Goudsche Courant, zondag 25 mei 1884

1884 Zondag 25 Mei J 9 3083 GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De oprichtingukte der met dit doel gerormde maat ohappq ia door deo IconiDg raa Portugal goedgekeurd De litting der Corte werd ji Zaterdag 17 Mei gesloten tonder dat het Congo tractaat een pont Tan diaonstie is geweest Den onreenkomit kan dna niet worden bekrachtigd alrorens eeae nieuwe weigerende vergadering gekoaen ig De stryd tussohen koning Oscar in het Noorweegache parlement ii op dit oogenblik heriger dan ooit Nadat de koning in lekeren sin de landsrertegenwoordiging getart had door drie der reroordeelde roinistera in het kabinet op te nemen heeft de Slortking deie daad beantwoord door der regeering de credieten te weigeren welke iy rerlangde loo heeft het hoofdstak marine een groote verlaging ondergaan De president der Storthing de heer Srerdrup verklaarde róor de stemming dat hg eindelqk moest welen aan welken kant het sourereine recht was en 80 summen tegen 33 hebben op die rerklaring geantwoord de oredietaaurragen verwerpende Wellicht moet roet deien strgd ook een besluit van de justitie Commissie uil de StmtUng in verband worden gebracht die verminderde namelgk de straf wegens majesteitssohennis RECLAME Het Geheim van een gezand ligchaam bestaat daarin dat men de storingen daarvan tempen waartoe vooral hel voorjaar zich het best eigei t Men neme dan gedurende eenigen tgd de algemeen als uitstekend erkende Zwiiseisohe pillen van R Brandi en roet eene dagelgksche uitgave ran slechts 2 cenlen ui het bovengenoemde doel volkomen bereikt worden Te verkrijgen in alle apotheken JHABKl BERICHTBN Gouda n Mei issi Qranen tonder handel door de afwesigheid der kooplieden van buiten die de groote markten niet wilden verzuimen welke op Woensdag gehouden worden In de plaatselgke handel geen merkbaar verschil met de vorige marktpr zen Alleen acbgnt haver iets vaster te worden gehoudei zander echter bepaald atgging genoteerd kan worden De veemarkt met goeden aanvoer de beste soorten vlug inferieure soorleu traag te verkoopen vette varkens 23 a 25 et varkens voor Londen 19 ü 21 et per half kilo magere varkens en biggen vlug biggen ƒ 1 10 a ƒ 1 70 per week schapen vlu lammeren ƒ 7 if 18 per stuk Aangevoerd 129 parlgen kaas eerste kwaliteit ƒ 26 a ƒ 28 2de idera ƒ 23 a ƒ 25 Noordhollandsche ƒ 33 a 38 handel vlug Goeboter ƒ 1 25 ƒ 1 35 Weiboter ƒ 1 ƒ I IO Burgerlijke Stand GEBOREN 19 Mei Csiharina Adnana ouden L Melkert CQ D Groeaeweg 20 Wilhelmma Johaona ouders H de Joog en M Kyohart Neeltje ooders M Boer en C Verkerk 21 Maria ondera H Blankeo eu C fau der Starre Lnnra ooders Mr D N Brouwer ea L W M van Oldeoborgb OVKBI EDE N 23 Mei N J Nieuvveld Sm J van der Wolf 86 j GEHUWD 21 Mei W bliedrecht eu C Jansseo K Mol en C J veu Hofwegeu J Ainesz en N de Quau y de Gruyl eo £ J van Rijsw k W Robbregts en M Boer L Franken en J Vergeer B van Kersbergen en J de Groot APVERTENTIEN ♦ Getrouwd W SLIEDRECHT EN C JANSSEN die tevens hanoen harteiyken dank betuigen voor de vele bewgzen van belangstelling b hun huwelijk ondervonden Oouda 21 Mei 1884 fleden werd ons eene Dochter geboren Mr l N BROUWER L W M BROL WERGouda 21 Mei 1884 van Oldbnboegh Mevrouw de ROTTE HAVEN vraagt een MEISJE niet beneden de 16 jaren zoo spoedig mogelgk en tegen AUGUSTUS eene volslagen DIEi STBODE DANEBETÏÏIGHTG Allen de VERPLEEGDEN zoowel Mannen als Vrouwen in het BESTEDELlNGENaOIS alhier brengen hunnen hartelgken dank aan den WelEd Heer C J van die KLEUN en ËcRTOENooT voor het gulle onfAoa hun verschaft bfl gelegenheid van HBd ZILVER HUWELIJKSFEEST zg hopen harlelflk dat het Gouden Feest in gezondheid door hen beleefd zal worden De Gezamenlgke Bewoners van het Bestedelingenhuis Gouda 21 Mei 1884 23 