Goudsche Courant, woensdag 21 mei 1884

alhier Ëeuige leden der Tereeuiging namen aan üeie oefeniugcD deel met het doel om tioh eenigermate ia den wapenhandel te bekwamen alTorens bq de nationale militie te worden ingelijfd TengeTolge Tan den boaw Tan den watertoren der waterleiding waaiTan hierToren reeda melding ia gemaakt konden de acbietaefeniugea in het afgeloopen jaar geen geregelden Toortgang hebben alleen de Zondagen konden daarToor worden be lemd De uilkomst der gebonden oefeningen was echter leer beTredigend Een lid der Teieenigiug werd Scherpschutter Ie klasse met de gouden médaille na eerst de liWeren médaille behaald te hebben Een ander lid verwierf de lilTereu médaille Verder werden door twee leden der rereenigiug prgzen behaald in schietwedttryden te Brussel en te Bussnm De beperkte gelegenheid die er bestond tot het houden Tan schietoefeningen was oorzaak dat in 1883 slechts een eenvoudige huishoadelgke echieiwedstr jd kou worden georganiseerd ouder de leden Deze had plaats op Zondag den 30 September en liep in de beste orde af De Tereeuiging heeft ook wapenen Tan bet rijk in bruikleen De iurichlinzen ran het Middelbaar Onderwqs welke in de gemeente worden aangetroffen zyn de burgeravondschool rn de rgks hoogere burgerschool raet TijQarigeu cursus Op 1 Januari 1883 bedroeg het getal leerlingen op de burgeraTondschjDol 84 waarran 80 het toU ledig eu 4 dat in enkele vakken Tolgden Zg waren aldus verdeeld 43 in de eerste klasse 23 in de tweede 12 in de derde en 2 in de vierde voor het volledig onderwijs 2 in de Tierde en 2 in de Tgfde klasse Toor enkele lessen Aan het einde van den cursus werden 22 van de 40 leerlingen der eerste klasse bevorderd tot de tweede en 7 van de 21 leerlingen der tweede tot de derde klasse Aan het eind examen namen 11 leerlingen deel van welke 6 het getuigschrift outviugen Aan 4 jongelieden die het onderwijs in de derde klasse hadden gevolgd doch na afgelegd eindexamen het getuigschrift niet hadden verworven werd toegestaan enkele lessen der vierde klasse bij te wonen De Commissie van Toezicht besloot hierloe in overleg met den Directeur handelende b overeenstemming met het bij de reorganisatie der school aangenomen beginsel om namelijk leerlingen welke anders moedeloos de inrichting eouden verlaten zoodoende in de gelegenheid te stellen oog eenig nut te trekken van bet voor den aanstaanden ambachtsman noodige onderwijs in d 2e tfdeeling der Burgeravoudscbool Ten behoeve van 31 leerlingen werd wegens onvermogen vrijstelling verleend van de betaling van schoolgeld Voor het toelatiogs exameo meldden zich 39 jongelieden aan Van deze werden 26 toegelaten lot de eerste klasse terwijl 13 moesten worden afgewezen By het einde van het jaar telde de burgeravondschool 41 leerlingen in de eerste 26 in de tweede 12 in de derde 7 in de vierde en 4 in de vyfde klasse in het geheel dus 90 van welke lechts 1 leerling voor enkele lessen In haar jaarverslag vestigt de Commissie van Toezicht de aandacht op hei telken jare wederkeerend verschijnsel dat bet aantal leerlingen in de hoogere klassen aanmerkelijk minder ia dan in de eerste klasse Dit moet waarschijnlijk hieraan worden toegeschreven zegt zij dat de leerlingen het lager onderwijs niet voldoende gevolgd hebben om de lessen aan de Burgeravondschool met vrucht te kunnen bijwonen Doch zij betwijfelt tevens vf jongelieden die des daags voor huniien leeftijd hard hebben moeten werken des avond wel geschikt zijn om behoudens enkele nitionderingec met zooveel belangstelling aan de lessen deelleuemen dat zij goede vorderingen maken De Commissie acht