Goudsche Courant, vrijdag 23 mei 1884

N 3083 1884 VrUdag 23 Mei Groot Badhuis Scheveningen ilïI iM ïii Abonnement Hoofdkaart voor elke bijkaart Kinderen beneden 15 jaar onder geleide van geabonneerden hebben vrgen toegang De Abonnementskaarten geven recht tot het bezoek der concerten op het afgesloten terras tevens tot de Lees Billard en Conversatiezalen en tot alle Bals Voor verdere bijzonderheden wordt naar de gedrukte voorwaarden verwezen De kaarten zgn van af heden dagelgks verkrggbaar van 10 tot 12 uur s ochtends en van 2 tot 5 s namiddags Niet g eabonneerden betalen 40 cents voor een to eg angkaart welke recht g eeft tot het bezoek van het Concert op het afgesloten terras en van de Conversatiezaal Boekjes van 12 toegangsbewijzen worden tegen f 3 50 verkrügbaar gesteld Sorties worden niet verstrekt De toegang tot het afgesloten terras blijft vrij tot s avonds 5Vi uur GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adnertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 50 Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 Voor de vele en ondubbelzinnige blflken van deelneming mg betoond bg het overIgden Tan mgn onvergetelgken Echtgenoot betuig ik mgn droeven doch innigen dank Wed H W KRAMERS Gouda 20 Mei 1884 Vebslvis Vóór de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bg onzen VEBRTIG JABIGE ECHTVEREENIGING betuigen wij ook namens onze kinderen en behuwdkinderen onzen hartelgken dank D VAN ME POOL T VAN DEE POOL DE Hoop Gouda 20 Mei 1884 Dankbetuiging aan den Edelmoedigen gever Commissaris van de WERKINRICHTING voor het heerlgk MAAL en verder genot ons op 20 Mei bg gelegenheid van Zgn Edl s ZILVER HUWELIJKSFEEST geschonken Het Zilver Peest is U gegeven Dat g ook het Gouden moogt beleven De verpleegden uit bovengenoemde Inrichting Gouda 21 Mei 1884 Mejuffi ouw ROND ZBUGSTRAAT N 91 vraagt terstond een flink Aangeboden voor een HEER z b b h h een nette Hamer met Kost en Bewassching Adres onder No 252 aan het Bureau dezer conrant Een fatsoenlijk Burgermeisje zoekt liefst in de omstreken van Gouda een BURGERDIENST de beste getuigen staan baar ten dienste Adres onder No 973 aan het Bureau dezer Courant PRIMA KWALITEIT Nieuwe Italiaanscbe Aardappelen a 15 CENT HET POND A GERRITSEN gevraagd aan de GUUDSCHE MACHINEFABRIEK Het Stout Ale VAN S ILLSOFF h SON S brouwers te London Burton on JVeni bekroond Gouden Medaille Parijs 1867 Eerste Klas London 1862 wordt door verschillende doctoren in Nederland aanbevolen om zijn voeden le bestnoddeeten Agent A CALISSENDORFP Rotterdam Verkrijgbaar voor Oouda Onutreken bg de Dcpóthouders SLOTEilAKER Co ADVEHTË TIEi in alle Binnen en Buitenlandsche Cou ranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Aankondiging ingevolge Artt 2 en 3 der Wet van 23 Apnl 1880 Staatsblad No 67 StoointramT7eg Maatschappij Lijn Gouda Ouuewater ZOMEEDIENSTEEGELING aanvangende 20 Mei 1884 Vertrek öowrfo Rhijnspoor 6 7 25 9 11 20 1 15 3 4 45 6 10 8 10 15 Aankomst Oudemater 7 8 25 10 12 20 2 15 4 5 45 7 10 9 11 15 Vertrek Oudewater 6 7 25 9 11 20 1 15 3 4 45 6 10 8 9 15 Aankomst ffourfa Ehgnspoor 7 8 25 10 12 20 2 15 4 5 45 7 10 9 10 15 Nadere bijzonderÊeden zgn vermeld op de groote en kleine biljetten BE DIRECTIE TE KOOP een zoo goed als NIEUWE met vier EIKEN ROEDEN met ZOLDER en rondom afgeplankt goed geschikt te plaatsen Adres franco brieven onder No 972 aan het Bureau dezer courant Snelpersdrnk van A Bri nkman te Gouda Zoolang de voorraad strekt LEVEBT Louis P WELTER voor 15 CENTEN een Fijn Fleschje EinOEOOLOHNE 193 WESTHAVEN 193 LANGE TIBNDEWEG TE GOUDA Bericht de ontvangst van eene scboone collectie Brittannia Metaal Electro Plated en Vernilikelde voorwei pen lakgoFjD kookstellen koper werk en L B VAK ÉS7 Aanleg van Waterleidingen Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van Naaimachines