IEPEN enéLINDENBOOMEy staande aan den Gouderakschen Dgk langs den IJsel vóór LJsseloord Aanbiedingen bg Notaris Mr KIST te Gouda L B VAN ES Aanleg van Waterleiding en Reparatie van ÖTOOM en andere Werktuigen Reparatie van NaaimacMneê IJzer en Koi Tdraaitoerken spoedig accuraat billgk Zuivere Cacaopoeder van Kichard C van Haag en te UTBECHT Verkrggbaar te Gouda bg H W M STEEVBNS Firma A Debcksen Hoogstraat H J KABEL Oosthaven B 36 J F HERMAN en Zoon Lange Tiendeweg D 62 ADVËnïE TlEI in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Dr Popp s Anatherln Mondwater roaakt de losse tanden vast heelt het ontstoken tandvleesch en stilt terstond de hevigste tandpgn Den Heer Dr J G POPP K K Hoflandarls te Weenen I Bognertlraat No 2 fjedurende vele jaren leed ik ten gevolge van htt loszitten van eenige tanden en ontstoken tandtleescb aan hevige tandpijn Sedert het gebruik van uw waarlgk wonderdadig en onschatbaar ANATHERIN MONDWATER ben ik van deze pijn totaal genezen en hebben mijne tanden zich tot mijn tegenwoordigen hoogen leeftgd van 70 jaren getond en gotd gehouden Ik gevoel mg hierdoor in de aangename verplichting gebracht u geachte heer Dokter voor dezen onbeschrijfelijken welstand mijn besten dank aan te bieden Wees zoo goed de verzekering aan ta nemen derzeer bijzondere hoohachting waarmede ik de eer heb te verblijven Uw toegenegen WILHELM OLSZEWSKI K K gepensioneerd Staatsbeambte Peniig bij Weenen Depots van alleen echte Anatherin praeparaten bevinden zich te Gouda bg L Schenk winkelier op de HoogstraalsA 123 te Rotterdam bg F E van Santen Kollf apoth en A Schippereijn Co blauwe porceleinwinkel e s Hage bg J L F Snabilie apoth te Delft bg A J van Kgn Ie Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bg E Noordgk te Amsterdambg F van Wiudheim Co en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bij S Wolf en Zoon te Alphen bg L Varossieau en Zoon te ütrehlibg G H N van Spanje idem Labry Porton Droogiaten Snelpersdruk van A Bri hkman te ïouda De ondergeteekende bericht dat da STEDELIJKE ZWBMSCHOOL GEOPlEÏND IS J M GROENENDAAL Gouda 21 Mei 1884 Directeur Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 16 JUNI 1884 voorm ten Elf ure ten overstaan van Notaris Mr KIST in het KofSehuis cHabhonie aldaar van EEN UITMUNTEND BÜIM MODERN met geraakkelgk WOONHUIS Gas en Waterleiding Elektrische Schellen ruime WERKen BERGPLAATSEN TUIN en uitgang tevens door een Gemeenen Gang alles aan den Langen Tiendeweg wgk D No 29 te Oouda sedert onheugelgke jaren dienende als SLIJTERIJ thans met VEBOUNNINO m AFFAIRE in TABAK SIGAREN KOLONIALE en KRUIDENIERS WAREN kad bekend in Sectie C nommer 2475 groot 2 Area 75 Centiares In eigen gebruik en te aanvaarden 1 Aug 1884 Inlichtingen geven Mr KRANENBURG Advocaat te Utrecht en voornoemde Notaris Mr KIST te Gouda RAÜIkALE OENEZING desverkieiead mrdt oeereengekomeo voor een bepaalde prys betaalbaar na iinezing Daarloe rijn 20 kamera ter beschikking der patiënten gesteld VUERSEGEKS Heelmeester tan bAnken GaoaHFuiTa 36 te Antwl piui tegen Invaliditeit en Onecliikkr TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Oouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agent P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOOT te Zevenhuizen Hoofd Agent H SMITS te Nieuwveen en VRIJLANDT te Moordrecht Agenten Te enJlGHT UHUMATIER rerk gbaar te Gouda Wed Bosman Tieuiieweg G IJsELSTUN Blauwstraat Alphen L Vabossiau Zn Boskoop J Goudkade P LoOMAN Harmekn W G Kübvbbs Hazerswoude J Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater J Lisfland Waarder Wed Bodthooen Woubrugge A dp Wilde Bodegraven B G F Bbinkkl Kamerik van Ebüwen AANOOENINCIEN Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aan 4 vraag aan het Hoofd Dépót J bg