het daarom van het grootste belang dat de eischeu niet te hoog worden gesteld en dat Tooral in het oog worde gehouden dat de burgeravondscholen ten dienste van jongelieden uit den ambacbtsstaud in het leven zijn geroepen Het personeel der leeraren onderging in het afgeloopen jaar geene verai dering De lokalen schoolmeubelen en hulpmiddelen züii in goeden staat De uitgaven ten behoeve der school bedroegen ƒ 5815 30 Aan soboo geld werd ontvangen ƒ 164 25 Door de Directie van het Zeebad Scheveningen is in overleg met den baddokter den heer Mess de opening van het badseitoen lefinilief vastgesteld op 2 Juni e k De ZweeiÜsohe telegraaf irecteur der rijksspoorwegcn J Storck beeft eene uitvinding gedaan die van groot nut bij de spoorwegen belooft te zijn H j heeft nl een apparaat gemaakt waarmee men aan een station op eeue wijzerplaat kan aflezen waar eene in gang zgnde trein zich op den weg bevindt en raet welke snelheid deze zich beweegt Het apparaat zelf dat wat de constructie aangaat het gemakkelijkst bij een schredenteller te vergelijken is wordt aan den onderkant van de rail of een drempel vastgemaakt en slaat door een telegraafdraad in verbinding met de op hel station aanwezige wijzerplaat Door de stoolen die de wielen op de lails doen wordt eei electrieke stroom door het apparaat des telegraafdraad en de wijzerplaat op bet station wier wijzer in beweging komt gesloten Men he ft met het apparaat proeven genomen die volkomen geslaagd lijn Zelfs heeft men het getal der wagens die op een zeker gedeelte der lijn passeerden kunnen tellen Als een staaltje van rikte onpartijdigheid van den onlangs overleden oud presideut ran het gerechtshof ran Zuid Holland mr J A Fbilipse geeft hel ff ól v h S de rolgende bijzonderheid uit zijn leren ten beste In 1869 bracht het rechtsgedingGankel de openbare meening in spanning De generaal beschuldigd van vergiftiging zijner mailres was naar de openbare terecbtzilting verwezen Het kostte aan de pers de grootste moeite de akie van beschuldiging machtig te worden Zelfs de verdediger van den beschuldigde maakte zwarigheid Van alle zijden zocht men den ophef dien het geding reroorzaakte te temperen En wat deed de president ran het proriuciaal gereahtshot ran ZuidHolland de man wien zg die hem niet kenden wel eens hoogheid ten laste legden Hij liet zgn rijtuig inspannen hield roor de bureaux van t ffeMlttd stil eu bood de redactie zijn exemplaar aan ten gebruike Iedereen die kwaad doet staat bij mij gelijk was zijn woord Dezer dagen werd te Leiden een koe door een vreemdsoortig middel naar de veemarkt gebracht De koe moest i l uit een schuit gelost worden maar scheen daarbij S P gemak te zijn haar werd toen een flesch jenever toegediend len eindebet dier na eerst goed vastgebonden en vervolgensdoor den sterken drank bedwelmd te zgn geraakt in dien toestand te kunnen oulsohepen eu ter marktte leiden £ V Dr J P VaÖ Hengel te Hilversum schrijft toi aanvulling zijoer vroegere berichten omtrent den weldadigen invloed ran eucalyptus als een middel om insecten in boomgaarden en bloemkasten te weren het rolgende aan het Ulr Dól Van rerschillende zijden wordt in den laatsten tijd de aandacht nog gerestigd op een andere eigenschap dezer plant Het verdampen ran aftreksels ran eucalyplusbladeren schijnt een uitstekend geneesmiddel tegen de loo gevreesde kwaadaardige keelontsteking diphtheritis te kunnen worden Daar reeds de erraring geleerd heeft dat aanplanting ran eucalyptus in moerassige streken de malariaziekten doet rerdwijnen meent hij op grond ran dit feit te mogen vermoeden dat ook de uitwaseming van de