Goudsche Courant, vrijdag 16 mei 1884

mas fW fWf Vit I Daar het water uit de waterleiding alhier sinds eenigen tijd geheel Toldoet aan de vereiaohten bij deconcessievoorwaarden gesteld worden de tonnen met scheikundig gezuiveril drinkwaUa thans buiten gebrnik gesteld Naar men weet wordt het inRer der leiding uit de standpypen aan de behoefligen gratis verstrekt De Qoudacht Zangvereenioing zal Dinsdag iO üei e k hare eerste uitvoering geven in het jaar 1884 85 Ditmaal is het haar door flinke betetting der koren en door ernstige studie gelakt één groot werk op het programma te kunnen vermelden nl het oratorium nZ i c Jttireiieiten van Jos Hayda De uitvoering tal plaats hebben met begeleiding van strijkkwartet en piano en onder welwillende medewerking van Mej Gips uit Dordrecht en twee taleutrolle dilettanten uit Kotlerdara als solisten Er is aan de voorbereiding vooral ditmaal een sorg gewijd die een flink succes belooft Het is zeer te hopen dat bet Goudsche publiek thans de belangstelling zal toouen die deze uitvoering zoo ten volle verdient Nu de studie van een zoo beroemd werk als die Jahretieiten is ter hand genomen mag de waardeering van de beschaafde ingezetenen niet achterwege blijven maar gretig zullen zij naar te verwachten is deze gelegenheid aangrijpen om kennis te maken of die te hernieuweu met het vermaarde stuk Ëen talryke opkomst moge de vereenigiug voldoening schenken voor haar werk en haar moed geven op den zoo dapper ingeslagen weg voort te gaan Üp muzikaal gebied wordt in Gouda niet zooveel genoten dan dat een poging als deze niet krachtdadig moet gesteund door ieder die vatb iar is voor kunstgenot Wij vestigen tevens de aandacht op een maatregel ditmaal voor het eerst door het bestuur genomen die velen zeker alleszins welkom zal zijn daar die ons de gelegenheid schenkt op meer grondige wyze kennis te maken met het werk De generale repetitie nl op Maandag 19 Mei zal tegen betaling van een geringen entreeprijs voor buitengewone leden donateurs donatrices en te introduceeren dames toegankelijk zijn Uit alles blijkt dat alle krachten zyo ingespannen om de volgende week iets schojns te leveren moge het blyken dat de vereeniging niet te vergeefs gerekend heeft op de belangstelling barer stadgeuooten I In dit zelfde nr onzer courant komt van bevoegde hand een artikel voor naar aanleiding van de a s uitvoering terwijl de achterstaande advertentie de voorwaarden aangeeft waaronder men de algemeene repetitie kan bijwonen De Stearine Kaarsenfabriek Gouda alhier was minste inschrgfster bij de aanbesteding van Maandag te Amsterdam gehouden door bet Dep van Koloniën ig schreef in voor 1440 voor 2000 kg Stearine Kaarsen Nabij de Jloode brug is gisterenmorgen een paarfl met wagen die geladen was met 8 last hennep doordien het lemoen vast liep en onklaar raakte te water geraakt Het paard werd door de zwaarte van den wagen onder gehouden en is verdronken Dinsdag 20 Mei zal de IJsel stoomtram maatschappij den zomerdienst op haar lijn Gouda Haaatrecht Oudewater beginnen In plaats van 16 zullen er dan dagelijks 18 treinen loopen zoodat men bijna elk uur per tram vertrekken kan De laatste trein vertrekt nu te 8 uur maar zal in t vervolg te lO uur 15 min van hier vertrekken Zijn er wegens publieke vermakelgkheden eenige personen die nog later hier wenschen te blijven dan is de maatschappij bereid wanneer zich een bepaald aantal personen aonmeld een extra trein te doen rijden In de zitting der Hotterdamsche Arr Rechtbank van Dinsdagmorgen werd o a veroordeeld D V W kramer te Waddinxveen bekl van openbare dronkenschap tot 7 dagen gev cel J B sjouwer te Gouda bekl van geweldpl tegen en bed beambte tot 1 maand gev oei Vervolgens stond terecht J T wonende te Gouda bekl van het toedienen van aterken drank aan een kind Eiach vrijspraak In bovenataande zaak over 