Goudsche Courant, woensdag 21 mei 1884

1884 N 3081 Specialiteit van Witte Goederen Op nieuw ONTVANGEN eene groote sorteering afgepaste Woensdag 21 Mei GOUDSCHE DOURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Fransche Guipure Gordijnen f D HOOGEJNBOOM mérnm mMW Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in partiqfuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 De inzending van advertentien kan geschieden tot één Uur des namiddags van den dag der uitgave ö j OpenTjare Terkooping te GOUDA op MAANDAG 26 MEI 1884 Toorm ten Elf ure in het koffiehuis cHabuonie te Oouda van eene in volle werking zynde sedert onheugeIJjke jaren met het beste succes gedreren thans met stoom werkende Aardewerkfabriek genaamd € de Ster dienende hoofdzakelijk als POTTENenPIJPENBAKKERlJ gelegen te Gouda aan den Baam wijk O Nos 167 167a 168 en 169 aan de Houtesteeg O 171 en 175 en aan de Vest alzoo in de onmiddelgke nahjjbeid van de Oroote Vaat t Turfsingelgracht Beitaande het geheel uit onderscheiden lokaliteiten als Woonhuizen Magazijnen de eigenIflke Bakkerg met ronden Oven de Werk Droog en Bergplaatsen het gebouw met de Stoommachine de Kleimolen de Loodmolens en de open Erven wordende alles verkocht met de STOOMMACHINE en met aide vaste en losse GEREEDSCHAPPEN Beslaande het geheel eene oppervlakte van ruim 1100 vierk Ellen Aanvaarding 1 Juli 1884 Te veilen in vgf perceelen en daarna gecombineerd Voor de bezichtiging gelieve men zich aan te melden hg C P KEBPER Meesterknechtj in genoemde fabriek Inlichtingen geven de Notarissen FORTÜIJN DBOOGLEBVER en KIST te Gouda TeclinischBiireati van der Garden INGENIEUR K F W EOOSEBOOM O OTJIDA CRABETHSTRAAT Q 266 Genoemd Bureau beveelt zich aan tot het ontwerpen van plannen voor alle werken behoorende tot het gebied van Spoor en Tramwegen en der Burgerlgke en Waterbonw knnde het houden van toezicht op de uitvoering van zoodanige werken en het geven van adviezen daaromtrent SLOTEMAm C HALF OM HALF WüNAND mmQ Amsterdam Diverse Likeuren a ƒ 2 ƒ 1 30 1 85 Cts per flesch Per yter ƒ 2 25 1 50 1 20 1 en 0 80 OHGELEESFELIU H door den heer B van der KAA Oud Élève van het Blinden Instituut te Austekdak in het Kerkgebouw der Remonstrantsche Gemeente te Gouda op MAANDAG 19 MEI e k Aanvang des namiddags ten 3 ure Entree 50 cents de persoon Openbare Verkoopingfen op WOENSDAG 21 MEI 1884 des morgens te 10 aren aan het Veerstal te Gouda van eene partg als BATTINGS PLATEN BALKEN SCUROOTEN enz En op DINSDAG 27 MEI 1884 des morgens te 9 uren aan het Lokaal wgk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda van eenen netten INBOEDEL waaronder gewerkt GOUD en ZILVER meerendeels nagelaten door den Heer T J KRUISHEER Te zien Maandag 26 Mei a s op de gewone uren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Goüda AANBESTEDING van ongeveer 230 vierkanten meter VOEGWERK waarvan Yi Knip werk en het overige Sngwerk aan den in aanbouw zjjnde VILLA te Nieuwerkerk a d IJiel Inlichtingen t $ verkrjjgen op het werk HetltoiiffAie VAN S ALLSOFF h SON S brouwers te London Burton on Trent bekroond Gouden Medaüle PaHJa 1867 Eerste Klas London 1862 wordt door verschillende doctoreu in Nederland aanbevolen om zijn Toeclende beatanddeeleu Agent A CALISSENDOHFP Rotterdam Verltrijgbaat oor Oouda Omitreken by de Depótbouders SLOTEilAKER Co Snelpersdmk vsn 4 Bkinkhah te Gouda T G oedewaa en en Zonen MARKT naast DE WAAG verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder ƒ 1000 a 4 j daarboven tot den prolongatiekoers Yolgens Amsterdamsche benrsvoorwaarden nemen gelden a deposito b 4 o sjaars voorbedragen onder ƒ 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in russ fondsen a 3 j s jaart belasten zich mét het koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van Vs 7o oo fondsen boven de 30 i o onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursnoteeriug zonder bjjberekening van provisie als pr frslOO 0 20 russ roebel 0 01 am dollar 0 01 pr Oostenr coup 0 05 pond sterling 11 80 0 26 Inkasseeren zonder kosten wissels op Amsterdam en Rotterdam Mevrouw KONIJN G WACHTERSTRAAT vraagt wegens huweljjk van de tegenwoordige tegen Augustus of eerder eene bekwama Openbare l erkoopingf te GOUDA op DINSDAG 3 JUNI 1884 des voormiddags ten elf ure in bet Koffiehuis Habhoiiiio aan de Markt aldaar van Eene BOUWMANSWONING bestaande in een HUIS met STALLING voor 12 Koeien wflk R Nr 388 SCHUUR en TUINGROND aan de Karnemelksloot te