IJzer en KoT exdraalwerken spoedig accuraat b i 11 ij k TAMARINDE BONBONS van KIUM LLII A HOLM A pntli k rs tf i t Aanbevolen tf cri Verstopping on il iut mp Ie m rban l staande otigestpIdhoiJen Dg ÏAMAHÏNDK BOXBONS van Kraepeijen IIOLM 7ijri een zuivci plantaardig zachtwerkend spijsvei toring en eetlust met ïtorend Laxatief m Confituur vorm aangenaam fri ch van smaak en zeker werkend prijs per doos 91 en 50 Cents verkrggbaar in de apotheken Te Gouda bg den heer C THIM BINNENLAND 60UD 4 21 Hei 1884 VEBGADEEING vak otv GEMEENTERAAD Vrgdig 23 Mei 1884 de iiiniiddiga ten 1 ure Aan de orde Het roortiel betreffende het rerleenen van eerfol ooultg MD deo brogwHchter H Meweien De benoeming n eeneo Leerur ia de NederUndKhe tul en Letterkunde aan het Progymnaainm De bcnoiniing van eenen Ondervqnr aan de 2eIcoatelooce achool De uilvoering der Oondteie ZimfttreemifiiÊf op giitereoavond werd door een talr k pubiieli bijgewoond Zi had met auceea plaata Bljjlctauir waa er aan de toorbereidiog groote zorg gewgd De poging om ditmaal een groot werk len geboore te brengen ala Hajdn i JahreiieUen n goed gelukt en de belangitelliug nn het publiek moge de verwniging moed geren bet by deie eerste poging uiet Ie laten Dank ig de kraohtige lalenivolle leiding van den Pirreteur S ran Milligeni dank zg de inapanning en toeirgding der leden m de medewerking der aoliaten wahroiider Mej Wilh 6ipa in de eerate plaata mag genoemd worden werd het Goudaohe kunalninnende publiek een aangename avond vencbaft die itker lang in aangename herinnering tal bigren In de zitting der Botlerdamaofae Arr B e itbankvan giatetenmorgen werd J T wonende te Gouda bekl van het loedieuen van aterken drank aan eenkind Tfijgeap roken Dat werkel k groote roortbrengMlen onter Nederlandiehe induatric ook in het Boileuland gewaardeerd worden ia wederom gebleken op de Iniernaiioaale Teotoonilelllng Ie Nice Het hier te lande loo guuatig bekende Stoot uit de bierbronwerg ie Gekroonde Valk der beeren van Vollenhorrn fc Go te Amiterdam dat ook hoe langer hoe meer ia Frankryk burgerreobt verkrijgt il op genoemde Tentoonitelling liekraond met den boogiten prgs eeu Eere Diploma StatlNl Qeneraal Tweksk Kamer Zitiing van Oiuadag 20 Mei In deie zitting ii ingekomen een welaontwerp tot wijziging en aanvulling van de wet op de Bgkatelegroaf De geloofsbrieven van den heer van Weideren baron Bengers zgn commiasoriaal gemaakt in handen van de heeren Meea v Osenbruggen en Schaepman In behandeling kwam het verslag over de inlichtingen op het adres van J H Mooren directeur van het Kijkstelegraafkantoor te Kampen zich beklagende over een ontvangen verbod om over andere dan letterkundige on derwerpen in nieuwsbladen te schrijven De meerderheid der Commissie die uit de heeren Zgiker de Meijier Donner Buys en Kist bestaat heeft voorgesteld te verklaren dat door het gegeven verbod aan die amblenaren het recht bij ait 8 der Grondwet gewoarborgd onder noodzaak is tekort gedaan De minderheid stelt voor te verklaren dat het door den directeur Mooren erkende feil valt onder de lerbodsbepaling van art 2 van het Reglement voorden dienst van de Rgkstelegraaf vastgesteld bg kon besluit van IS Maart 188U De heer Schaepman vereenigde zich met deze laatste conclusie Het feit is erkend en art 2 van het lelegraafreglement is duidelgk de ambtenaar heeft dna zgn plicht overschreden zoo lang art 2 bestaai kan men s Ministers handeling niet afkeuran De hfer Zgiker verdedigde de conclusie der meerderheid en de heer Ruya van Beerenbroek die van de minderheid Beiden erkenden dat den ambtenaar een beperkt gebruik van zgne rechten kan worden opgelegd maar de heer Zijlker meende dat dit slechts bg de wet kan geschieden omdat de ministerieele beschikking tot allerlei willekeurige uitlegging aanleiding kon geven de heer Kuijs meende dat het recht