8 dagen uitspraak Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1883 oelleenen wg nog het volgende De wegen en voetpaden behoorende aan en onderhouden door de gemeente werden in goeden toestand onderhouden Even als in het vorige jaar langs de Oostzyde werden nu langs de Westzijde van het Draafpad de populieren door 84 ypenboomen vervangen waarvan de levering by publieke aanbesteding was aangenomen door den boomkweeker B Droog te Boskoop voor 364 92 In de levering is het planten en het onderhoud gedurende den tyd van twee jaren begrepen De Stationsweg onderging eenige herstellingen De kosten van het onderhoud der wegen en voetpaden waartoe ook de Zwarte Weg en het Goudsche Kypad bebooren hebben bedragen iian materialen ƒ 1399 97 en aan arbeidsloon 1266 54 Langs het noordelyke gedeelte van de Crabethstraat werd aan de Oosizyde een plantsoen aangelegd waartoe een groot gedeelte water werd gedempt De heer H W Otio die zich met het aanleggen belastte deed dit met veel zorg en smaak De toegang tot onze stad aan die zijde werd er zeer door verfraaid en ontving een veel vriendelyker aanzien dat zeker nog zal toenemen door de ontworpen uitbreiding langs 4en Stationsweg Het mag echter niet onopgemerkt blyven dat tengevolge van den slappen bodem en het inklinken van den nieuwen aangebrachten grond het onderhond in den eersten tyd kostbaar zal zijn Het onderhoud der plantsoenen waardoor verstaan moet worden het schoonhouden der perken en paden benevens het snoeien van boomen en heesters ook van die boomen Welke langs de straten en wegen staan was voor ƒ 1096 per jaar aanbesteed aan J Gelissen alhier Ten behoeve van de wandelplaatsen en plantsoenen waaronder de bovengenoemde nieuwe aanleg is begrepen werd uitgegeven aan materialen ƒ 3214 32 en aan arbeidsloon ƒ 1436 33 Het Jaagpad langs de Gouwe moest weder op verschillende plaatsen worden opgehoogd terwyl de schoeiingen te Waddinxveen en vooral te Boskoop belangrijke herstellingen vorderden groolendeels tengevolge val invaringen De levering van het voor het Jaagpad uoodig geachte puin ten bedrage van 1500 M werd bij publieke aanbesteding aangenomen door A Slootweg te Leiden voor de som van ƒ 1999 99 Die hoeveelheid bleek echter niet voldoende te zijn daar in het najaar nog eenige vrachten van hier moesten worden aangevoerd tot het doen van inmiddels noodig geworden ophoogingen De Gouwe moest weder op verscheidene punten worden uitgediept Van de nnmmerpaleu langs het Jaagpad moeaten 110 stuks worden vernieuwd en geverfd Voor het onderhoud van het Jaagpad en bet uitdiepen van de Gouwe beliepen de kosten aan materialen ƒ 3450 89 en aan arbeidsloon ƒ 866 83 Onder deze koaten ia de vernieuwing van het pontegat aan de Lage Zyde te Gonwalnla niet begrepen Deze werd by publieke aanbesteding aangenomen door den heer P van Kooijen te Waddinxveen voor de som van ƒ 933 Het onderhoud 3et schoeiingen langs de Turfsingelgraoht en de Wachteratraat vorderde weder belangrijke uitgaven Bazallmuren zonden ongetwyfeld beter tegen den golfslag door de stoomboolen veroorzaakt bestand zijn maar de onzekerheid welke richting in I vervolg aan de vaart zal worden gegeven maakt het onraadzaam tot het aanleggen van zulke kostbare werken overtegaan De walmuren in en om de bebouwde kom der gemeente werden afgeboend waar het noodig waa ingevoegd geatopt en bepleiatcrd tot aan de lyn van den laagsten waterstand en voor enkele gedeelten van nienwe rollagen voorzien By de Spijkerbrug werden deze muren Vernieuwd Overigens hadden geene belangryke herstellingen aan de kaaimureu plaats De herhaalde verzakking van Fde atraat op de Oosthaven by de IJselbavensluis deed een onderzoek instellen naar de oorzaak daarvau De kaaimuur aan den achterkant zoover de wateratand dit toeliet ontgraven vertoonde echter geene onrnatbare gebreken Waarsohynlyk