Goudsche Courant, woensdag 28 mei 1884

Woensdag 28 Mei 1884 S 3084 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte De nitgave dezer Courant geachiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Li de Stad geschiedt de nitgave in den avond van OmSDAG DONDERDAG en ZATBRDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 o Atzonderlflke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiên kan gescbieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Aan de Leden der Maatschappij van het BURGERLIJK BEGRAFENISFONDS opgericht te Gravenhage den 18den September 1836 en aldaar gevestigd waarvan voor Oouia n Omatreken de Heeren L van der WOLF en F W ESSEBAGGER8 Agenten zijn De DIRECTIE vernomen hebbende de lasterl ke aantgging jegens de Maatschappij verspreid verklaart die ten eenemale voor onwaarheid en noodigt die tegenstanders uit een bewijs te leveren dat genoemde Maatschappij gedurende bjjna Acht en Veertig jaren van baar bestaan niet stipt al haar verplichting beeft voldaan en niet zal doen waar xy ook is gevestigd Namens de Directie C P J VAN DER VEN Directeur Administrateur ê Gravenhage 23 Mei 1884 Openbare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 28 MEI 1884 des amiddags ten 2 ure ten overstaan van Notaris Mr KIST vóór en in het Hnis aan de Wijdstraat wjjk A No 46 aldaar van MEUBELEN en HUISRAAD LINNEN en LINNENGOED BEDDEN en BEDDENGOED GOUD ZILVER en JU Te bezichtigen daags te voren van 2 5 unr Snelpersdrak van A Brinkkan ta Gouda ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEADX k f 27 per 48 Plesschen mot accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig I epjSt van Wellen s Eooiiekanip Eli2 ter Groot Badhuis Scheveningen Abonnement Hoofdkaart voor elke bijkaart Kinderen beneden 15 jaar onder geleide van geabonneerden liebben vrijen toegang De Abonnementskaarten geven recht tot het bezoek der concerten op het afgesloten terras tevens tot de Lees Bil ard en Conversatiezalen en tot alle Bals Voor verdere bgzopderheden wordt naar de gedrukte voorwaarden verwezen De kaarten zijn van af heden dagelps verkrijgbaar van 10 tot 12 unr s ochtends en van 2 tot 5 s namiddags Niet geabonneerden betalen 40 cents voor een toegangkaart welke recht geeft tot het bezoek van het Concert op het afgesloten terras en van de Conversatiezaal Boekjes van 12 toegangsbewijzen worden tegen f 3 50 verkrygbaar gesteld Sortie worden niet verstrekt De toegang tot het afgesloten terras blijft vrij tot s avonds 5Vj uur Specialiteit voor AANLEG VAIN WATEllLEIDL G in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 24t Het BESTUUR van den Vereenigden Polder te Boskoop is voornemens aan te besteden Het verlengen van twee aanlegplaatsen en het herstellen van p m 500 Meter Bazaltglooiing angs de Gouwe bij Boskoop De aanwijzing zal plaats hebben op Zaterdag den 3 In Mei e k des namiddags ten 1 ure eti de aanbesteding op Zaterdag den 7n Juni es morgens ten 11 ure in het Koffiehuis van den Heer van der BIE te Boskoop waar van den 25n Mei af Bestek en Teekening ter visie liggen Bestekken tegen betaling van ƒ 0 50 te bekomen bij de Boekhandelaars J van BENTUM en Zoon te Gouda Inlichtingen geelt de Heer H PAUL Architect te Zevenhuizen Over te nemen een NETTE ZAAK in Boter Kaas Spek Worst en Mieren Koffie Thee Suiker en Orutterswaren en verders alle artikelen wat er bij komt voor f800 GULDEN daar een klein huisgezin van bestaan kan een kleine huur van het huis is 3 50 in de week Adres franco