Goudsche Courant, zondag 18 mei 1884

Ned lihijnspoorwegf Haagsche Kermis mU A70NSTSEINE1I van DËI HAAG naar VoorlDurg Zoetermeer Zevenhuizen en Gouda op Vrijdags 16 en Maandag 19 Mei Vertrek van deu Haag ca 11 15 s avonds gewone en retourbilletten geldig Zie verder strooibilletten 1884 N 3080 Zondag 18 Me GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad vpor Gouda en Omstreken beste tarire iet Taaier gahouden teogeTolge Tan het nadeelige weder Tan de Torige weken Het ia uiterst moeielljk jaiate pr jtea op te geven daar aarlgk oede tarwe als men die toekt vrg vast wordt ge honden terwgl verkoopers veelal te vergeefs aanbieden Voor meer groothandel en koopers Tan inferieure soorten graan lyn de prijten dan ook moeiel k te bepalen Toor koopers in het klein kan dienen dat tarwe baven ƒ 9 7S te duur en goede zeeuwsche tarwe beneden ƒ 9 26 een koopje is In tó§ge gaat nog Teel minder om de koers is ƒ 6 60 i f 1 Gewone Gerst ƒ 6 26 a ƒ 6 Chevalier ƒ 7 60 en een enkel partytje booger Maïs ƒ 6 90 a ƒ 6 26 Haver ƒ 3 76 a 4 26 de ligte en iware tot 4 60 Erwten boonen en zaden geheel tonder handel De Teemarkt met goeden aanvoer ée handel traag de prgzen echter hoog vette varkens 23 a 26 et varkens TOor Londen 19 a 21 ot per half kilo magere Tarkens en biggen vlug biggen ƒ 1 40 a ƒ 1 60 per week schapen en lammeren traag te Terkoopen Aangevoerd 77 partyen kaas eerste kwaliteit ƒ 26 a ƒ 28 2de idem ƒ 23 a ƒ L NoordhoUanJsobe ƒ 30 a ƒ 37 O Goeboler ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Weiboler ƒ 1 a ƒ 1 10 Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Mei Gerardus ouders M Sirre en G T D Wezel Johaana Maria ooders P Tbeussen eo G H van Beuftekom 13 Maria Johanoa oaders S £ lshoa en J de QoaDt Jobaones MariDQ ouders J de JoDg eu 8 M van der Draai OVERLEDEN 13 Mei J de Bruin 3 j 6EHUWU 14 Mei W J vau Willigeu en E E Hageman H J de Vroom en K Boowmau J Manachot en J C an Leeuwen C P fielonje en A Mullaart M Pronk en A Grootendorst A Graveategn en J Hazenbroek ADVERTENTIÊN ♦ Op den 18n Mei hopen onze geliefde Ouders VFILLEM JOHANNES van LEEUWEN en AGNES TAN DE PAVOORDT hunne 25 jarige Echtvereeniging te herdenken Hanne dankbare Kinderen Gouda 15 Mei 1884 Getrouwd David M ZOETMULDER en Mabia L vak CATZ die ook namens wederzgdsche familiën hun h rtelgken dank betuigen voor de vele blgken Tsn belangstelling by gelegenheid van hun Hnwelgk ondervonden Schiedam I g jj j jgg Gouda ♦ Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden b het overlgden van mgnen Echtgenoot ANDREAS MOONS betuig ik mgnen hartelgken dank Wed A MOONS Gouda 15 Mei 1884 VBaMBULEN Bromet van Perlsteyn Importeurs en Grossiers van Japansche en Cliineescliegoederen 223 Ealverstraat AnsTEaDAU Rokin 174 L B VAN ES Aanleg van Waterleidingen Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van Kaaimachines IJzer en Ko Tdraaiwerken spoedig accuraat billgk GOUDSCHE ZANGVEREENI6IN6 Irte UITVOERING 188Vb5 op 20 MEI aanst in het Lokaal Nüt en Vermaak Oosthaven Programma Die Jahbeszeiten Oratorium van JOS HAIJDN Aanvang 7 uur Directeur De Heer S van MILLIGEN Solisten Mej WILH GIPS vanZ or fm i de Heeren Dr v W en J C S van iJo riam Voorwaarden van lidmaatschap en introductie zgn op de Programma s vermeld GROOTE