veroorzaakt de hevige slag van het water dat door de weslelyke slak der IJselbavensluis naar binnen stroomt dat by het ontbreken van baardplanken of afheiing ontgronding De muur is aan den achterkant na de ontgraving met klei stevig en zoo diep mogelyk aangevuld maar het valt te betwyfelen of het gebrek daardoor wel geheel is weggenomen daar de straat op die plaats op nieuw beg int te verzakken ï r verkiezing van tea lid van den gemeenteraod te Woerden ter vervanging van wijlen den heer H van der Lee zyn uitgebracht 221 stemmen Daarvan bekwamen de heeren H W Baelde Sr 136 F Vermeulen 68 en J Faling Hz 28 stemmen zoodat eerstgenoemde verkozen is Staten Góneraal Twzkse Ka h£r zitting van Dinsdag 13 Mei In de Dinsdag gehouden zitting is met 33 tegen 26 stemmen verworpen de conclusie der commissie waarby afgekeurd werd dal de B geering dr Buohler berispt heeft over zyn aobryven evenzoo werd verworpen de tegen oonclnaie Van der Kaay dat geen termen beataan om een oordeel uit te apreken Aldua bepaalde de Kamer zich tot dankbetuiging aan den Minister voor de gegeven inlichtingen Op de interpellatie van den heer Donner over e zorg voor de godsdienstige belangen der krank zinnigen in het gesticht Ie Hedemblik vt de Minister Heemskerk dat de Roomschen en de Protestanten op advies van den directeur aan degodsdienatoefeningen in het geetioht zullen kunnen deelnemen De leeraara zullen aan geweten en kerk rekenachap aohuldig zijn van hetgeen zy verkondigen De sohry ver der Haagsohe kroniek in de TV Groti Ct zegt dat de Prins van Oranje in de Ipatale dagen op nieuw ernstig lijdende is en vermoedelyk nog iu den loop van de volgende maand zich naar het buitenland begeven zal voor eene hem aanbevolen kuur Eene uiterst gestrenge drankwet is by de Wetgevende Vergadering van den Amerikaansehen slaat Jowa aanhangig Volgens die wet wordt het fabriceeren van verboden bedwelmende drankenf als een zwaar misdrijf gestraft voor de eerste maal met eene geldboete van 200 dollars en een jaar tuchthuisslraf en voor de tweede en verdere overtreding met 500 dollars boete en eene tucbthuisstraf van tusschen de 2 en 5 jaren Voor bet verkrygen van vergunning lot verkoop moet een borgtocht van 5000 dollars gesteld worden Het verknopen of schenken van sterken drank zonder een bewy s van vergunning wordt voor de eerste maal gestraft met eene boete van tusschen de 60 en 100 dollars en voor verdere keeren met eene van 500 doUara en een tuchthuiastraf van niet korter dan 6 maanden en niet langer dan 2 jaren Klerken bedienden en agenten worden evenzoo gestraft ais de eigenaars zelven De eigenaars van gebouwen die daarin onwettigen verkoop van sterken drank toelaten worden voor de eerste maal gestraft met een boete van 1000 dollars en voor verdere keeren met eene even hooge boete en eene tuohihuissiraf van tusschen 1 en 5 jaren De voorraad sterke drank daar aanwezig wordt vernietigd en de geheele inrichting in beslag genomen en verkocht Een wonderbare industrie maakte Dinadag jl een onderwerp nit van behandeling voor bet Gerechtshof te Amsterdam Een zekere M C J Neundorferrich opgevende te zijn decoralieschilder had achtereenvo ens bij 5 verschillende peraonen te Amalerdam tegen verachillende prijzen kamera gebuurd met bet doel om de huisbewoners Ie bestelen Onder hel voorgeven dat zyn goed weldra zou komen al vast een kimer betrekkende wist hij belzy met of zonder sleutel kabinetten of kaaten Ie openea en zich voorwerpen van meerdere of mindere waarde tOe te eigenen By een verhuurder nam ii eenige gouden en zilveren voorwerpen ter waarde van ƒ 250 zy werden deels door hem beleend deels verkocht Bij de goudsmeden aan wie by ze verkocht gaf hy een valsohen naam op Daar zy verklaarden hem niet gekend te hebben werden zy door den voorzitter herinnerd aan de bepaling dat zy alsdan verplicht waren aan