van den Minister ontwgfelbaar was De heer Haffmans gaf dat ook tof maar meende dat art 3 von het reglement herziening behoeft omdat het tot ongerijmde gevolgtrekkingen kan leiden Hy stcUe in dien fin zgnerzijds een conclusie voor De cottcl der meerderheid es der minderheid werden verworpen respectievelijk met 47 tegen 24 en 45 tegfen 24 stemmen daarentegen werd de conclu sieHaffmans aangenomen met 4 tegen 23 stemmen Daarna werd de behaadeliag aangevangen van het wetsontwerp tot voorloopige nfeiing van het beheer der vicariegoederen Aan k t Veidag tan deg toeatand der gemeenta Gouda ov r ISgS ontleenea w nog het volgende Bg deg aairang van het Jakr waren op de Bijka Hoogere Burgerschool 21 leerlingen in de eerste klaaae 13 in de tweede ï in de derde 7 in de vierde en 4 in de v jfda klaite allen foor het volledig ooderwgs terwijl U leerlingen het onderwgi in enkele vakken volgden ala 2 in de eerste 1 in ce tweede in da derde 1 in de vierde en 2 in de vijfde khuaa In de Ie 2e en 3e ktaMtn bevonden zich 7 vroBwelg ke leerlingen loor 110 volledig onderwijs en 5 voor enkele leaeen Bg gelegesbeld ran de l Il en 12 Jali gehouden overgangsexamens werden van 4a 19 teerlingen roorhet rollêdig onderwgs in lie nte klaaae 8 onroorwaardelgk en 3 voorwaardelgf tot de tweede klasseberorderd ran de 11 leerling der tweede klasse S ouroorwaardelgk en 2 voorwaardelgk lot de derde klasae van de 8 leerlingen der derde klaase 4 onroorwaardelgk en 1 roorwaardclgk tot de rierde klasse terwgl eindelgk ran d T leerlingen roor hetrollêdig onderwijs in de rierde klaase 6 ouroorwaardelgk en 2 na herexanen tot de rgfde klasse kondenworden loegelaleu Van de leerlingen welke Aeehu enkele leasen rolgden gingen uit de derde klaaae 2 onroorwaardelgk rn 2 roorwaardelgk orer naar de vierde klaase Twee leerlingen uit de tweede en 2 leerlingen uit de eerate klasse die mede aan het examen deelnamen konden niet tot eene hoogere klaase warden berorderd Vier leerlingen die het rollêdig onderwgs in de rgfde klasae hadden gevolgd onderwierpen zich aan hel eind examen der hoogere burgerscholen in ZuidHolland Aan 2 hunner werd het getuigschrift uitgereikt Een der geslaagden studeert thans te Hannorer in de Chemische Teohnologie de andere Ie Utrrcht in de raedicgneo De beide anderen welke hel getuigschrift niet rerwierren legden onmiddelgk na de zomervacantie met goeden uilslag het Litterariscb MathematiMh examen te Ulreofat af Kaar tg nu hunne studiën als aanslaand arts maken Eén leerling die enkele lessen in de 4e en 5e klasse bgwooude deed een goed eind examen in de geschiedenis Twee leerlingen der derde klasse legden met gunstig reiullaat examen af de een om toegelaten te worden lot de Bgks Veeartaengsohool te Utrecht de ander tot de Koninkigke Militaire Academie te Breda Bg den aanrang ran den tegenwoordigen cursus üeleii zich 17 aspiranten roor de eerste klasse en 2 aspiranten roor de tweede klasse inschrgren Van de eersten werden 14 toegelaten onder welke 1 voor enkele lessen ran de laalstbedoelden werd ie een in de eerste klaaae geplaatst terwgl de ander als leerling roor enkele vakken in de tweede klasse werd opgenomen De cursus werd geopend raet 62 leerlingen Ie weieo in de eerste klasse 20 jongens en 4 meisjes in de tweede klasse 13 jongens en 3 meisjes in de derde klosse 8 jongens en 1 meisje in de vierde klasse 3 jongens en 3 meisjes en in de vgfde klasse 7 jongens Van deze leerlingen rolgden 8 de lessen in enkele rakken Op het einde van het jaar bedroeg het aantal leerlingen 65 namelijk 54 jongens en 11 meisjes onder dit gelol waren 9 leerlingen voor enkele lessen Aan bel onderwgs in de Gymnastiek namen 47 leerlingen deel gesplitst in 4 a deelingeu beslaande uil 19 13 8 en 7 leerlingen De rerdienstelgke Leeraor in de Hoogduilsche taal en letterkunde de heer A L Schmidt verkreeg