REPETITIE op Maandag 19 Mei 7 a uur toegang voor buiteng leden donateurs donatricea en introductie van Dames tegen ƒ 0 50perpersoon vreemdelingen ƒ 0 99 Supra £ jne Genuaolie in flacons met inbegrip der flesch 75 en 90 ets FUHE TAFELOLIE idem 50 en 60 ets Voor de ledige esschen wordt 10 ets terugbetaald T CRËBAS Zuivere Cacaopoeder VAN Hichard C van Haag en te UTBJBCHX Verkrflgbaar te Gouda hg H W M STEEVENS Firma A Dbkcksbn Hoogstraat H J KABEL Oosthaven B 36 J F HERMAN en Zoon Lange Tiendeweg D 62 Levensverzekering Maatschappij opgericht in 1829 Maatschappel k Kapitaal en reserven 72 000 000 fr Zich te vervoegen voor alle inlichti en en prospectassen bg den Hoofd Agent te Gouda den Heer W C WE RN INK Bleekersingel R 199 AGENTEN gevraagd AANBESTEDING van oogeyeer 2S0 vierkanten meter VOEGWERK waarvan Yj Knipwerk en het overige Snjjwerk aan den in aanbouw zgnde VILIjA te JNieuwerkerk a d IJiel Inlichtingen n verkregen op het tineen werk Het Stout k Ale VAN S ALLSOFF k SON S brouwers te London Burton on Trent bekroond Gouden Medaille Parijs 1867 Eerste Klas London 1862 wordt door renchillende doctorea in Nederland aanbevolen om zgn roedende bealanddeelen Agent A CALISSE füOHPP Rotterdam Verkrijgbaar voor Oouda Omttreken by de Depólhouderg 8LOTEMAKER €o Y VVSlr f iliiiiil Tllr l i iiLlE l fr i r mmi ar inrr hr i f V tegen Invaliditeit m On clukkf ii r ii lAiMCi lil III IIM TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agent P J K VAN WERÉHOVEN te id P ELSHOQTte Zevenhuizen Hoofd Agent H SMITS te Nieuwveen en VRIJLANDT te Moordrecht Agenten aUIKA LAROCHE van KRAEPELIEK k HOIM Opvekkeni tertterkend koorttttrdrijvend IJzerAoudeiide Quitm Laroche b j blacdarmoede eto In flesaohen ran f 1 90 en ƒ 1 Eenig depÖt voor Gouda en Omttreken y den Heer C TflIM Apoth te Gouda Bj het heerscbende weder wordt aan alle rhumatische Igders ten sterkste aanbevolen hunne genezing niet langer uit te stellen maar gebruik te maken van de zoo gunstig bekende ABSHAUBBIN S Antl Rbumatische Watlen en na eene korte aanwending zal men van züne smartelijke pünen ontheven zün Hoofddepote te Delft bö A BREETVBLT Az die deze Watten voor den prfls van 30 Cent per pakje verkr gbaar heeft gesteld bg r A G van Deth iC B Verheul Ondewater Mej de Wed Bognian A Bos Berkel Gouda W F J den Ugl Sohoonh A Prins Zevenhuizen M 3 Ooudkade Boakoop O Hoogendgk Cappelle J van Dorp Zoetermeer A Kaaling Alphen J B E C Schlattraan Bodegraven K Oosterling Haaatreoht 8 V d Kraat Bleiawijk W d G Wilhelniua Woerden In Gouda te HÜÜR GEVRAAGD een RUIIVI HUIS den huurprfls van ƒ 200 niet te boven gaande Aanbiedingen franco letter V by den Boekh H LOOS Botterdam Snelpersdruk van A Bsinkuan te Gouda BINNENLAND GOUD t 17 Mei 1884 Woenadag U Mei jl werd de vergadering gekoaden der Goudanhe Waterleidiug Maatacbappy De Preaideot Commlaaaria de Heer Mr W van ixi Vliet bracht verslag uit omtrent het voorgevallene ledert de opening tol op ultimo April desea jaars By deelde mede dat er natunrlgk geen sprake kOD ign van het aitbrengen van een rapport over kei afgeloopen jaar maar dat Commissarissen voldeden aan de bepalingrn van de Statuten aarbg oorgescbreveo wordt dal jaarlijks in de maand Kei de aandeelhouders irorden bijerngeroepen Op 3 