twee bekende peraonen den onbekende aan hen bekend Ie doen maken De advocaat generaal mr Jolles eiaohie sebnldigverklaring aan drie diefstallen in een bewoond huis met behulp van een valsohen sleutel twee eenvoudige diefstallen en een diefstal bij nacht in een bewoond huis Alleen op grond van zijn jeugdigen leeftyd en volledige bekentenis vroeg hy voor ditmaal geen crimineele alraf maar twee jaren oelatraf De verdediger mr Muniebroek wees op verzaehlende omatandigheden Uitspraak Dinsdag 20 Mei a s Bultenlandsch Overzicht Sir Michael Hicks Beach heeft te vergeefs getracht het kabinet Gladstone Ie doen vallen Zyn voorstel houdende afkeuringvan deregeeringspolitiekin Egypte werd gisteren avond met 303 legen 275 stemmen door het Lagerhuis verworpen Betreffende Gladalone a redevoering zegt de fimei De leegte de nietigheid het weinig degelyke der rede brachten zelfs Gladstone s getrouwste vrienden tot verslagenheid Het Lagerhuis n het land zgn in de hoogate mate teleurgeateld Gladatone verataat blgkbaar niet wat het land van de regeering verlangt De conaervalieve Standard verklaarde dat die rede zoowel uit een oraloriach oogpunt als wat haren inhoud betreft een prul is en dat het kabinet nadat de premier gesproken heeft in een nog veel sleeh leren toestand verkeert De Party van Parnell die parlementaire regeering onmogelgk wenschl te maken stemde met de Tories mede dus pogende lerland s beste vriend van bet kussen te werpen doch dat het ministerie hetwelk gewoonlijk over een meerderheid van een 130 st beschikt ook al neemt men het overloopen der 35 Ieren in aanmerking sleohts een meeiderheid van 28 stemmen verkreeg is wei een bewys dat de algemeene overtuiging in den lande de aarzelende houding der regeering waardoor Gordon in gevaar verkeert veroordeelt Het bericht dat Fraukryk en China tot een vergelyk tüo gekomen werd gisteren officieel bevestigd Gelgktgdig verneemt men dat Shu Tsing Chen de nieuwe gezant van het Hemelsche Kijk die tot definitieven opvolger van markies Tseng benoemd is in den loop der maand Juni a s te Hong Kong zich tal inschepen om zyne betrekking te gaan aanvaarden Hij wordt vej ezeld door Ma Kien Chang die tot dusverre belast is geweest met al de onderhandelingen tusschen Peking en Parijs en dus zeker het tractaat ontworpen heeft dat aan het conflict een einde maakt HaKien Ohang spreekt voortreffelijk Fransch en is een vertrouweling van Li Hung Cbang den grooten leider der vredespartij De tydelijke plaatsvervanger van den teruggeroepen Markies zal dus slechts met den heer Jules Ferry eenige punten betreffende de uitvoering der b yeenkomst te bespreken hebben De Duitache bladen zijn nog vol met beschouwingen over de aanneming van de socialitlenwet en den daardoor veranderden polilieken toestand Ware de socialislenwet verworpen dan zou onmiddellijk bet besluit tot ontbinding zijn voorgelezen Voor de Bgksdsg met Pinksteren uiteengaat zal de dynamietwet nog in eerste lezing komen zij zal verzouden worden naar een commissie De Ryksdag heeft na het voorstel betreffende de sooislistenwet bij derde lezing Ie hebben aangenomen de resolutie van Windthorst vrgbeid der Kerk als middel ter bestrijding van bet socialisme met 178 legen 116 stemmen verworpen Eene resolutie van gelnke strekking maar anderen vorm ingediend door Slóoker werd insgelyks verworpen slechts eenige conservatieven temden er voor Het te Leipzig verscbynende blad Die Orevzhoten bevat over de Egyptische conferentie een artikel dat met de hier volgende opmerkingen eindigt Engeland beeft zoo veel belangen benadeeld dat elk protest tegen igne handelingen algemeene instemming vindt De positie van Fraukrgk ia dus leer vast en die van Engeland zeer netelig Frankrijk laat zich niet nit deze positie verdryveu De Brilsche staatsmannen behoorden te weten dal de diplomatieke toestand van