wegens zijne benoeming te s Grarenhage op tgn verzoek eerrol ontslag uit zgne betrekking Hg werd opgerolgd door den heer H Pol Lraraar aan de Hoogere Burgerschool te Sappemeer Andere reranderingen in het Leeraars personeel kwamen niet roor De omstandigheid dat door de langcnrige ongesteldheid van d beeren ran Uren en Hissink en door het rertrek ran den beer Schmidt het onderwijs belangrgke rertraging onderrond heeft aan de Oommissie ran Toezicht aanleiding gegeren in haar jaarrerslag de opmerking te maken dat hoewel de orerige leeraren met de meeste bereidwilligheid hnnoe krachten hebben ingeapanoen om het nadeel zooveel mogelgk te rergoeden de leerlingen in sommige rakken toch niet in die male onderwgs genoten hebben als waarop te roren gerekend waa weahalre de Commissie deo wensch uitspreekt dat middelen worden beraamd om hierin te rooraien Hel Progymnasium aerd in hel afgeloopen jaar door de opening der rierde klasse en de benoeming ran lenen derden leeraar in de Oude Talen en rerwanie rakken rollêdig ingerioht De beer L A Keaper lot het einde van den rorigen cnnns Leeraar in de Oude Talen en rerwanie rakken trad ala Gonreolor op nadat hem door Z M den Koning roor den tgd ran twee jaren vrgslelltng waa verleend ran bet bezit ran den graad ran doctor in de klassieke letterkunde In zgne plaats werd lol Leeraar in de Oude Talau en rerwanie rakken benoemd de heer B A M Slarenisse de Brauw doclorandus in de klaiaieke letteren en Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Eukhniten Er kwam nog eene verandering in het Leeraarapmoneel door ket rertrek ran deo heer A L Schmidt die wegens zgne benoeming aan de Hoogere Burgerschool te s Grarenhage op tgo verzoek eerrol ontslag verkreeg als Leeraar in de Hoogduitsche taal aan bet Progymnasium alhier In deze racatnie werd roorzien door de benoeming ran den heer H Pol Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Sappemeer Hel aantal leerlingen was toenemende Aan hel einde ran 1882 beronden zich op hee Progymnasium 12 leerlingen orer drie klassen verdeeld V ór het einde ran den cursus rerlieten 4 leerlingen de inrichting Eén ran dezen nam crenwel nog deel aan het orergangs examen dal den 9en en lOen Juli plaats hul Als gerolg ran dit examen werden berorderd de 2 leerlingen ran de derde klaase naar de rierde de 2 orergebleren leerlingen ran de tweede naar de derde klasse en 4 leerlingen ran de eerste naar de tweede klasse terwgl 1 leerling ran het eerste studiejaar niet orerging Voor het admissie exameo dat den 7 Juli en 3 September werd afgenomen meldden zich 9 aspiranten aan ran welke 8 werden toegelaten lot de eerste klasse en 1 werd afgewezen By den aanvang van der loopendeu cursus gelgk bg het einde ran het jaar telde bet Progymnasium 16 leerlingen te weten 2 in de rierde 1 inde derde 4 in de tweedie en 9 in de eerste klasse Deu 19 Januari slelde de Gemeeniemad een reglement voor bet Progymnasium rasi dat onraiddelgk in werking trad Als gerolg daairan werden de vier leden welke te voren het voorloopig Curatoriu ii vormden uitgenoodigd in het nieuwe Collegie ran Curatoren zitting te nemen Nadat zg zich daartoe bereid hadden rerkisard werd tot rgfde lid ran het Collegie benoemd Mr D N Brouwer Curatoren rerklaren in hun jaarrerslag dat de Leeraren met grer hunne taak rerruldeii en dal de lessen orer hel algemeen geregeld werden gegeren Het onderwgs in de natnurlgke historie en in de Nederlandsche taal en letterkunde ondervond eenigen stilstand tengevolge ran de langdurige ongesteldheid ran de Leeraren ran Uren en Hissink terwgl ook de lessen in de Hoogduitsche taal na hel rertrek van den heer Schmidt en róór de aankomst van den heer Pol gedurende een paar weken niet konden worden roortgetet Gelgk bekend is zgn zeren leeraren van hel Progymnasium lérens rerbonden aan de in de gemeente t