December werden door de Maatachappg van dl üoncessionariisen de werken geheel voliouid en ia orde overgenomen Zg heeft daarvoor betaald dl som van 260 000 terwgl 10 000 voor ronleerend fonds overbleef Deze dag werd feeatelgk pvlerd Zoowel bg den aanleg als bij de aangevugen exploitatie kan de Maatachappg tich v rbtogeg ia de medewerking en onderslenning van Bnrgemeester en Wethouders den Secretaris eu deu GemeenteArchitect van Gouda Het waterverbruik in de maanden December en iiximn kan geschut worden op circa 14000 M IB bedroeg in Februari 7067 248 Maart 8986 784 P 8617 005 86671 035 M Het kolenverbruik wal ongeveer kilo per M De kotten der exploitatie hebben bedragen ƒ Ï188 24 Aan Watermeters werd betaald 1716 80 Tot veiligheid van deo Hoohioiit en der gtbouwen werd een bliksemafleider op den toren geplaatst die ƒ ï 0 koflte Het gela contracten bedroeg op 30 April 462 opbrengende 9243 80 Zg rertegeawoordigea 561 aangeilolen peroeelen Het middencgfer per oontract was 20 01 en rer perceel ƒ 18 47 De oontroeten bcatondeo uit 413 gewone en 49 mileroontracteD terwgl 419 abonnés eigen toestel kidden en 43 tegen recognitie werden aangelegd Zgn dete mededeelingen van aangenameu aard Commissarissen moeten de Vergadering lot hun liedweten mededeelen dat tg geuoodiaakt waren dra door U benoemden Directeur het door bem gevraagd ontslag Ie geven De heer H W Wester groot aandeelhouder in de Uaatscbappg beeft op onbaatzuchtige wgie dadelgk dl opengevallen belrekking tgdelijk aanvaard Comminarissen kunnen niet genoeg waardeeren de opoffering waarmede genoemde heer de veelomvalteadi en raoeielgke taak heeft volvoerd aan gn ijver voorsamelijk is de Haatschappg haar aauvanHelgk goed resultaat verschuldigd ig tullen u voor lellen om op deze vergadering lot de benoeming via een directeur over te gaan Commissarissen wensohen die keuze geheel vrij ua de vergadering over te laten Sedert de op richting der Maatachappg heeft de heer D O W u der Laar de administratie onder toezicht van deo aarnemenden Uireoieur gehouden Hg deed dit op teer voldoende wijze en ware hel dat zg een Adminiitratief Directeur wilden benoemen builen t ijfd zouden zjj dien heer als Directeur hebben Migeateld doch zj geven aan de vergadering in ooiankiDg of hel niet wensoheiyk ware iemand die ♦ aan teckuückt kennis paart te benoemen vinden daartoe te meer aanleiding na het npport door de Gezondheidscommissie aan den Geonoteraad uitgebracht Ofschoon de deugdelgkbeid n bet water der Waterleiding gedurende de weinige iu in December geleverd nog niet kon bvordeeld orden en het thans aangevoerde water aan de vereiiokten voldoet is het echter buiten twijfel nood kolgk de kwaliteit van het water dagelijks te onderioeken en die maatregelen te ueruen die kunnen wrakeren dat er steeds helder en deugdelgk water w j nten worde geleverd Kidat de Voorzitter de verschillende candidalen voor de betrekking heeft genoemd wordt met meerderheid van stemmen tot Directéir benoemd de heerJ H Becking De vergadering vereenigt zich met het voorstel om aan den heer H W Wester dM dank te betnigen voor de d enslen aar de Maatsckappg bewezen De vooviilier betuigt den heer f Schotel Ingenieur der werken den hartelgken d k der Maatschappij voor de uitstekende en