M J C HAM te Utrecht TWEE VESraNQEN De beide laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben algemeen de aandacht getrokken In beide districten zoowel te Dokkum als te Almeloo heeft de liberale candidaat de zege behaald De heer Reugen vervangt den liberalen heer Van Eysinga die naar den Raad van State is overgegaan maar in Twenthe hebben wg een lid ig ewonnen daar de heer Van Laer in de plaatsVeedt van een conservatief Wint dus de liberale party één stem in de Kamer hetgeen op zich zelf een niet te versmaden voo rdeel is nu de clericalen over bgoa de helft der stemmen beschikken ook de personen der gekozenen scbguen een aanwinst voor deze party te zün beide worden geroemd als bekwame degelijke mannen van wie men goede verwachting heeft Als men mag afgaan op den uitslag dezer twee verkiezingen schynt de gevolgtrekking niet gewaagd dat de anti revolntionaire party in den laatsten tgii niet aan kracht gewonnen beeft Te Dokknm zgn op den candidaat dier richting veel minder stemmen uitgebracht dan den vorigen keer ofschoon men daar in den heer Oppedijk iemand gesteld had die in de provincie te buis behoort en daar een goeden naam schynt te hebben althans te Sneek is hg geregeld een geducht tegencandidaat der liberalen Te Almeloo hadden de anti revolutionairen het heft in handen hun 170 stemmen konden den doorslag geven daar de liberale en de katholieke candidaten ongeveer evenveel stemmen hadden rwkregui Seek ImUhw zg niet gehoorzaamd aan den raad die hun gegeven was uit het hoofdkwartier te Amsterdam om nl bun stem uit te brengen op den ultramontaanscben candidaat In beide districten dus zgn er kenteekenen van verslapping der tucht welke dr Kugper tot dusver zoo krachtig had weten te handhaven men schynt niet meer zoo ingenomen te zgn met de zuivere Standaardpolitiek of althans men weigert zich blindelings te laten leiden door het hoofdcomité dat gewoon was de kiezers dezer richting in alle deelen des lands ais schapen ter stembus te dryven Vooral de verkiezing te Almeloo is belangryk voor de toekomst Men verkeerde daar in betzelfde geval als onlangs te Delft Het conservatieve aftredende lid was vooral door de katholieken in de Kamer gebracht doch nu by deze vrye verkiezing zagen deze hun kans schoon om een eigen candidaat binnen te loodsen natnurlgk rekenende op de hulp der anti revolutionaireu bg herstemming in ruil voor de soortgelgke diensten welke ie katholieken hier en elders aan de Standaardmannen bewgzen De katholieken hadden juist gezien de liberalen behaalden 959 de katholieken 913 de anti revolutionairen 170 stemmen De stemmen dezer laatsten moesten beslissen Nu vplgde als te Delft een verhoor op vraagpunten natuurlyk voor de leus van te voren kon reeds worden gezegd dat uit het hoofdkwartier de order komen zou om op den katholieken candidaat te stemmen Niettemin schgnen de Almeloosche antirevolutionairen zich niet gestoeid te hebben aan dit advies althans de Tgd weet te vertellen dat de meesten overgeloopen zgn naar de liberalen Is dit zoo dan blgkt daaruit dat vele anti revolutionairen nog steeds een froteitaKiioh liberaal verkiezen boren een katholiek clericaal Dit is een element in de verkiezingen waarop de aandacht gevestigd moet blgven daar het in vele districten van invloed zgn kan Het is mogelgk dat de nltramontaansche partg daaruit de les trekt ora geen ei en candidaten te stellen in districten waar zg niet de meerderheid bezit maar de antirevolutionaire party op die plaatsen de vrge band laat schoon zy eigenlgk meer recht heeft op vertegenwoordiging van haar standpunt een clerieaal verkiezende boven een lUeraal protestant In dit gevsl profiteeren de antirevolutionairen er bg die werkelijk door dergelijke toevallige omstandigheden in de Kamer