bladereu dezer plant de kiem bacterie der besmettelijke keelziekte vernietigt Een zeer gewichtig rapport is uitgebracht door een commissie benoemd door de beide Ngrerheidsrereenigingen het N t en het Alg Werkliedenrerboud Het geeft een antwoord op de rragen Welke middelen kunnen in Nederland warden aangewend tot rerbelering ran den maatsohappelijken toestand der leerlingen bij handwerk ïmbacbt en fabriek Kan daarvoor ook heil worden rerwaoht ran wetlelgke bepalingen op den arbeid of dergelijke De Comtnissie bestond uit de heeren prof Pekelharing van Delft als voorzitter B H Heldt te Amsterdam als secretaris J B De Krnyff te Amsterdam jhr F Backer te Breda F H Hoefer J H W Kemrnan J F Meursiag G A A Middelberg A Post J Weelink J VVijdoogen sedert overleden allen te Amsterdam F H Van Malsen te s Hage H A De Mooohy te Hengeloo en C G L Kooleraans Beyuen te Utrecht De heer K Kater die Patrimonium zou vertegenwoordigen nam geen deel aan den arbeid der commissie Het verslag gaat eerst ca dat na opheffing van het gildewezeu alle organisatie van den arbeid is vervallen ook ten aanzien van de leerlingen De commissie stelt het noodzakelijke in het licht van bet aannemen eener goede regeling en wel door het aangaan van doelmatige verbintenissen gelijk reeds door de Hollaadsche Spoorwegmaatschappij voor haie werkplaatsen Ie Haarlem aan de gistfabriek t Delft en de machinefabriek van den beer Stork te Hengeloo bestaan en door de Amst Afd der rereeniging roor fabrieka nijrerbeid liJn onti orpen en die achter het rersiag worden openbaar gemaakt Naar aanleiding ran deze beseheiden restigt de Commissie reeds thans de aandacht op de wenschelijkheid dat den leerlingen ran den aanvang af eenig loon worde toegekend Hetgeen dientengevolge in den beginne door den ondernemer te veel wordt betaald moet zijne vergoeding vinden in bet geringe bedrag hetwelk gedurende het latere gedeelte ran den leertijd wordt uitgekeerd In de tegenwoordige omstandigheden nu zoorele jeugdige krachten bg het werk geplaatst knunen worden kan ran een leergeld niet dan bij wijze van uitzondering sprake zgn Daarentegen is de toekenning ran eene toeUge of ran loon een onmisbaar vereischte om het oontractenstelsel in ruimen kring te doen slagen Het middel hetwelk de commissie in de eerste plaats ter rerbetering ran de opleiding meent te moeten aanberelen ia aan behoefte aan eene wettelijke regeling nauw rerwant De commissie acht deze onmisbaar Slechts eene wettelijke regeling kan bewerken dat de roorwaarden waaronder het contract op den duur kan gedgen algemeen aanwezig zijn De commissie acht haar wel niet onmisbaar om een aanrang met het contractenslelsel te maken doch onontbeerlijk om het stelsel op den duur ingang te daan riudeu in mimen kring Te Amsterdam is eene rereeniging opgericht ran postzegelverzamelaars waarvan het doel is bet verzamelen van postzegels briefkaarten en couverten in Nederland eu de koloniën te bevorderen en te vergemakkelijken Zij tracht dit doel Ie bereiken door a Hel houden ran samenkomsteu op tijden rolgeus het huishoudelijk reglement te bepalen b Het gezellig rerkeer onder de leden te bevorderen c Het houden van voordrachten d Het mededeelen van het nieuwe en wetenswaardige op het gebied der postzegelkonde e Het aanleggen ran een standaard album datals lypus door de leden zal kunnen ger pleegdworden Het aanleggen ran een album waarin alle roorkomende ralscbe postzegels tullen opgenomen worden g Het aanleggen ran een boek roor facsimiles ran hoogst zeldzame postzegels h Het beatrijden door alle middelen die baar ten dienste slaan ran de uitgifte