Gouda Te aanvaarden 1 Aagnstus 1884 Een HUIS met 8MIDSWINKEL ERF en stuk GROND en eeneen afzonderleken opgang hebbend BOVENHUIS aan den Groeneweg te Gouda wük L Nr 170 en 170 En drie HUIZEN en ERVEN achter de Vischmarkt te Gouda wgk I Nr 129 134 en 135 Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOillUIJN DROOGLBEVER te Gouda TUmZÈM m GEËNT HOUT en verder alle soorten van BOUWMATERIALEN Puike Eng Porti Cement alles in t groot en klein Bleekerssing el J MULDER L B VAN ES Aanleg van Waterleiding en Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van NaaimacMnes IJzer en Kopexdraalwerken spoedig accuraat billijk De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den Svond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 UitlKKtfde van den Hemelvaartsdag Tordt de volgende oourant een dag vroeger uitgegeven Advertentien voor dat nonuner worden spoedig ingewacht BINNENLAND GOUD 23 Mei 1884 Zaterdag werd lea Raadhuite alhier aanbeateed het maken fsn I 74 Irekkende Meter Sehoeiing by de Aanlegplaata der atooinbooten lauga de Tnrfiingelgracht en II 50 atrekicende Meter Iwiga de Bleekerakade IngesoSrefcn werd loor Perceel I Perceel 11 G H Laddert Hendrik Ido Ambacht in masaa ƒ 3709 H J Nederhont Gouda 2366 778 ö Toorufliet id 8652 1 C P W Deating id Ï420 748 en in maaui 3160 W de Jong W id 2883 993 P Vermeer id 2886 763 P A Burghout ld 2790 833 G ran Otlerloo en C van Leeuwen Waddinxveeu 3196 888 88 en in maats 3918 W Bokhoten Oouda 2363 658 J de Joag Wï ld 2818 840 B Hoogerwaard id in maaiB 3000 In ferecbillende liefdadige iuttellingen te deur itede wordt de beirolking beden feettelyk onthaald door ooien ttadgenoot den beer C J tan der Klep bij gelegenheid van zijn 26 jarig huwelykafeett De Arrond reohtbank te a Hage deed gitteren litiprask in de jl Maandag behandelde onnklaohl leiteii H C de B kofBehnitbediende wien ten latte werd gelegd dat hy op den boaohwaohier Snoek in de Seheveningtefae botehjes moedwillig een pistoolschot zog tiebbeu gerichi gevolgd door rebellie tegen de polilie Bg haar vonuis achtte de rechtbank cich rereeui gentle met het oordeel van den wapenhandel iar deakandige dat de miutte beweging de pistool van de loort alt Ier tereohttilting aanwezig kon iloen ontbranden het volledig bewijs niet geleverd diit bekl Ie pistool op de borat vun den veldwachter tou hebben gericht evenmin alt zg de overtuiging bad dal bekl de bedoeling had op dien beambte te sofaieteu Mitsdien werd d B van dit feit vrggesproken maar schuldig verklaard aan den n de worsteling tegen de poliilebeambten gepleegden weerstand en te dier zake tot eene cellulaire gevangenisstraf van 15 dagen veroordeeld De Briisselache trarawaymaatschappij heeft een verdienitoigke taak op zich genomen Sedert ruim drie eken wordt een der lynen door middel van eleotncileit bereden dit tal een jaar lang worden voortgezet en wel om de volgende reden ten einde met Jiiislheid de vraag op te lossen welk ttelael de voorkeur verdient paarden of eleotrioiieit ale beweegk ncht Te Londen en te Parijs lyn proeven genomen met oooiiiulalorenwngens maar als middel tot oplossing gestelde vraag kuuuen die proeven met strek ken Zy lijn slechts gedurende weinige uren voortge et Aan het Verslag van den tonMnd der Gemeente Gouda over 1883 ontleenen wij log het volgende De dienstdoende Sohutterg is lamengetteld uit drie kompagnién De werkelijke sterkte wa 60 mansebappeD namelijk Actief 282 Beaerve 219 De actieve aterkte der Schutter it 296 De eerate ban bestond uit i Officieren 1 Onderofficieren 6 Korporaals 8 Tamboert Schutte ri l Actieve 140 79 JBeterve Te zamen 234 man De betrekking van Majoor Koramandant der dienstdoende Scbattenj in 1889 opengevallen tengevolge vau het overlijden van den Heer D D Lolius van Goor werd by Koninklijk brtluit van 6 Januari 1883 vervuld door de benoeming van den Heer H W O Koning die mot yver en toewijding hel hem opgedragen mandaat heeft aanvaard Het korps officieren onderging iu den loop van het jaar eenige verandering doordien op hun verzoek eervol onttlog werd verleend aan den Kapitein C W van de Velde en den 2en Luit C W Bollaan terwijl lot Kapitein bevorderd werd de Ie Luitenant P Uoedewaagen Tz Het incomplete bg het korps kon niet worden aangevuld wegens gebrek aan geschikte personen gezind om de betrekking van Officier bg de Schutterij te bekleeden De Vereeoiging Officieren der Schutterij hield geregeld hare maandelijksche vergaderingen tot