sterker Is dan zg behoorde te zgn Gaat de katholieke partg voort eigen candidaten te stellen dan is bovengenoemd verschgnsel in het voordeel der liberalan welke in menig district het talrijkst zijn doch door de vereenigde clericalen worden overstemd In ons kiesdistrict Gouda b v is het nc zeer twijfelachtig wie eigenlgk het sterkst zgn de katholieken of de anti revolutionairen toch gaan de eersten steeds reeds bg eerste stemming met de tweeden mede Niet onaardig zou het zyn indien ook hier de proef eens werd genomen met eigen candidaten voor elke party wij zouden zeer verlangend zgn den afloop van een dergelyken strijd te vernemen Men heeft in verschillende liberale bladen met groote afkeuring gesproken over de handelingen van het hoofdcomité der anti revolutionairen in gevallen als te Delft en te Almeloo Wy zien daarin niets laakbaars Integendeel deze manier komt ons voor de eenig juiste te zyn Alleen is de toepassing in de beide genoemde gevallen eenigzins belachelgk omdat de Standaard steeds publiek verkondigt dat een katholiek in alle omstandigheden de voorkeur verdient boven een liberaal daar de nltramontaansche party nog in geen 50 jaar te vreezen is en de liberalen daarentegen de vijand zgn van het oogenblik Met zulk een vooropgevatte meening gewapend is de deftige omhaal vnn vergaderingen en briefschiijvery min of meer lachwekkend want de gëheele vertooning is loutere komedie In beginsel evenwel is de manoeuvre correct Als men genoodzaakt is te kiezen tusschen personen die geen van beide onze richtlij vertegenwoordigen moeten de opiniën der candidaten op byzoudere punten uitmaken wie betrekkelijk de meeste aanbeveling verdient en in zulk een geval is het stellen van bepaalde vragen de eenige practische weg Anders tast men in het donker of is gedwongen zich te onthouden hetgeen geen van beide overeenkomt met den ernst der zaak Want niet altyd loopt du keuze over bekende politieke personen Stel b v dat hier ter stede in herstemming waren de katholieke Van der Hoeven en de anti revolutionair De Beaufort dan zou voor ons de keuze niet moeiiyk zyn wg zonden den eersten om zgne liberale gevoelens op koloniaal gebied prefereeren boven den anderen Maar neem aan dat de beide clericalen in herstemming nieuwe mannen zyn hoe dan een gedragslgn vast te stellen zouder iets te weten van hunne meening op byzoudere punten De eenige fout is dat het antirevolutionair comité ter wille van het decorum den op zich zelf goeden regel toepast waar dit geheel overbodig is omdat de weg bg voorbaat is afgebakend een ernstige politieke handeling wordt zoodoende tot eene komische vertooning verlaagd Ten slotte wenschen wg de te Almeloo betoonde belangstelling eens voor te houden aan ons district als voorbeeld Het aantal kiezers is daar 2495 by de herstemming kwamen er op 2333 dat is 93 3 pCt Deze cyfers zgn welsprekend Wanneer zal men van het district Gouda kunneu zeggen dat zoo bgna niemand is thuis gebleven BINUENLAND GOUD 24 Mei 1884 In de gisteren gehouden rergailering van den gemeenteraad werd benoemd tot leeraar in de Nederlaudsche laai en letterkunde aan het Progymnasium alhier de heer M J vao Pugteren leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Middelburg en tot onderwgter aan de 2e kostelooie school de heer J van den Klegn alhier Voorts tverd op voorstel van B eu W aan den brugwachter H Mewezen wegens voortdurende ongesteldheid eervol ontslag verleend In de Woensdagavond gehouden jaarlijksohe vergadering der Leden der Werkinrichting tot wering der bedelarij sijn als bestuurders herkosen de hh D C Samsom en C Hoogenboom Tot commissaris werd benoemd in de plaats van den heer Cosijn die naar Amsterdam vertrok de heer J P M Temminck terwijl als Commissaris werden herbenoemd de