brieven onder No 973 aan het Bureau dezer couraut T Croedewaagen en Zonen MARKT naast DE WAAG verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder ƒ 1000 a 4V s jaars daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche beursvoorwaarden nemen gelden a deposito a 4 o s jaars voorbedragen onder ƒ 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 in russ fondsen a 3 nemen gelden a deposito tegen onderpand s jaars belasten zich met het koopen en verkoopen vanefl ecten tegen een provisie ook voor loten van Vs foof fondsen boven de 30 onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsohe beursnoteeriug zonder byberekening van provisie als pr fi slOO 0 20 russ roebel 0 01 am dollar 0 01 pr Oostenr coup 0 05 pond sterling 11 80 0 20 Inkasseeren zonder kosten wissels on Amsterdam en Rotterdam AAUBESTEDIITa De DIRECTIE der Sociëteit tONS GENOEGEN te Gouda zal op 4 JUNI 1884 dea avonds ten acht ure AANBESTEDEN Het doen van eenige vernieuwingen aan de Houten VloerenSer Societeits lokalen Aanwijzing in loco WOENSDAG 28 MEI a s des morgens ten elf ure Het bestek van af beden ter lezing bg den Heer A DAM Openbare Verkoopinpf te GOUDA op DINSDAG 27 MEI 1884 des morgen ta 9 urea aan het Lokaal wgk K No 255 aan de Peperstraat van eenen netten INBOEDEL waaronder 2 PENDULES MAHONIEHOUTEN KASTJE CANAPÉ 12 STOELEN en 2 FAUTEUILS Ovale TAFEL SPIEGELS Gravures in Lijsten CHIFFON NIÊRE WASCHTAFEL KACHEL en P ORNUIS BEDDEN en BEDDENGOED HUISRAAD enz j voorts Jewerkt GOUD en ZILVER waaronder een fraai Gouden Repetitie Horloge 2 Gouden Horlogekettingen Kerkboek met Gouden Slot Jnweelen Doekspeld enz Te zien Maandag 26 Mei des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 nren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Snpra £ jne Gemiaolie in flacons met inbegrip der flesch 75 en 90 c s FIJITE TAPELOIE idem 50 en 60 ets Voor de ledige flesschen wordt 10 ets terugbetaald T GREBAS HetStouÜAIe VAN S ALLSOFF h SON S brouwers ie London Burton on ÏVenf bekroond Gouden Medaille Parijs 1867 Eerste Klas London 1862 wordt door verichillende doctoren in Nederland aanbevolen om zijn voedende beBtanddeelen Agent A CA LISSEN DOUFP Rollerdnm Verkrijgbaar voor Gouda Omstreken bg de Depothouders 8LOTË1IIAKEK C0 BINIJENLAND GOUDA 27 Mei 1884 Voor den Hookcb Ba d kiram gitteren o a in behandeüng een beroep van W J arbeider te Gouda tegen een arrett van het Hof te a Hage beTeatigende een vonnis der Rechtbank te Rotterdam waarby hfj ia veroordeeld tot 1 jaar celatraf ter take van diefstal van kippen na verbreking van de ilnitiugen van het hok en de ackaor vaarin die beeaten zich bevonden De Adv gen mr Polia conclndeerde tot verwerping der voorziening Uitspraak 3 Jaoi Zaterdagavond omalreeka 11 onr ia iemand elke lioh vermaakte met viaiohen naar paling in het Fiantioen bg het Oud Mannenhnit in het water gegleden Op tgn hulpgeroep kwamen verscheidene personen toeloopea sommigen met stokken anderen met ladders waarop men de voldoening moeht smaken hem ongedeerd nit njn netelige positie te verlossen Te Ouderkerk a d IJsel mocht Zaterdag jl de heer P C Jongebrenr Sr den dag herdenken waarop hg 50 jaren geleden gekozen werd tot lid van den Raad dier gemeente welke betrekking hg sedert onafgebroken met last en gver heeft waargenomen Van de leden van het Gemaentebeatuar ontving bg een stoel en een gooden bril met doos voorlien van eene inscriptie terwgl de ingetetenen door het nitsteken van de vlaggen bigk gaven van hnnne