ran ralsohe exemplaren i Het rormen eener bibliotheek ran werken handelende orer Philatelic Het ter lezing leggen en geren ran de beste en Toornaamste tijdschriften op dit gebied k Het rerlolen ran zeldzaambeden onder de leden Het berorderen ran den ruilhandel onder de leden en met berriende rereenigingen uit het buitenland m Het aankoopen ran rreemde postzegels ea deze legen billijke roorwaarden en zonder eenige winst den leden aan de hand te doen Hel uittobrijren ran prijsrragen o Het houden van tenloonstelliugen f Hel uitreiken van beloouingen aan de mooisteen volledigste verzamelingen Het bestuur bestaat uit de heeien A Unart voorzitter en C H Kothe secretaris Een Parijsch geneesheer dr Dalthll heeft over een nieuw middel tegen de keelziekte aan de Academie van wetenschappen de volgende mededeelingeu gedaan Gelijk bekend is vormt zich bij diphtheritis een rliesachtig afsoheidsel dal de luchtpijp zelfs tot aan de longen bekleedt Dr Uellhil heeft nu ontdekt dat dit bekleedsel in weinige oogenblikken wanneer het in aanraking komt met den damp ran leer en terpeutijneseenoe zich oplost en deze waarneming toepassende heeft hij kinderen die door diphtheritis aangetast en reeds opgegeren waren in het leren behouden Men steekt naast bet bed ran den patient een mengsel ran teer en terpentijn aan de kamer wordt alras geruid door een dichten zwarten rook zoodat zij die zich in het rertrek berinden elkander ternauwernood kunnen zien niettegenstaande zij toch geene belemmering in de ademhaling onderrindec Het kind ademt krachtig en met genot de harsinoht in waarvan het de opwekkende kracht gevoelt weldra laten de vezels los de zieke spuwt die uit en in een glas verzameld lossen deze zich geheel op Tegelijkertijd gaat dr Delthil voort de keel van het kind met een aftreksel ran koolteer en kalkwater te doen spoelen In twee of drie dagen is de patient Tolkomen genezen Terens strekt die berooking als middel ran ontsmetting Wanneer dat middel inderdaad zoo afdoend is het hier wordt roorgesteld dan mag de lijdende mensobheid hem ala een barer grootste weldoeners beschouwen Buitenlaodsch Overzicht De conserraliere partij in het Britsche Hoogerhnis keeft naar het schijnt hare gedragslgn ten opzichte van de kiesherrormicg rastgesteld Deze zal bestreden orden De conservatieven zullen legen het ontwerp iteromen niet omdat zij de uitbreiding van het itemrecht niet willen maar omdat de regeering bij ds aanbieding van deze voordracht niet gevoegd heeft een ontwerp tot wijziging der verdeeling van bet land in kiesdislriclen Is hun besluit onherroepelijk dan iialuurlyk lijdt Gladstone in bet Hoogerhnis een nederlaag en dat zij niet licht tol eene andere beslissing zullen komen mag men veronderstellen uit de bekendheid van bun doel zoo spoedig mogelijk een parlemeutsonibindlng uit te lokken ten einde nog voor den oogstlgd de r ien e verkiezingen kunnen geschieden Of bun ierx list gtlnkken zal valt echter te betwijfelen daar het kabinet reeds nu verklaard heeft dat het indien de ODibinding noodig mocht zijn daartoe niet kiezen moet hel tgdatip door het Hoogerhnis aangewezen De Engeliche dagbladen bevatten de meest tegenstrijdige inlichtingen met betrekking tot de Egyptiache Conferentie Tulgens eene dépêche uit Berlijn san den Standard zouden de kabinetten van parijs en Landen het eens zijn geworden en de groole mogendheden zijn uitgenoodigd zoo spoedig mogelijk hare gevolmachtigden te benoemen De Dailj Stut daarentegeu beweert dat bij het Foreign Office sedert tien dagen geene enkele mededeeling van het Fransche kabmet is ontvangen De Timet ran