dat plombeereel gemakkelijk en zonder pijn in den holten tand brengea het zet zich dadelijk vast met den overgebleven tand en landvleesch het beveiligt den tand voor verder bederf en stilt alle pyn 30jarige beproeving 1 AMTBERIN MÖNDWATER van dr J G POPP K K hof tai darts te Wemeii geneest tandpijn ziekelijk tandvleesoh onderhoudten reipigt de landen voorkomt den onaangeuamen reuk bevordert het tandeukry i en bg kleine kinderen dienst als voorbehoedmiddel tegen diphiheritis keelziekte en is onontbeerlijk bij het gebruik van minerale worden Vs fl 8ch ü ƒ 1 75 Vs flesoh a ƒ 1 20 s flf oh a ƒ 0 60 Plantaardig tandpoeder maakt na p l kort gebruik der Taiideq blinkend wit zonder 2e te beschadigen Prijs per doos 0 80 e Anatherin Tandzeep in glazen doozen van ƒ 1 20 beproefd Tandzuiveringsraiddel Aromatische Tandzeep zg markt de tanden zuiver wit zander het émail aan te doen en houdt de mond risch Het kost 40 ets Eruidenzeep best middel voor haarworm nitsliig zomersproeteu en puisten hoofd en baardschilder en korsten hqidkrankhedek en alle onrein beden der bovenhuid Prys 35 cents Verkrijgbaar in de onderstaande depots Gouda bij L 8chenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Kotterdarii bü F E dlan Santen Kolff apollA e n A Schipj reijn Co blauwe porceleinwinkel te si Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bg A J van Kijn te Schiedam bij C Midtn Gz te Leiden bij E Noordyk te Amsterdam bij K van Wludheim Co en H H Uloth Co apotheek te Sohoanhoveu by S Wolf en Zoo i 1884 Woensdag 14 Mei GOUDiSCHE COURANT IVteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken f trekking van kantonrechter zal blijven bekleeden I die bü hem in zoo waardige handen is Nalnurlijk ontving de jubilaris vele ondubbelzinnige blijken van belangstelling waarvan wg vermelden dat van de heeren die vroeger als griffier met hem werkzaam waren welke met de hh Mr D J van Heusde Mr W 0 A Schollen en den deurwaarder B H van de Werve hem een zeer smaakvol cadeau aanbaden BINNENLAND GOUDA 13 Mei 1884 Blijkens achterstaande advertentie zal Vrijdag 16 en Maandag 19 Mei des avonds 11 15 van Hage een extra trein vertrekken naar Gouda en tusscheoliggende siatisDS bg gelegeakeid van de Haagsohe kermis In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 15 leden werd bijgewoond de hb Joger en van Siraaten waren afwezig werd lo goedgekeurd de rekening van het stedelijk Museum van Oudheden dienst 1883 en 2o aangenomen het voorilel tot wijziging der gemeente begrooting dienst 1883 BIgkens het in dit nr voorkomende verslag der GezondbeidsCommissie wordt er van de gelegenheid om verschillende levensmiddelen te doen onderzoeken door bedoelde Commissie weinig of geen gebruik gemaakt Daar onbekendheid met ie gelegenheid waarschgnlijk een der redenen is waarom daarvan niet meer wordt gebruik gemaakt raeeuen wij de aandacht onzer lezers daarop te moeien vestigen Onlangs werden door den Kantonrechter alhier twee vonnissen gewezen die de opmerkzaamheid in bijzondere mate trokl eu n I dat waarbij iemand wegens mishandeling van een kraai werd veroordeeld lot eene boete van ƒ 10 en dal waarbij twee personen wegens werken in hnn tuin oao den openbaren weg op Zondag werden veroordeeld tot eene boete van ƒ 10 ieder Allerlei gissingen werden gebouwd op de vergeIgking dezer vonnissen die naar ons is gebleken volkomen onjuist zijn Mea yg over het hoofd dat de gevangen sstraf die voor beide boeten kou ondergaan worden dezelfde was nl één dag het minimum Men wist niet dat dierenmishandeling nog geen onderwerp voor onzen Kgkswetgever is geworden behalve voor honden en katten als voorbehoedmiddel tegen dolheid en dat de verAlgiog van de krakienkwelster voortsproot iit de verordening der gemeente Waddinxveen die het mishandelen en kwellen van dieren straft met eene boete van ƒ 10 Noch meer noch minder kou de Kantonreohler opleggen Gewoonlijk geeft de Strafwetgever den Rechter een zekere ruimte door de kleinste en de grootste straf te bepalen niet aldus de vroede munen van W Verzachtende omstandigheden giaden van toerekenbaarheid gelden voor hen niet Of ge een kraai een muis een olifant of welk dier ge wiltjnishandelt ƒ 10 is de straf dien ge u zult moeten getroosten GewoonIgk zal voor eene dergelijke boete eene gevangenisstraf van 3 dagen in de plaats komen Dai de Kantonrechter sleohts een dag stelde bewgst dus dst hij de geldboete waartoe hg moett veroordeelen wel wat ho u vond voor het gepleegde feit De Zondagswet dagteekenende van het jaar 1815 straft hare overtreding met eene boete van hoogstens ƒ 25 Een minimum geeft de wet niet aan dus kan van een halve cent of de boete worden bepaald daarentegen bepaalt de Wet het minimum der gevangenisstraf op een dag Dat de Kahtonrechter slechts ƒ 0 10 boete telde bewgst dus dat hij het gepleegde feit 109 licht