Europa in de laalal verloopen twee jaren veranderd is voornamelgk wat de Oostersche aangelegenheden betreft Duitschland en Ooalenryk hebben zich verbonden om bet itatut q o te handhaven en zelf Rueland neemt bet tractaat van Berlyn tot gtondalag zijner politiek Niemand heeft alzoo belang bij een geiaoleerd optreden in het Oosten n alléén door een samenwerken der Ënropeesobe mogendheden kunnen verwikkelingen in dat dfel der wereld vermeden worden De coalitie in het Hongiaraehe Heerenhnia welke zich gevormd heeft om de wet op de gemengde hnwelyken te doen vervangen en hierin gealaagd is beslaat niet meer want de hooge geestelgkheid en de aristocraten zgn weder tot de parig der regeering overgegaan Als eerste gevolg daarvan is Ie vermelden de aanneming van 56 tegen 30 stemmen van het ontwerp van wet op de fabrieksnyverheid De poging der magnaten oppositie om hel kabinet een nederlaag te berokkenen is mislukt Madhitpactia ia te Conalantinopel overleden Zyn naam beteekende in de Turkaohe wereld langen tgd een programma In 1860 werd hg gouverneur der rovinoie en overal waar hij kwam gvrrde hy voor el oprichten van scholen verbetering van de middelen van verkeer enz In 67 werd hg miniater van openbare werken dooh wegena zgn optreden ala aanvoerder der jongere Tnrkache hervormingspartij werd hg reeds het volgende jaar ala gouverneur naar Bagdad gezonden Hier maakte hy naam door de verheffing van den handel en de aobeepvoari op de Ënfroat en de Tigrea In 67 onder Bnalanda a vriend Madmoedpacba kwam Midhat wederom in het miniaterie en wel in de oppoaitie Onder den aaltan Abdnl Hamid proclameerde hij de veelgeprezen en veelbespotie grondwet waarmede hg Turkse op de conferentie ala met een aohild beschermen wilde Dooh weldra braken andere tijden aan de bejaarde ambtenaren de oud Tarkaobe party had niet vergeefa tegen hem aamengeameed nadat in Februari 77 de almachtig gewaande grootvizier neergestort woa Midhat werd het alachtoffer en naar Brindiai gezonden Poor Engelachen invloed mocht hy in 78 naar Creta daan en apoedig daarop werd hy gouverneur van Syrië in 1880 naar Smyrna verplaatst in het volgende jaar wegens deelneming aan den moord van Abdul Aziz ter dood veroordeeld maar benadigd Het lot van dezen vaderjandlievenden doch misschien al te revolutionair gezinden man is een bewgs te meer waarop het uitloopt wanneer men het zinkende Torkije door Europeesobe beschaving wil verjongen In de Wetgevende Vergadering van twee staten der NoordAmerikaansche Unie New York en New Yersey WMd onlangs het voorstel gedaan aan de vrouwen het slemrccht bg politieke verkiezingen toe te kennen In de eerstbedoelde vergadering heeft de juriJisobe oommissie welke met hel onderzoek van het voorstel belast geweest eenstemmig tot verwerping geadviseerd De kampioen voor het recht der vrouwen hield toen een rede waarin hg betoogde dat geen man die edele gevoelene heeft zich mag of kan verzetten tegen het toelaten van de vronwen om deel te nemen aan het verkiezen van volksvertegenwoordigers Zgne woorden vonden ingang het praeadvies werd niet aangenomen en het voorstel naar de afdeelingen verzanden Te New Yersey gaf de discussie over het voorstel tolde grappigste tooneelen aanleiding De heer Keasbey die hel bestreed beweerde dat de mannen reeds genoeg te lijden hebben van de verdrukking welke zij van devrouwen moeten ondervinden Ëen redenaar van de tegenpany deed opmerken dal de Heer Keasbey als ongehuwd persoon niet bevoegd is in deze zaak een oordeel nit te spreken en gaf hem den raad een vrouw te nemen om te weten wat een vrouw niet al is en vermag Ten slotte werd het voorstel verworpen met 27 legen 24 stemmen INGEZONDEN HAYDN S JAHRESZEITEN In de volgende week Dinsdag 20 Mei zal door de Ooudicie Zangvereeniging een der belangrijkste werken nit het laatst der vorige eeuw worden opgevoerd