haren kant meldt dat de Britsche regeering Frankrijk beeft oilgeooodigd zich nader te verklaren over den aard ea de uitgebreidheid van het in Ie stellen toezicht Ook zou zij gevraagd hebben of Frankrgk wensoht dat alle mogendheden die belangen in Egypte te behartigen hebben in de commissie van toezicht verlegenwoordigd worden eu of dat toezicht zich moet bepalen tot de geldelijke aangelegenheden dan wel lich ook tol de administratie en de regeering des lands moet uitstrekken Het door den heer Van Kerkwijk in onze tweede kamer gesproliene bij gelegenheid van den 35en verjaardag der troonsbestijging van onzen koning beeft in de Belgische kamer van rertegenwoordiging eerklank gerenden Een der liberale afgeraardigden de heer Scailqnin stelde eene motie ran orde roor waarmee de leden bg aoclamatia hun instemming betuigden en aarbg werd rerklaard dat ook de kamer zich gelukkig geroelt orer hel aanstaande bezoek ran Nederland s koning en koningin een bewijs temeer Tan de rerbroedering ran beide rolkeu Namens de oppositie roerde de oud minist r Malou bet woord om ook namens haar iustemDing met deze rerzekering af te leggen eu de hoop uit te spieken dat deze verbroedering langdurig en vrocblbaar voor beide volken moge zijn De Belgische Kamer is roor onbepaaldeu tgd nileeagegaao zonder hrt wetsontwerp op den leerplicht te hebben behandeld Wel werd dit algemeen verwaobl maar toch bedroeft het feit nog reien De wet op den aanleg oouoetsie en exploitatie ran buurtspoorwegen is daareniegen na zeer lange debatten over rerscheidene ainekdementeo aangenomen met 62 stemmen tegen ééue lu deze laatste zitting heeft de regeeiing twee wetsontwerpen ingediend lo een ontwerp regelende de zeden politie en 2o een ontwerp lot ijziging der tiaktemenlen ran de leden der rechterlijke macht o a roet intrekking der emolumenten Tan de rrederechters Te Berlijn had de lang rerwaohte nalionaal liberale partijdag plaats welke door Beunigsen en Miquel de laatste pas hersteld ran een longcatarh werd faijgewooud Er waren omstreeks 600 parlggenooten uit alle oorden van Duitsohland opgekomen Nadat de Toornaamste sprekers hun hart lucht gegeren hadden werden met geestdrift resoluticu aangenomen ter beresiiging ran het Heidelbeiger program Men weet lat de hoofdpunten zgn handhaving der natio naalliberale parlij en ondersteuning van de Regeering in haar sociale hervormingen De Russische grootvorst troonopvolger beeft eergiiteren den eed afgelegd Vooraf overhandigde prins Wilhelm van Pruisen hem de ridderorde die hü uil Berlijn had medegebracht Ook legde prins Wilhelm een krans op het graf van Czaar Alexander II Men et er wordt niets gespaard om de verhouding lasiohen Duitechland en ilusland weder zoo innig te maken als voorheen Het betreurenswaardig incident in den Oostenrgkschen rijksdag is thans geheel geëindigd De leden der linkerzijde zijn weer verschenen De leider dier partij heeft nog eens duidelijk doen uitkomen dat het recht aan hare zijde was en het voorstel was verworpen de voorzitter der kamer beweerde nog eenmaal dat hij uitsluitend recht Meft om in dergelgke gevallen te beslissen Van en e ander werd in de notulen melding ge maakt terwijl ten slotte namens de linkerzijde eene wijziging van bet reglement op dat punt werd toegezegd Uit Rome wordt gemeld dat bijna al de mogendheden Italie s uitnoodiging hebben aangenomen tol het houden eener conferentie voor het ten uitroer leggen ran Tonnissen in den rreemde gewezen op den grondslag r n het besluit door de Auoeiation pour la ré ome et la eodifleation de la loi de nationi in hare bijeenkomst ran September van