bh Mr A A van Bergen Ijiendoortj G C van der Want H M Carlier en C J van der Kleijn In eeu Woensdagavond gehouden vergadering der Afd Gouda en Omstreken der Vereeniging Volksonderwijs is besloten op voorstel van bet Bestnur een poging in het werk te stellen om ook hier ter stede een nvacantie uitstapje voor onvermogende zwakke schoolkinderen Ie organiseeren gelgk elders met zulk goed sncces geschiedde Zooals uit een dezer dagen in de Goudteke Omraii geplaatst artikel bleek is het doel van dergelijke uitstapjes zwakke kinderen voor eenige weken in een gezonde streek de frissche buiteoliicht en degelgk voedsel te doen genieten natuurlijk onder goed toezicht De ervaring heeft geleerd dat dergelgke uitstapjes heiltaam werken en op den gezondheidstoestand een teer gnnstigen invloed hebben terwgl ook uit een opvoedkundig oogpunt de zaak alle aanbeveling verdient Natuurlgk i voor een dergelgke taak geld noodig doch mtn vermoedt o i niet ten onrechte dat dit voor een dergelgk goed doel niet geweigerd zal worden maar dat veeleer de Qoodsche ingeieteoen van ganacher harte een bgdrage daarvoor lullen willen geven De volgende week tal een circulaire worden verspreid het doel der zaak kortelgk ontvouwende terwgl kort daarop de Commisaie voor deie taak benoemd tich bij de ingetetenen tal aanmelden om bgdrageo in ontvangst Ie nemen Woensdag 11 hield de afdeeling Gouda van het Nederlandsch Onderwgiers Genootscbap bare vergadering in de Sociëteit Ons Genoegen De VicePresident de Heer R Beopold leidde de vergadering eu opende haar met een woord te wgden aan de nagedachtenis van den President den Heer H W Kramers die een der oprichters was van de jeugdige vereeniging en die ateeds getoond heeft hart voor de goede zaak te hebben Zgn heengaan was een groot verlies In igne plaats werd de Heer Pr D Terpstra tot beatuurslid gekoten Den 7en Jnni zal alhier de Gewestelgke Vergadering gehouden worden tot afgevaardigden koos men de heeren R Leopold en S Poslhnmus De Vice President deelde aan de leden mede dat dien dag vacantie gegeven werd opdat alle onderwgzers tonden kunnen tegenwoordig zgn Na lange discnssies werd er besloten om een afgevaardigde naar Groningen te zenden voor de Algem Verg De beer Leopold zal dete afdeeling aldaar vertegenwoordigen Nadat dit min prettige gedeelte der agenda was afgehandeld hield de heer Leopold een rede over Vondel s treurspel Lmifer Hij gaf in beknopten inhoud de gedachten weer van Dr Jonckbloet die de Lucifer als eene politieke allegorie beschouwt eu die van Dr N Beets die dit best gdl Vondel had met tgn treurspel een toespeling op t oog met zgn sirgd der Engelen tegen God bedoelde hg den opstand der Nederlanden tegen den Koning van Spanje gn Lncifer was een bedekte voorstelling van Willem den Zwgger Be heer Leopold beoordeelde een van die tragedies van onzen dichter die veelal voor een van zijne meesterstukken gehouden wordt moge het allen opwekken tot de studie van het werk van een genie wien de gave der poëzie zoo ruimschoots was geschonken I Dr Terpstra vergastte daarop zgn toehoorders op een keurig opstel over Figuren in de tetoo De uitdrukking figuurlyke taal is wellicht velen vreemd maar de kennis er van is onmisbaar om lot recht verstand tot eene levendige aantohouwing van t geletene of gehoorde te komen ze bevat tevens gedeeltelijk t geheim in tich van een goeden stijl de zorg dat men de woorden in een overdrachtelgken zin zóó verbindt dat ze voor onze verbeelding in éene voorstelling in eene groep aanschouwelijk kunnen worden en l geletene of gehoorde als in een schilderg verzinnelijken is voor een goeden stgl eene der voorwaarden Door dege gk leesonderwijs wilde de spreker de figuren io de school brengen en vooral in practischen tin Niet de leerlingen