accurate wgze waarop allee door hem tot siand is gebracht De vergadering besluit nog den heer C J van der Veen op zgn verzoek eervol ontslag te verieenen Zij stemt toe dat aan den heer van der Laar de titel van Adrainisiralenr worde vsrleend bij zal onder den Directeur met hel honden der boeken en correspondentie WS ita belait Nadat de Voorzitter kennia beeft gegeven dat door den Gemeenteraad de heer 0 C H Prince mede ter vergadering tegenwoordig lol Commissaris voor de Gemeente volgens de bepalingen der concessie was benoemd en de heeren Schotel en de Graef van Polsbroek hulde hebben gebraohl aan den onvermoeiden ijver eo de uitstekende leiding van den Voorzitter sluit hiJ de vergadering Bij de verkiezing van een lUt van de Tweede Kamerzijn te Docknm aitgebraebl 2028 geldige stemmen Gekozen werd de hr van Weideren baron Reogersmei 1174 stemmen De hr Oppedgk kreeg 852 Hemmen j Dnor den Minialer van Oifnog Is aan de korpocommandanlen een aanschrgving gericht waarin bepaald is dat de infanterie gedurende de aomernoanden geoefend moet wardM in nachtelijken velddieoal Ondanks de leer strenge nachtvorsteo welke de vruohtboomea dit voorjaar te verduren hadden zal toch de oogst nog zeer bevredigend sg tt meldt men OU uit Zevenhuizen BIgkens bg den burgemeester van Lekkerkerk ingekomen ambtabericht van den officier van justitie bij de srrondissemeol rechlbank te Kotlerdam heeft Arie van Leeuwen thana in de eelinlalre gevanger ia aldaar gedetineerd krachtens een arrest waarbij bjj ter zake van brandstichting is veroordeeld aan genoemden officier vau justitie bekend dat al wat door hem Isr zake van opzelting lot dat misdrgf is ten laste gelegd aan Arie Sireefland Ie Lekkerkerk is onwaar en lasterlijk en dal hg berouw er van heeft de beschuldiging te hebben uitgesproken Men leest in het Algemee PoliHeiltd TobiM Ëlise Maria Cornelia leeftijd 33 jaren Commissionair en lid der firma D Tobias en Zoon thans in staal van faillissement laatst wonende te Amsterdam gestalte niet groot en tenger aangezicht schraal roet nog al veel kleur baar en kueveltje hoog blond roodachtig Dwr de Arr Rechtbank te Amsterdam is legen bem rechtsingang mei bevel van gevangenneming verieend Onder meer wordt hem ten laste gelegd verdaistering van drie obligatien Russische sporen 4 pCt 1880 nos 374663 396006 401557 eik groot 126 roebels en een dito stok groot 625 roebels no 676195 De Officier van Justitie verzoekt opsporing aanhouding en opzending van den beklaagde en de genoemde stukken Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Gouda over 1883 ontleenen wg nog hel volgende De vier Spnidenreo bij de bonkere Sluis werden vernieuwd Uil werk in het openbaar aanbesteed werd aangenomen door den heer W Bokhoven alhier voor ƒ 2192 Meerder geleverd gterwerk heeft bovendien nog een bedrag van ƒ 16 62 gevorderd De kosten van havena en vaarten waaronder die der spuidenren niet zgn begrepen hebben bedragen aan materialen ƒ 2606 43 en aan arbeidiloon ƒ 1765 99 die van herstellingen aan de pool Ie Gouwsinis aan materialen ƒ 168 90 en aan arbeidsloon ƒ 3 40 en die gemaakt aan het Reeuwgksohe Verlaat aan materialen ƒ 114 40 en aan aibeidslooi ƒ 37 84 Ter bevordering van de openbare reinheid wordt zorg gedragen dat het water in de