het bespreken van tchnilerlgke belangen en het aankweeken en onderhouden van een vriendsohappelgken geest onder de leden Gedurende den winter hielden de Officieren tweemaal in de maand theorelisofae oefeningen onder de leiding van den Majoor Kommaiidant Tweemalen hadden dergelgke oefeningen plaats in vereeniging met hel korps Officieren van het garnizoen waardoor het nut daarvan zeer w rd verhoogd De meeste Officieren en Aspirant Officieren der Schutterg woonden deze oefeningen geregeld en met belangstelling bg Op instigatie van den Majoor Kommandant werd door het grootste gedeelte van h t kader eene vereeniging gevormd ten doel hebbende om gedurende de maanden waarin volgens d Wet geene exercitien plaala vinden wckelgks onder de leiding van den len Luitenant Adjudant theoretischeen echietoefeningen met Flauberi patronen te houden Het totstandkomen dezer Verceniging heeft bg hel kader den lust tot oefening opgewekt zoodnt daarvan goede retultaten kunnen worden verwacht De bepaling dat zg die iiiel tot de Vereeniging toetreden ook niet in annmerkiiig komen voor rangsverhooging zal oiigetwgfeld het goede doel bevorderen De bij de wel gevorderde fxercitien hebben geregeld plaats gehad de daarvan verkregen uitkomsten gaven den Majoor Komranndont reden tol tevredenheid i ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in bet ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN Wat bet tchijfschieten betreft dit kon in bet afgeioupen jaar slechts éénmaal geschiede aangezien het raadzaam werd geacht gedurende den bouw van den watertoren voor de waterleiding op het terrein gelegen achter den kogelvanger het gebruik der schietbaan te schorsen Bg bedoelde scbietoefeniug werden 236 patronen verschoten Verder werden 1000 Flanbert patronen verbruikt Het resultaat was niet ongunstig De schcrpschulters vereeniging Willem Prins van Oranje welker ledental allengskens was verminderd werd wegena gebrek aan genoegzame belangstelling en gemis aan gelegenheid tot oefening ontbonden De wekelijksche vrgwillige wiuieroefeoingen van die mansehappen der nieuwe Uchting welke vroeger niet by bet leger hadden gediend werden eveneens geregeld gehouden De daarbij fungeerende iDstmcteurs stonden onder leiding van den In LuilenantAdjidant Deze oefeningen welke door een lalrgk gedeelte dar lichting met vrucht werden bijgewoond rerken teer gsnatig Bg de inipectien gedurende den winter gelijktijdig met de oproeping van het brandpiket gehouden bleek dat de wapenen en het ledergoed in voldoende staat verkeerden Du was minder bet geval met de kleeding zoodat de uitgaven voor bet onderfauud van uniformen moesten worden verhoogd Het muziekkorps bestond op 31 December uit 21 muzikanteD van welke 9 van de Ie klasse 4 van de 2e klasse er 8 élève rauzikan en Twee Aleves werden na voldoend examen aan de stadsmuziektdlyial toegelaten terwgl een derde schutterpliehtig zijnde bij het korps is gedetacheerd Tien leerlingen volgen de lessen in de schulterg klasse op de mu kkschool van dezen zijn reeds 5 élèvemuiikanïen Het korps hield geregeld eiken Maandag zijne repelitien De opkomst was over hel algemeen zeer oed De kapelmeester kweet zich met loiFelijken ijver van zyn laak Bij de repelitien en uitvoeringen heerschte steeds goede orde De inslrnmenlen zijn voor het meerendeel in goeden toestand slechia enkele zullen vernieuwd moeten worden Publieke uitvoeringen konden door het muziekkorps 111 het afgeloopen jaar niet gegeven worden daar geschikte plaats eu gelegenheid daartoe ontbraken De weerbaarheidt Vereeniging BBurgerplioht werd opgericht den lOen Mei 1867 eu als rechlsperaoon erkend bg Kou Besluit van den 28en Juli daaropvolgende no 12 Zg besiond op den len Jonnari 18S3 uit 80 werkende leden 19 begnosiigera en 2 eere leden terwyl aan het einde inn dal jaar 74 werkende leden 18 begunstigers en 3 eere ledcn waren Het Bestuur welks Presideut tevens Koramandant von bet Korps is onderging geene verandering De afiredende leden J van Berkel eu J J van Beromel werden als Bestuursleden herkozen Het Korps btsisat uit eene kompagnie Het getal Officieren bleef onveranderd De oefeningen iu de behandeling van het geweer worden gedurende den winter tweemaal per week gehouden Zg hebben plaats in het Gymnastieklokaal aan de Spieringstraat daarloe door de gemeente aangewezen en van harentwege verlicht en verwarmd De leiding daarvan is opgedragen aan eenen onderofficier der infanterie vnn het garnizoen