en wel Hoydn s JahretteiUn Het zal daardra de muziekliefhebbers niet onaangenaam zgn iets omtrent den componist en dit weik te vernemen een werk dat steeds hare onvergankelijke frischheid behouden heeft Eene bijzondere aantrekkelijkheid verkrijgt de uitvoering nog daar de medewerking van mej Wilh Gips de zoo gunstig bekende sopraanzangeres Naar wij vernemen zullen ook de tenor en baspartij in goede handen zijn en zullen als zoodanig optreden de heeren J C S en Dr ï W beiden uit Rolierdara Dit Jahreizeiten oorspronkelijk op Engelschen text gecomponeerd naar het gedicht van Thomson i the Seaum is het laatste werk vsn den grooten meester en werd door hem gecomponeerd gedurende zijn verblyf in Engeland Haydn werd 31 Maart 1732 teBohraa in Ooslenrgk geboren en wae de toon van een zeer muzikaal wagenmaker Zijn vader wist de lust voor de muziek vroegtijdig bg hem aan te kweeken Reeds op 5 jarigen leeftgd toonde by grooten aanleg en zong alles wat hij van zgn vader die de harp bespeelde hoorde met groote juistheid na Toen besloot zgn vader hem by den schoolreolor Frank Ie Homburg in de leer te doen Op zyn achtste jaar werd hjj als koorknaap aan de keizerlgke Domkapel te Weeoen aangesteld 2ijne schoone sopraauitem trok dadelijk de aandacht Na het verlies van zgne kinderstem brak voor Uaydn een Igdperk van armoede en kommer aan Toch verliet zgne geestkracht hem niet en wial hij zich alaande Ie houden door het medespelen in orchealen terwgl hg een gedeelte der nachten voor zgne atudie beeleedde In dien tgd ontstonden een menigte kleine werken van meerdere of mindere waarde Zgne eerste opera der Krummt Tenfel werd na S opvoeringen teWeenen verboden omdat men er eene toespeling in tag op den thealerdireclenr AAligio die mank ging Na dien tgd ontatondeu alle die werken waardoor hij zich een bly venden naam ala geniaal componiat heeft verworven Zyn roem drong ook tot Engeland door en tengevolge van véle nitnoodigingen begaf hy zich in 1791 op weg uilar Londen Toen werd hg door de hogeachool te Oxford tot doctor in de muziek benoemd Bij die gelegenheid componeerde hg die aohooue linfonie nu nog bekend onder den naam van Oxford Simfonie Het volgeni le jaar keerde hg naar Weenen terug en 2 jaren liter ging hy weer naar Londen en daar ochiep hij zgne 2 beroemde Oratoria dit 8ehöpfu g en iUe Jahreteeiten Deze Engelache reilen waren finantieel zeer gubatig voor hem bovendien genoot hy eene ruime toelage van den vorst Ealerhaty die hem voor eenige jaren aan het hoofd van zijne hofkapel benoemd had zoodat de laatate jaren zgns levens tonder geldelgke zorgen voor hem voorbijgingen Na zyn terugkeer in Weenen leefde hg stil en teruggetrokken daar zgne gezondheid minder werd Op 24 April 1801 had de eerste uitvoering der Jahreszeiten plaats en bg die gelegenheid werd Haydn met eerbewyzen overladen Later woonde hij eene uitvoering van die Sohöpfung by doch toen was hij reeds zoo zwak en het booren van zgn eigen werk greep hehi zoo aan dat hij uit de taal moest gedragen worden en kort daarop 31 Mei 1809 overleed h Ziehier enkele trekken uil Haydn s leven en nu nog een enkel woord over bet werk In dit werk door vrijheer von Sareten uit het Engelsch vertaald wordt alles wat in de vier jaargelgden de natuur en het leven biedt op diohlerlgke wgie bezongen Het werk vangt aan met eene inleiding voor orcheat waarin de overgang vnn den winter tot de lente geaohilderd wordt Daarna bezingt het koor het veilongen naar de lente en bezingt de aolozanger hoe het zand op den akker wordt uitgeatrooid daarop bidt het koor de tegen op dit werk af en betoont vreugde als de natuur opnieuw herleefd is en met een dankgebed i ndigt het eerste deel De koren worden afgewisseld door 3 solostemmen Hanne Lukas en Simon De laatste een pachter is de vader van Hanne Lukas slelt een jongen boer voor In den zomer