stelde dat hij door een zeer geringe boete op te leggen wilde voorkomen dat de veroordeelden hun vergryp met een dag gevangenisstraf zouden boeten Alzoo noch ingenomenheid met de eene noch tegenzin in de andere wet was het richtsnoer des Rechters en dit mag ook het geval niet zgn maar in heide gevallen heeft de Kantonrechter gedaan nat de wet hem vergunde nl twe vrg onbeduidende overtredingen loo licht mogelgk straffen Hg mocht niet vrgspreken nu er vervolgd werd Een andere vraag is echter M0I3T er vervolgd worden f Maokte de veldwac ler die de overtredingen bekeurde zich soms aan erdreven ambtsijver schuldig Was de ambtenaar van t openbaar ministerie verplicht lot vervolgingP Wg weten dit niet maar wel weten i e dat het gezag voor rechterlgke autoriteiten nieLwordt in de hand gewerkt door iedere kleinigheid die niet prejiies in den hahk is Ie vervolgen In deze zitting werd voortgezet de behandeling van het voorstel betreffende de verandering van het toogbrugje op de Baam over het Kop a woterlje Door B en W werd eene raming van kosten overgelegd aangaande hel vroeger gedane voorstel van den heer Oodijk Over deze zaak werd een breedvoerige discussie gevoerd waarbü dr van Iterson een nieuw voorstel deed nl om op bedoelde plaats reeds uu en niet eerst over eenige jaren zooals het voornemen was van B en W tot rioleering over te gaan waarvan de kasten volgtns den Voorzitter ongeveer 1760 zullen bedragen Die voorste werd aangenomen met 13 tegen 2 stemmen die der hh Oudijk en Samsam In deze zitting werd voorts benoemd tot Commissaris voor de Gemeente bg de Goudsohe Waterleiding Maatschappg de heer C C H Prince met 12 stemmen terwgl de Heer dr F H G van Iterson 2 stemmen de Heer G A Ondgk 1 stem op zich vereenigden Libryemeeeter Dr D Terpsira met algemeene stemmen De volgende stukken kwamen bjj den road in 1 Eene missii van de Wed Kramen kennisgevende vau h l overlgdeo van baren eobtgeiioot denHeer H W Kramers houfd der Ie meisjesschool De Voorzitter spreekt naar aanleiding dier missive een woord van deelneming in dit overlyden waardoor de Gemeente verliest een rerdienslelgk burger ea de jeugd een uitstekend onderwijzer De missive wordt voor kennisgeving aangenomen 2 De rekening der gesubsidieerde instellingenvan weldadigheidover 1883 Deze worden gesteld in handen eener Commissie waarin worden benoemd de bh van Iterson Hifogenboom en Bugiters 3 Ëeue missive van het Colfge van Cnratoren over het Progymnasium inzendende eene aanbeveling voor Leêraor in de Nederlaiidsohe taal en letterkunde ter vervulling der vaoatnre Hitsink Te zamen 403 413 816 Daarop komen voor de hh In het vorige jaar werden geboren j Mann Vrouw Beide Gesl Y 31 389 820 Levenloos aangegeven 21 23 44 Te zamen 1 M i vai Dngleien te Middelburg i C G Kaakebeen te Noordwgk Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 452 412 364 Onder de geborenen in 1883 waren 18 onechte kinderen namelg k 7 jongens en 11 meisjes Er waren 15 tweeling geboorten waarvan 1 onecht en 1 drieling geboorte De sterfte binnen de Ge Manp Vrouw Beide Gesl meente zonder levenloos aangegevenen was 291 In het vorige jaar bedroeg zü 408 Van de overledenen waren er Mann Ongehuwd 216 Gehuwd 49 In weduwenataat 26 Gescheiden van echt 1 Burgerlijke slaat onbekend 1 i Er waren 146 huwelgken voltrokken dus 12 minder dan in het vorige jaar Van deze huwelijken werden aangegaan tusiohen jonkmans en jonge dochters 109 I II II weduwen 3 II gescheiden vrouwen k II weduwnaars en jonge dochters 17 weduwen Q II II II gescheiden vrouwen 1 gescheiden mannen en jonge dochters II II II weduwen II II II gescheidep vrouwen J Een voorstel van B en W tot het verleenen van eervol ontslag tegtn 1 Juni e k aan H Mewezen als brugwachter wegens voortdurende ongesteldheid Ter visie Sen voordracht vtor onderwijzer aan de 2ekostelooze schooL waarop voorkomt de heer i vander Klein alhie P 564 746 Beide Gesl 403 92 67 1 1 273 338 Vrouw 188 43 42 Ter visie en benoeming in de volgendevergadering Onze geachte stadgenoot de heer Mr J H van Mierop herdenkt heden den dag waarop h L26 jaar geleden tot kantonrechter werd benoemd welke belrekking hg de laatste jaren hier4et slede vervulde Van het begin af dat hij hier werkzaam was heeft hij Ue aobting verworven van allen die met hem in aanraking kwamen Zgn minzaam karaktetsohonk hem veler sympathie Menige post van vertrouwen als b v het lidmaatschap van den gemeenteraad cjat van Jet Curatorium over t Progymnasium enz enz werd Hem opgedragen van welke opdracht hij zich steeds op eervo e wgzo kweet en hy is langzamerhand een 1 T J geworden dien men zeker lechls hoogst ongaarne zou zien heengaan Wanneer wg dan op deu dag van h den hem onze welgemeende gelukwenschen aanbieden dan voegen wg aaarbg de hoop zeker uit na m der gansche eurgerg dat hg nog lang te dezer slede de be