het Torige jaar te Milaan goedgekeurd De oonferenlie zal te Rome gehouden worden De Effectenbeurs XVIIL Amsterdam 19 Mei 1884 Gedurende de gebeele week was de hoek der Amerikaanscbe sporen zeer geagiteerd Als nawee ran de faillissementen die daar in de rorige week plaats hadden riel een der oude Amsterdamsche firma s ran haar troon die trouwens si sedert lang rermolmd bleek En nok in deze werk rolgde het eene treurige bericht uit New ïork op belandere Toch werd de toestand beter Reeds roor de stijging der koersen ie New ïork was hier en te Londen door de verlaagde koersen vraag uitgelokt en toen eindelijk New York ook hoogere noteeringen kon seinen was dit slechts een teeken om de vraag hier te vergrooten en de koersen naar boren te drijven Heeft bet ouweder uitgewoed Wie zal het durven beweren Dit is echter zeker dat een gtdnchte zuivering in de onreine atmosfeer heeft plaats gegrepen In Slaatafondsen was het de gebeele week uerstil Over t algemeen was de stemming niet gunstig doch Zaterdag scheen er eenige verbetering tekomen i Het geld blijft zeer ruim Het bankdisconto werd V pCt verlaagd en Zaterdag daalde ook de prolongatierenle tot 21 g pCl BiNNENLANDscHE WAAADEM Staalt provinciale en gewuente ondten Onze stasisfondsen toonen weinig reraudering doch handhaafden haar ferme stemming Drieën hooger In de rubriek der pror en gem foudseu is thans opgenomen de 4 pCt Haagsche leeniug die 98 noteert 3 j pOl Amst obl zijn 1 lager Premieleeningen Omtrent deze soorten is slechis een rerbeffiug a l ran groots Amst loten te vermelden Spotncegleeningen Onzf ipoorwegwaarden rrri keerden in raste stemming Ex dividend sluiten aand Holl spoor slechts 4 pOt lager Aand Bijnspoor verbeterden l van de Centraalwaardeu zijn gettemp obl g eb booger Slechts aand ïnilisohe spoor waren belangrijk nl l lager ook de 3 pCl obl dier maatschappij werden 2 a 2Vs pCt lager verhandeld doch herwonnen haar verlies Bokstelwaardeu flauw Uit deze rubriek zijn verdwenen de 4 pCt obl der Holl sp daarentegen is de 2e Hyp Z O spoor opgenomen 40 Tramwegleeitingen Aand Amst Omn mij profiteerden 1 N en Z Holl l Bott Arnh sloot ex div 96 Ned 5 pCl N I 1 pCt flauwer Induttritelt t finantieele aarden Aand Afr Hv sluit 3 Hv Amst 4 aand ïw Bk 2 eert do 2 pCl booger Ned Bk ex div 140 Sioomv Nederl ex div 62 Aand Kol Bk 1 Feienoord 2 N Ind Handelsbk 1 Fanopt 11 Iniulinde 14 pCl lager Dit laatste verlies staat in verband met geforceeede opruimingen Maandag was de noteerii g 64 Dinsdag 36 63 6 0 Woensdag 50 Donderdag en Vrijdag 46 en Zaterdag 50 EuBOPEEscUE WAABUEN Staattfondten Hong ziju 1 P booger behalve 4 pCt goudl die prijs gaf Italianen zgn fractioneel en melalliekcn lager Oostenr goudl i j hooger Russen waren flauw De nieuwe leening is in de noteering opgenomen en deed 90 li 66 verloor I Se Ooeterl l i 80 Spanjaarden zijn onveranderd 6 pCt Turken Vu 6 pCt Vu flauwer 4 pCt Egypte 2 flauwer Premieleeningin Theissloten gingen na de loting l j pCt achteruit voorts daalden Aniw s Hong 1 Oostenr 64 1 60 Vs Vi orediet inst Vs Boden er en Weenen V i Servische s en Turkschc Vs Brusselsche stegen V i Iv Madr Va en Génève IVi SpoorKegleeningen Deze afdeeling zag er ferm uit De meeste Russen avanceerden Vg n 1 Brest Oraj IVi West Sic spw sloot enZ Ital 1 pCl flauwer ïnduitrifele en finantieile Kaarden De aand der Duitsche Rgksbk verbeterden 3Vs en bare Amst cett 4 pCl De beide soorten ran Russische pandbrieren sluiten 1 pCt hooger Aand Oost Hong Bk 1 pCt lager Amekikaansche waabben Staatifondten Ook deze soorten leden onder de paniek die te New York heerschte en waaromtrent de