ingenomenheid met het voorrecht dal den waardigen grijsaard mocht ten deel vallen De Transvaalsche Depatalie is heden morgen vroeg naar Berign vertrokken Waanohgnigk keert tg uit Berlijn Zaterdag oohlend terng om alsdan nog tot Donderdag der volgende week te Amsterdam te vertoeven en Vrijdag den I3den Juni op de Drummo d C utU naar de kaapstad onder atoom te gaan TwMDE Kamke Zitting Staten Oeneraal van Maandag 26 Mei In deze zitting is de heer Van L er beéedigd Bg h t voortgezet debat over de vioariewet zijn de amendementen van den heer Van der Loeff aangenomen Art 4 verlenging der verjaring ia verworpen met 47 tegen 10 stemmen De geheele wet is daarop aangenomen met 57 tegen 3 stemmen De discussie over de wgziging der schoolwet is aangevangen Heden voortzetting Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1883 ontleenen wg nog het volgende Onder de gemeentelgke instellingen tot leniging n vermindering der armoede door onderwgs behooren in de ecrate plaats genoemd te worden de beide Openbare Kostelooze Scholen en de Avondschool herhalingsonderwgs welke toegankelijk zijn Voor 11e onvermogenden Hiertoe kunnen ook worden gerangschikt de beide Bnrgersoholen voor jongens en de beide Bnrgersoholen voor meisjes waarop eveneens kinderen van onvermogenden kannen worden toegelaten tot die klassen voor het zoogenaamde meer uitgebreid lager onderwgs bestemd Werkverschaffing tot leniging van armoede geschiedt door instellingen welke door bgzondere vereenigingen worden geregeld en beatnard Hiertoe behaoren de beide hiervor n reeds geaoamde instellingen a De Werkinriohtiag tot wering van Bedelarg Dete instelling bestrijdt hare kosten voornamelijk nit bgdrageo van particulieren en verder nit de opbrengst van bet gemaakte werk of van de door hare verpleegden verrichte diensten De inrichting is gevestigd in een aan de gemeente toebehoorend gebouw dat ook van gemeentewege wordt onderhonden Zg die ondersteuning aoodig hebben kunnen daar mat het verrichten van bet han aangewezen werk den koat en bovendien eene kleine geldelijke briooning bekomen In het afgeloopen jaar samen behalve de vaat opgrnomeuen wier aanlal varieerde van 20 tot 30 lieden die tegen eene geringa bijdrage van armbeaturen of particulieren daar hnisvesting voedirg en kleediug ootviogtD simhta ninigea hun toevlucht tot de inrichting Het grootste getal zoogenaamde dagmenschen was 15 hel kleinste 5 Het beslaar der werkinriehting bestaat uit 9 leden met een collegie van 25 commissarissen i De vereeniging Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede Deze vereeniging stelt zich ten doel aan behoeftige gezinnen zebeiyke en stoffelijke ondersteuning te verleenen het laatste inzonderheid door tegen een billgk loon aan de vrouwen naai en breiwerk te versahaifen De vervaardigde kleedingatakken worden deela verkocht deela vrrloot Zij wordt door eenige dames b stnnrd Instellingen ter voorkoming van armoede door of van wege de gemeente beheerd zijn a De stedelijke beleenbank bestuurd door eene commissie van drie leden Op den Isten Januari 1883 waren aanwezig 15388 pand bel m 46895 76 In den loop van t jaar werden beleend 76041 voor 209071 76 Te tarnen 91424 pand bel m 256067 50 Daarentegen werden er Gelast 74881 panden tegen 205263 65 Verkocht 1276 3900 75 Tetamen76157 n ten bedrage vaa 209164 40 Zoudat op Uit Decembtr 1883 aanwezig waren 15267 panden beleend met 46893 10 Het saldo in kas bedroeg 11198 03 Het debet der adminiatratie van verkoop 449 56 