stadsgrachten geregeld wordt ververscht door inlating van IJiselwater dat de riolen van tgd lot lijd worden doorgespoeld dat de vaarten zglen sloolen en andere wateren worden uitgebaggerd en van drijvend vuil gezuiverd dat de haardaseh en de vuilnis bg de ingezetenen worden opgehaald en dat de straten wegen en pleinen zoomede de gooien en urinoirs behoorlijk worden gereinigd Door bel drijven van schouw over de aan particulieren beboofende sloolen en wateringen werd tegen verontreinigen van dezen zooveel mogelijk gewaakt terwijl meer dan eens eene vervolging moest plaata hebben tegen eigenaren die nalatig waren in de nakomicg hunner verplichting tot het schoonhouden van hun eigendom De haard en kolenasch wordt van Gemeentewege opgehaald en voor zoover zij niet dienst moet doen voor opheoging van aan de Gemeente toebehooreode terreinen verkocht Het ophalen der vuilnis en bagger van de straten en wateren is in openbaar verpacht aan C Fumr voor ƒ 112 s jaars Voorts wurdt toegezien dal de maatregelen in het belang der openbare gezondheid voorgeschreven ten aanzien der woningen van de ingezetenen worden nageleefd Dealgemeenegezondheidstoestand kongedurende het jaar 1883 gunstig genoemd worden De sterfte was veel geringer dan in 1882 Volgens de mededeelingen door den oudsten £ tadsGeneesheer welwillend verstrekt was de gezondheidstoestand over het geheele jaar zeer voldoende De maeate overledenen wares looaia gewoonigk kinderen beoeden den leeftijd van twee jaren In de eerste maanden werden meest catarrhale eo rkenmaliiohe ziekten waargenomen minder vac een oulalekiogachiigen aard welke ziekten in den regel by strenge winters voorkomen In het begin van Juni werd een patient in de voor lijders aan betmettelyke ziekten bestemde barak opgenomen die ernstig aangetast was door variolae natuuriijke pokken doch herstelde Later kwamen nog een paar gevallen van pokziekte voor terwijl io onic mazelen roodvonk en febris tjrphoidea sporadisch vertoond hebbeo In den zomer en wel Augustus deden zich gevallen fan cholera oostras voor echter slechts spaarzaam hetgeen moet worden toegeschreven aan de weinige hitte die er geheerscht beeft en aan de minder plotselinge afwisseling der temperatuur Gedurende den herfst en in het begin van den winter was bet getal ziekten zeer gering doch was het ziektekarakter praedsmineerend rhenmatiscfa Er zgn in de gemeente twee begraafplaatsen de Algemeeoe Burgerlijke en die der Israëlieten De Algemeene Begraafplaats bestaat uit twee afdeelingen waarvan eene uitsiniteud voor Katholieken Op deze begraafplaats werden in het afgeloopen jaar 684 lijken ter aarde besteld namelgk 373 in de afdeeling voor proteslanten en 211 in die voor katholieken en wel in eigen graven 13 huurgraven Ie klasse 4 n H 2e ff 25 1 8e 536 kosteloos 7 Op de begraafplaatsen der Israëlieten werden 6 lijken begraven De Collegien van Regenten en Regenteasen van het ziekenhuis ondergingen geene verandering in hunne samenstelling £ en overzicht van het getal verpleegden in het Ziekenhuis ook wel genoemd het St CatharinaOasthnis vindt men in de volgende Ubel Macn Trouw beide Gesl Op 3 Jan 1883 waren in behandeling 4 9 13 Gedurende het jaar werdenIer verpleging opgenomen 48 38 86 Totaal der verpleegden 62 47 99