bladen reeds zooveel bevatten dat we in dit overzicht er wel over kunnen zwijgen De 4pCt obl der V St verloren 2 de 4V8pCl iVj Mexicanen waren Vs Colnmbianen IVs Venezuela s V ger Van de Brazilianen verloren 75 en 66 83 g eu 78 Slechts 6 pCt Peru steeg Vj Spoorwegleeningen De volgende verliezen worden door de noteering van Zaterdag toen de toestand veel verbeterd was aangewezen Atob Top eert 2 All Pac 1 oenlr Pao obl IVi aand onveYanderd Joa Valley 2 Chesap Ohio obl 6 do South 1 pref Chic N W 4 eert Ie hyp do 3 obl Sink fund do 2 gecons obl do 1 Jowa Midi 4 Mad Ext IVj Menom 2 N W ün 2 Burl 2 Grand trunk ooi IVj S Isl 6i Florida oert 8Vj St Louis Cairo inc bnds 2 Nashv eert 6 Ie pref S Louis 8 Fr 2 2e do 1 Mich cent 4 s Miss obl IV4 do inc bnds IV4 Minnesota obl 1V Piltsb Fort Wayne 8 South Pac obl 1 Un Pao eert 6V4 do obl 2 Enkele soorten sluiten iets hooger Bnff eert 1 do pref 3 Canadian s V Rio oert l do obl do gecons 2 do alg lyp Florida C W 1 Missouri shares 1 Erie shares 2 doch pref onveranderd Ontario s 1 Dakuia U s Wabash 2 Induttrieele maarden Deze sluiten nagenoeg onveranderd Pboiokgatie kente 2V1 pCi r P S Zeer geanimeerd was ook heden de beurs voor Amerika sparen die evenwel meerendeels lager sloten De groole vraag werd door grooier aanbod ontmoet en welke prijs is daartegen bestand Canadian s verloren 1 Nashv 3 Micuigen s 1 Missouri bonds IVi Pensylv 8 Un Pac cerl S Cbesap Ohio steeg l j Illinois 2 Milwaukee goad 7 Miss Pac South obl 1 Staalsfoudsen waren ook flauwer vooral Zuid Amerikanen Spoorwegen flink Binneiil Staatsfondseu zeer ferm doch overigens weinigverandering Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een rozenkrans een porlemonuaie met eenige gebruikte postzei els een gouden haarring waarop een plaatje mei letters drie dameskraagjes eenige lapjes gestreept katoen Ook kannen inlichtingen gegeven worden aan bet bureau van politie omtrent een damesjapon die abusievelijk is bezorgd ten huize van den heer Wernink op den Bleekersaiuget iJurgerlijte Stand Qouda GEBOREN 16 Mei Ciltbirma ouders J Luglbart en E C tVlallou PieterDetU Maria Johauoa ouders J J A FratacoUa eo W A van der Noot Dirkje Maria Heodrika ouders D van den Berg eo B Scliip ier 17 Leeudert ouders G J de Joog en J Messemaker Petros Martioos AntouiuB ouders J J van der Paauw eo M vau £ a Adnana Coruelia ouders L de Bruyn eu B Vonk 18 Franciscus Cbristiauus ouders C Lapoutre eu A Meijboom Cstbarioa Maria ooders G J Bouwman en M de Jong OVURLEDBN 17 Nei C Hoorman 25 j W Hoogeudooro 3 m 16 H Jsnseo 26 j A A an I 00U 2 m 19 M van Oudshoorn 21 j A Kok 42 j tl J Vonli 1 m Moordrecht GEBOREN Arie ouders F F jn eu I J Brandse Dirk ouders J van der Weyde en A Ment Arie ouders K Kooiman en H van Mullem OVERLEDEN W Plak 56 J Gouderak GEBOREN Cornelia ouders J A Kormaus en C an der Linden Trgutje onders W Madde en S Harreman OVERLEDEN i L Kool U ra Stolwjjk GEBOREN Hendrili Willem ouden J Schilt eu C de Vreugt Anthooro ouders J Zuidervliet 5n M Spcksngder Hendriks ouders J Anker en W van Erk GEHUWD W lan den Berg en T Koolwyk ONDERTROUWD O Koo en J Kortlever Haastrecht GEBOREN Oalharina ouders C van den Berg Jobanos ooders J van Schalk en A Eibergeu Arie ouders H Wiltenborg en A Siuijs OVERLEDEN P J Drost li j Reeuwük GEHUWD K Kraaijenbrrak en F Scbooten ONDERTROUWD K kruisityk en E Hofman ADVERTJBNTIEN Door deze betuig ik mede namens mflae kinderenen behawdkinderen mijnen hartel jken dank voor de vele blgken van belangstelling tjjdens de ziekte en het overladen mguer geliefde Echtgenoot ondervonden Wed I A TRIJBITS Jr Oowia 20 Mei 1884 11 ft