schildert het archest de morgensohemering en daarna bezingen de solozangers het ontwaken en den opgang der ton waarop het koor het lied aanheft Heil o Sonne Heil Het leven van den herder die de kudde bewaakt en de drukkende zomerhitte worden beurtelings herdacht en daarop volgt nltuurlijk het onweder dat bij geene natuurschildering ontbreken mag Doch het onweder trekt voorbij de zon breekt door en met een avondlied eindigt de zomer Het zou mij te ver voeren het geheele gedicht voet voor voet te volgeu Gaarne zouden wy menige schoone aanhaling uit het gedicht doen doch het is voldoende te vermelden dat in de herfst het orchest en koor de vreugde schilderen over den rijken oogst waarna het koor bij wijze van moraal zingt O Fleisz von dir kommtalle Heil Daarop volgt eene liefdescène tueachen Hanne en Lukas gevolgd door een koor aan het jachivermaak gewyd en lol besluit van den herfst wordt het zoo bekende wijnkoor aangeheven Dit gedeelte de herfat n 1 is hel glauspunt van het geheele werk door de groote opgewektheid en frischheid die hier zoo rijkelijk vloeien Haydn s beminnelijke natuur openbaart tich geheel in zijne muziek en steeds kost het moeite te gelooven dat dit hel werk van een grgsaard is Niet wat de bewerking aangaat want die toont overal den volleerden meesterhand maar de muziek ademt dikwijls zulk een kinderlijken geest dat het voor den hoorder ia alsof het geheele werk zonder inspanning nit de pen is gevloeid Dit is voorzeker de hoogste kunst In den winter die aanvangt met eene schildering vanden misten nevel die over het aardrgk hangt komen hoogst aantrekkelijke gedeelten voor Ik noem o a het spinlied en lachkoor en niet het minst de groote bas aria waarin op het vergankelijke van de vreugde en op den ernst van het leven gewezen wordt Het slotkoor sluit zich hierbij san en ieder die het werk gehoord heeft weet welk een indrukwekkend slot dit is Er is dikwijs over getwist en nog heden ten dage is men het er niet over eens of natuurscbilderingen in details uit een muzikaal oogpont Ie verdedigen zijn Wij willen hier niet over uitweiden dooh dit is zeker dat de schilderingen in dit werk als muziekstukken zóó aantrekkelijk zgn dat ook de tegenstander van die richting ze met genoegen hoort Naar wg hopen zullen deze regelen niet ongevollig zgn aan hen voor wie dit werk minder bekend is en wg sporen ieder ten teerste aan a s Dinsdag dit werk te gaan honren EENNISGEVINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Gouda Gezien Art 228 der Wet van den 29sten Jong 1851 S MW no 85 regelende de tamenstelling inrigting en bevoegdheid der Gemeentebesturen Brengen ter kennia van de Ingetetenen dat de termgnen voor de orderingen ten laste van het Rgk bg de Wet bepaald of te bepalen op die ten laste der Gemeente van toepassing zyn en dat mitsdien alle toodanige vorderingen over de Dienat van 1883 vóór of uiterlijk op den SOaten Jung aanataande oehooren te worden ingediend Gouda den 13 Mei 1884 Burgemeeater en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De aecretaria BROUWER RECLAME BEZUINIGING Zeer dikwyia ja in de meeate gevallen werpen Igders aan veraloppingen bloedaandrang lever of galkwalen enz hun geld voor dure geneeamiddelen het venster uit terwgl zg door het gebruik van de Zwilsersche pillen van den beroemde apotheker R Brandt op snelle zekere en goedkoope manier van hunne kwaal hadden kunnen verlost zgn Te verkrygen tegen 70 oenten per doos in de apotheken Men lette er wel op dat iedere doos als etiquet drage een wit kruis op een rood veld met de handteekening van Rich Brandt Gevonden en aan het Bureau van Politie gede ponneerd Een onderstuk van een gooden oorbelle e een zwarte wolle doek een rozenkrans een rol biezenmatten waarin drie kleine matjes M A UKTVTË RIC H T E N Gouda 15 Mei 1884 Granen in lustelooze stemming Toch wordt de