Kapitaal der bank op Uit December 1883 58540 68 Er werden in den loop van bet jaar 1826 panden meer beleend en 6895 90 meer ter leen verstrekt dan in 1882 b De Spaarkas onder het Beheei van het Burgerlijk Arrabesluur Door 391 personen werd in 1883 bij de spaarkas ingebracht de aom van ƒ 4187 10 Zij ontvingen terug 4317 Het bedrag waarmede de teruggaaf den inleg overtreft werd bestreden nit de rente die het kapitaal dat op de spaarbank is geplaatst afwierp ten bedrage van ƒ 38 69 en voor het overige uit de fondsen van het Burgerlijk Armbestuur Bovendien worden alle Advertentiên gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt In het vorige jaar hadden 337 personen de aom van ƒ 4087 06 ingebracht Nevens de beide voorgaande gemeente instellingen verdienen nog de volgeode die door of van wege corporatien of particulieren beheerd worden vermelding a JDe Spaarbank opgericht door het Departement Gouda der Maatschappij tol Nut van t Algemeen Blijkens de laatste rekening waren er 1639 deelnemers of crediteuren tegen 1605 in 1882 De inbreng bedroeg in het jaar 1893 66756 12 terwgl temgbelaald werd zoo voor opgevraagde inlagen als voor interessen 56007 23 In het vorige jaar werd ingebracht 67828 39 en opgevraagd 63398 21 De Spaarbank betaalt 3 pCt rente b De Halpbank insgelijks opgericht door bet Departement Gouda der Maatachappg tot Not van t Algemeen De Hulpbank gaf in het afgeloopen jaar 47 voorschotten tot een geiamelijk bedrag van 9770 In 1882 bedoeg het getal voorschatten 81 en beliep de voorgeschotene som 11670 e Een algemeen ziekenfonds dat 329 deelnemera telde door welke 1656 41 aan contribntien weri bijgedragen aan 249 personen werd geneeskundige hnlp verleend bovendien ontvingen 41 vrouwen geldelgke bijdragen voor verloskundige hulp d Eene Begrafenisbns Zij telde 883 leden voor het begraven van 29 peraonen werd een bedrag van ƒ 2220 uitgekeerd De algemeene toestand van den landbouw waa gunstiger dan in het jaar te voren De opbrengst der gewassen was goed de gezondheidstoestand van het vee gunstig er waren geen plantenziekten en noch door schadelijk gedierte noch door hooge wateralanden werd veel nadeel toegebracht De landbouwer voornamelijk de znivelbereider verkeerde finantieel in betere omslandigheden dan in vorige jaren De koop en huurprijzen der landerijen waren ongeveer gelgk aan die in 1882 De toestand der wei en hooilanden was zeer bevredigend Het ver ging op lijd naar de weide en werd weder op tijd naar de stal gebracht Er werd veel booi gewonnen en de liwalileit was goed In deze gemeente bestaan de voortbrengselen van den landbouw nit rundvee boter en kaas andere voortbrengselen zijn van mindere beleekenis De handel in vee was minder dan in het vorige jaar Van rasverbetering of veredeling wordt weinig werk gemaakt Er is ook weinig vetweiderij de resultaten waren echter niet ongunstig Voor de boter en de kaas werden goede prgzen besleed De kaas wordt hoofdzakelijk naar Engeland en Frankrgk en door het geheele binnenland verzonden Boler en vee blijven grootendcels in den omtrek een gedeelte wordt uitgevoerd naar Engeland De aardappelen en groententeelt ia van weinig omvang Ue kwaliteit der aardappelen was goed De weinige bloem en boomkweekerijen welke hier worden gevonden nemen blijkbaar in bloei loe De opbrengst van het ooft dat voornamelijk in appelen en peren beslaat was overvloedig De hontleelt is onbeduidend De veestapel bes ond voor zoover bekend uit werkpaardeu 142 ezels en muilezels 3